پایان نامه دانشگاهی


آذر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


سایت دانلود متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق ارشد -علمی تخصصی دانشگاهی متن کامل در سایت 40y.ir


جستجو


  

                                                      دانشگاه آزاد اسلامی

     واحد کرمانشاه

          دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشیM.A )

 

عنوان

بررسی تأثیر آموزش به شیوه نمایش خلاق بر تفکر انتقادی و پیشرفت درسی دانش آموزان در درس علوم اجتماعی سوم ابتدایی

 

استاد راهنما

دکتر فرامرز ملکیان

 

شهریور ۱۳۹۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱- مقدمه _ ۳
۲- بیان مسأله ۴
۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۹
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۱
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۱۲
۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی ۱۳
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۸
پیش درآمد فصل دوم ۱۹
۲-۱- نمایش خلاق ۱۹
۲-۱-۱- نمایش ۱۹
۲-۱-۳- اهداف نمایش خلاق ۲۲
۲-۱-۴- آموزه های نمایش خلاق ۲۳
۲-۱-۵- اصول نمایش خلاق ۲۴
۲-۱-۶- مبانی نظری نمایش خلاق ۲۷
۲-۱-۷- انواع بازی ۲۸
۲-۱-۸- بازی و تئاتر  _ ۴۳
۲-۲-۱- تعریف تفکر انتقادی ۴۴
۲-۲-۲- ماهیت تفکر انتقادی ۴۵
۲-۲-۳- اهمیت برخورداری از تفکر انتقادی ۴۶
۲-۲-۴- چگونگی و نحوه تعامل هنر و تفکرانتقادی برای کودکان ۴۷
۲-۲-۵- هنر به عنوان محتوا و کنش در فکرپروری کودکان ۵۴
۲-۳- پیشرفت درسی ۵۵
۲-۳-۱- نظریه های برنامه درسی  برای پیشرفت درسی ۵۶
۲-۳-۲- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی ۵۹
۲-۴۳- پیشینه پژوهش ۶۵
۲-۵- جمع بندی فصل دوم ۶۹
۲-۶- مدل مفهومی پژوهش ۷۱
فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۷۵
پیش درآمد فصل سوم_________________________________ ۷۶
۳-۱- روش پژوهش ۷۶
۳-۲- طرح پژوهش ۷۶
۳-۴- متغیر های مورد مطالعه ۷۸
۳-۵- ابزار پژوهش ۷۹
روایی و پایایی ابزار پژوهش ۸۰
۳-۷- جامعه آماری ۸۱
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲
پیش در آمد فصل چهارم ۸۳
۴-۱- آمار   _ ۸۳
جمع بندی ۱۰۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۰۸
پیش درآمد فصل پنجم ۱۰۹
۵-۱- خلاصه پژوهش ۱۰۹
۵-۲- بحث و تفسیر نتایج ۱۱۱
۵-۳- نتیجه گیری ۱۱۷
۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۱۹
۵-۵- پیشنهادات  _ ۱۱۹
منابع   __ ۱۲۲
پیوست ۱۳۲

 

 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق بر پیشرفت درسی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش شبه  تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. برای دستیابی به این هدف، نخست یک نمونه ۴۰ نفری به شیوه نمونه‌گیری در دسترس از میان دانش‌آموزان دختر پایه سوم ناحیه یک شهرستان کرمانشاه انتخاب شد. این افراد در پیش‌آزمون که شامل آزمون استاندارد تفکر انتقادی واتسون و گلیزر و آزمون معلم ساخته پیشرفت درسی بود که پایایی آن در اجرای مقدماتی و اصلی به ترتیب ۷۴% و۸۷% به دست آمده است، شرکت کردند.در مرحله بعد، این عده به دو گروه ۲۰ نفری تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه و با روش آموزش به شیوه نمایش خلاق، و گروه کنترل به شیوه معمول مدارس (سخنرانی) به فراگیری درس تعلیمات اجتماعی پرداختند. در پایان آموزش هر دو گروه در پس‌آزمون شرکت کردند. هم‌چنین به منظور تحلیل داده‌ها از روش آمار استنباطی – آزمون نرمال بودن کلموگروف و آزمون ناپارامتری من ویتنی uاستفاده شده است و نیز پردازش‌های آماری لازم بر روی نمره‌ها با بهره گرفتن از برنامه نرم‌افزاری spss (نسخه ۱۸ ) انجام گردید نتایج بدست آمده در همه موارد نشان داد که آموزش به شیوه نمایش خلاق بر افزایش مهارت‌های تفکر انتقادی شامل استنباط،  شناسایی مفروضات، مؤلفه استنتاج، مؤلفه تعبیر و تفسیر، ارزشیابی و پیشرفت درسی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی تأثیر دارد.  تفکر انتقادی و پیشرفت درسی کودکان را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها: نمایش خلاق، استنباط،  شناسایی مفروضات، مؤلفه استنتاج، مؤلفه تعبیر و تفسیر، ارزشیابی و پیشرفت درسی.

مقدمه

امروزه شیوۀ تعلیم و تربیت از رویکرد سنتی و حافظه‌محور به سمت رویکرد تعلیم و تربیت تأملی و تفکرمحور جهت‌گیری کرده است. جان دیویی ماهیت تفکر انتقادی را «قضاوت معلق» یا «تردید سالم» تعریف می‌کند. او تفکر انتقادی را شامل بررسی فعال، پایدار و دقیق هر عقیده یا دانش می‌داند ( لطف‌آبادی، ۱۳۸۴: ۴۵). «سازمان روان‌شناسی آمریکا» در زمینه ماهیت تفکر انتقادی بیان داشته است: «ما تفکر انتقادی را این گونه درک می‌کنیم که باید قضاوت خودساخته و هدف‌مندی باشد که به تفسیر، تحلیل، ارزیابی و استنباط منجر شود.» (هاشمیان، ۱۳۸۰: ۱۴۲).  بنابراین، آموزش تفکر انتقادی شامل ایجاد عمدی جو جدیدی است تا شاگردان بتوانند فرایندهای فکری خود را تعویض یا اصلاح کنند، یا آن را دوباره بسازند. در این میان « وساطت هنر در آموزش تفکر انتقادی به کودکان» موضوعی است که، با در نظر گرفتن برخی مبانی نظری تفکر انتقادی، ضرورت خود را تبیین می‌کند.

هم‌زمان با طرح موضوع یادشده دو سؤال مطرح می‌شود: نخست چگونگی وساطت هنر (نمایش خلاق)، راهکارها و پیشنهادات احتمالی؛ دوم وضعیت کنونی و میزان واسطه‌گری هنر در برنامۀ آموزش تفکر انتقادی به کودکان. این پژوهش ضمن اشاره به موارد مطرح شده، تبیین ضرورت مسئله را بیشتر مدنظر قرار می‌دهد؛ زیرا نگارنده معتقد است ، به رغم بهره مندی از روش‌ها و محتوای اقدامات هنری، «ضرورت» وساطت هنر را، که به استفادۀ آگاهانه‌تری از این واسطه منجر می‌شود، به اندازۀ کافی کندوکاو نکرده است. هم‌چنین ممکن است در روند بیان این ضرورت این تلقی ایجاد شود که مطلب در پی آن است تا بگوید «هنر» زاییدۀ تفکر و مبنای خردورزی، پایۀ استدلال، خلاقانه‌ترین و برترین انتقادهاست.

یکی از راه‌های اساسی آموزش موفق تفکر انتقادی آن است که به طور هم‌زمان به شیوه‌ای تدریجی تفکر شاگردان زیر سؤال قرار گیرد و از آن‌ها در ایجاد شیوه‌های جدید حمایت شود. در مراحل ابتدایی آموزش تفکر انتقادی به شاگردان، معلم مجرب از درگیری بیش از حد دانش‌آموزان با موارد پیچیده اجتناب می‌ورزد. در عوض توجه خود را به آموزش قالب‌های بنیادی رشته مربوط، مانند واژه‌ها، مفاهیم، مشکلات و روش‌ها معطوف می‌دارد و به تهیه راه‌های کلی برای سازمان‌دهی دانش مربوط و پرسش در آن زمینه می‌پردازد.

بسیاری از معلمان، ایجاد مدل‌های تجسمی را برای درک فرایندهای فکری خود بسیار مفیدتر از تمرین‌های نوشتاری و شفاهی می‌دانند. این طرز تفکر، کاملاً مطابق با نظریه پیاژه است که در آن یادگیری پیش از آن که به حالت مطلق درآید، به صورت تجربه واقعی شروع می‌شود (حبیبی‌پور، ۱۳۸۵: ۶۸). فراگیری تفکر انتقادی، شامل توسعه فرایندهای فکری از طریق سیر کردن در ماورای نگرش‌ها و تصورات خودمحور و تجربه حسی بی‌واسطه است. توانایی‌های تصمیم‌گیری برای دست زدن تجربیات جدید و تجسم امکانات فراتر از تجربیات آنی شخص، از عناصر مهم تفکر انتقادی به حساب می‌آیند. شاگردانی قادر به تفکر انتقادی خواهند بود که بتوانند تصور و برداشت خود را از واقعیت دست کم به طور موقت کنار بگذارند و به واقعیت‌های جایگزین دیگر بیندیشند. این همان انتقال از تجربه عینی به درک یا فهم امور انتزاعی است.

از سویی دیگر، نمایش خلاق ترکیبی از تئاتر و تعلیم و تربیت است. توانایی‌های بلاقوۀ انسان را به فعل درمی‎آورد و تفکر در آن شهودی و هم منطقی است. در آزمایشگاه نمایش خلاق آدم‎ها بحران‎ها را می‎آزمایند، نگرش‌ها و توانایی‌های خود را محک می‌زنند، زندگی را در محیطی امن تمرین می‎کنند و به طور فی‎البداهه به آن عکس‏العمل نشان می‎دهند. از آن جا که در این نوع نمایش فشار اجرا در کار نیست، بچه‌ها در مراحل رشد از آن تجربه می‎آموزند و بزرگ‎سالان برای مشکلات خود راه‏حل پیدا می‏کنند.

بر خلاف سایر درس‏ها، درس نمایش خلاق امتحان و رتبه‏بندی ندارد. به همه فرصت ابراز وجود می‏دهد. درست و غلط در آن مطرح نیست. فعالیتی جاری، نمادین و برانگیزاننده است که در زمان حال روی می‎دهد و بداهه‌سازی در این نوع نمایش اهمیت خاصی دارد (ریچ، ۱۳۸۴: ۳۰). که این ویژگی‌های نمایش خلاق می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تفکر انتقادی و موجب پیشرفت درسی دانش‌آموزان در کلاس را فراهم گرداند. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی نقش آموزش به شیوه‌ی نمایش خلاق در درس اجتماعی بر پیشرفت درسی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی می‌پردازد.

 

۲-بیان مسأله

تفکر انتقادی در پی دقیق‌ترساختن ذهن کودکان است و به آنان می‌آموزد که چگونه فکر کند ( ناجی، ۱۳۸۷: ۳۶). در این برنامه، «فرایند تفکر پردازش اموری است که کودکان درباره جهان به حواس‌شان یاد می‌گیرند» (همان: ۳۱) و گفت‌وگو در فرایند تفکر فعالیتی الزامی است. هم‌چنین کمک به کودکان، برای این که خودشان برای خودشان فکر کنند، مفهوم تفکر انتقادی برای کودکان و حیات‌بخشی مجدد تفکر جامعۀ جهانی تلقی شده است.

 

از سوی دیگر پیشرفت عبارت است از رسیدن به هدف‌هایی که افراد برای خود در نظر می‌گیرند (هادزیما[۱]، ۲۰۰۵). در روان‌شناسی، موفقیت به پاسخ یا عملی گفته می‌شود که به گونه‌ای به هدف برسد، ولی در تعلیم و تربیت و در موقعیت‌های تحصیلی، موفقیت به درجه‌ای از کارایی اطلاق می‌شود که فرد به فراخور توانایی‌هایش به رضایت ناشی از پیشرفت‌های خود رسیده باشد. در مقابل موفقیت تحصیلی اغلب اصطلاح افت یا اتلاف نیز مطرح می‌گردد که می‌توان آن را، عدم موفقیت در تحصیل، وقوع ترک تحصیل و یا ترک تحصیل زودرس، تکرار پایه و دروس، نسبت نامناسب میان سال‌های تحصیل فراگیر و سال‌های مقرر آموزشی، کیفیت نازل تحصیلات و آموخته‌های متعلم در مقایسه با آن چه که باید باشد، کسب محفوظات به جای معلومات که در اندک زمانی یه فراموشی سپرده می‌شود، نرسیدن نظام آموزشی به اهداف اصیل خود، و حتی بیکاری فارغ‌التحصیلان یک مرکز آموزشی یا عدم تناسب تحصیلات آنان با نیازهای کاری و شغلی در جامعه نامید (ابدی و زمانی، ۱۳۸۸: ۳۲).

پیشرفت درسی یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که در بررسی توانایی دانش‌آموزان برای اتمام تحصیلات و رسیدن به مرحله فارغ‌التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفاء می‌کند. این مفهوم یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که در پیش‌بینی وضعیت آتی فراگیران از لحاظ کسب صلاحیت و مهارت‌های علمی و عملی لازم مورد استفاده قرار می‌گیرد ( سنایی‌نسب و همکاران، ۱۳۹۱: ۲۴۴).

بنابراین مسأله اصلی پژوهش حاضر و مشکل مهمی که پژوهش حاضر در پی تبیین آن می‌باشد این می‌تواند باشد که در ایران علی‌رغم کوشش‌های فراوانی که برای اثربخشی مدارس انجام می‌پذیرد، هم‌چنان ضعف مدارس در زمینه پیشرفت تحصیلی و تفکر انتقادی مورد انتقاد جدی قرار دارد . نتایج نازل علمی حاصل از شرکت دانش‌آموزان ایرانی در مطالعات بی‌ المللی تیمز و پرلز و هم‌چنین اتلاف آموزشی در انواع متعدد خود که هر ساله بر نظام آموزشی کشور تحمیل می‌شود، این سؤال جدی را مطرح می‌کند که چه عواملی بر بروز این مسائل و گسترش نابرابری‌های آموزشی تأثیر دارد و چگونه می‌توان با مهار آن‌ها، محیط آموزشی را همراه با نشاط و تجربه موفقیت‌آمیز برای دانش‌آموزان ساخت. ابعاد این دشواری‌ها در دوره ابتدایی می‌تواند مشکلات جدی آموزشی و تربیتی را برای دوره‌های بعدی تحصیلی دانش‌آموزان به وجود آورد.

حال برای ایجاد چنین محیطی و یکی از بهترین روش‌ها برای رسیدن به اهداف گفته شده بالا استفاده از بازی و نمایش در کلاس‌های درس رسمی است. از آن جا که همۀ انسان‌ها گرایش به بازی نمایشی دارند، این نمایش نظر به پرورش توانایی‌های همۀ مردم دارد، بازیگر خاصی را تربیت نمی‌کند بلکه همگانی است. همه را به توانایی‌های بازیگری خود آگاه می‌کند. فرایندی از شدن است. فرایندی برای خلاقیت و توانایی حل مسأله است، که همه به آن نیاز دارند از کودکان در کودکستان‌ها تا دانش‌آموزان، شهروندان عادی، افراد دوزبانه، کسانی که دچار چالش‌های درونی هستند، بیماران روانی و نیز زندانیان و در یک کلام همۀ مردم از فرایند جستجوی آموزشی / هنری نمایش خلاق سود می‌برند (آقاعباسی، ۱۳۸۸: ۲۷).

به گفته چمبرز (۱۳۹۲): «آموزگاری که از نیاز کودکان به بازی آگاه است و در برنامۀ آموزشی خود امکانات آن را فراهم می‌آورد، به راستی معلمی داناست. چنین به نظر می‌رسد که امکانات آموزشی برای فعالیتی از این نوع بی‌‌پایان است. آموزگاری که از ارزش‌ها و روش‌های نمایش خلاق آگاه است یکی از انعطاف‌پذیرترین و خلاق‌ترین ابزار‌های موجود در حرفۀ آموزگاری را با خود به کلاس می‌برد» ( ص: ۶۶)

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-28] [ 08:51:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه پیام نور

مرکز زابل

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم اجتماعی

 

موضوع:

بررسی رابطه اشتغال زنان  با عزت نفس آنان

نیمسال دوم ۹۳-۹۲

 
 
 
چکیده
یکی از موارد مهم که امروزه در بسیاری از تحقیقات علمی دردنیا، در پیرامون شناخت ویژگی های اجتماعی- فرهنگی و روانی زنان مورد توجه قرار گرفته، مطالعه عزت نفس  زنان است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس  آنها انجام شده است. به این منظور،  ۳۷۵نفر از زنان شهرزابل با میانگین سنی ۸۶/۳۳ سال به شیوه پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که۷/۷۰ درصد از زنان، خانه دار و بقیه شاغل بوده اند. از نظر میزان عزت نفس، بیش از نیمی از زنان (۹/۵۳ درصد) احساسی متوسط نسبت به خود داشته اند.
تحلیل دو متغیره نشان داد که همبستگی عزت نفس با متغیرهای سن زن، سن ازدواج، میزان تحصیلات زن، درآمد زن، وضعیت اشتغال زنان، میزان استفاده از رسانه ها ی گروهی معنادار بوده است. درحالی که همبستگی آن با وضعیت تأهل معنا دار نبوده است. در بین متغیرها ی فوق متغیر تحصیلات زن به تنهایی ۲/۱۸ درصد از تغییرهای  متغیر وابسته را تبیین نموده است.
واژه های کلیدی:۱. وضعیت اشتغال   ۲. عزت نفس ۳. زنان
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
پدیده اشتغال و کار از ابتدای زندگی اجتماعی بشری مورد توجه بوده است. هر یک از اندیشمندان به نوعی درباره این مسأله سخن گفته اند. جامعه شناسان و روان شناسان در قرون اخیر نظرهای متفاوتی در مورد کار ارائه نموده اند. جنبه های مختلف کار، اعم از نابرابری در کار، رضایت شغلی، انگیزه کار  و بالا بردن بهره وری سازمان های کاری و. هرکدام به نحوی مورد توجه اندیشمندان و علمای علم مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و روان شناسی قرار گرفته است(سفیری،۵:۱۳۷۷). کار است. زنان پدیده جدیدی نبوده، زنان همیشه کار کرده اند و کار زنان همیشه برای بقای خانواده ضروری بوده است. زنان نه تنها در اداره خانه و مراقبت از کودکان؛ بلکه در تولید غذا نیز نقش داشته اند و اما تغییرهای چشمگیری در الگوی کار زنان به وجود آمده است(میلر و دیگران،۲۰۰۷)
مهم ترین دگرگونی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، جدایی میان محل کار و زندگی بود. در اثر این جدایی مکانی، زنان نقش جدیدی، نفش زن متأهل- شاغل پیدا کردند. تغیر موقعیت زن ها در خانواده به این نقش جدید وابسته است. در صورتی که کار زنان خود پدیده جدیدی نیست، اما در قرن بیستم شکل خاصی به خود گرفت (اعزازی،۱۳۷۶:۱۳۹).
امروزه مشارکت روز افزون زنان در بیرون از  خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استقلال، و افزایش قدرت تصمیم گیری، و برخورد مناسب با رویدادها و حوادث زندگی گردیده و اثر مطلوبی بر روابط خانوادگی بر جای گذاشته است. به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند، به همان نسبت از بحران هویت فردی و اجتماعی، افسردگی و انزوا گرایی در این قشر عظیم کاسته خواهد شد(پاولا،۱۹۸۶).
گرایش زن به سوی اشتغال می تواند بیش از همه بر خانواده اثر گذاشته و روابط زن، و شوهر و فرزندان را دگرگون سازد و این امر همواره مورد توجه صاحب نظرانی که اشتغال زن را از دیدگاه جامعه شناسی بررسی نموده اند، قرار گرفته است. سئوالی که مطرح می شود این است که، آیا تعدد نقش زنان و انجام فعالیت های اجتماعی آنان تأثیری بر عزت نفس زنان داشته است؟
نقش زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی ملل، طی دهه های اخیر ابعاد جدیدی یافته است. در این سال ها نیاز به حضور زنان در فرآیند تغییر رشد و توسعه بیش از حد محسوس بوده است. ارتقای استانداردهای زندگی درجوامع امروز با افزایش مشارکت زنان در حیات اقتصادی و سیاسی، همگام با فرصت های برابر در تعلیم و تربیت، سرویسهای اجتماعی، حقوق قانونی و مالکیت پیوند دارد. تجربه ها نمایانگر این امر است که توسعه انسانی به عنوان یکی از ویژگی های اساسی جامعه، باید نقش زنان را مورد توجه قرار دهد(وارر،۲۹-۱ :۱۹۹۲).
بیان مسئله:
امروزه بسیاری از مردان دارای همسر شاغل هستند، یعنی سرپرستی خانواده ای را به عهده دارند که در آن دو نفر برای کسب درآمد کار می کنند و به طور مشترک در حفظ و نگه داری اقتصادی خانواده سهیم هستند، این مسأله به عنوان طرحی از ساختارهای غیرسنتی خانواده از جنبه های مختلف قابل بررسی و تحقیق است. زنان علاوه بر انجام امور خانه و زندگی خود، بار سنگینی فعالیت اجتماعی و اشتغال خارج از خانه را نیز به دوش می کشند. زن به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان خانواده، دارای نقش اساسی در جهت تدام و استمرار آن می باشد. زن در محیط خانه دارای مسئوولیت های زیادی است. اول آنکه زن در نقش همسر قرار می گیرد؛ بنابراین همسری را به بهترین نحو ایفا نماید، به طوری که وسایل تعالی بخشیدن و رشد وجودی همسرش را فراهم نموده و مایه سکون و آرامش او باشد. دوم زن دارای نقش مادری است. وظیفه یک مادر تربیت فرزندان صالح است. سوم مدیریت کانون خانواده بر عهده زن بوده و گردانندگی و گرمی آن بر عهده زن می باشد. چهارم، نقش اقتصادی زن می باشد. با پیشرفت جوامع و تغییر شیوه زندگی، در بسیاری از موارد زنان نیز ناچار هستند برای تأمین معاش در خارج از خانه به کار اشتغال داشته باشند و امروزه سهم آن ها در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بر جسته تر از گذشته است. این تعدد نقش ها مسایل جدیدی را به دنبال داشته است(پاولا،۳۸۳-۳۷۳:۱۹۸۶).
مسأله اشتغال زنان پدیده ای است که جامعه ما نیز با آن مواجه شده است و هر روز بر تعداد زنانی که تمایل به اشتغال در بیرون از منزل د
ارند افزوده می شود. کار زنان جنبه های مختلف زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اشتغال زنان با مسایلی، چون درگیرهای روانی میان زن و مرد مواجه گردیده است. از این رو انجام تحقیق های متعددی در زمینه پیامد اشتغال زنان بر روابط درون خانواده و تأثیر آن  که بر وضعیت روحی زنان ضروری است. از این رو این پژوهش در پی بررسی رابطه اشتغال زنان با عزت نفس آنها می باشد.
فرضیات تحقیق
برای بررسی اثر اشتغال زنان بر عزت نفس آنها، فرضیه های زیر آزموده شده است:
۱-به نظر می رسد وضعیت اشتغال زنان همبستگی مثبت و معناداری با عزت نفس آنان دارد.
۲-به نظر می رسد نوع شغل زنان همبستگی مثبت و معناداری با عزت نفس آنان دارد.
۳-به نظر می رسد میزان تحصیلات زنان همبستگی مثبت و معناداری با عزت نفس آنان دارد.
۴-به نظر می رسد درآمد زنان همبستگی مثبت و معناداری با عزت نفس آنان دارد.
۵- به نظر می رسد سن زنان همبستگی مثبت و معناداری با عزت نفس آنان دارد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:50:00 ب.ظ ]
 

 

 
 
 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:50:00 ب.ظ ]
 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم اقتصادی

 

موضوع:

تحلیل و بررسی اثرات قیمت نفت بر روی اقتصادایران

 
 
 
 
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱- مقدمه : ۲
۲-۱- بیان مسئله: ۳
۳-۱- فرضیات تحقیق: ۴
۴-۱- سوالات تحقیق: ۵
۵-۱- اهداف تحقیق: ۵
۶-۱- متغییرهای تحقیق: ۵
فصل دوم
ادبیات تحقیق
 

۱-۲- مقدمه:

۷
۲-۲- بررسی نفت خام ۹
۳-۲- تجربه تازه تورم ۱۱
۴-۲- اقتصاد نفت ۱۲
۵-۲- دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟ ۱۳
۶-۲- غرب نگران قطع نفت ایران نیست ۱۵
۷-۲- تقاضا برای بشکه های ایران ۱۶
۸-۲- ارزیابی مواجهه ۱۷
۹-۲- ژاپن ؛بزرگترین مصرف کننده نفت ایران ۱۸
۱۰-۲- توزیع جغرافیایی صادرات نفت ایران ۱۹
۱۱-۲- درآمد نفتی ایران در سال گذشته؛ ۴۵ میلیارد و ۶۱۵ میلیون دلار ۱۹
۱۲-۲- افزایش صادرات نفت ایران به ۴.۴ میلیون بشکه در روز ۲۰
۱۳-۲- تقاضای جهانی نفت دو برابر خواهد شد ۲۱
۱۴-۲- نفت، ایران و آمریکا ۲۴

۱۵-۲- تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران

۲۹

۱-۱۵-۲- درآمدهای نفتی و میزان اشتغال

۳۳

۲-۱۵-۲- درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی

۳۵
۱۶-۲- پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع نفت و گاز: ۴۰

۱-۱۶-۲-  از دست دادن بازار رو به رشد انرژی در جهان

۴۲

۲-۱۶-۲- کاهش سهم و نقش ایران در سازمان اوپک

۴۳

۳-۱۶-۲-  استخراج سریع همسایگان از مخازن مشترک انرژی

۴۴
۴-۱۶-۲- واگذاری ده الی پانزده درصد مازاد ظرفیت تولید از سقف تعیین شده اوپک جهت استفاده در مواقع اضطراری به رقبای منطقه ای  ۴۵
۵-۱۶-۲- بالا رفتن ریسک ملّی ایران به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به موقع تعهدات مالی خارجی ۴۷
۶-۱۶-۲- استهلاک فزاینده تجهیزات و مخازن: ۴۸
۱۷-۲-
تاریخچه اکتشاف نفت در ایران :
۴۸
۱۸-۲- مبانی نظری تحقیق ۵۲
۱۹-۲- پیشینه تجربی تحقیق ۵۴
۱-۱۹-۲- مطالعات خارجی: ۵۴
۲-۱۶-۲- مطالعات داخلی ۵۶
 
 
فصل سوم
روش تحقیق
 
۱-۳- معرفی داده ها ۵۹
۲-۳- روند قیمت نفت و متغیرهای اقتصادی ۶۰
۳-۳- روش تحقیق ۶۳
۴-۳- آزمون آماری روند زمانی متغیرهای کلان اقتصادی ۶۴
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
 
۱-۴- بررسی فروض و محدودیت های اعمال شده و تخمین مدل SVAR(6) ۶۸
۲-۴- تحلیل توابع عکس العمل آنی ۷۰
۳-۴- تجزیه واریانس ۷۱
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
 
۱-۵- نتیجه گیری ۷۶
۲-۵- ارائه پیشنهادات ۷۷
منابع ۷۹

 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱- مقدمه :
ثبات و صلح در جهان امروز متاثر از عوامل و عناصر گوناگونی است .هر چند برخی از این عناصر در نقاط مختلف جهان مشترک هستند اما در هر منطقه بر اساس ویژگی های ژئوپولوتیکی،فرهنگی،عناصر اجتماعی، قومی ، نژادی و مذهبی آن متاثر از عناصر متنوعی است. برای مثال امنیت و ثبات در شرق آسیا کشورهایی نظیر چین ،ژاپن و کره شمالی متاثر از جنگ سرد و همچنین مناقشات هسته ای و موشکی است(برکشلی،۱۳۷۸). در آمریکای لاتین نفوذ و تاثیر برخی سیاستهای منفعت طلبانه و استثماری توسط برخی کشورهای استثمارگر که از گذشته دور تاکنون همچنان باقی است مناقشات سیاسی را تعیین می کند.
اما خاورمیانه به عنوان منطقه ای که ازشمال افریقا تا مرزهای چین گسترده می شود مملو از مناقشات و تنشهای  بین المللی . سیاست در این منطقه متاثیر از عوامل گوناگونی چون مناقشات فلسطین و اسرائیل به عنوان ریشه تمامی درگیری ها  و جنگ از سال ۱۹۵۰ تاکنون و درگیری های قومی،قبیله ای و مذهبی ، وجودعناصر افراطی مذهبی نظیر بن لادن و طالبان ،سیاستها و برنامه های منفعت طلبانه برخی کشورهای غربی و سرانجام

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:49:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم اقتصادی

 

عنوان:

تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی مصرف خانگی و تجاری در ایران

 

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

خرداد ۱۳۸۵

 
 
 
چکیده
بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور است. تقاضا برای گاز طبیعی در ماه های سرد بیشتر از ماه های گرم سال است؛ نوسانات اصلی تقاضای گاز به نیاز گرمایی این بخشها مربوط می‌شود.
علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوّی که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می‌شوند، عوامل دیگری نظیر شوکهای فصلی غیر‌قابل مشاهده بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تأثیر می‌گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل مشاهده مانند قیمت و درآمد، عوامل غیر‌اقتصادی مثل تغییر سلیقه مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل مشاهده نیز نیستند، بر روند اصلی تقاضای انرژی اثر می‌گذارند. بکار‌گیری روش مدل ساختار سری زمانی ، این امکان را می‌دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای انرژی به منظور برآورد صحیح کششهای درآمدی و قیمتی، وارد و مدلسازی کرد. سپس با بهره گرفتن از فیلتر کالمن با روش حداکثر راستنمایی برآوردهای نااریب پارامترهای تابع تقاضا محاسبه می‌شود.
در ایران برای اولین بار برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور با روش  انجام شده است. در تابع تقاضای برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمی‌شود. ماهیّت مؤلفه فصلی تصادفی بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبیعی نسبت به دما ۲۶/۰- درصد برآورد شده است. کششهای بلندمدت قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب حدود ۱۳/۰- و ۱۷/۰ درصد محاسبه شده‌اند.
کلید واژه‌ها:
تقاضای گاز طبیعی، نوسانات فصلی، روند اصلی، مدل ساختار سری‌ زمانی و فیلتر کالمن

فهرست مطالب
 
 
عنوان   صفحه
پیشگفتار   ج
فصل ا- موضوع شناسی پژوهش   ۱
۱-۱. عوامل مؤثر در تقاضای کوتاه‌مدت گاز طبیعی   ۵
۲-۱. عوامل مؤثر در تقاضای بلندمدت گاز طبیعی   ۵
۳-۱. سؤالات تحقیق، فرضیه‌ها و هدف‌های پروژه   ۹
۴-۱. سازمانهای بهره‌بردار از نتایج تحقیق   ۹
فصل ۲- مرور اولیه ادبیات   ۱۰
۲-۱. انگستد و بنتزن   ۱۲
۲-۲. تیلور   ۱۴
۲-۳. کلمنتس و مادلنر   ۱۵
۲-۴. لستر-جاج-نیومیا   ۱۷
۲-۵. هیلبرت، لیو و لین، ونجرندال و جیومرا   ۱۹
۲-۶. لیو و کابودان   ۱۹
۲-۷. سارک و ستمن   ۲۱
۲-۸. نیل آرس و حیدر آرس   ۲۲
۲-۹. اس‌‌جیل و جی‌‌دفراری   ۲۴
۲-۱۰. جمع بندی فصل   ۲۸
فصل ۳- روش تحلیل و ارائه اطلاعات   ۳۰
۳-۱. تحلیل الگوی روند اصلی تقاضای انرژی   ۳۱
الف- پیشرفت تکنولوژی   ۳۱
ب- سلیقه مصرف کننده   ۳۴
ج- ساختار اقتصادی   ۳۴
۳-۲. تحلیل الگوی نوسانات فصلی تقاضای انرژی   ۳۸
۳-۴. مدل مؤلفه‌های غیرقابل مشاهده   ۳۹
الف- معرفی روش   ۳۹
ب- تصریح نظری مدل   ۴۲
۳-۵. داده‌ها و روش گردآوری   ۴۳
فصل ۴- حالت-فضا و فیلتر کالمن   ۴۴
۴-۱. ارائه یک سیستم پویا بصورت حالت-فضا   ۴۵
۴-۲. فروض بکار رفته در فیلتر کالمن   ۴۷
۴-۳. چند مثال از ارائه یک سیستم پویا بصورت حالت-فضا   ۴۷
۴-۵. استخراج فیلتر کالمن   ۴۹
۴-۶. برآورد پارامترها به روش حداکثرراستنمایی   ۵۲
فصل ۵- تخمین مدل و نتیجه‌گیری   ۵۴
۵-۱. تخمین مدل   ۵۵
۵-۲. تفسیر ضرایب   ۶۲
۵-۳. تفسیر نتایج   ۶۵
۵-۴. پیش‌بینی   ۶۵
۵-۵. خلاصه و نتیجه‌گیری   ۶۸
فهرست منابع   ۷۰
پیوست   ۷۳
فهرست جداول
عنوان   صفحه
۲-۱. برخی از مطالعات انجام شده در تقاضای انرژی که روش هم انباشتگی را بکار گرفته‌اند   ۱۵
۲-۲. تعریف متغیرهای وارد شده در سیستم معادلات همزمان   ۲۰
۳-۱. طبقه‌بندی عوامل مؤثر در روند اصلی تقاضای انرژی   ۳۴
۳-۲. طبقه‌بندی حالتهای ممکن الگوی روند تصادفی   ۴۱
۵-۱. خلاصه تخمین تابع تقاضای مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری ایران   ۵۹
۵-۲. نتایج تخمین تقاضا در بعضی از حالتهای مختلف مؤلفه روند   ۶۱
     
فهرست نمودارها
عنوان   صفحه
۱-۱. سهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی بخش خانگی و تجاری سال ۸۳   ۳
۱-۲. سهم مصرف کنندگان نهایی از کل مصرف گاز طبیعی سال ۸۳   ۳
۱-۳. سهم حامل انرژی گاز طبیعی در تأمین انرژی بخش خانگی و تجاری   ۳
۱-۴. سهم بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز طبیعی   ۳
۱-۵. کل مصرف انرژی بخش خانگی و تجاری   ۴
۲-۱. مصرف ماهیانه گاز طبیعی در مقابل مقدار درجه گرمایش روز در شهر اسکی شیر ترکیه   ۲۴
نمودارهای تخمین‌های اریب‌دار کشش قیمتی تقاضای انرژی   ۳۵
۳-۱. افزایش در قیمت و  با شیب نزولی (منفی)   ۳۵
۳-۲. افزایش در قیمت و  با شیب صعودی (مثبت)   ۳۵
۳-۳. کاهش در قیمت و  با شیب نزولی (منفی)   ۳۶
۳-۴. کاهش در قیمت و  با شیب صعودی (مثبت)   ۳۶
نمودارهای تخمین‌های اریب‌دار کشش درآمدی تقاضای انرژی   ۳۶
۳-۵. افزایش در درآمد و  با شیب نزولی (منفی)   ۳۶
۳-۶. افزایش در درآمد و  با شیب صعودی (مثبت)   ۳۶
۳-۷. کاهش در درآمد و  با شیب نزولی (منفی)   ۳۷
۳-۸. کاهش در درآمد و  با شیب صعودی (مثبت)   ۳۷
۵-۱. مصرف سرانه گاز طبیعی   ۵۶
۵-۲. لگاریتم طبیعی مصرف کل گاز طبیعی   ۵۶
۵-۳. نسبت قیمت اسمی گاز بر برق   ۵۷
۵-۴. متوسط دمای هوای تهران (فرودگاه مهرآباد)   ۶۳
۵-۵. نمودار همبستگی نگار پسماند‌های تقاضا   ۶۴
۵-۶. پیش‌بینی لگاریتم طبیعی مصرف سرانه گاز طبیعی بخش خانگی و تجاری ایران  

۶۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:49:00 ب.ظ ]