پایان نامه دانشگاهی


آذر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


سایت دانلود متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق ارشد -علمی تخصصی دانشگاهی متن کامل در سایت 40y.ir


جستجو


 نوان : مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

 

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.Sc. )

رشته: جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری

 

عنوان:

مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان(مطالعه موردی منطقه ۸ تهران)

استاد راهنما:

دکتر محمدتقی رضویان

 

استاد مشاور:

دکتر زهره فنی

 

نگارنده:

****

نیمسال دوم تحصیلی  ۹۳ ۱۳۹۲

 

 

چکیده
قرن بیستم با توجه به افزایش جمعیت شهری، تغییر­ شیوه زندگی، فاصله بین ذینعفان مدیران و برنامه­ریزان شهری ، توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های مدیریت شهری در سطوح مختلف مطرح کرده است . از ابعاد اصلی توسعه پایدارشهری مدیریت یکپارچه شهری، حکمروایی خوب شهری و مشارکت است.
یکی از عوامل دستیابی به رشد اجتماعی، حضور در عرصه­های اجتماعی و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است. مشارکت اجتماعی زمینه ­های شکوفایی توانمندی­های فرد و بهبود عملکرد مدیران شهری را به دنبال دارد. امروزه برنامه­ریزان و سیاست­گذاران شهری  جذب حداکثری مشارکت مردم را یکی از راهبردهای مدیریت بهینه شهری می­دانند.
علیرغم تمام تلاش های انجام شده در ایران، تا به حال فرآیند مشارکت به عنوان یک فرهنگ عمومی در اندیشه و عمل شهروندان، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست یا کمرنگ است. مشارکت به عنوان یک کنش اجتماعی ریشه در باورها، نگرش ها و ارزش های اجتماعی افراد جامعه دارد و برای تحقق مشارکت افراد بایستی اعتماد، رضایت و آگاهی آنها را در فضای مناسب و مطمئن جلب کرد وگرنه مشارکت در شکل مفهومی و جامعه شناختی آن پدید نخواهد آمد .
از جدیدترین اسلوب ها و زمینه های مشارکتی، مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در جهت اداره شهرهاست. این مشارکت یکی از الزامات زندگی اجتماعی مدرن است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از شرایط فردگرایی و انزوای اجتماعی خارج و از طریق تحقق حقوق شهروندی، از حالت فردیت به طریق شهروندگرایی و جمعیت تغییر هویت دهد. ما در این تحقیق به بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری منطقه ۸ تهران پرداختیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی،توسعه­ای و از نظر شیوه انجام ،توصیفی و تحلیلی بوده و بر اساس مطالعه کتابخانه­ای و تکمیل پرسشنامه انجام شده است.ابتدا با بهره گرفتن از منابع و مدارک علمی از جمله،کتابها،مقالات داخلی و خارجی،سایت اینترنتی و پایان ­نامه­های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با تحقیق استفاده شده است.در بخش مطالعات میدانی با مراجعه حضوری به منطقه مورد مطالعه ،داده های مورد نیاز به شیوه مختلف مشاهده و تکمیل پرسشنامه تهیه شده است.تجزیه تحلیل داده­ ها شامل دو بخش توصیفی و تحلیلی از طریق نرم­افزار spss انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را ساکنان منطقه ۸ تهران تشکیل می­ دهند. نتایج نشان می­دهد که میزان مشارکت شهروندان در شکل گیری مدیریت پایدار شهری در سطح پایین قرار دارد و مهمترین عامل تاثیر گذار بر افزایش مشارکت شهروندان الگوی حکمروایی خوب شهری است و اینکه برنامه ریزی جهت ارتقا میزان مشارکت شهروندان در امور شهری باید در الویت برنامه ­های توسعه محله­ای قرار بگیرد.
فصل اول
۱-۱-طرح مسئله. ۲
۱-۲- سوال اصلی تحقیق ۳
۱-۳- فرضیه تحقیق ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۳
۱-۵- روش تحقیق ۳
۱-۶- نمونه گیری ۳
۱-۷- روش تحلیل اطلاعات و داده ها ۴
۱-۸- پیشینه تحقیق ۴
۱-۹- تعریف واژگان کلیدی ۵
۱-۱۰- مشارکت مردمی ۶
۲-۱-مقدمه. ۹
۲-۱-۱-مفهوم حکمرانی ۹
۲-۱-۳-حکمرانی شهری ۹
۲-۱-۴-گذار از حکومت شهری  به حکمرانی شهری ۱۱
۲-۱-۵-اهداف حکمرانی شهری ۱۲
۲-۲-مدیریت شهری: ۱۳
۲-۲-۱-مدلهای مدیریت شهری ۱۴
۲-۲-۲-تعریف حکومت محلی و سازمان محلی ۱۵
۲-۲-۳-انواع سازمان های محلی ۱۵
۲-۳-جایگاه محوری شهرداریها در نظام مدیریت شهری ۱۶
۲-۳-۱-مدیریت مشارکتی: ۱۸
۲-۴- مشارکت: ۲۰
۲-۴-۱-نظریه وکالتی: ۲۲
۲-۴-۲-نظریه مشارکتی: ۲۲
۲-۴-۳-نظریه پایه برنامه ریزی مشارکتی ۲۳
۲-۴-۴-ویژگی ها و مراتب مشارکت. ۲۴
۲-۴-۵-دیدگاه های نظری درباره مشارکت: ۲۴
۲-۴-۶-مصادیق مختلف مشارکت: ۲۴
۲-۴-۷-عناصر ( ارکان ) اساسی مشارکت: ۲۵
۲-۴-۸-موانع مشارکت: ۲۵
۲-۴-۹-ویژگی های مشارکت: ۲۶
۲-۴-۱۰-انواع مشارکت. ۲۷
۲-۴-۱۱-نظریه های رایج در زمینه مشارکت. ۲۸
۲-۵-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری ۳۰
۲-۵-۱-شهروندی و فلسفه وجودی آن ۳۰
۲-۵-۲-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل ۳۲
۲-۵-۳-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران ۳۳
۲-۵-۴-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران ۳۵
۲-۶-۱-توسعه پایدار شهری ۳۷
۲-۶-۲-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پایدار ۳۷
۲-۶-۳-مقیاس محلی توسعه پایدار ۳۸
۲-۶-۴–شاخصهای توسعه پایدار ۳۸
۲-۶-۵-شاخص اقتصادی ۳۸
۲-۶-۶-شاخص کالبدی ۳۸
۲-۶-۷-نظریه توسعه پایدار شهری ۳۹
۲-۶-۸-نظریه توسعه پایدار و مدیریت شهری ۴۰
۲-۷-پایداری شهری و مدیریت شهری پایدار ۴۳
۲-۸- مفهوم توسعه. ۴۵
۲-۸-۱- دیدگاه های نظری توسعه. ۴۵
۲-۸-۲-مولفه‌های اصلی برای توسعه پایدار عنوان شده است: ۴۶
۲-۸-۳-سیستم متعامل در توسعه پایدار ۴۶
۲-۸-۴-رویکرد سیستمی و توسعه پایدار ۴۷
۲-۹-نظریه توسعه پایدار شهری ۴۸
۲-۱۱- مجموعه پروژه‌های انجام شده در شهرداری تهران در زمینه مشارکت شهروندی ۵۱
۲-۱۱-۱- پروژه شهر سالم. ۵۱
۲-۱۱-۲- طرح شهردار مدرسه. ۵۱
۲-۱۱-۳-طرح غنچه‌های شهر. ۵۲
۲-۱۱-۴- طرح شورایاری محلات ۵۲
۲-۱۱-۵-طرح برنامه های اوقات فراغت شهرداری تهران با الگوی مشارکت مردمی ۵۳
۲-۱۲-سرمایه اجتماعی ۵۴
۲-۱۳- الگوهای مشارکت شهروندی مدیریت شهری در کشورهای پیشگام. ۵۶
۲-۱۴-طراحی الگوی مشارکت شهروندان در امور شهری ۵۶
۳-۱-مقدمه. ۶۷
۳-۲محدوده مورد مطالعه. ۶۷
۳-۲-۱- ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود) ۶۷
۳-۲-۲-: تقسیمات (محدوده، وسعت و جمعیت منطقه به تفکیک نواحی و محلات) Error! Bookmark not defined.
۳-۲-۳-: پیشینه کلی تحولات منطقه (محدوده و گسترش کالبدی) ۶۸
۳-۳-‌ شاخص های اجتماعی – اقتصادی و . معرف منطقه. ۶۸
۳-۳-۱-: جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع (محورها، مراکز و پهنه ۶۹
۳-۴-الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه. ۶۹
۳-۵- : مبانی و اصول پهنه بندی ۷۰
۳-۶- کاربری‌ها و پهنه بندی استفاده از اراضی ۷۱
۳-۷-ساختار سلسله مراتب خدمات (مراکز و محورهای خدماتی) ۷۲
۳-۸-   طرح‌های موضعی ۷۲
۳-۹-طرح‌های موضعی پیشنهادی طرح جامع در منطقه. ۷۲
۳-۱۰-بررسی محلات نمونه: ۷۳
۳-۱۱-محدوده محله تهرانپارس. ۷۳
۳-۱۱-۱-چشم انداز محله تهران پارس. ۷۴
۳-۱۱-۲-مشخصات عمومی و جمعیتی محله. ۷۴
۳-۱۲-بررسی محله نارمک: ۷۴
۳-۱۲-۱-چشم انداز محله نارمک. ۷۵
۳-۱۲-۲-مشخصات عمومی و جمعیتی محله. ۷۵
۳-۱۲-۳-مشخصات کالبدی محله. ۷۵
۳-۱۳-محله مجیدیه. ۷۶
۳-۱۳-۱-چشم انداز محله مجیدیه. ۷۶
۳-۱۳-۲-مشخصات عمومی محله. ۷۷
۳-۱۳-۳-مشخصات کالبدی محله. ۷۷
۳-۱۳-۴-تحلیل وضعیت محله مجیدیه با تکنیک SWOT 78
۳-۱۳-۵-مسایل و مشکلات اصلی محله مجیدیه. ۷۹
۳-۱۳-۶-مسایل اجتماعی –فرهنگی محله مجیدیه. ۷۹
۴-۱-: توصیف یافته های متغیرهای جمعیتشناختی ۸۲
۴-۱-۱- جنسیت شهروندان مشارکت کننده در تحقیق ۸۲
۴-۱-۲- توزیع سنی شهروندان مشارکت کننده در تحقیق ۸۳
۴-۱-۳- توزیع تحصیلات شهروندان مشارکت کننده در تحقیق ۸۴
۴-۱-۴- توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب مدت اقامت در محله خود. ۸۵
۴-۲-میزان  مشارکت شهروندان منطقه ۸ تهران در امور شهری چگونه است؟. ۸۶
۴-۲-۱-وضعیت حکمروایی شهری منطقه ۸ تهران چگونه است؟. ۸۹
۴-۲-۲- وضعیت مدیریت پایدار شهری در منطقه ۸ تهران چگونه است؟. ۹۴
۴-۳-بین مشارکت و مدیریت پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد. ۹۶
۴-۳-۱-بین حکمروایی خوب شهری و مدیریت پایدار شهری رابطه معناداری وجود دارد. ۹۷
۴-۳-۲-بین حکمروایی خوب شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری رابطه معناداری وجود دارد. ۹۹
۵-۱-مقدمه. ۱۰۳
۵-۲-آزمون فرضیه: ۱۰۴
۵-۳-بحث و نتیجه گیری ۱۰۷
راهکارها و پیشنهادها ۱۰۸
منابع ۱۱۰
 
فهرست جداول
 
جدول شماره ۲-۱: مقایسه ویژگیهای اصلی حکومت و حکمروایی ۱۱
جدول شمار۲-۲-: برخی از فعالیت‌های برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی و تجارب بین شهرداری‌های جهان ۵۴
جدول شماره ۳-۱- مشخصات عمومی محله. ۷۴
جدول ۳-۲-:مشخصات محله نارمک. ۷۵
جدول شماره ۳-۵-:مشخصات کالبدی محله. ۷۵
جدول شماره ۳-۶:مشخصات عمومی محله مجیدیه. ۷۷
جدول شماره ۳-۷: مشخصات کالبدی محله. ۷۷
جدول شماره ۳-۸: تحلیل وضعیت محله مجیدیه با تکنیک SWOT. 78
جدول شماره ۳-۹: مسایل و مشکلات اصلی محله مجیدیه. ۷۹
جدول شماره ۴-۱: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب جنسیت. ۸۲
جدول شماره ۴-۲: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب سن ۸۳
جدول شماره ۴-۳: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب تحصیلات ۸۴
جدول شماره ۴-۴: توزیع شهروندان مشارکت کننده در تحقیق بر حسب مدت اقامت در محله خود. ۸۵
جدول شماره ۴-۶: نتایج آزمون T تک گروهی در رابطه با وضعیت حکمرانی شهری منطقه ۸ تهران ۹۲
جدول شماره ۴-۷: نتایج آزمون T تک گروهی در رابطه با وضعیت مدیریت پایدار شهری منطقه ۸ تهران ۹۵
جدول ۴-۸: ضریب همبستگی بین مشارکت شهروندان در امور شهری و مدیریت پایدار شهری ۹۶
جدول ۴-۹: ضریب همبستگی بین حکمرانی شهری و مدیریت پایدار شهری ۹۷
جدول ۴-۱۰: ضریب همبستگی بین حکمرواییی شهری و مشارکت شهروندان در امور شهری ۹۹

۱-۱-طرح مسئله

روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی از یک سو و ناکارآمد بودن روش های مدیریت و کنترل توسعه شهری از سوی دیگر شهر­­های نابسمان و ناپایداری را خلق نموده است که از اصلی­ترین علت ایجاد چنین نابسامانی و ناپایداری چالش­های مدیریتی است در این میان نبود مدیریت یکپارچه شهری و بخصوص شکل نگرفتن مدیریت مشارکت عمومی که مبتنی بر کنش متقابل و فعلانه تمامی ذینعفان و بازیگران کلیدی دخیل در مدیریت توسعه شهری است. قرن بیستم با توجه به افزایش جمعیت شهری، تغییر­ شیوه زندگی، فاصله بین ذینعفان مدیران و برنامه ریزان شهری ، توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین پارادایم های مدیریت شهری در سطوح مختلف مطرح کرده است .هدف از این توسعه، پاسخگویی به نیازهای سطوح مختلف مدیریتی در همان سطح و یکپارچگی مکانی و برنامه ­ریزی است. از ابعاد اصلی توسعه پایدارشهری مدیریت یکپارچه شهری، حکمروایی خوب شهری و مشارکت است. در گذاشته آنچه بر نظام مدیرت شهری ایران حاکم بوده برنامه ­ریزی متمرکز و از بالا به پایین بود که نمی توانست مشکلات شهری را بر طرف کند و نیازها و خواست های ساکنین را برآورده نماید . به همین دلیل در چند دهه اخیر برنامه ­ریزی و مدیریت با مشارکت شهروندان در نظام مدیریت شهری مطرح شده است . علی رغم پیشینه طولانی شهرنشینی و وجود الگوهای سنتی در ایران پیروی از الگوی متمرکز برنامه ­ریزی و مدیریتی امکان دخالت و مشارکت شهروندان رادر اداره امور شهر­ها نداده است.در چنین شرایطی نظام مدیریت شهری به منظور کاستن از مسائل و مشکلات رو به فزونی شهرنشینی در جستجوی راه های برای تسهیل و بهبود اداره امور شهرها است .این مهم هنگامی تحقق می­یابد که ساکنان شهر را در اداره امور شهرها دخالت داد. منطقه۸ تهران جزءمناطق۲۲ گانه شهری است که بین دو محور شرقی- غربی در شرق تهران واقع شده است و از سه ناحیه و ۲۰محله تشکیل شده است. براساس بررسیهای انجام شده در منطقه به ویژه مقایسه تطبیقی طرحهاو برنامه باید گفت ،معضلات مدیریت شهری در منطقه و ریشه های آن از دیدگاه استراتژیک در قالب زیر مساله­هایی چون برنامه ­ریزی بدون توجه به اجرا و عدم مشارکت شهروندان در طرح ها است.بنابرین مطالعه و شناخت راه های جلب مشارکت شهروندان در طرح ها و اداره امور شهری و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاءمشارکت شهروندان در سیستم مدیریت شهری در منطقه ضروری است .و هدف اصلی تحلیل تاثیرات و تاثرات متقابلی است که بین مشارکت شهروندی و مولفه های کیفیت زندگی شهری در راستای نیل به توسعه پایدار شهری وجود دارد.
 
 
 

۱-۲- سوال های اصلی تحقیق

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-28] [ 08:54:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 

دانشکده پردیس دانشگاهی

گروه بیوتکنولوژی دریا

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی دریایی

 

عنوان پایان نامه

بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی عصاره اسفنج دریایی .Callyslpongiasp خلیج فارس

 

استادان راهنما:

دکترحسین ذوالقرنین

دکتر نسرین سخایی

 

خردادماه ۹۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصلاول : مقدمهوکلیات

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ معرفیاسفنج. ۲

۱-۳ اسفنجومیکروارگانیسمهایهمزیست ۲

۱-۴ اهمیتکاربردارگانیسمهایدریایی ۳

۱-۵ اسفنجهایدریاییمنابعغنیازترکیباتفعالزیستی ۴

۱-۶ تنوعمتابولیتهایثانویهاسفنجدریایی ۴

۱-۷نقشترکیباتطبیعیدریاییدرزندگیانسان. ۴

۱-۸ متابولیتهایفعالزیستیاسفنجدریاییباخواصدارویی ۵

۱-۸-۱ متابولیتهایاسفنجدریاییباخواصضدپاتوژنی ۵

۱-۸-۲ متابولیتهایاسفنجدریاییباخواصضدسرطانی ۶

۱-۸-۳ متابولیتهایاسفنجدریاییباخواصآنتیبیوتیکی ۶

۱-۹ ترکیباتفعالزیستیاسفنجدریاییدرمرحلهکاربردبالینی ۶

۱-۱۰اهمیتمسئله. ۷

۱-۱۱اهدافتحقیق: ۷

فصلدوم : مروریبرپیشینهیپژوهش

۲-۱خاصیتضدمیکروبیباکتریهایهمزیستاسفنجدریایی ۹

۲-۲ خاصیتضدباکتریعصارهاسفنجدریایی ۹

۲-۳ عصارهمتانولیضدباکتریاییوضدقارچیاسفنجHaliclona sp. 9

۲-۴ عصارهمتانولیضدباکتریاییوضدقارچیاسفنج Sigmadocia pumila. 10

۲-۵ عصارهمتانولیضدباکتریاییوضدقارچیاسفنجZygomycale sp. 10

۲-۶ بررسیاثرضدقارچیچهارنوععصارهازنهگونهاسفنجدریایی ۱۱

۲-۷ خواصضدباکتریاییعصارهاسفنجAxinella sinoxeaازجزیرهلارکخلیجفارس. ۱۱

فصلسوم : موادوروشها

۳-۱ نمونهبرداری ۱۳

۳-۲ تهیهعصارهاسفنجدریایی ۱۴

۳-۲-۱ تهیهعصارهاسفنجخشکشده ۱۴

۳-۳-۲ تهیهعصارهالکلیاسفنج. ۱۶

۳-۳ تهیهمیکروبوقارچهایبیماریزایانسان. ۱۷

۳-۴کشتمیکروبوقارچ. ۱۸

۳-۵ استخراج DNAوشناساییمولکولیاسفنجگونهcallyspongia sp. 18

۳-۵-۱ استخراجDNA 18

۳-۵-۲ بررسیکیفیتDNA 19

۳-۵-۳  PCR 20

۳-۶ سنجشمیکروبی ۲۰

۳-۶-۱آزمونحساسیتآنتیبیوتیککربیبایر. ۲۰

۳-۶-۲ بررسیاثرضدمیکروبیعصارهاسفنج . Callyslpongia spخشکشده ۲۰

۳-۷-۳ بررسیاثرضدمیکروبیعصارهالکلیاسفنجCallyslpongia sp. 21

۳-۶-۴ بررسیاثرضدمیکروبیعصارهاسفنجمنجمدشدهCallyslpongia sp. 21

۳-۶-۵ (Minimum Inihibitory Concentration)MICو ) MBC (Minimum Bacteria Concentration. 21

۳-۷کدورتسنجیمحیطکشتمیکروبیمایع. ۲۲

۳-۷-۱تهیهسوسپانسیونمیکروبی ۵/۰ مکفارلند. ۲۲

۳-۸-۱رقتمهارکنندههایرشدمیکروبی ۲۲

۳-۸-۲ دستگاهاسکتروفتومتری ۲۲

۳-۸ رقیقسازیعصارهاسفنجCallyslpongiasp.خشکشدهوسنجشMIC 23

۳-۸-۱رقیقسازی ۲۳

۳-۸-۲MIC(Minimum Inihibitory Concentration) 25

۳-۹ شمارشومحاسبهکلنیباکتری ۲۵

۳ –۱۰ کشتقارچی ۲۶

۳-۱۱عصارهالکلیغلیظشده ۲۶

کلیهجدولونمودارهابانرمافزارMicrosoft Office Excel 2007طراحیورسمشدهاند. ۲۶

فصلچهارم : نتایج

۴-۲ خاصیتباکتریواستاتیکیوباکتریوسیدالیعصارهاسفنجCallyslpongiasp. 29

۴-۳ بررسیقطرهالهعدمرشدباکتریبراثرتلقیحعصارهاسفنج Callyslpongia spدرمحیطکشتمیکروبی ۳۱

۴-۴ کدورتسنجیمحیطکشتدررقتهایمتفاوت ۳۲

۴-۵شمارشباکتریهایزنده ۳۳

۴-۶ نمودارمقایسهحداکثرقطرهالههایممانعتازرشدمیکروبیعصارهاسفنجدریایی. Callyslpongia sp. 34

۴-۷ غلیظسازیعصارهالکلیاسفنجدریاییsp.Callyslpongia. 35

۴-۸بررسیاثرضدقارچیعصارهاسفنجCallyslpongia sp. 38

فصلپنجم : بحثونتیجهگیری

۵-۱ شناساییمولکولیگونهاسفنجCallyslpongia sp. 40

۵-۲ قطرهالهممانعتازرشدعصارهاسفنجCallyslpongiasp. 40

۵-۳ (MIC( Minimum Inihibitory Concentration و(Minimum Bacteria Concentration)MBC 40

۵-۴عصارهالکلیغلیظشده ۴۱

۵-۵ نتیجهگیریکلی ۴۲

۵-۶ پیشنهادات ۴۳

منابعومآخذ. ۴۴

 

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۲-۱ترکیباتفعالزیستیودرصدفراوانیآنهادرعصارهاسفنجدریاییZygomycale sp. 10

جدول ۴-۱ قطرهالهعدمرشدمیکروبباتلقیحعصارههایمتفاوتاسفنجCallyslpongia sp.   برحسبمیلیمتر. ۳۲

جدول ۴-۲ مقدارجذبنوریدرمحیطکشت ۳۳

جدول ۴-۳ شمارشمیکروبیبهروشمحاسبهاستاندار ۳۴

جدول۴-۴ جذبنوریعصاره غلیظشدهاسفنجدریاییsp.Callyslpongia. 36

جدول ۴-۵ عصاره غلیظشدهاسفنجدریاییsp.Callyslpongia. 36

جدول۴-۶ عصاره غلیظشدهاسفنجدریاییsp.Callyslpongia. 36

فهرست تصویر و نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

تصویر ۳-۱ محلنمونهبرداری ۱۳

تصویر۳-۲ اسفنجدریاییCallyslpongia sp. ازجزیرههرمزخلیجفارس. ۱۴

تصویر ۳-۳ اسفنجخیسشدهدرحلالوفازمیانیایجادشده ۱۵

تصویر۳-۴ محلولعصارهگیریبعدازفیلترکردنباکاغذصافیواتمنشماره ۱. ۱۵

تصویر ۳-۵ دستگاهروتاریHeidolph مدلLaboreta 4011digital 15

تصویر۳-۶ عصارهاسفنچبعدازتبخیرحلالبااستفادهازدستگاهروتاری ۱۶

تصویر۳-۷محیطکشتاستافیلوکوکوساورئوس. ۱۷

تصویر ۳-۸ محیطکشتاشریشاکلای ۱۷

تصویر ۳-۹ محیطکشتشیگلا. ۱۷

تصویر ۳-۱۰ اسفنجپودرشدهبااستفادهازنیتروژنمایع. ۱۹

تصویر ۳-۱۱ مقایسهمحلولهایمیکروبی ۵/۰ مکفارلندوکلریدباریم. ۲۲

تصویر۳-۱۲رقتهایمختلفعصارهاسفنجCallyslpongia sp. 24

تصویر ۳-۱۳ دستگاهاسپکتروفتومتریمدلUnico uv-1200. 24

تصویر۳-۱۴کلنیهایایجادشدهدرمحیطکشتمیکروبی ۲۶

تصویرشماره ۴-۱مارکرco1. 28

تصویرشماره۴-۲ محدودهیباندهایPCR 28

تصویر ۴-۳خاصیتباکتریواستاتیکیعصارهE بر S.aureus. 29

تصویر ۴-۴ خاصیتباکتریوسیدیعصارهالکلیبرمیکروبShiglla sp. 29

تصویر ۴-۵ خاصیتباکتریوسیدیعصارهالکلیبرمیکروبE.coli 30

تصویر ۴-۶ محیطکشتCandida albicanc. 30

تصویر ۴-۷ محیطکشتPinicillum sp. 30

تصویر ۴-۸ محیطکشتAspergillus. 31

نمودار۴-۱ حداکثرقطرهالهممانعتازرشدمیکروبیعصارهاسفنجCallyslpongia sp. 35

نمودار ۴-۲ مقدار MICباکتریاشریشاکلای ۳۷

نمودار ۴-۳ مقدار MICباکتریشیگلا. ۳۷

نمودار ۴-۴ مقدارMICباکتریاستافیلوکوکوساورئوس. ۳۸

چکیده

اسفنج ها ی دریایی جانوران پرسلولیمتصل به بستر دریامی باشند ودر محیط های قطبی تا معتدل استوایی یافت می شوندآنها فیلترکننده آب دریاهستند. باکتری و میکروارگانیسم های فراوانی با اسفنج ها زندگی همزیست دارند. اسفنج توانایی تولید ترکیبات زیست فعالی را دارند و احتمالا نتیجه تعامل میکروارگانیسم با اسفنج است که دارای خاصیت ضد پاتوژن های انسانی می باشد. دراین تحقیق یک گونه اسفنج دریایی از جزیره هرمز خلیج فارس تهیه گردیددر شناسایی ژنتیکی مشخص شد که گونه اسفنجمتعلق بهsp.Callyslpongia ازگونه هایاسفنجخلیج فارس می باشد. با یک روش عصاره گیری از اسفنج خشک شده (D)، اسفنج منجمد شده(F)و عصاره الکلی اسفنج(E)و اثرضد باکتری و ضد قارچی عصاره ها بر باکتری گرم مثبت Shigella sp.,Staphylococcusaureus، باکتری گرم منفیEscherichia coli، دو گونه قارچAspergillusFlavis, Penicilliumsp. و مخمرCandidaalbicansبررسیشد. نتیجه موثر بودن عصاره نوعDاسفنجCallyslpongiasp.بر باکتری Staphylococcusaureus باایجادحداکثر قطر هاله عدم رشد میکروبی ۹ میلی متری اثر کشندگی خوب وبر Shigellasp. قطر ۴ میلی متری اثر کشندگی نسبتا خوب را نشان داد. عصاره اسفنج گونه sp.Callyslpongiaبر هیچ یک از قارچ ها و مخمر خاصیت مهار کنندگی رشد را نشان نداده است.

معرفی اسفنج

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:53:00 ب.ظ ]
 

گروه زراعت و اصلاح نباتات

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته اگرواکولوژی

 

اثرات بستر کاشت و غلظت‌های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA)  بر ریشه‌زایی قلمه رزماری

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

 

۹۳

 
 
 
فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق ۱
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده  
۱- اهمیت تکثیر به روش قلمه‌زنی ۷
۲- اهمیت بستر کاشت در رشد گیاهان ۸
۲-۱- انواع بافت خاک و اثر آنها ب رشد گیاهان ۹
۳- نقش هورمون اکسین در گیاهان ۱۰
۳-۱- تأثیر کاربرد خارجی اکسین بر ریشه‌زایی ۱۲
فصل سوم: مواد و روش‌ها  
۱-زمان،موقعیت و مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش ۱۵
۲-قلمه مورد استفاده ۱۶
۳-طرح آزمایشی و تیمارهای مورد بررسی ۱۶
۴-نحوه اجرای آزمایش ۱۶
۵-ویژگی‌های مورد بررسی ۱۶
۶-نحوه اندازه‌گیری ۱۷
۷-محاسبات آماری ۱۷
فصل چهارم: نتایج و بحث  
۱- بررسی تغییرات صفات مورد بررسی در نمونه‌گیری اول ۱۹
۱-۱- تعداد ریشه ۱۹
۱-۲- طول ریشه ۲۲
۱-۳- وزن تر ریشه ۲۵
۱-۴- وزن تر برگ ۲۶
۱-۵- سطح برگ ۲۷
۱-۶- سطح ریشه ۲۹
۱-۷- وزن خشک ریشه ۳۰
۱-۸- وزن خشک برگ ۳۲
۲- بررسی تغییرات صفات مورد بررسی در نمونه‌گیری دوم ۳۳
۲-۱- تعداد ریشه ۳۳
۲-۲- طول ریشه ۳۵
۲-۳- وزن تر ریشه ۳۶
۲-۴- وزن تر برگ ۳۷
۲-۵- سطح برگ ۳۸
۲-۶- سطح ریشه ۴۰
۲-۷- وزن خشک ریشه ۴۱
۲-۸- وزن خشک برگ ۴۲
۳- بررسی تغییرات صفات مورد بررسی در نمونه‌گیری سوم ۴۳
۳-۱- تعداد ریشه ۴۳
۳-۲- طول ریشه ۴۸
۳-۳- وزن تر ریشه ۵۰
۳-۴- وزن تر برگ ۵۱
۳-۵- سطح برگ ۵۳
۳-۶- سطح ریشه ۵۴
۳-۷- وزن خشک ریشه ۵۴
۳-۸- وزن خشک برگ ۵۶
۴- بررسی همبستگی بین صفات و روابط بین آنها ۵۸
نتیجه‌گیری ۶۱
منابع ۶۳

 
فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل ۱- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت طول ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۲۴
شکل ۲- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت طول ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۲۵
شکل ۳- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۲۶
شکل ۴- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۲۷
شکل ۵- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت سطح ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۳۰
شکل ۶- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۳۲
شکل ۷- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۳۴
شکل ۸- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۳۵
شکل ۹- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت طول ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۳۶
شکل ۱۰- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۳۷
شکل ۱۱- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۳۸
شکل ۱۲- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت سطح برگ گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۴۰
شکل ۱۳- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت سطح ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۴۱
شکل ۱۴- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۴۲
شکل ۱۵- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۴۳
شکل ۱۶- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم ۴۵
شکل ۱۷- مقایسه تأثیر غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم ۴۵
شکل ۱۸- بررسی روند تغییرات صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری ۴۷
شکل ۱۹- بررسی روند تغییرات صفت تعداد ریشه گیاه رزماری در غلظت‌های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) در طول دوره‌های نمونه‌گیری ۴۸
شکل ۲۰- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم ۵۰
شکل ۲۱- بررسی روند تغییرات صفت وزن تر ریشه (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری ۵۱
شکل ۲۲- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم ۵۲
شکل ۲۳- بررسی روند تغییرات صفت وزن تر برگ (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری ۵۳
شکل ۲۴- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک ریشه (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم ۵۵
شکل ۲۵- بررسی روند تغییرات صفت وزن خشک ریشه (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری ۵۶
شکل ۲۶- مقایسه تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم ۵۷
شکل ۲۷- بررسی روند تغییرات صفت وزن خشک برگ (گرم) گیاه رزماری در بسترهای مختلف کاشت در طول دوره‌های نمونه‌گیری ۵۸

 
فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول ۱- تجزیه واریانس صفات تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر ریشه و وزن تر برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری اول ۲۱
جدول ۲- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت تعداد ریشه قلمه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۲۲
جدول ۳- تجزیه واریانس صفات سطح برگ، سطح ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری اول ۲۸
جدول ۴- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت سطح برگ قلمه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۲۹
جدول ۵- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت وزن خشک ریشه قلمه گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۳۱
جدول ۶- تجزیه واریانس صفات تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر ریشه و وزن تر برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری دوم ۳۳
جدول ۷- تجزیه واریانس صفات سطح برگ، سطح ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری دوم ۳۹
جدول ۸- تجزیه واریانس صفات تعداد ریشه، طول ریشه، وزن تر ریشه و وزن تر برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری سوم ۴۴
جدول ۹- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر صفت طول ریشه قلمه گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم ۴۹
جدول ۱۰- تجزیه واریانس صفات سطح برگ، سطح ریشه، وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ گیاه رزماری تحت شرایط بسترهای کاشت و غلظت‌های متفاوت هورمون ایندول بوتیریک اسید در نمونه‌گیری سوم ۵۴
جدول ۱۱- ضرایب همبستگی میان صفات مورد بررسی در گیاه رزماری در نمونه‌گیری اول ۵۹
جدول ۱۲- ضرایب همبستگی میان صفات مورد بررسی در گیاه رزماری در نمونه‌گیری دوم ۶۰
جدول ۱۳- ضرایب همبستگی میان صفات مورد بررسی در گیاه رزماری در نمونه‌گیری سوم ۶۱

 
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
 
با توجه به اینکه رویکرد جهانی به سمت داروهای گیاهی و پرهیز از مصرف داروهای شیمیائی است، توجه بیش از پیش به گیاهان داروئی را ایجاب می نماید. یکی از عمده ترین مشکلات در این زمینه محدود بودن گیاهان موجود در طبیعت است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا با برداشت بی رویه شاهد انقراض آنها نباشیم و با کشت و اهلی نمودن آنها جوابگوی نیاز روزافزون جامعه به این گیاهان باشیم. اولین قدم در این راه شناسائی و آشنائی با نحوه کشت و شرایط بهینه پرورش این گیاهان است. یکی از گیاهان داروئی پرارزش رزماری یا اکلیل کوهی یا رومارن است. این گیاه بومی ایران نیست، ولی در چند سال اخیر گسترش چشمگیری در اکثر نقاط ایران داشته و در هر پارک و فضای سبزی می­توان آنرا دید.
رزماری (اکلیل کوهی، اکلیل الجبل) با نام علمی Rosmarinums officinalis L. از خانواده نعناع (Lamiaceae) می‌باشد Rosmarinus نام لاتین آن از کلمه ros به معنی شبنم و marinus به معنی دریا گرفته شده است. این جنس دارای گونه‌های درختچه‌ای، برگ‌های باریک دارد. عمدتا پراکنش آن در جنوب و شمال آفریقاست (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، ۱۳۸۷). رزماری گیاهی درختچه‌ای، با شاخه‌های متعدد و چوبی است. برگ‌های آن بسیار باریک با سطح بالایی سبز و سطح زیرین خاکستری، گل‌ها به رنگ آبی روشن، که در دو موقع از سال یعنی ابتدا و انتهای فصل رویش ظاهر می‌شوند (در شرایط نیمه سرد، به مدت ۵/۱ تا ۲ ماه در نیمه دوم اسفند و اواخر تابستان به مدت ۵/۱ تا ۲ ماه). بذرهای کوچک و سیاه رنگ، به مقدار زیادی در سال‌های چهارم به بعد در غلاف‌های حاصل از گل‌ها تشکیل می‌شوند (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، ۱۳۸۷). ارتفاع آن به۵۰ تا ۱۰۰ سانتی­متر می رسد. ساقه­ها چوبی، برگها سبز دایمی، متقابل با کناره­های باریک و دراز، نوک تیز و نسبتاً خشن هستند (حسین زاده و همکاران، ۱۳۸۵). بیشترین مواد مؤثر در هنگام گل‌دهی و از سرشاخه‌های جوان رزماری استحصال می‌شود. این اندام دارای اسانس، تانن، فلاونوئید (آپی‌جنین[۱] و دیوسمین[۲])، اسید رزمارینیک[۳]، رزماریسین[۴] و دی‌ترپن پیکروسالوین[۵] است. اسانس دارای بورنئول[۶]، کامفن[۷]، کامفور[۸] و سینئول[۹] است (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، ۱۳۸۷). گیاه رزماری ضد عفونی کننده و معرّق است. به عنوان مدرّ، مقوی معده و صفرا آور نیز معرفی شده است. از نظر تولید عسل بسیار مهم است و در معطر کردن مواد غذایی، مانند پیتزا و خوراک مرغ و در فرآورده‌های زیبایی و ادکلن استفاده می‌شود. گاهی اکسیر جوانی نامیده می‌شود و تأثیر آن روی مردها بیشتر است (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، ۱۳۸۷). تحمل خوبی به کم‌آبی و کم و بیش به شوری دارد. همچنین به بسیاری از آفت‌ها و بیماری‌ها و به تشعشع زیاد خورشید مقاوم است، بنابراین در حاشیه سنگ فرش و آسفالت می‌توان این گیاه را به خوبی کشت کرد. رزماری به آلودگی هوا تحمل خوبی نشان می‌دهد، ولی آب ایستادگی پای بوته را تحمل نمی‌کند. از نظر سازگاری مشابه اسطوخدوس بوده، اما تحمل به شوری آن بیشتر از اسطوخدوس است. رزماری در زیبا سازی فضای سبز کاربرد دارد. این گیاه بسیار هرس پذیر است و به فرم‌های دلخواه (توپیاری[۱۰]) قابل شکل‌دهی است. این گیاه از راه بذر، قلمه و خوابانیدن هوایی قابل تکثیر است. قلمه‌های تهیه شده از ساقه‌های سال دوم، یا سوم (یا حتی قلمه‌های بسیار قطور)، در گلخانه سرد نگهداری و به راحتی ریشه‌دار می‌شوند. قلمه‌های تهیه شده از ساقه‌های سال دوم و سوم سریع‌تر ریشه‌دار شده و شروع به رشد می‌کنند، اما قلمه‌های قطور پس از ریشه‌دار شدن و شروع رشد، شاخه‌های گوناگونی تولید می کنند و بسیار پر پشت می‌شوند. در روش تکثیر مستقیم رزماری، با کاشت قلمه ساقه در زمین اصلی درصد تلفات آنها به طور معمول زیادتر از کاشت قلمه در خزانه است (دوازده‌امامی و مجنون‌حسینی، ۱۳۸۷). برداشت اندام هوایی رزماری از سال دوم یا سوم امکان پذیر است. چنانچه برداشت در سال چهارم و یا پنجم صورت گیرد، به علت چوبی شدن ساقه‌ها از کیفیت محصول کاسته می‌شود. گل و برگ رزماری هر دو معطر بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:53:00 ب.ظ ]
 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:52:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی علوم اقتصادی

 

موضوع:

بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران

 
 
 
 
                                                         فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱- مقدمه: ۲
۲-۱- بیان مسئله: ۴
۳-۱- اهداف تحقیق: ۸
۱-۳-۱- هدف اصلی: ۸
۲-۳-۱- اهداف فرعی: ۸
۴-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۸
۵-۱- فرضیات تحقیق: ۹
۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق: ۹
۲-۵-۱- فرضیات فرعی: ۹
۶-۱- سوالات تحقیق: ۹
۱-۶-۱- سوال اصلی تحقیق: ۹
۲-۶-۱- سوالات فرعی: ۹
 
 
            فصل دوم
        ادبیات و پیشینه تحقیق
 
۱-۲- مقدمه: ۱۲
۲-۲- تعریف تحریم اقتصادی و انواع آن ۱۷
۳-۲- تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا: ۱۸
۴-۲- تحریم علیه ایران بعد از انقلاب اسلامی: ۱۹
 ۱-۴-۲- تحریم های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران ۱۹
 ۲-۴-۲- تحریم های سازمان ملل: ۲۱
۵-۲- اثرات اقتصادی تحریم سازمان ملل: ۲۲
۱-۵-۲- اثر بر بخش های اقتصادی: ۲۲
۱-۱-۵-۲-  اثر بر بخش صنعت: ۲۲
۲-۱-۵-۲- اثر بر بخش کشاورزی: ۲۴
۳-۱-۵-۲- اثر بر بخش سیستم مالی: ۲۴
۴-۱-۵-۲- اثر بر بخش خدمات: ۲۵
 ۵-۱-۵-۲- بخش بازرگانی: ۲۵
۲-۵-۲-اثربر متغییرهای کلان اقتصادی ۲۶
۱-۲-۵-۲- تورم: ۲۶
۲-۲-۵-۲- بیکاری: ۲۷
۳-۲-۵-۲- سرمایه گذاری: ۲۷
۴-۲-۵-۲- رشد اقتصادی: ۲۸
۵-۲-۵-۲- حجم تجاری و تراز بازرگانی ۲۸
۶-۲-۵-۲- نر خ ارز و ذخایر ارزی ۲۸
۳-۵-۲- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت: ۲۹
۱-۳-۵-۲- اثرات کوتاه مدت: ۲۹
۲-۳-۵-۲- اثرات میان مدت: ۲۹
۳-۳-۵-۲- اثرات بلند مدت: ۲۹
۶-۲- اثرات تحریم در ایران ۳۰
۱-۶-۲-آثار تحریم بر هدفمندی یارانه‌ها ۳۰
۲-۶-۲- شاید تحریم‌ها به داد تولید برسند ۳۰
۳-۶-۲- ۳۰ کشتی، بلاتکلیف روی آب ۳۱
۴-۶-۲- تحریم‌ها بی‌اثر است ۳۱
۵-۶-۲- تورم و نرخ رشد پایین، نتیجه تحریم ۳۲
۶-۶-۲-  تاثیر تحریم‌ها، هم روانی هم واقعی ۳۲
۷-۶-۲- تحریم های بین المللی ؛ ناقض حق توسعه ۳۳
۷-۲- تحریم از نگاهی دیگر ۳۵
۸-۲- راه های مقابله با  تحریم های  اخیر سازمان ملل: ۴۶
۹-۲- موفقیت، شکست و هزینه کل آثار تحریم بر ایران ۴۸
۱۰-۲- بررسی آثار تحریم اقتصادی علیه ایران ۵۲
۱-۱۰-۲- بررسی تأثیرات تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ۵۲
۲-۱۰-۲- بررسی اثرهای تحریم در بخش تجارت کالا ۵۷
۳-۱۰-۲- بررسی تاثیرات تحریم اقتصادی بر نظام بانکی ایران ۶۲
۱۱-۲- مبانی نظری و پیشینه ۶۴
فصل سوم
روش تحقیق
 
۱-۳- روش تحقیق: ۶۹
۲-۳- جامعه آماری و نمونه آماری ۶۹
۳-۳- ابزار اندازه گیری و جمع‌آوری اطلاعات ۷۱
۴-۳- تهیه مقیاس لیکرت ۷۲
۵-۳- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity) ۷۳
۶-۳- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability) ۷۳
۷-۳- روش های آماری مورد استفاده ۷۴
۱-۷-۳- آمار استنباطی و آمار توصیفی ۷۴
۸-۲- آزمون آماری و تخمین آماری ۷۵
۹-۳- جدول زمان‏ بندی (Time Table) ۷۶
 
 
فصل چهارم
نتیجه گیری و پیشنهادات
 
۱-۴- نتیجه گیری: ۷۸
۲-۴- پیشنهادات: ۸۵
منابع و مآخذ ۸۹

 

فصل اول
کلیات تحقیق
 

 
۱-۱- مقدمه:
از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسلامی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایالات متحده با آن روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرآیندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته است و در دوره های طولانی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهبران، مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا که این تلاش ها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده است (pollac,Kenneth and other:2009:1). چنین نشانگانی بر الگوهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخش بنیادین رفتار سیاست خارجی نسبت به ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعلامی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه رفتار سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش  بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله با هر گونه تهدید بالقوه و بالفعل انجام پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند که در این دوران رویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت (pollac,Kenneth and other ,2009: 3-4).
نشانگان رویکرد انتقادی رفتار سیاست خارجی بوش را می توان در کتاب هایی چون: “معمای ایرانی: منازعه ایران و آمریکا” اثر کنث پولاک، “بانوی وزیر” اثر مادلین آلبرایت و کتاب “زندگی من” اثر بیل کلینتون رد جویی کرد. تمامی آثار یاد شده ماهیت انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران داشته است. مزید بر آن در سال ۲۰۰۴ شورای روابط خارجی آمریکا کتابی را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان” ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید” منتشر نمود. در تمام موارد یاد شده الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی آمریکا به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست آمریکا را با انتقاد موجه ساخت (متقی،۱۳۸۸: ۶۱).
متعاقب این رویکرد انتقادی  و مشخصاً از سال ۲۰۰۶ به بعد زمینه برای تغییر در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران فراهم شد. دموکرات ها در شورای روابط خارجی و همچنین در کنگره آمریکا تلاش های زیادی برای دگرگونی در سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا روسیه و ایران به انجام رساندند. به عبارت دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که رفتار تهاجمی مخاطرات زیادی را برای امنیت و منافع ملی آمریکا ایجاد خواهد کرد. در این دوران مقالات متعددی درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شد. گزارش رابرت گیتس و برژنسیکی با عنوان “زمان مناسب برای رهیافتی جدید در برابر ایران” را می توان زمینه ای برای تغییر در رهیافت سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران دانست. دراین ارتباط، علاقه گروه های متعددی برای بازسازی روابط آمریکا و ایران منعکس گردید (Robert Gates And Zbigniew Brezezinki: 2004).
انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباما نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود. الگوهای رفتاری

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:51:00 ب.ظ ]