پایان نامه دانشگاهی


آذر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


سایت دانلود متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق ارشد -علمی تخصصی دانشگاهی متن کامل در سایت 40y.ir


جستجو


  

عنوان : امکان سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی

  

عنوان : مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل در قبال تطهیر پول های نامشروع 

دانشــــــگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشــــــکده حقوق

رشته حقــوق بین المـلل

موضــــــوع:

  مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)

استاد راهنــما:

 

دکترسید محمود مجیدی

استادمشـــاور:

دکترعلیرضا حســـنی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

چکیده:

 جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم  پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت  و سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد.

مقدمه:

 بررسی اسناد وسوابق تاریخ هستی وزندگی بشری نشان می دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسانهای

دیگری وجود داشته اند مبین این موضوع آیه ۳۰سوره بقره می باشد که خداوند به ملائکان می فرمایدمی خـواهم روی زمین خلیفه بگمــــارم،ملائکان عرض کردند.آیا می خواهی؟ بگماری که درزمین خونریزی کنند و فساد نمایند.استنباط ازاین آیه این است  که انسانهای قبل ازآد م بوده اند.سابقه خونریزی  وفساد داشته اند.حالاکیفیت این چگونه بوده است برای تاریخ مبهم می باشد.پس ازهبوط آ دم اولین جرم، کشتن هابیل و قابیل رقم خورده است.ضمن احترام به انسان ومقام والای اوهمیشه عملکردش درحال تغییروتحول وبزه وفسادخواهدبود.هرروزازعمربشرمی گذرد.پیچیدگی رفتاراو،روابط وتعاملا تش بیشتر می شود.به لحاظ اینکه انسان موجود ناطق ،متفکر،وتنوع طلب هست .تلاش دارد خودرابـــه رشد وتعالی وتکامل همراه  با دیگرموجودات هستی برساند .”ربنا الذی اعطا کل شی خلقه ثم هدی ”  انسان موجــودی رفاه طلب وتنوع خواه هست .کوشش می کند.برای رسیدن به هدف کوتاهترین راه را برگزیند .ازطرفی اودربین دوبی نهایت خود راسیرمیدهد .یا به سوی اکمل شخصیت وجایگاه خود گام برمی دارد ویا اینکه به اضل هویت خـــود سقوط می کند.همانطور بیان شد عقل و تفکر اوهردوجهت رامی تواند نیروی محرکه خوبی باشد وهمورا از مبــــدأ خلقتش یاصعود دهد ویااینکه به سوی بی نهایت اضل رهنمون گردد.   پس انسان مستعد هردوجهت خواهدبود هم می تواند عالم وعامل به معلومات پسندیده ومطلوب باشد وهم میتواند مرتکب جرم  وجنایت وبزهکاری شود با پیشرفت جوامع بشری، صنعتی، ارتباطا ت، و.تنوع به ارتکاب رادرهردو جهت بدنبال دارد.همانطورکه بیان گردیدمی توان انسان را زیاده خواه،رفاه طلب، وبزهکاراطلاق کرد اوبرای رسیدن به منابع زیادوکسب درآمدها ی فراوان به بزهکاری روی می آورد .برای تحقق بزهکاری سازمان ها راشکل می دهد سازمانها ی که درجامعه وعرف اجتماعی ومطلوب،ناپسندوغیرمشروع هستند.مثل قاچاق موادمخدر، قاچاق مهاجران به لحاظ اینکه هم درآمدها وافرراداشته باشندوهم اینکه چهره ای موجه ،وقانونی به عملکرد خودببخشید خودراملزم می کنند با روش های لباس مشروعیت برکارکرد خود بپوشاند .واین پروسه اگر پیگری وپیشگیری نشود حیات بشری وجوامع رادچاربحران، تهدید خطرات،می سازد.ازپس این  اتفاق دواقدام مهم صورت می گیرد.یکی تلاش بزهکاران است که هرروزسعی دارند.خودراازدید قانون پنهان سازند.وخطرمصادره وتوقیف راازخود دورسازد وسود ومنفعت خود را ازفزون تر کنند ازآن طرف کشورها ،سازمان ها وجوامع بین المللی کوشش می کنند هر روزدامنه توسعه این خطر رامحدود کنند.اموال بدست آمده رامصادره نمایند وریشه این جرم بزرگ (پولشویی)رابخشکانند.مبین این کوشش درعرصه بین المللی کنوانسیون وین ۱۹۸۸سازمان ملل متحد وپیمان نامه ها واقدام های مهم دیگر بین المللی است . درعرصه داخلی مهمترین آن لایحه مبارزه با پولشویی است که در ۱۲ما ده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در خلال بحث پایان نامه به هردوعرصه بصورت مشروح ومبسوط پرداخته خواهدشد . حالاپس ازاین مقدمه کوتاه به اهمیت موضوع ،سابقه،اهداف،پرسش ها،فرضیه ها وتنگناها،روش های تحقیق بصورت فهرستی می پردازیم ودرادامه سازماندهی تحقیق رابیان می نمائیم ودر نهایت بحث مبسوط و مشروع مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیر پول (پولشویی )راخواهیم پرداخت.

اهمیت موضوع تحقیق:

همانطور در مقدمه بحث شد انسان به نوعی مستعد بزهکاری است .یکی از بزهکاری های اوجرم پولشویی است ضرورت و اهمیت شناخت این جرم براساس دلایل ذ یل سبب شد تا  موضوع پایان نامه ام را پولشویی با عنوان روی جلد قرا ردهم تا امکا ن مقابله فراهم تر گردد.

۱ـ پولشویی یک جرم است پس راه های مقابله با جرم بایدشناخته شود ومبارزه صورت گیرد

۲ـ نوظهور بودن موضوع که وارد عرصه حیات بشری اعم ازبین المللی وداخلی شده است

۳ـ پیامدوتبعات منفی که پدیده  پول شویی بدنبال دارد .

۴ـ لازمه دادن شناخت به دستگاه ها ودست اندرکاران برای مبارزه ومقابله باجرم وفساد پدیده تطهیر پول.

۵-ناشناخته ماندن خیلی از زوایای جر م پو ل شویی بابیان روش های تطهیر.

۶-شناخت برای جلو گیری از مرگ پنهان وهویت انسانیت.(توسعه مواد مخدر،قاچاق انسان و.)

۷-شناخت برای ایجاداعتدال و عقلانیت در جامعه (بیان عوارض .).

سابقه تحقیق:

باتوجه به نو ظهوربودن وتازگی موضوع ،تحقیقات و راهکارهای خوبی اندیشه شده.قوانین، آئین نامه ها وپایان نامه  ها ،مقالات ،سخنرانی،زیادی در عرصه بین المللی و داخلی انجام شده ولی احساس می شود کامل نیست. باید کار بیشتر ی صورت گیرد.

اهداف تحقیق:

با بررسی پایان نامه ،مقالات ، نشریات، مشاهده گردیدیک شباهت زیاد بین مطالب ومحتوی موضوع درهمه اینها وجود دارد دراین تحقیق تلاش کردیم .تا زوایای بررسی راتغییرداده،ضمن بهره گیری از تجربیات گذشتگان و موجود مباحثی رابراساس اهداف زیر تحقیق نمائیم.

۱- بررسی وتبین وشناسایی موضوع تطهیر پول

۲ـ تهیه عنصر قانونی جرم پولشویی درقوانین اساسی ،موضوعه ،آئین نامه ها مقررات داخلی .                                                                

۳ـ بررسی تطبیقی واکنش های ملی وفراملی

۴ـ شناسایی خلاهای موجود در پایان  تحقیق با بررسی ارزیابی، ارائه راهکارو تقدیم پیشنهاد برای  پرکردن خلاهای بوجود آمده.

۵ـ تهیه حداقل یک مجموعه منابع مرتبط به موضوع برای بهره گیری بیشترمحققان به خصوص مراجع قانون گذاری.

پرسش های تحقیق:

 معمولاً پرسش ها در پس مجهولاتی مطرح می شود تا با طرح پرسش،مجهولات موجود را با پاسخ صحیح و

مستدل به معلوما ت مبدل کرد . یک تحقیق باید مبین آن باشد که می خواهد به چه سوالاتی پاسخ دهــــد ویا به تعبیری محتوای تحقیق پاسخ به چه سوالاتی رقم خورده است .که مهمترین این سوالات می تواند به شرح زیر باشد.

۱-چه مجموعه قوانینی در حقوق داخلی و ملی درمبارزه با پول شویی وجود دارد؟

۲- تا چه حدتلاش های بین المللی صورت گرفته است ؟و می بایست انجام بگیرد؟

فرضیه های تحقیق:

پیرامون پول شویی فعالیتهای زیادی صورت گرفت اما کامل نیست خلاهایی دارد که ما دنبال خلاهای موجود هستیم ویا به نوعی چه فر ض های وجود دارد که می شود بر رسی و اجرایی کرد.

۱ـ مجموعه قوانین کامل برای پول شویی وجود ندارد.

۲- کنوانسیون وین ۱۹۸۸وکنوانسیون سازمان ملل ۲۰۰۰(پالرمو)و. اقــدامات خوبی در مبارزه با جرم پـــول شویی انجام شده ولی کامل نیست.

تنگناهای تحقیق:

همانطور درضرورت تحقیق بیان گردید.موضوعی است که از تنوع زیاد برخوردارهست هم باکمبود منابع مواجه

هست وهم اینکه با بروز پیچیدگی های جدید ابعادی دیگر غیر مکشوف می ماند که مهمترین آن عبارتند از:

۱ـ کمبود منابع فارسی است.

۲ـ عدم وجود یک مجموعه قوانین کامل دریک مجلد.

۳ـ کپی برداری ورونویسی اکثر مقالات ومطالب پیرامون موضوع از روی هم.

۴-محدود بودن منابع و اقدامات به قاره های خاص.

روش تحقیق:

واینترنتی ومصاحبه ای و.انجام می گیرد.باتوجه به موضوع وعد م کاربرد بعضی ازروشها دراین تحقیق تلاش شده

است ازسه روش مهم زیر بهره گیری شود.

۱ـ روش کتابخانه ای درقالب فیش برداری ،وطبقه بندی مطالب .

۲ـ اینترنتی اعم ازمطالب داخلی وخارجی.

۳ـ مشاوره ای برای اصلاح امور ومطلوب کردن دوبند قبلی واستفاده از نظرات ارزشمند صاحب نظران بالاخص اساتید معظم جناب آقایان دکتر سیدمحمود مجیدی ، ودکترعلیرضاحسنی.

 

 مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

عنوان : استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها

 
 
 

چکیده:

همگام با پیشرفت تکنولوژی نیاز به سیستم های بازشناسی به هنگام چهره به طور فزاینده ای رو به گسترش می باشد. این امر کلاسه‌بندی‌های متعارف و معمول در زمینه بازشناسی چهره را با چالشهایی مواجه ساخته است. زمان آموزش طولانی، پیکربندی و ساختار ثابت کلاسه بندی های موجود و عدم وجود توانایی در یادگیری نمونه های جدید بدون فراموش کردن نمونه های قبلی، از اهم این موارد می باشد. ایده استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی می تواند این چالشها را تا حد زیادی مرتفع کند. این برتری ها به دلیل خصوصیات ذاتی و پویاییهای این نوع از شبکه های عصبی می باشد. نتایج شبیه سازی‌ها حکایت از برتری نسبی اما کمرنگ صحت کلاسه بندی در شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه، نسبت به شبکه های عصبی مذکور دارند. سرعت یادگیری در شبکه های مذکور بسیار بیشتر از پرسپترون چند لایه بوده و تنظیم پارامترهای آن بسیار ساده تر می باشد. انتخاب پارامتر مراقبت به عنوان مهمترین پارامتر شبکه های مذکور، تقریباً در نیمی از بازه مجاز آن، عملکرد بهینه شبکه را تضمین می کند. همچنین انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی، درصد صحت کلاسه بندی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
 
«فهرست مطالب»
 
چکیده:
پیشگفتار: ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه. ۵
۱-۲- بازشناسی چهره ۵
۱-۲-۱- تعبیر ومفهوم بردارچهره ۶
۱-۲-۲- مفهوم فضای چهره‌ ۷
۱-۲-۳- صورت های ویژه ۸
۱-۲-۴- مولفه های اساسی یک مجموعه. ۹
۱-۲-۵ روند کلی بازشناسی چهره با بهره گرفتن از مولفه های اساسی ۱۰
۱-۳- بررسی برخی چالشهای موجود. ۱۱
۱-۳-۱- زمان آموزش ۱۲
۱-۳-۲- پیکربندی ثابت و غیر قابل تغییر در اکثر طبقه بندها ۱۲
۱-۳-۳- دشواری تنظیم پارامترهای ذاتی در کلاسه بندی های متداول‌ ۱۳
۱-۳-۴- افزایش پیچیدگی شبکه با افزایش تعداد نمونه های آموزش‌ ۱۳
۱-۴- استفاده از شبکه های عصبی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی‌به‌عنوان راهکارپیشنهادی  ۱۴
۱-۵- جمع بندی و خلاصه فصل ۱۵
فصل دوم: بررسی الگوریتم و ساختار شبکه های عصبی مبتنی بر Fuzzy ARTMAP و مروری بر کارهای گذشته
۲-۱- مقدمه. ۱۷
۲-۲- پیکربندی و الگوریتم شبکه ART MAP Fuzzy 20
۲-۳- پیشرفت های اخیر در زمینه شبکه های عصبی بر اساس FAM 27
۲-۳-۱- اصلاحات و بهینه سازی FAM 28
۲-۳-۲- الگوریتم های جدید بر اساس FAM 35
۲-۴- کاربردهای پیشرفته شبکه های عصبی مبتنی بر FAM 45
۲-۵- جمع بندی و خلاصه فصل ۵۱
فصل سوم: آزمایش های انجام شده، نتایج شبیه سازیها و بحث و بررسی بر روی آنها
۳-۱- مقدمه. ۵۳
۳-۲- معرفی بانک چهره مورد استفاده در پایان نامه ‌. ۵۳
۳-۳- مختصری راجع به شبکه عصبی SFAM 55
۳-۴- پیش پردازش و آماده سازی تصاویر. ۵۷
۳-۵- استخراج مشخصه. ۵۷
۳-۶- مشخصات داده ها و شرایط استفاده شده در آزمایشات مرحله اول  ۵۸
۳-۶-۱- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها (سری اول آزمایشات) ۶۰
۳-۷- مشخصات داده ها و شرایط آزمایشهای مرحله دوم. ۶۱
۳-۷-۱- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی SFAM (سری دوم آزمایشات) ۶۲
۳-۷-۲- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از SFAM (سری دوم آزمایشات) ۶۵
۳-۷-۳- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP 65
۳-۷-۴- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP 68
۳-۷-۵- مقایسه کلی عملکرد شبکه های عصبی MLP و SFAM 69
۳-۸- مشخصات داده ها و شرایط آزمایش های سری سوم. ۷۰
۳-۹- مروری اجمالی بر الگوریتم ژنتیک ۷۱
۳-۹-۱-  بعضی از اصطلاحات الگوریتم ژنتیک ۷۲
۳-۹-۲- نحوه عملکرد الگوریتم ژنتیک: ۷۳
۳-۹-۳- روند انتخاب ویژگی های مؤثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و SFAM 74
۳-۹-۴- نتایج شبیه سازیها (سری سوم آزمایشات) ۷۵
۳-۹-۵– تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش های سری سوم. ۷۹
۳-۱۰-جمع بندی و خلاصه فصل ۸۰
فصل چهارم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات
۴-۱- جمع بندی و نتیجه گیری ۸۲
۴-۲ پیشنهاداتی برای ادامه روند پژوهش ۸۳
مراجع . ۸۵
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ روش بردار سازی تصاویر. ۷
شکل ۱-۲ یک فضای دو بعدی به همراه دو مولفه اساسی مجموعه نمونه ها. P1 و P2 دو بردار مولفه اساسی می باشند       ۸
شکل ۱-۳ برخی از صورت های ویژه پایگاه داده ORL. 9
شکل ۱-۴- بازنمایی یک چهره توسط چهره های ویژه. مجموعه ضرایب، بردار ویژگی چهره را مشخص می نماید      ۹
شکل ۲-۱: شمای کلی ماژول ART: ورودی تحت کدگذاری مکمل وارد می شود و نودهای لایه F2 همان خوشه های شبکه هستند ۲۳
شکل ۲-۲- فلوچارت کلی ماژول ART 24
شکل ۲-۳- پیکربندی کلی شبکه عصبی Fuzzy ART MAP. 27
شکل ۲-۴ میانگین (  انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش و آزمایش با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری برای مقادیر افزایشی پارامتر مراقبت  با متد آموزش تک تکراری ۴۷
شکل ۲-۵ میانگین (  انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش، آزمایش و ارزیابی با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری، برای مقادیرمختلف پارامتر مراقبت با متدآموزش همراه با          ارزیابی ۴۹
شکل ۲-۶ میانگین ( انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش و آزمایش با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری، برای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت با متد آموزش همراه با                       آموزش کامل ۵۰
شکل ۳-۱ تصاویر بانک چهره ORL، ۱۰تصویر برای هر یک از ۴۰ نفر. ۵۴
شکل ۳-۲- ساختار SFAM – ورودی به لایه F0 اعمال می شود و درF1 کدگذاری مکمل انجام شده و بعد ورودی دو برابر می شود. ۵۶
شکل ۳-۳- درصد صحت کلاسه بندی داده های آموزش (  انحراف معیار) در SFAM به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت با بهره گرفتن از متد آموزش تک تکراری و استراتژی                 میانگین گیری. ۵۹
شکل ۳-۴- تعداد نودها (خوشه ها)ی تشکیل شده در ماژول Fuzzy ART در شبکه عصبی SFAM، به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت و استفاده از متد آموزش  تک تکراری و استراتژی میانگین گیری. ۵۹
شکل ۳-۵- زمان مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی SFAM به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت و استفاده از متد آموزش تک تکراری و استراتژی میانگین گیری ۶۰
شکل ۳-۶ صحت کلاسه بندی الگوریتم های مختلف پس انتشار خطا به عقب برای شبکه عصبی MLP و دو حالت آموزش سریع و آهسته برای SFAM به ازای تعداد نمونه های آموزش        مختلف. ۶۸
فهرست جداول
جدول ۳-۱- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی SFAM در مود آموزشی تک تکراری با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری ۶۳
جدول ۳-۲: نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از SFAM درحالت آموزش آهسته با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری  ۶۴
جدول ۳-۳- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP و به کارگیری چهار الگوریتم معروف پس انتشار خطا به عقب. ۶۷
جدول ۳-۴: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۲ نمونه برای آموزش. ۷۶
جدول ۳-۵: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۴ نمونه برای آموزش. ۷۷
جدول ۳-۶: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۶ نمونه برای آموزش. ۷۸
 
 
 
 
 

 

 

 

پایان نامه ­ی کار

 

دانشکده­­ ی روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته ی روانشناسی تربیتی

 

عنوان:

مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی

استاد راهنما:

دکتر محمود نجفی

استاد مشاور:

دکتر محمد علی محمدی فر

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه۲

۲-۱ بیان مساله.۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش۷

۴-۱ اهداف پژوهش۸

۵-۱ فرضیه های پژوهش۹

۶-۱ تعریف های مفهومی متغیرها.۹

۷-۱ تعریف های عملیاتی متغیرها۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲ اختلالات رفتاری۱۳

۱-۱-۲ تاریخچه اختلالات رفتاری۱۳

۲-۱-۲ تعریف و توصیف اختلالات رفتاری۱۵

۲-۲ اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی۱۷

۱-۲-۲ شیوع نارسایی توجه/بیش فعالی۱۷

 ۲-۲-۲ سبب شناسی۱۷

۳-۲-۲ زیر ریخت های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی.۱۸

۱-۳-۲-۲ عدم توجه۱۸

۲-۳-۲-۲ بیش فعالی.۱۸

۳-۳-۲-۲ تکانشگری.۱۹

۳-۲ تعریف پرخاشگری.۱۹

۱-۳-۲ پیشینه  پرخاشگری۲۰

۲-۳-۲ نظریه های پرخاشگری۲۱

۳-۳-۲ نمودهای رفتار پرخاشگرانه از کودکی تا جوانی.۲۱

۴-۳-۲ تاثیر عوامل اجتماعی بر بروز پرخاشگری.۲۲

۴-۲ تعریف اختلال اضطرابی۲۲

۱-۴-۲ پیشینه اختلال اضطرابی.۲۲

۲-۴-۲ اهمیت اختلال اضطرابی۲۳

۳-۴-۲ علائم اختلال اضطرابی۲۳

۵-۲ افسردگی.۲۶

۱-۵-۲ تعریف افسردگی.۲۷

۲-۵-۲ پیشینه نطری افسردگی۲۸

۳-۵-۲ سبب شناسی۲۹

۶-۲ تعریف عزت نفس۳۰

۱-۶-۲ تاریخچه  عزت نفس.۳۱

۲-۶-۲ اهمیت عزت نفس۳۲

۳-۶-۲ تعریف خود و خودپنداره۳۲

۴-۶-۲ علت پیدایی پدیده خود،خودپنداره و عزت نفس۳۲

۵-۶-۲ تغییرات در خودپنداره و عزت نفس در نوجوانی.۳۴

۶-۶-۲ دیدگاه نظریه پردازان درباره عزت نفس۳۴

۷-۶-۲ چهار عامل مهم در تحول عزت نفس کودک از نظر کوپر اسمیت۳۴

۸-۶-۲ کنترل خود و عزت نفس۳۵

۹-۶-۲ رابطه بین منبع کنترل و عزت نفس.۳۵

۱۰-۶-۲ تاثیر گروه همسالان بر عزت نفس کودکان و نوجوانان۳۶

۱۱-۶-۲ ابعاد عزت نفس۳۷

۱۲-۶-۲ شیوه های تربیتی عزت نفس۳۹

۷-۲ تعریف رضایت از زندگی۳۹

۱-۷-۲ پیشینه رضایت از زندگی۴۱

۲-۷-۲-  مولفه های اصلی رضایت از زندگی.۴۱

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ طرح پژوهش۴۴

۲-۳ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.۴۴

۱-۲-۳ جامعه آماری.۴۴

۲-۲-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری.۴۴

۳-۳ ابزارهای پژوهش.۴۵

۱-۳-۳ پرسشنامه اختلالات رفتاری آیشنباخ۴۵

۲-۳-۳ پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ۴۶

۳-۳-۳ پرسشنامه رضایت از زندگی (SLWS )46

۴-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها۴۸

فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل داده­ ها

۱-۴ یافته های توصیفی.۵۰

۲-۴ یافته های استنباطی. ۵۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                                          

۱-۵ فرضیه اول:بین اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد۵۸

۲-۵ فرضیه دوم: بین رضایت از زندگی نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد.۵۹

۳-۵ فرضیه سوم: بین عزت نفس نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد۶۱

۴-۵ محدودیت های پژوهش۶۲

۵-۵ پیشنهادهای پژوهش.۶۳

فهرست منابع

منابع فارسی.۶۵

منابع انگلیسی.۶۷

چکیده:

هدف از پژوهش مقایسه ی اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی­ سرپرست و عادی بود. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­­ ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را نوجوانان بی­ سرپرست دختر و پسر شهر سمنان و شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس  شهر سمنان و مدارس شهر تهران تشکیل می­ دهند. ۶۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه­ گیری­ در­دسترس انتخاب شدند که گروه دانش آموزان بی سرپرست بودند و ۶۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند که گروه دانش آموزان عادی بودند. شرکت کنندگان پرسشنامه­ ی اختلالات رفتاری آیشنباخ، عزت نفس روزنبرگ، و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات  اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در بین نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت معناداری دارد. نمرات اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست بالاتر از نمرات نوجوانان عادی بود و نمرات رضایت از زندگی و عزت نفس نوجوانان عادی بیشتر از نمرات نوجوانان بی سرپرست بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوجوانان بی سرپرست در مقایسه با نوجوانان عادی دارای مشکلات بیشتری می باشند و این موضوع حاکی از نیاز به توجه بیشتر و برنامه ریزی بهتر برای نوجوانان بی سرپرست می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

بی سرپرستی از آغاز خلقت وجود داشته است و کودکان بی سرپرست در خانه های کودک و نوجوان و دور از محبت والدین و اعضای خانواده زندگی می کنند و برخی از آنها دچار محرومیت ها و احساس شکست و گاه نیز دچار صدمه ها و ضربه های روانی هستند. این کودکان در وجودشان احساس خلا می کنند و افرادی ناراضی و ناراحت هستند که برای احقاق حق خود ممکن است تن به رفتارهای ناسازگارانه و انحراف آمیز دهند. کودکان بی سرپرست با مقایسه شرایط زندگی خود با کودکان عادی خود را دچار ناکامی جبران ناپذیری می بینند که زمینه بروز پرخاشگری و ناسازگاری کودک را فراهم می سازد و از آنجایی که نوجوانی یکی از دورانهای مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی هایی پایدار نشان دهند. به طور مثال مشکلات رفتاری درون­­ ریزانه در کودکی و نوجوانی با اختلالات خلقی و خودکشی در بزرگسالی و  سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی [۱]و سایر رفتارهای ضد اجتماعی مربوط بوده است( لایو[۲]، ۲۰۰۳). به همین دلیل شناخت عوامل و همبسته های موثر در حل مشکلات و ناهنجاری های رفتاری نوجوانان و اقدام در زمینه برنامه ریزی به منظور اصلاح و بهبود این عوامل از جمله روش­های بسیار موثر در پیشگیری از اختلالات روانی در بزرگسالی خواهد بود.(مایر[۳]، سالووی[۴]، ۱۹۹۷). کارآمدی نوجوان در برخورد با مسایل فردی و اجتماعی به طور قابل ملاحضه­ای توسط تجربه های هیجانی و نحوه مواجهه و انطباق با رویدادها تعیین می شود. در قرن حاضر که فشار روانی بر زندگی انسانها سایه افکنده است، توانایی کنترل هیجانات خود مهارت دارند، بهتر می­ توانند حالات هیجانی منفی را از طریق فعالیت های خوشایند جبران نمایند(سالووی ، ۱۹۹۷ به نقل ازخسرو جاوید، ۱۳۸۱). مطالعات انجام گرفته میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان سنین مدرسه را بالا و در حدود ۱۱ تا ۲۵ درصد گزارش کرده اند.(آلمگویست[۵] و همکاران، ۱۹۹۹). کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری دارای فراخنای توجه کوتاهی هستند، عزت نفس پایین تری دارند، در ارتباط با اعضای خانواده، اطرافیان و مردم مشکل دارند و به آسانی ناکام می­شوند.(ساسر، والر،[۶] ۲۰۰۶).

یکی از عواملی که بر سازگاری فرد دراجتماع مؤثر است، عزّت نفس است. عزّت نفس یکی از عوامل تعیین کننده ی رفتار انسان به شمار می رود. در حقیقت، برداشت و قضاوتی که افراد از خود دارند تعیین کننده ی چگونگی برخورد آنها با مسائل مختلف است. فردی که عزّت نفس پایین دارد و برای خود ارزش و احترامی قایل نیست، ممکن است دچار انزوا، گوشه گیری و یا پرخاشگری ورفتارهای ضد اجتماعی شوند. آنها میتوانند به این باور رسیده باشند که در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشند، وظایف خویش را به نحو احسن انجام دهند، به عبارت دیگرخود را با شرایط موقعیت های متفاوت اجتماعی سازگار نماید، این رفتار همان رضایت از زندگی است( بلاسکویچ و توماکا[۷]، ۲۰۰۷). احساس رضایت از زندگی که حوزه ای از روان شناسی مثبت نگر است. حوزه ای است که تلاش می­ کند ارزیابی های شناختی و عاطفی مردم از زندگیشان را مورد بررسی قرار دهد(آناس[۸]، ۱۹۹۳از لاگلین و هیونبر[۹]، ۲۰۰۱). پژوهش ها نیز نشان می دهد، کسانی که عزت نفس بالاتری دارند، از زندگی خود راضی ترند(کیتز[۱۰]، ۲۰۰۷).

در برخی از مطالعه های تجربی رابطه بین عزت نفس و افسردگی در مورد فرزندان بی سرپرست و عادی همبستگی منفی وجود دارد  و در تحقیقی دیگر با عنوان رابطه بین عزت نفس و افسردگی دانش آموزان، نتایج نشان داد که بین عزت نفس و افسردگی همبستگی منفی وجود دارد(محمدی، ۱۳۸۷). به طوری که در هر دو تحقیق یادشده بین میزان افسردگی و عزت نفس نتایج معنی دار نبوده  و لذا فرضیه های این تحقیق مبنی بر پایین بودن عزت نفس و بالاتر بودن میزان افسردگی که یک شاخه اختلالات رفتاری است در نوجوانان بی سرپرست نسبت به دانش آموزان عادی رد شده است(واکر و همکاران، ۱۹۹۸). اهمیت توجه به نوجوانان بی سرپرست و مسائل و مشکلات آنها بیانگر لزوم پژوهش در این زمینه می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی بود.

۲-۱- بیان مسأله

کودکان و نوجوانان قشر عمده ای از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در هر جامعه سلامت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه ای دارد و توجه به بهداشت روانی آنان کمک می کند تا از نظر روانی و جسمی سالم بوده و نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند(کوشان[۱]،۲۰۰۰ )

 مطالعات انجام شده در فرهنگ های مختلف نشان داده است درصد قابل توجهی از کودکان سنین مدرسه و قبل از مدرسه دچار مشکلات رفتاری هستند)هارلند، ریجینولد، براگمان، ورلو، وانهوریک، ورهولست[۲]، ۲۰۰۲). کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست  که از عاطفه مادرانه و روابط صمیمی والدین محروم بوده ­اند غالبا از اختلالات عاطفی، نا­ایمنی، احساس وابستگی یا طرد، گروه گریزی یا گروه­ گرایی حاد رنج می­برند. و به طور جدی نیازمند ارتباط صمیمانه و عاطفی هستند، و به روش های فرافکن و ابزارهای توانبخشی که بروز مشکلات آنها را تسهیل سازد علاقه نشان می­دهد( نلسون، ۲۰۰۰). به طور کلی هنگامی اختلال رفتاری مطرح می شود که رفتار کودک مورد تایید والدین نباشد، در رفتار کودک رفتارهای برون فکنانه دیده می شود، رفتار نامناسب تکرار شده و تنبیه های خانواده برای حذف آن بی تاثیر باشد و کودک دچار بیماری روانی نباشد(شمس اسفندآباد، ۱۳۸۲).

روانشناسی جدید سعی داردتوجه خود را صرفا به مشکلات روانی معطوف نسازد و بیشتر به جنبه های مثبت زندگی تاکید کند. رضایت از زندگی[۳] نیز یکی از مولفه های اساسی در شناخت کیفیت زندگی افراد می باشد. پژوهشهای انجام شده در زمینه رضایت از زندگی در بین نوجوانان نشان داده است که رضایت مندی و تلقی مثبت از زندگی در گروه سنتی نوجوانان یا دانش آموزان کاملا متفاوت از بزرگسالان است و پژوهش در این زمینه نیازمند لحاظ نمودن مولفه های ویژه آنان است.   افزایش تنش ها و مشکلات رفتاری، ناامیدی، اضطراب و افسردگی ازجمله آثار منفی نارضایتی از زندگی است که پیامدهایی همچون کاهش روحیه مشارکت جویی اجتماعی، تعاون و اعتماد اجتماعی خواهد داشت(کامرون[۴]،۲۰۰۱). بر اساس یافته های عملی برآورد افراد از سلامت ذهنیشان به طور منظم از لحاظ میزان ارزش گذاری یا درجه اهمیتی که برای حیطه های متفاوت زندگی مثل شغل، سلامت، اوقات فراغت، تحصیل یا زندگی عاشقانه قائل هستند، تغییر میکند(اکرم خمسه،۱۳۹۰). .به علاوه فقط حیطه ها و زمینه های  ارزشمند، یعنی حیطه هایی که رضایتمندی کلی از زندگی را نشان داده اند بر قضاوت افراد درمورد رضایتمندی کلی از زندگی تأثیر میگذارد. حیطه ها یا زمینه هایی که مهم نیستند، بر رتبه بندی کلی از رضایت مندی تأثیری ندارند. رضایت از زندگی می تواند جز عوامل تاثیر گزار بر عزت نفس افراد باشد.

عزت نفس به عنوان یکی از ابعاد شخصیت آدمی همواره تحت تاثیر روابط با دیگران شکل می گیرد و خانواده به عنوان اولین منبع ارتباط کودک عامل مهمی در شکل گیری این بعد از شخصیت آدمی است. این عامل مهم که در ساخت شخصیت کودک نقش دارد در کودکان بی سرپرست به خاطر نداشتن خانواده کم رنگ است. کاپلان از جمله پژوهشگرانی است که به عزت نفس[۵] افراد به عنوان یک صفت نگریسته است .از شیوه فرزند پروری والدین و رابطه آن با عزت نفس کودکان را به دقت مطالعه نموده است. در نتایج حاصل از مطالعات کاپلان، اگر افراد در دوران کودکی خود تجارب منفی را پشت سر بگذارند از عزت نفس پایینی برخوردار می شوند و این تجارب منفی عبارت اند از: مرگ یکی از والدین، بستری شدن یکی از والدین به علت بیماری روانی، ازدواج مجدد یکی از والدین(کاپلان، پورکورنی۱۹۷۱ به نقل از کریمی ۱۳۸۳). علاوه بر این عوامل دیگری که می تواند بر عزت نفس موثر باشد، طبقه اجتماعی، اقتصادی خانواده است. طبقه اجتماعی و اقتصادی که فرد در آن متولد می شود، در سرتاسر زندگی، بر طول عمر، بهداشت روانی، شخصیت و بخصوص عزت نفس، میزان تحصیلات، شغل، گرایشهای فرد تاثیر عمیقی دارد .نتایج پژوهشها نشان داده است افرادی که در طبقات پایین زندگی می کنند، طول عمر کمتر و عزت نفس پایین تری دارند و عموما از بهداشت روانی مناسبی برخوردار نیستند(بروس کوین[۶]، ترجمه توسلی و فاضل، ۱۳۶۹).  از عوامل تاثیر گذار دیگر بر عزت نفس افراد عامل جنسیت است. نتایج پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که در سنین دبیرستان(۱۵-۱۸)، بیشترین تفاوت بین عزت نفس پسران و دختران به چشم می خورد و عزت نفس پسران۵/۱ انحراف استاندارد بالاتر از دختران است(مرتون و لوینسون[۷] به نقل از کریمی، ۱۳۸۳). اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس را به عنوان عامل اساسی در سازگاری عاطفی و اجتماعی افراد می دانند که این سازگاری در کودکان بی سرپرست دیده نمی شود. از آنجا که نوجوانی یکی از دورانهای مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی های پایدار نشان دهند.به طور مثال مشکلات رفتاری درون ریزانه در کودکی و نوجوانی با اختلالات خلقی و خودکشی در بزرگسالی وعزت نفس پایین و سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی و سایر رفتارهای ضداجتماعی مربوط بوده است، لذا با توجه به پژوهش های نادری که در ایران درباره مسائل و مشکلات نوجوانان بی سرپرست انجام شده است، پژوهش حاضر درصدد بررسی و تحقیق درباره مشکلات نوجوانان انجام خواهد شد.

[۱] Kooshan

[۲] Harland, Reijneveld, Brugman, Verloove, Vanhorick, Verhulst.

[۳] Life satisfaction

[۴] Kameron

[۵] Self esteem

 

 


شناسی ارشد در رشته

مهندسی هسته­ای ­- راکتور

 

 

امکان­سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور

 

 

استاد راهنما

دکتر محمدرضا نعمت الهی

 

بهمن ۱۳۹۲

 
 
 
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
فصل اول: مقدمه. ۱
 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۵
۲-۲- کارهای انجام شده: ۵
 
فصل سوم: تئوری
۳-۱- مقدمه. ۱۳
۳-۲- کلیات ۱۳
۳-۳- انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۵
۳-۲-۱ مکانیسم‌های انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۷
۳-۳- بررسی نوترونیک. ۲۴
۳-۳-۱- جاذب‌های شیمیایی ۲۶
۳-۴- بررسی خوردگی نانو سیالات ۳۱
۳-۴-۱- اهمیت خوردگی در صنعت. ۳۳
۳-۵- بررسی اقتصادی ۳۴
۳-۵-۱- هزینه اولیه نانوسیال وتامین آن ۳۵
۳-۵-۲-هزینه های خوردگی وپمپاژناشی ازوجود نانوسیالات ۳۶
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
۳-۶- معرفی کدهای مورداستفاده. ۳۷
۳-۶-۱- کد هسته‌ای MCNPX 37
۳-۷- آشنایی با رآکتورهای هسته­ای ۴۲
 
فصل چهارم: روش­کار و مدل­سازی
۴-۱-مقدمه. ۴۹
۴-۲- مدل‌سازی برای مطالعه نوترونیک. ۵۰
۴-۲-۱-  معرفی کارت kcode: 51
۴-۳-روش مطالعه خوردگی ۵۲
۴-۳-۱- مقدمه. ۵۲
۴-۳-۲- شرایط مدل‌سازی ۵۴
۴-۴-مطالعه اقتصادی ۵۵
 
فصل پنجم: نتایج
۵-۱- مقدمه. ۶۰
۵-۲- بررسی نوترونیک نانوسیالات ۶۱
۵-۲-۱- اسید بوریک: ۶۱
۵-۲-۲- خنک‌کننده حاوی نانو سیال مس در آب: ۶۲
۵-۲-۳-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید تیتانیوم در آب: ۶۳
۵-۲-۴-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید مس در آب: ۶۴
۵-۲-۵-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید آلومینیوم در آب: ۶۵
۵-۲-۶- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید هافنیوم در آب: ۶۶
۵-۲-۷- خنک‌کننده حاوی نانو سیال کادمیم در آب: ۶۷
۵-۲-۸- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید گادولینیوم در آب: ۶۸
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
۵-۲-۹- تأثیر نانوسیال HfO بر ضریب تکثیر در وضعیت داغ رآکتور. ۶۹
۵-۲-۱۰- بحرانی کردم تنها با نانوسیال ۷۱
۵-۳- نتایج بررسی خوردگی ۷۲
۵-۳-۱- نتایج مربوط به نانوسیال آلومینا (Al2O3) 72
۵-۳-۲- نتایج مربوط به نانوسیال مس (Cu) 76
۵-۳-۳-نتایج مربوط به نانوسیال تیتانیم دی‌اکسید (TiO2) 79
۴-۳-۴- نتایج مربوط به نانوسیال اکسید هافنیوم (HfO) 81
۵-۳-۵- مقایسه خوردگی ناشی از نانوسیالات متفاوت در یک ضریب تکثیر مشابه: ۸۳
۵-۴- نتایج بررسی اقتصادی نانوسیالات ۸۵
 
فصل ششم: بحث در نتایج ۸۹
۶-۱-مقدمه. ۹۰
۶-۲- نتیجه‌گیری بررسی نوترونیک. ۹۱
۶-۳- نتیجه‌گیری بررسی خوردگی ۹۲
۶-۴- نتیجه‌گیری بررسی اقتصادی ۹۳
۶-۴-۱- هزینه اولیه. ۹۳
۶-۴-۲- هزینه خوردگی ۹۴
۶-۵- نتیجه‌گیری نهایی ۹۴
۶-۶- پیشنهادات ۹۵
 
فهرست مراجع ۹۶
 
 
 
 

 

 

 

فهرست جداول

 
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
جدول ۳-۱ : انواع تالیهای موجود در کد MCNPX 42
جدول ۳-۲: مشخصات فنی راکتور بوشهر. ۴۵
جدول ۴-۱: هزینه اولیه نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۵۸
جدول ۵-۱: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال مس بروی ضریب تکثیر. ۶۲
جدول ۵-۲: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید تیتانیوم
بروی ضریب تکثیر. ۶۳
جدول ۵-۳: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید مس بروی
ضریب تکثیر. ۶۴
جدول ۵-۴: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید آلومینیوم بروی ضریب تکثیر  ۶۵
جدول ۵-۵: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید هافنیوم
بروی ضریب تکثیر. ۶۶
جدول ۵-۶: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال کادمیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۷
جدول ۵-۷: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید گادولینیوم  بروی ضریب تکثیر  ۶۸
جدول ۵-۸: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال آلومینا ۷۲
جدول ۵-۹: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال مس ۷۶
جدول ۵-۱۰: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید. ۷۹
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
جدول ۵-۱۱: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال اکسید هافنیوم در زمان‌های مختلف    ۸۱
جدول ۵-۱۲: مقدار موردنیاز از هر نانوسیال برای داشتن ضریب تکثیر ۰.۹ ۸۳
جدول ۵-۱۳: قیمت یک تن از نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۸۶
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
شکل ۱-۱: فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه. ۳
شکل ۳-۱: مقیاسی از ذرات نانوسیال ۱۶
شکل۳-۲: پارامترهای مختلف بروی مختصات کروی نانوسیال ۱۸
شکل ۳-۳: تغییرات ضریب انتقال گرمای نسبی با درصد حجمی نانوسیال ۲۰
شکل۳-۴: تأثیر ارزش راکتیویته و عمق میله‌های کنترل بر روی دانسیته توان محوری ۲۸
شکل ۳-۵: ارزش راکتیویته محاسبه شده بورون محلول برای سه نوع رآکتور pwr 30
شکل۳-۶: نمایی از قلب راکتور بوشهر. ۴۴
شکل۴-۱: نمایی از محیط نرم‌افزار CDMS. 52
شکل ۴-۲: نمایش نتایج خروجی توسط FREECORP. 53
شکل۴-۳: نمودار سرعت سیال نسبت به دور گردش پمپ در دقیقه. ۵۴
شکل۴-۴: تغییر غلظت بوریک اسید در ورودی و خروجی رآکتور نسبت به زمان ۵۶
شکل ۴-۵: تغییرات غلظت نانوسیالات معادل بوریک اسید در طول زمان ۵۷
شکل ۴-۶: تغییرات توان پمپاژ با درصد حجمی نانوسیال ۵۷
شکل ۴-۷: تغییرات افت فشار با درصد حجمی نانوسیال ۵۸
شکل۵-۱: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۲
شکل ۵-۲: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۳
شکل ۵-۳: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۴
شکل ۵-۴: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال آلومینیوم. ۶۵
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
شکل ۵-۵: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال هافنیوم. ۶۶
شکل ۵-۶: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال کادمیوم. ۶۷
شکل ۵-۷: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال گادلینیوم. ۶۸
شکل۵-۸: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۶۹
شکل۵-۹: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۰
شکل۵-۱۰: تغییرات ضریب تکثیر با درصد وزنی اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۱
شکل۵-۱۱: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال آلومینا ۷۳
شکل۵-۱۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۴
شکل ۵-۱۳: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۵
شکل ۵-۱۴: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال مس ۷۶
شکل۵-۱۵: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال مس بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۷
شکل ۵-۱۶: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال مس بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۸
شکل ۵-۱۷: : میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید  ۷۹
شکل ۵-۱۸ : تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید  بروی اصطکاک
دیواره لوله. ۸۰
شکل ۵-۱۹: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی فرسایش
دیواره لوله. ۸۰
شکل ۵-۲۰: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال
اکسید هافنیوم. ۸۱
شکل ۵-۲۱: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال اکسید هافنیوم بر روی اصطکاک
دیواره لوله. ۸۲
شکل ۵-۲۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال اکسید هافنیوم بر روی فرسایش
دیواره لوله. ۸۳
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
شکل ۵-۲۳: میزان فاکتور اصطکاک ناشی از نانوسیالات مختلف با مقادیر آمده
در جدول ۵-۷ ۸۴
شکل ۵-۲۴: تغییرات غلظت بوریک اسید در مقایسه با اکسید هافنیوم نسبت به زمان ۸۵
شکل ۵-۲۵: هزینه اولیه نانوسیال اکسید هافنیوم. ۸۶
شکل ۵-۲۶: هزینه کلی خوردگی برای یک متر لوله در نیروگاه هسته‌ای ۸۷
شکل ۵-۲۷: تغییر در توان پمپاژ در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۷
شکل ۵-۲۸: تغییر در افت فشار در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۸
شکل ۶-۱: تغییرات ضریب تکثیر نسبت به درصدهای حجمی مختلف نانوسیال ۹۱
شکل ۶-۲: تغییرات نرخ خوردگی برای نانوسیالات مختلف در طول زمان ۹۲
شکل ۶-۳: هزینه اولیه نانوسیالات مورد بررسی ۹۳
شکل ۶-۴: هزینه خوردگی ناشی از وجود نانوسیالات مختلف در آب ۹۴
مقدمه
 
 
۱-۱- کلیات
 
در سال­ها­­ی اخیر استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق افزایش یافته و همچنین در حال افزایش است. نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور منبع اصلی تولید برق خواهند بود. در نیروگاه هسته‌ای انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای آب را گرم کرده و سپس این آب که در مدار اول است آب موجود در مدار دوم را بخار کرده و بخار با وارد شدن به توربین باعث گردش آن و تولید برق می‌شود. با این حساب انتقال کامل گرما از مدار اول به مدار دوم امری بسیار مهم است و هرچه اتلاف گرما کمتر باشد بازدهی بیشتری خواهیم داشت. نیروگاه‌های امروزی با راندمانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می‌کنند. به عنوان مثال نیروگاه هسته‌ای بوشهر ۳۰۰۰ مگاوات توان حرارتی آن است درحالی‌که توان الکتریکی آن ۱۰۰۰ مگاوات است. از گذشته تحقیقات زیادی برای بالا بردن ضریب انتقال حرارت آب که به عنوان خنک‌کننده در بسیاری از رآکتورها است انجام شده است. یکی از راه‌های افزایش ضریب انتقال حرارت سیال منتقل‌کننده حرارت، استفاده از نانو سیالات است. به این شکل که نانوذراتی که دارای ضریب انتقال حرارت خوبی هستند، مانند نانو ذرات مس را به سیال پایه با درصدهای حجمی مشخصی اضافه می‌کنند. این کار باعث افزایش قابل‌توجه ضریب انتقال حرارت سیال پایه می‌شود. در رآکتور هسته‌ای مسئله پیچیده‌تر است و سیال پایه علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا باید دارای ویژگی‌های دیگری نیز باشد. از این ویژگی‌ها می‌توان به نقش کندکنندگی سیال خنک‌کننده اشاره کرد که نقش سیال پایه را دوگانه می‌کند. در رآکتورهای اتمی برای کنترل راکتور علاوه بر میله‌های کنترل از سموم محلول در خنک‌کننده نیز استفاده می‌کنند. در رآکتورهای آبی اسید بوریک را به آب با غلظت‌های مشخصی اضافه می‌کنند. بورون موجود در اسید بوریک یک سم نوترونی قوی است که سطح مقطع جذب نوترون بالایی دارد. همچنین مسئله اقتصادی اضافه کردن نانوسیال به سیال پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نانوسیالی را بیابیم که هم باعث افزایش انتقال حرارت شود و هم بتواند نقش بوریک اسید را بازی کند و هم توجیه اقتصادی داشته باشد گامی بزرگ برداشته‌ایم. بر این اساس در این مطالعه سعی داریم نانوسیالاتی که از نظر انتقال حرارت مناسب می‌باشند و در مطالعات مورد توجه قرارگرفته‌اند را از نظر نوترونیک، اقتصادی و خوردگی مورد بررسی قرار دهیم و نانو سیالی که به هدف گفته‌شده ما نزدیک باشد را به عنوان نانوسیال ایده­آل معرفی کنیم. برای این کار از نرم‌افزارهایی برای انجام مطالعات نوترونی، خوردگی و اقتصادی استفاده می‌کنیم. از این نرم‌افزارها می‌توان به MCNPX برای انجام مطالعات نوترونیک و CDMS و FREECORP برای مطالعات خوردگی اشاره کرد. نرم‌افزارهای مورداستفاده به‌تفصیل در فصل‌های بعد معرفی خواهند شد. در شکل ۱-۱ فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه نشان داده‌شده است.

پیشینه تحقیق

 
 

۲-۱- مقدمه

 
تاکنون مطالعات بسیاری به‌منظور بررسی  خواص مثبت نانو سیالات صورت گرفته است تحقیق لی ات ال  در سال ۱۹۹۹ نشان‌دهنده ارتقا قابل ملاحظه رسانایی حرارتی نانوسیالات محتوی آب و اتیلن، گلیکول همراه با نانو ذرات اکسید آلومینیم و اکسید مس در دمای اتاق می‌باشد]۱[.
 
 

۲-۲- کارهای انجام شده

 
افزایش رسانایی گرمایی یک موفقیت قابل تحسین را برای استیمن ات ال  به ارمغان  آورد ، هنگامی که آن‌ها افزایش رسانایی را تا ۴۰% با افزودن تنها ۴% از نانو ذرات مس خالص با ابعاد متوسط کمتر از ۱۰ نانومتر حاصل نمود. چنین گزارش شد که رسانایی گرمایی نانوذرات می‌تواند بیش از ۲۰% افزایش داده شود در یک پژوهش دیگر داس ات ال  نشان داد که رسانایی گرمایی نانو سیالت در دماهای بالاتر افزایش بیشتری می‌یابد که کاربرد آن را در سردسازی جریان‌های حرارتی بالا مطلوب‌تر می کند]۲[.
در این پژوهش این افزایش از ۲% به ۳۶% رسیده است هنگامی که دمای اکسید نانوذرات معلق از ۲۱ درجه سانتی‌گراد به ۵۱ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند (با غلظت حجمی ۱% و ۴%) کار پژوهشی پاتل ات ال  با نانوذرات طلا و نقره با قطر ۲۰-۱۰ نانومتر انجام شد آزمایش‌های آن‌ها نیز تأثیرات شدید دما را بر روی رسانایی گرمایی از ۵% به ۲۲۱% در بازه حرارتی ۶۰-۳۰ درجه سانتی­گراد نشان داد ]۲[.
کلبنسکی ات ال ]۳[ نیز مکانیسم انتقال حرارت در نانو سیالات را بررسی نمود و دلایل احتمالی افزایش رسانایی گرمایی نانوسیالات را ارائه کرد: این دلایل شامل اثرات سایز کوچک، تراکم و تجمع نانوسیالات می‌باشد.
افزایش رسانایی حرارتی نانوسیالات به محققان این فرصت را می‌دهد تا پژوهش‌های وسیع‌تری را در این زمینه انجام دهند. افزایش واقعی قابلیت انتقال حرارت را می‌توان در شرایط همرفتی نشان داد و مقالات اندکی  به بحث درباره‌ی کارایی انتقال  حرارت همرفتی نانوسیالات پرداخته‌اند. ژوان و روتزل  دو راهکار متفاوت برای روابط انتقال حرارت نانوسیالات ارائه نمودند. یک راهکار مرسوم، در نظر گرفتن نانوسیالات به عنوان سیال تک فاز می‌باشد و راهکار دیگر لحاظ نمودن ویژگی چند فاز بودن نانوسیالات و نانوذرات پراکنده می‌باشد. سپس ژوان و لی  نتایج بررسی‌های خود را درباره‌ی ویژگی‌های جریان انتقال حرارت همرفتی منتشر نمودند. آن‌ها انتقال حرارت همرفتی نانو سیالاتی را که متشکل از آب غیر یونیزه و ذرات مس با قطر کمتر از ۱۰ نانومتر و با درصد حجم ۰.۳، ۰.۵، ۰.۸۲، ۱، ۱.۲، ۱.۵، ۲ درصد از کل سیال اندازه‌گیری نمودند و دریافتند که ضریب انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات از ۶% به ۳۹% افزایش می‌یابد ]۴[.
ون ودینگ ]۵[ انتقال حرارت نانو سیال آب و اکسید آلومینیوم را در جریان لایه‌ای تحت شار حرارتی ثابت دیواره مشاهده نمودند و دریافتند که افزایش حرارت نانو سیال با تغییرات عدد رینولدز و غلظت نانوذرات  خصوصاً در ناحیه‌ی ورودی رابطه‌ی مستقیم دارند اخیراً یانگ ات ال راندمان انتقال حرارت نانوسیالات گرافیت را برای جریان لایه‌ای در یک تیوپ دایروی بررسی نمودند.
نجوین سیتی ات ال  ]۶[ رفتار انتقال ارتقاء انتقال حرارت نانوسیال اکسید آلومینیوم را برای یک سیستم گرم‌کننده مورد پژوهش قرار دادند آن‌ها دریافتند که ضریب انتقال حرارت تا ۴۰% در مقایسه با سیال اصلی افزایش نشان می‌دهد.
به تازگی داس ات ال، ونگ  و موجومدار، تریساکسری وی  و ونگویسس  ]۷[ پژوهش‌های اخیر درباره جریان سیال و ویژگی‌های انتقال حرارت نانوسیالات را در رسانایی، جریان همرفتی تحمیلی و آزاد و جوش را مورد بازبینی قرار دادند و به فرصت‌های موجود برای نیاز به مطالعات آینده اشاره نمودند. ونویسس مقالات منتشرشده‌ای را که درباره‌ی مباحث آزمایشی و تئوری انتقال حرارت همرفتی تحمیلی نانوسیالات می‌باشند را بازنگری نموده و مورد بررسی قرار دادند.
از طرف دیگر تعداد زیادی از محققان گزارش کردند که انتقال حرارت با نانو سیال افزایش می­یابد به‌طور مثال لیو ژان یک مطالعه تجربی برای بررسی انتقال حرارت جابجایی و خواص جریان نانو سیال را پیگیری نمودند. نتایج آن‌ها

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-28] [ 09:00:00 ب.ظ ]
عنوان : امکان سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر عنوان : استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها چکیده: همگام با پیشرفت تکنولوژی نیاز به سیستم های بازشناسی به هنگام چهره به طور فزاینده ای رو به گسترش می باشد. این امر کلاسه‌بندی‌های متعارف و معمول در زمینه بازشناسی چهره را با چالشهایی مواجه ساخته است. زمان آموزش طولانی، پیکربندی و ساختار ثابت کلاسه بندی های موجود و عدم وجود توانایی در یادگیری نمونه های جدید بدون فراموش کردن نمونه های قبلی، از اهم این موارد می باشد. ایده استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی می تواند این چالشها را تا حد زیادی مرتفع کند. این برتری ها به دلیل خصوصیات ذاتی و پویاییهای این نوع از شبکه های عصبی می باشد. نتایج شبیه سازی‌ها حکایت از برتری نسبی اما کمرنگ صحت کلاسه بندی در شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه، نسبت به شبکه های عصبی مذکور دارند. سرعت یادگیری در شبکه های مذکور بسیار بیشتر از پرسپترون چند لایه بوده و تنظیم پارامترهای آن بسیار ساده تر می باشد. انتخاب پارامتر مراقبت به عنوان مهمترین پارامتر شبکه های مذکور، تقریباً در نیمی از بازه مجاز آن، عملکرد بهینه شبکه را تضمین می کند. همچنین انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی، درصد صحت کلاسه بندی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. «فهرست مطالب» چکیده: پیشگفتار: ۱ فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه. ۵ ۱-۲- بازشناسی چهره ۵ ۱-۲-۱- تعبیر ومفهوم بردارچهره ۶ ۱-۲-۲- مفهوم فضای چهره‌ ۷ ۱-۲-۳- صورت های ویژه ۸ ۱-۲-۴- مولفه های اساسی یک مجموعه. ۹ ۱-۲-۵ روند کلی بازشناسی چهره با بهره گرفتن از مولفه های اساسی ۱۰ ۱-۳- بررسی برخی چالشهای موجود. ۱۱ ۱-۳-۱- زمان آموزش ۱۲ ۱-۳-۲- پیکربندی ثابت و غیر قابل تغییر در اکثر طبقه بندها ۱۲ ۱-۳-۳- دشواری تنظیم پارامترهای ذاتی در کلاسه بندی های متداول‌ ۱۳ ۱-۳-۴- افزایش پیچیدگی شبکه با افزایش تعداد نمونه های آموزش‌ ۱۳ ۱-۴- استفاده از شبکه های عصبی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی‌به‌عنوان راهکارپیشنهادی ۱۴ ۱-۵- جمع بندی و خلاصه فصل ۱۵ فصل دوم: بررسی الگوریتم و ساختار شبکه های عصبی مبتنی بر Fuzzy ARTMAP و مروری بر کارهای گذشته ۲-۱- مقدمه. ۱۷ ۲-۲- پیکربندی و الگوریتم شبکه ART MAP Fuzzy 20 ۲-۳- پیشرفت های اخیر در زمینه شبکه های عصبی بر اساس FAM 27 ۲-۳-۱- اصلاحات و بهینه سازی FAM 28 ۲-۳-۲- الگوریتم های جدید بر اساس FAM 35 ۲-۴- کاربردهای پیشرفته شبکه های عصبی مبتنی بر FAM 45 ۲-۵- جمع بندی و خلاصه فصل ۵۱ فصل سوم: آزمایش های انجام شده، نتایج شبیه سازیها و بحث و بررسی بر روی آنها ۳-۱- مقدمه. ۵۳ ۳-۲- معرفی بانک چهره مورد استفاده در پایان نامه ‌. ۵۳ ۳-۳- مختصری راجع به شبکه عصبی SFAM 55 ۳-۴- پیش پردازش و آماده سازی تصاویر. ۵۷ ۳-۵- استخراج مشخصه. ۵۷ ۳-۶- مشخصات داده ها و شرایط استفاده شده در آزمایشات مرحله اول ۵۸ ۳-۶-۱- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها (سری اول آزمایشات) ۶۰ ۳-۷- مشخصات داده ها و شرایط آزمایشهای مرحله دوم. ۶۱ ۳-۷-۱- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی SFAM (سری دوم آزمایشات) ۶۲ ۳-۷-۲- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از SFAM (سری دوم آزمایشات) ۶۵ ۳-۷-۳- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP 65 ۳-۷-۴- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP 68 ۳-۷-۵- مقایسه کلی عملکرد شبکه های عصبی MLP و SFAM 69 ۳-۸- مشخصات داده ها و شرایط آزمایش های سری سوم. ۷۰ ۳-۹- مروری اجمالی بر الگوریتم ژنتیک ۷۱ ۳-۹-۱- بعضی از اصطلاحات الگوریتم ژنتیک ۷۲ ۳-۹-۲- نحوه عملکرد الگوریتم ژنتیک: ۷۳ ۳-۹-۳- روند انتخاب ویژگی های مؤثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و SFAM 74 ۳-۹-۴- نتایج شبیه سازیها (سری سوم آزمایشات) ۷۵ ۳-۹-۵– تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش های سری سوم. ۷۹ ۳-۱۰-جمع بندی و خلاصه فصل ۸۰ فصل چهارم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات ۴-۱- جمع بندی و نتیجه گیری ۸۲ ۴-۲ پیشنهاداتی برای ادامه روند پژوهش ۸۳ مراجع . ۸۵ فهرست اشکال شکل ۱-۱ روش بردار سازی تصاویر. ۷ شکل ۱-۲ یک فضای دو بعدی به همراه دو مولفه اساسی مجموعه نمونه ها. P1 و P2 دو بردار مولفه اساسی می باشند ۸ شکل ۱-۳ برخی از صورت های ویژه پایگاه داده ORL. 9 شکل ۱-۴- بازنمایی یک چهره توسط چهره های ویژه. مجموعه ضرایب، بردار ویژگی چهره را مشخص می نماید ۹ شکل ۲-۱: شمای کلی ماژول ART: ورودی تحت کدگذاری مکمل وارد می شود و نودهای لایه F2 همان خوشه های شبکه هستند ۲۳ شکل ۲-۲- فلوچارت کلی ماژول ART 24 شکل ۲-۳- پیکربندی کلی شبکه عصبی Fuzzy ART MAP. 27 شکل ۲-۴ میانگین ( انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش و آزمایش با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری برای مقادیر افزایشی پارامتر مراقبت با متد آموزش تک تکراری ۴۷ شکل ۲-۵ میانگین ( انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش، آزمایش و ارزیابی با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری، برای مقادیرمختلف پارامتر مراقبت با متدآموزش همراه با ارزیابی ۴۹ شکل ۲-۶ میانگین ( انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش و آزمایش با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری، برای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت با متد آموزش همراه با آموزش کامل ۵۰ شکل ۳-۱ تصاویر بانک چهره ORL، ۱۰تصویر برای هر یک از ۴۰ نفر. ۵۴ شکل ۳-۲- ساختار SFAM – ورودی به لایه F0 اعمال می شود و درF1 کدگذاری مکمل انجام شده و بعد ورودی دو برابر می شود. ۵۶ شکل ۳-۳- درصد صحت کلاسه بندی داده های آموزش ( انحراف معیار) در SFAM به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت با بهره گرفتن از متد آموزش تک تکراری و استراتژی میانگین گیری. ۵۹ شکل ۳-۴- تعداد نودها (خوشه ها)ی تشکیل شده در ماژول Fuzzy ART در شبکه عصبی SFAM، به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت و استفاده از متد آموزش تک تکراری و استراتژی میانگین گیری. ۵۹ شکل ۳-۵- زمان مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی SFAM به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت و استفاده از متد آموزش تک تکراری و استراتژی میانگین گیری ۶۰ شکل ۳-۶ صحت کلاسه بندی الگوریتم های مختلف پس انتشار خطا به عقب برای شبکه عصبی MLP و دو حالت آموزش سریع و آهسته برای SFAM به ازای تعداد نمونه های آموزش مختلف. ۶۸ فهرست جداول جدول ۳-۱- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی SFAM در مود آموزشی تک تکراری با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری ۶۳ جدول ۳-۲: نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از SFAM درحالت آموزش آهسته با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری ۶۴ جدول ۳-۳- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP و به کارگیری چهار الگوریتم معروف پس انتشار خطا به عقب. ۶۷ جدول ۳-۴: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۲ نمونه برای آموزش. ۷۶ جدول ۳-۵: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۴ نمونه برای آموزش. ۷۷ جدول ۳-۶: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۶ نمونه برای آموزش. ۷۸ پایان نامه ­ی کار دانشکده­­ ی روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی تربیتی عنوان: مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی استاد راهنما: دکتر محمود نجفی استاد مشاور: دکتر محمد علی محمدی فر (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب: فصل اول:کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه۲ ۲-۱ بیان مساله.۴ ۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش۷ ۴-۱ اهداف پژوهش۸ ۵-۱ فرضیه های پژوهش۹ ۶-۱ تعریف های مفهومی متغیرها.۹ ۷-۱ تعریف های عملیاتی متغیرها۱۱ فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش ۱-۲ اختلالات رفتاری۱۳ ۱-۱-۲ تاریخچه اختلالات رفتاری۱۳ ۲-۱-۲ تعریف و توصیف اختلالات رفتاری۱۵ ۲-۲ اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی۱۷ ۱-۲-۲ شیوع نارسایی توجه/بیش فعالی۱۷ ۲-۲-۲ سبب شناسی۱۷ ۳-۲-۲ زیر ریخت های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی.۱۸ ۱-۳-۲-۲ عدم توجه۱۸ ۲-۳-۲-۲ بیش فعالی.۱۸ ۳-۳-۲-۲ تکانشگری.۱۹ ۳-۲ تعریف پرخاشگری.۱۹ ۱-۳-۲ پیشینه پرخاشگری۲۰ ۲-۳-۲ نظریه های پرخاشگری۲۱ ۳-۳-۲ نمودهای رفتار پرخاشگرانه از کودکی تا جوانی.۲۱ ۴-۳-۲ تاثیر عوامل اجتماعی بر بروز پرخاشگری.۲۲ ۴-۲ تعریف اختلال اضطرابی۲۲ ۱-۴-۲ پیشینه اختلال اضطرابی.۲۲ ۲-۴-۲ اهمیت اختلال اضطرابی۲۳ ۳-۴-۲ علائم اختلال اضطرابی۲۳ ۵-۲ افسردگی.۲۶ ۱-۵-۲ تعریف افسردگی.۲۷ ۲-۵-۲ پیشینه نطری افسردگی۲۸ ۳-۵-۲ سبب شناسی۲۹ ۶-۲ تعریف عزت نفس۳۰ ۱-۶-۲ تاریخچه عزت نفس.۳۱ ۲-۶-۲ اهمیت عزت نفس۳۲ ۳-۶-۲ تعریف خود و خودپنداره۳۲ ۴-۶-۲ علت پیدایی پدیده خود،خودپنداره و عزت نفس۳۲ ۵-۶-۲ تغییرات در خودپنداره و عزت نفس در نوجوانی.۳۴ ۶-۶-۲ دیدگاه نظریه پردازان درباره عزت نفس۳۴ ۷-۶-۲ چهار عامل مهم در تحول عزت نفس کودک از نظر کوپر اسمیت۳۴ ۸-۶-۲ کنترل خود و عزت نفس۳۵ ۹-۶-۲ رابطه بین منبع کنترل و عزت نفس.۳۵ ۱۰-۶-۲ تاثیر گروه همسالان بر عزت نفس کودکان و نوجوانان۳۶ ۱۱-۶-۲ ابعاد عزت نفس۳۷ ۱۲-۶-۲ شیوه های تربیتی عزت نفس۳۹ ۷-۲ تعریف رضایت از زندگی۳۹ ۱-۷-۲ پیشینه رضایت از زندگی۴۱ ۲-۷-۲- مولفه های اصلی رضایت از زندگی.۴۱ فصل سوم: روش پژوهش ۱-۳ طرح پژوهش۴۴ ۲-۳ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.۴۴ ۱-۲-۳ جامعه آماری.۴۴ ۲-۲-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری.۴۴ ۳-۳ ابزارهای پژوهش.۴۵ ۱-۳-۳ پرسشنامه اختلالات رفتاری آیشنباخ۴۵ ۲-۳-۳ پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ۴۶ ۳-۳-۳ پرسشنامه رضایت از زندگی (SLWS )46 ۴-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها۴۸ فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل داده­ ها ۱-۴ یافته های توصیفی.۵۰ ۲-۴ یافته های استنباطی. ۵۲ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱-۵ فرضیه اول:بین اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد۵۸ ۲-۵ فرضیه دوم: بین رضایت از زندگی نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد.۵۹ ۳-۵ فرضیه سوم: بین عزت نفس نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد۶۱ ۴-۵ محدودیت های پژوهش۶۲ ۵-۵ پیشنهادهای پژوهش.۶۳ فهرست منابع منابع فارسی.۶۵ منابع انگلیسی.۶۷ چکیده: هدف از پژوهش مقایسه ی اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی­ سرپرست و عادی بود. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­­ ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را نوجوانان بی­ سرپرست دختر و پسر شهر سمنان و شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس شهر سمنان و مدارس شهر تهران تشکیل می­ دهند. ۶۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه­ گیری­ در­دسترس انتخاب شدند که گروه دانش آموزان بی سرپرست بودند و ۶۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند که گروه دانش آموزان عادی بودند. شرکت کنندگان پرسشنامه­ ی اختلالات رفتاری آیشنباخ، عزت نفس روزنبرگ، و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در بین نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت معناداری دارد. نمرات اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست بالاتر از نمرات نوجوانان عادی بود و نمرات رضایت از زندگی و عزت نفس نوجوانان عادی بیشتر از نمرات نوجوانان بی سرپرست بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوجوانان بی سرپرست در مقایسه با نوجوانان عادی دارای مشکلات بیشتری می باشند و این موضوع حاکی از نیاز به توجه بیشتر و برنامه ریزی بهتر برای نوجوانان بی سرپرست می باشد. فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه بی سرپرستی از آغاز خلقت وجود داشته است و کودکان بی سرپرست در خانه های کودک و نوجوان و دور از محبت والدین و اعضای خانواده زندگی می کنند و برخی از آنها دچار محرومیت ها و احساس شکست و گاه نیز دچار صدمه ها و ضربه های روانی هستند. این کودکان در وجودشان احساس خلا می کنند و افرادی ناراضی و ناراحت هستند که برای احقاق حق خود ممکن است تن به رفتارهای ناسازگارانه و انحراف آمیز دهند. کودکان بی سرپرست با مقایسه شرایط زندگی خود با کودکان عادی خود را دچار ناکامی جبران ناپذیری می بینند که زمینه بروز پرخاشگری و ناسازگاری کودک را فراهم می سازد و از آنجایی که نوجوانی یکی از دورانهای مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی هایی پایدار نشان دهند. به طور مثال مشکلات رفتاری درون­­ ریزانه در کودکی و نوجوانی با اختلالات خلقی و خودکشی در بزرگسالی و سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی [۱]و سایر رفتارهای ضد اجتماعی مربوط بوده است( لایو[۲]، ۲۰۰۳). به همین دلیل شناخت عوامل و همبسته های موثر در حل مشکلات و ناهنجاری های رفتاری نوجوانان و اقدام در زمینه برنامه ریزی به منظور اصلاح و بهبود این عوامل از جمله روش­های بسیار موثر در پیشگیری از اختلالات روانی در بزرگسالی خواهد بود.(مایر[۳]، سالووی[۴]، ۱۹۹۷). کارآمدی نوجوان در برخورد با مسایل فردی و اجتماعی به طور قابل ملاحضه­ای توسط تجربه های هیجانی و نحوه مواجهه و انطباق با رویدادها تعیین می شود. در قرن حاضر که فشار روانی بر زندگی انسانها سایه افکنده است، توانایی کنترل هیجانات خود مهارت دارند، بهتر می­ توانند حالات هیجانی منفی را از طریق فعالیت های خوشایند جبران نمایند(سالووی ، ۱۹۹۷ به نقل ازخسرو جاوید، ۱۳۸۱). مطالعات انجام گرفته میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان سنین مدرسه را بالا و در حدود ۱۱ تا ۲۵ درصد گزارش کرده اند.(آلمگویست[۵] و همکاران، ۱۹۹۹). کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری دارای فراخنای توجه کوتاهی هستند، عزت نفس پایین تری دارند، در ارتباط با اعضای خانواده، اطرافیان و مردم مشکل دارند و به آسانی ناکام می­شوند.(ساسر، والر،[۶] ۲۰۰۶). یکی از عواملی که بر سازگاری فرد دراجتماع مؤثر است، عزّت نفس است. عزّت نفس یکی از عوامل تعیین کننده ی رفتار انسان به شمار می رود. در حقیقت، برداشت و قضاوتی که افراد از خود دارند تعیین کننده ی چگونگی برخورد آنها با مسائل مختلف است. فردی که عزّت نفس پایین دارد و برای خود ارزش و احترامی قایل نیست، ممکن است دچار انزوا، گوشه گیری و یا پرخاشگری ورفتارهای ضد اجتماعی شوند. آنها میتوانند به این باور رسیده باشند که در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشند، وظایف خویش را به نحو احسن انجام دهند، به عبارت دیگرخود را با شرایط موقعیت های متفاوت اجتماعی سازگار نماید، این رفتار همان رضایت از زندگی است( بلاسکویچ و توماکا[۷]، ۲۰۰۷). احساس رضایت از زندگی که حوزه ای از روان شناسی مثبت نگر است. حوزه ای است که تلاش می­ کند ارزیابی های شناختی و عاطفی مردم از زندگیشان را مورد بررسی قرار دهد(آناس[۸]، ۱۹۹۳از لاگلین و هیونبر[۹]، ۲۰۰۱). پژوهش ها نیز نشان می دهد، کسانی که عزت نفس بالاتری دارند، از زندگی خود راضی ترند(کیتز[۱۰]، ۲۰۰۷). در برخی از مطالعه های تجربی رابطه بین عزت نفس و افسردگی در مورد فرزندان بی سرپرست و عادی همبستگی منفی وجود دارد و در تحقیقی دیگر با عنوان رابطه بین عزت نفس و افسردگی دانش آموزان، نتایج نشان داد که بین عزت نفس و افسردگی همبستگی منفی وجود دارد(محمدی، ۱۳۸۷). به طوری که در هر دو تحقیق یادشده بین میزان افسردگی و عزت نفس نتایج معنی دار نبوده و لذا فرضیه های این تحقیق مبنی بر پایین بودن عزت نفس و بالاتر بودن میزان افسردگی که یک شاخه اختلالات رفتاری است در نوجوانان بی سرپرست نسبت به دانش آموزان عادی رد شده است(واکر و همکاران، ۱۹۹۸). اهمیت توجه به نوجوانان بی سرپرست و مسائل و مشکلات آنها بیانگر لزوم پژوهش در این زمینه می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی بود. ۲-۱- بیان مسأله کودکان و نوجوانان قشر عمده ای از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در هر جامعه سلامت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه ای دارد و توجه به بهداشت روانی آنان کمک می کند تا از نظر روانی و جسمی سالم بوده و نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند(کوشان[۱]،۲۰۰۰ ) مطالعات انجام شده در فرهنگ های مختلف نشان داده است درصد قابل توجهی از کودکان سنین مدرسه و قبل از مدرسه دچار مشکلات رفتاری هستند)هارلند، ریجینولد، براگمان، ورلو، وانهوریک، ورهولست[۲]، ۲۰۰۲). کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست که از عاطفه مادرانه و روابط صمیمی والدین محروم بوده ­اند غالبا از اختلالات عاطفی، نا­ایمنی، احساس وابستگی یا طرد، گروه گریزی یا گروه­ گرایی حاد رنج می­برند. و به طور جدی نیازمند ارتباط صمیمانه و عاطفی هستند، و به روش های فرافکن و ابزارهای توانبخشی که بروز مشکلات آنها را تسهیل سازد علاقه نشان می­دهد( نلسون، ۲۰۰۰). به طور کلی هنگامی اختلال رفتاری مطرح می شود که رفتار کودک مورد تایید والدین نباشد، در رفتار کودک رفتارهای برون فکنانه دیده می شود، رفتار نامناسب تکرار شده و تنبیه های خانواده برای حذف آن بی تاثیر باشد و کودک دچار بیماری روانی نباشد(شمس اسفندآباد، ۱۳۸۲). روانشناسی جدید سعی داردتوجه خود را صرفا به مشکلات روانی معطوف نسازد و بیشتر به جنبه های مثبت زندگی تاکید کند. رضایت از زندگی[۳] نیز یکی از مولفه های اساسی در شناخت کیفیت زندگی افراد می باشد. پژوهشهای انجام شده در زمینه رضایت از زندگی در بین نوجوانان نشان داده است که رضایت مندی و تلقی مثبت از زندگی در گروه سنتی نوجوانان یا دانش آموزان کاملا متفاوت از بزرگسالان است و پژوهش در این زمینه نیازمند لحاظ نمودن مولفه های ویژه آنان است. افزایش تنش ها و مشکلات رفتاری، ناامیدی، اضطراب و افسردگی ازجمله آثار منفی نارضایتی از زندگی است که پیامدهایی همچون کاهش روحیه مشارکت جویی اجتماعی، تعاون و اعتماد اجتماعی خواهد داشت(کامرون[۴]،۲۰۰۱). بر اساس یافته های عملی برآورد افراد از سلامت ذهنیشان به طور منظم از لحاظ میزان ارزش گذاری یا درجه اهمیتی که برای حیطه های متفاوت زندگی مثل شغل، سلامت، اوقات فراغت، تحصیل یا زندگی عاشقانه قائل هستند، تغییر میکند(اکرم خمسه،۱۳۹۰). .به علاوه فقط حیطه ها و زمینه های ارزشمند، یعنی حیطه هایی که رضایتمندی کلی از زندگی را نشان داده اند بر قضاوت افراد درمورد رضایتمندی کلی از زندگی تأثیر میگذارد. حیطه ها یا زمینه هایی که مهم نیستند، بر رتبه بندی کلی از رضایت مندی تأثیری ندارند. رضایت از زندگی می تواند جز عوامل تاثیر گزار بر عزت نفس افراد باشد. عزت نفس به عنوان یکی از ابعاد شخصیت آدمی همواره تحت تاثیر روابط با دیگران شکل می گیرد و خانواده به عنوان اولین منبع ارتباط کودک عامل مهمی در شکل گیری این بعد از شخصیت آدمی است. این عامل مهم که در ساخت شخصیت کودک نقش دارد در کودکان بی سرپرست به خاطر نداشتن خانواده کم رنگ است. کاپلان از جمله پژوهشگرانی است که به عزت نفس[۵] افراد به عنوان یک صفت نگریسته است .از شیوه فرزند پروری والدین و رابطه آن با عزت نفس کودکان را به دقت مطالعه نموده است. در نتایج حاصل از مطالعات کاپلان، اگر افراد در دوران کودکی خود تجارب منفی را پشت سر بگذارند از عزت نفس پایینی برخوردار می شوند و این تجارب منفی عبارت اند از: مرگ یکی از والدین، بستری شدن یکی از والدین به علت بیماری روانی، ازدواج مجدد یکی از والدین(کاپلان، پورکورنی۱۹۷۱ به نقل از کریمی ۱۳۸۳). علاوه بر این عوامل دیگری که می تواند بر عزت نفس موثر باشد، طبقه اجتماعی، اقتصادی خانواده است. طبقه اجتماعی و اقتصادی که فرد در آن متولد می شود، در سرتاسر زندگی، بر طول عمر، بهداشت روانی، شخصیت و بخصوص عزت نفس، میزان تحصیلات، شغل، گرایشهای فرد تاثیر عمیقی دارد .نتایج پژوهشها نشان داده است افرادی که در طبقات پایین زندگی می کنند، طول عمر کمتر و عزت نفس پایین تری دارند و عموما از بهداشت روانی مناسبی برخوردار نیستند(بروس کوین[۶]، ترجمه توسلی و فاضل، ۱۳۶۹). از عوامل تاثیر گذار دیگر بر عزت نفس افراد عامل جنسیت است. نتایج پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که در سنین دبیرستان(۱۵-۱۸)، بیشترین تفاوت بین عزت نفس پسران و دختران به چشم می خورد و عزت نفس پسران۵/۱ انحراف استاندارد بالاتر از دختران است(مرتون و لوینسون[۷] به نقل از کریمی، ۱۳۸۳). اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس را به عنوان عامل اساسی در سازگاری عاطفی و اجتماعی افراد می دانند که این سازگاری در کودکان بی سرپرست دیده نمی شود. از آنجا که نوجوانی یکی از دورانهای مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی های پایدار نشان دهند.به طور مثال مشکلات رفتاری درون ریزانه در کودکی و نوجوانی با اختلالات خلقی و خودکشی در بزرگسالی وعزت نفس پایین و سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی و سایر رفتارهای ضداجتماعی مربوط بوده است، لذا با توجه به پژوهش های نادری که در ایران درباره مسائل و مشکلات نوجوانان بی سرپرست انجام شده است، پژوهش حاضر درصدد بررسی و تحقیق درباره مشکلات نوجوانان انجام خواهد شد. [۱] Kooshan [۲] Harland, Reijneveld, Brugman, Verloove, Vanhorick, Verhulst. [۳] Life satisfaction [۴] Kameron [۵] Self esteem شناسی ارشد در رشته مهندسی هسته­ای ­- راکتور امکان­سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور استاد راهنما دکتر محمدرضا نعمت الهی بهمن ۱۳۹۲ فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه. ۱ فصل دوم: پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه. ۵ ۲-۲- کارهای انجام شده: ۵ فصل سوم: تئوری ۳-۱- مقدمه. ۱۳ ۳-۲- کلیات ۱۳ ۳-۳- انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۵ ۳-۲-۱ مکانیسم‌های انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۷ ۳-۳- بررسی نوترونیک. ۲۴ ۳-۳-۱- جاذب‌های شیمیایی ۲۶ ۳-۴- بررسی خوردگی نانو سیالات ۳۱ ۳-۴-۱- اهمیت خوردگی در صنعت. ۳۳ ۳-۵- بررسی اقتصادی ۳۴ ۳-۵-۱- هزینه اولیه نانوسیال وتامین آن ۳۵ ۳-۵-۲-هزینه های خوردگی وپمپاژناشی ازوجود نانوسیالات ۳۶ عنوان صفحه ۳-۶- معرفی کدهای مورداستفاده. ۳۷ ۳-۶-۱- کد هسته‌ای MCNPX 37 ۳-۷- آشنایی با رآکتورهای هسته­ای ۴۲ فصل چهارم: روش­کار و مدل­سازی ۴-۱-مقدمه. ۴۹ ۴-۲- مدل‌سازی برای مطالعه نوترونیک. ۵۰ ۴-۲-۱- معرفی کارت kcode: 51 ۴-۳-روش مطالعه خوردگی ۵۲ ۴-۳-۱- مقدمه. ۵۲ ۴-۳-۲- شرایط مدل‌سازی ۵۴ ۴-۴-مطالعه اقتصادی ۵۵ فصل پنجم: نتایج ۵-۱- مقدمه. ۶۰ ۵-۲- بررسی نوترونیک نانوسیالات ۶۱ ۵-۲-۱- اسید بوریک: ۶۱ ۵-۲-۲- خنک‌کننده حاوی نانو سیال مس در آب: ۶۲ ۵-۲-۳-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید تیتانیوم در آب: ۶۳ ۵-۲-۴-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید مس در آب: ۶۴ ۵-۲-۵-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید آلومینیوم در آب: ۶۵ ۵-۲-۶- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید هافنیوم در آب: ۶۶ ۵-۲-۷- خنک‌کننده حاوی نانو سیال کادمیم در آب: ۶۷ ۵-۲-۸- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید گادولینیوم در آب: ۶۸ عنوان صفحه ۵-۲-۹- تأثیر نانوسیال HfO بر ضریب تکثیر در وضعیت داغ رآکتور. ۶۹ ۵-۲-۱۰- بحرانی کردم تنها با نانوسیال ۷۱ ۵-۳- نتایج بررسی خوردگی ۷۲ ۵-۳-۱- نتایج مربوط به نانوسیال آلومینا (Al2O3) 72 ۵-۳-۲- نتایج مربوط به نانوسیال مس (Cu) 76 ۵-۳-۳-نتایج مربوط به نانوسیال تیتانیم دی‌اکسید (TiO2) 79 ۴-۳-۴- نتایج مربوط به نانوسیال اکسید هافنیوم (HfO) 81 ۵-۳-۵- مقایسه خوردگی ناشی از نانوسیالات متفاوت در یک ضریب تکثیر مشابه: ۸۳ ۵-۴- نتایج بررسی اقتصادی نانوسیالات ۸۵ فصل ششم: بحث در نتایج ۸۹ ۶-۱-مقدمه. ۹۰ ۶-۲- نتیجه‌گیری بررسی نوترونیک. ۹۱ ۶-۳- نتیجه‌گیری بررسی خوردگی ۹۲ ۶-۴- نتیجه‌گیری بررسی اقتصادی ۹۳ ۶-۴-۱- هزینه اولیه. ۹۳ ۶-۴-۲- هزینه خوردگی ۹۴ ۶-۵- نتیجه‌گیری نهایی ۹۴ ۶-۶- پیشنهادات ۹۵ فهرست مراجع ۹۶ فهرست جداول عنوان صفحه جدول ۳-۱ : انواع تالیهای موجود در کد MCNPX 42 جدول ۳-۲: مشخصات فنی راکتور بوشهر. ۴۵ جدول ۴-۱: هزینه اولیه نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۵۸ جدول ۵-۱: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال مس بروی ضریب تکثیر. ۶۲ جدول ۵-۲: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید تیتانیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۳ جدول ۵-۳: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید مس بروی ضریب تکثیر. ۶۴ جدول ۵-۴: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید آلومینیوم بروی ضریب تکثیر ۶۵ جدول ۵-۵: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید هافنیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۶ جدول ۵-۶: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال کادمیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۷ جدول ۵-۷: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید گادولینیوم بروی ضریب تکثیر ۶۸ جدول ۵-۸: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال آلومینا ۷۲ جدول ۵-۹: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال مس ۷۶ جدول ۵-۱۰: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید. ۷۹ عنوان صفحه جدول ۵-۱۱: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال اکسید هافنیوم در زمان‌های مختلف ۸۱ جدول ۵-۱۲: مقدار موردنیاز از هر نانوسیال برای داشتن ضریب تکثیر ۰.۹ ۸۳ جدول ۵-۱۳: قیمت یک تن از نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۸۶ فهرست اشکال عنوان صفحه شکل ۱-۱: فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه. ۳ شکل ۳-۱: مقیاسی از ذرات نانوسیال ۱۶ شکل۳-۲: پارامترهای مختلف بروی مختصات کروی نانوسیال ۱۸ شکل ۳-۳: تغییرات ضریب انتقال گرمای نسبی با درصد حجمی نانوسیال ۲۰ شکل۳-۴: تأثیر ارزش راکتیویته و عمق میله‌های کنترل بر روی دانسیته توان محوری ۲۸ شکل ۳-۵: ارزش راکتیویته محاسبه شده بورون محلول برای سه نوع رآکتور pwr 30 شکل۳-۶: نمایی از قلب راکتور بوشهر. ۴۴ شکل۴-۱: نمایی از محیط نرم‌افزار CDMS. 52 شکل ۴-۲: نمایش نتایج خروجی توسط FREECORP. 53 شکل۴-۳: نمودار سرعت سیال نسبت به دور گردش پمپ در دقیقه. ۵۴ شکل۴-۴: تغییر غلظت بوریک اسید در ورودی و خروجی رآکتور نسبت به زمان ۵۶ شکل ۴-۵: تغییرات غلظت نانوسیالات معادل بوریک اسید در طول زمان ۵۷ شکل ۴-۶: تغییرات توان پمپاژ با درصد حجمی نانوسیال ۵۷ شکل ۴-۷: تغییرات افت فشار با درصد حجمی نانوسیال ۵۸ شکل۵-۱: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۲ شکل ۵-۲: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۳ شکل ۵-۳: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۴ شکل ۵-۴: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال آلومینیوم. ۶۵ عنوان صفحه شکل ۵-۵: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال هافنیوم. ۶۶ شکل ۵-۶: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال کادمیوم. ۶۷ شکل ۵-۷: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال گادلینیوم. ۶۸ شکل۵-۸: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۶۹ شکل۵-۹: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۰ شکل۵-۱۰: تغییرات ضریب تکثیر با درصد وزنی اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۱ شکل۵-۱۱: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال آلومینا ۷۳ شکل۵-۱۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۴ شکل ۵-۱۳: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۵ شکل ۵-۱۴: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال مس ۷۶ شکل۵-۱۵: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال مس بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۷ شکل ۵-۱۶: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال مس بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۸ شکل ۵-۱۷: : میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید ۷۹ شکل ۵-۱۸ : تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی اصطکاک دیواره لوله. ۸۰ شکل ۵-۱۹: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی فرسایش دیواره لوله. ۸۰ شکل ۵-۲۰: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال اکسید هافنیوم. ۸۱ شکل ۵-۲۱: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال اکسید هافنیوم بر روی اصطکاک دیواره لوله. ۸۲ شکل ۵-۲۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال اکسید هافنیوم بر روی فرسایش دیواره لوله. ۸۳ عنوان صفحه شکل ۵-۲۳: میزان فاکتور اصطکاک ناشی از نانوسیالات مختلف با مقادیر آمده در جدول ۵-۷ ۸۴ شکل ۵-۲۴: تغییرات غلظت بوریک اسید در مقایسه با اکسید هافنیوم نسبت به زمان ۸۵ شکل ۵-۲۵: هزینه اولیه نانوسیال اکسید هافنیوم. ۸۶ شکل ۵-۲۶: هزینه کلی خوردگی برای یک متر لوله در نیروگاه هسته‌ای ۸۷ شکل ۵-۲۷: تغییر در توان پمپاژ در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۷ شکل ۵-۲۸: تغییر در افت فشار در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۸ شکل ۶-۱: تغییرات ضریب تکثیر نسبت به درصدهای حجمی مختلف نانوسیال ۹۱ شکل ۶-۲: تغییرات نرخ خوردگی برای نانوسیالات مختلف در طول زمان ۹۲ شکل ۶-۳: هزینه اولیه نانوسیالات مورد بررسی ۹۳ شکل ۶-۴: هزینه خوردگی ناشی از وجود نانوسیالات مختلف در آب ۹۴ مقدمه ۱-۱- کلیات در سال­ها­­ی اخیر استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق افزایش یافته و همچنین در حال افزایش است. نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور منبع اصلی تولید برق خواهند بود. در نیروگاه هسته‌ای انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای آب را گرم کرده و سپس این آب که در مدار اول است آب موجود در مدار دوم را بخار کرده و بخار با وارد شدن به توربین باعث گردش آن و تولید برق می‌شود. با این حساب انتقال کامل گرما از مدار اول به مدار دوم امری بسیار مهم است و هرچه اتلاف گرما کمتر باشد بازدهی بیشتری خواهیم داشت. نیروگاه‌های امروزی با راندمانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می‌کنند. به عنوان مثال نیروگاه هسته‌ای بوشهر ۳۰۰۰ مگاوات توان حرارتی آن است درحالی‌که توان الکتریکی آن ۱۰۰۰ مگاوات است. از گذشته تحقیقات زیادی برای بالا بردن ضریب انتقال حرارت آب که به عنوان خنک‌کننده در بسیاری از رآکتورها است انجام شده است. یکی از راه‌های افزایش ضریب انتقال حرارت سیال منتقل‌کننده حرارت، استفاده از نانو سیالات است. به این شکل که نانوذراتی که دارای ضریب انتقال حرارت خوبی هستند، مانند نانو ذرات مس را به سیال پایه با درصدهای حجمی مشخصی اضافه می‌کنند. این کار باعث افزایش قابل‌توجه ضریب انتقال حرارت سیال پایه می‌شود. در رآکتور هسته‌ای مسئله پیچیده‌تر است و سیال پایه علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا باید دارای ویژگی‌های دیگری نیز باشد. از این ویژگی‌ها می‌توان به نقش کندکنندگی سیال خنک‌کننده اشاره کرد که نقش سیال پایه را دوگانه می‌کند. در رآکتورهای اتمی برای کنترل راکتور علاوه بر میله‌های کنترل از سموم محلول در خنک‌کننده نیز استفاده می‌کنند. در رآکتورهای آبی اسید بوریک را به آب با غلظت‌های مشخصی اضافه می‌کنند. بورون موجود در اسید بوریک یک سم نوترونی قوی است که سطح مقطع جذب نوترون بالایی دارد. همچنین مسئله اقتصادی اضافه کردن نانوسیال به سیال پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نانوسیالی را بیابیم که هم باعث افزایش انتقال حرارت شود و هم بتواند نقش بوریک اسید را بازی کند و هم توجیه اقتصادی داشته باشد گامی بزرگ برداشته‌ایم. بر این اساس در این مطالعه سعی داریم نانوسیالاتی که از نظر انتقال حرارت مناسب می‌باشند و در مطالعات مورد توجه قرارگرفته‌اند را از نظر نوترونیک، اقتصادی و خوردگی مورد بررسی قرار دهیم و نانو سیالی که به هدف گفته‌شده ما نزدیک باشد را به عنوان نانوسیال ایده­آل معرفی کنیم. برای این کار از نرم‌افزارهایی برای انجام مطالعات نوترونی، خوردگی و اقتصادی استفاده می‌کنیم. از این نرم‌افزارها می‌توان به MCNPX برای انجام مطالعات نوترونیک و CDMS و FREECORP برای مطالعات خوردگی اشاره کرد. نرم‌افزارهای مورداستفاده به‌تفصیل در فصل‌های بعد معرفی خواهند شد. در شکل ۱-۱ فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه نشان داده‌شده است. پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه تاکنون مطالعات بسیاری به‌منظور بررسی خواص مثبت نانو سیالات صورت گرفته است تحقیق لی ات ال در سال ۱۹۹۹ نشان‌دهنده ارتقا قابل ملاحظه رسانایی حرارتی نانوسیالات محتوی آب و اتیلن، گلیکول همراه با نانو ذرات اکسید آلومینیم و اکسید مس در دمای اتاق می‌باشد]۱[. ۲-۲- کارهای انجام شده افزایش رسانایی گرمایی یک موفقیت قابل تحسین را برای استیمن ات ال به ارمغان آورد ، هنگامی که آن‌ها افزایش رسانایی را تا ۴۰% با افزودن تنها ۴% از نانو ذرات مس خالص با ابعاد متوسط کمتر از ۱۰ نانومتر حاصل نمود. چنین گزارش شد که رسانایی گرمایی نانوذرات می‌تواند بیش از ۲۰% افزایش داده شود در یک پژوهش دیگر داس ات ال نشان داد که رسانایی گرمایی نانو سیالت در دماهای بالاتر افزایش بیشتری می‌یابد که کاربرد آن را در سردسازی جریان‌های حرارتی بالا مطلوب‌تر می کند]۲[. در این پژوهش این افزایش از ۲% به ۳۶% رسیده است هنگامی که دمای اکسید نانوذرات معلق از ۲۱ درجه سانتی‌گراد به ۵۱ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند (با غلظت حجمی ۱% و ۴%) کار پژوهشی پاتل ات ال با نانوذرات طلا و نقره با قطر ۲۰-۱۰ نانومتر انجام شد آزمایش‌های آن‌ها نیز تأثیرات شدید دما را بر روی رسانایی گرمایی از ۵% به ۲۲۱% در بازه حرارتی ۶۰-۳۰ درجه سانتی­گراد نشان داد ]۲[. کلبنسکی ات ال ]۳[ نیز مکانیسم انتقال حرارت در نانو سیالات را بررسی نمود و دلایل احتمالی افزایش رسانایی گرمایی نانوسیالات را ارائه کرد: این دلایل شامل اثرات سایز کوچک، تراکم و تجمع نانوسیالات می‌باشد. افزایش رسانایی حرارتی نانوسیالات به محققان این فرصت را می‌دهد تا پژوهش‌های وسیع‌تری را در این زمینه انجام دهند. افزایش واقعی قابلیت انتقال حرارت را می‌توان در شرایط همرفتی نشان داد و مقالات اندکی به بحث درباره‌ی کارایی انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات پرداخته‌اند. ژوان و روتزل دو راهکار متفاوت برای روابط انتقال حرارت نانوسیالات ارائه نمودند. یک راهکار مرسوم، در نظر گرفتن نانوسیالات به عنوان سیال تک فاز می‌باشد و راهکار دیگر لحاظ نمودن ویژگی چند فاز بودن نانوسیالات و نانوذرات پراکنده می‌باشد. سپس ژوان و لی نتایج بررسی‌های خود را درباره‌ی ویژگی‌های جریان انتقال حرارت همرفتی منتشر نمودند. آن‌ها انتقال حرارت همرفتی نانو سیالاتی را که متشکل از آب غیر یونیزه و ذرات مس با قطر کمتر از ۱۰ نانومتر و با درصد حجم ۰.۳، ۰.۵، ۰.۸۲، ۱، ۱.۲، ۱.۵، ۲ درصد از کل سیال اندازه‌گیری نمودند و دریافتند که ضریب انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات از ۶% به ۳۹% افزایش می‌یابد ]۴[. ون ودینگ ]۵[ انتقال حرارت نانو سیال آب و اکسید آلومینیوم را در جریان لایه‌ای تحت شار حرارتی ثابت دیواره مشاهده نمودند و دریافتند که افزایش حرارت نانو سیال با تغییرات عدد رینولدز و غلظت نانوذرات خصوصاً در ناحیه‌ی ورودی رابطه‌ی مستقیم دارند اخیراً یانگ ات ال راندمان انتقال حرارت نانوسیالات گرافیت را برای جریان لایه‌ای در یک تیوپ دایروی بررسی نمودند. نجوین سیتی ات ال ]۶[ رفتار انتقال ارتقاء انتقال حرارت نانوسیال اکسید آلومینیوم را برای یک سیستم گرم‌کننده مورد پژوهش قرار دادند آن‌ها دریافتند که ضریب انتقال حرارت تا ۴۰% در مقایسه با سیال اصلی افزایش نشان می‌دهد. به تازگی داس ات ال، ونگ و موجومدار، تریساکسری وی و ونگویسس ]۷[ پژوهش‌های اخیر درباره جریان سیال و ویژگی‌های انتقال حرارت نانوسیالات را در رسانایی، جریان همرفتی تحمیلی و آزاد و جوش را مورد بازبینی قرار دادند و به فرصت‌های موجود برای نیاز به مطالعات آینده اشاره نمودند. ونویسس مقالات منتشرشده‌ای را که درباره‌ی مباحث آزمایشی و تئوری انتقال حرارت همرفتی تحمیلی نانوسیالات می‌باشند را بازنگری نموده و مورد بررسی قرار دادند. از طرف دیگر تعداد زیادی از محققان گزارش کردند که انتقال حرارت با نانو سیال افزایش می­یابد به‌طور مثال لیو ژان یک مطالعه تجربی برای بررسی انتقال حرارت جابجایی و خواص جریان نانو سیال را پیگیری نمودند. نتایج آن‌ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:00:00 ب.ظ ]
 

عنوان : امکان سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور

دانشگاه شیراز

دانشکده مهندسی

 

مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

عنوان : استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها

 
 
 

چکیده:

همگام با پیشرفت تکنولوژی نیاز به سیستم های بازشناسی به هنگام چهره به طور فزاینده ای رو به گسترش می باشد. این امر کلاسه‌بندی‌های متعارف و معمول در زمینه بازشناسی چهره را با چالشهایی مواجه ساخته است. زمان آموزش طولانی، پیکربندی و ساختار ثابت کلاسه بندی های موجود و عدم وجود توانایی در یادگیری نمونه های جدید بدون فراموش کردن نمونه های قبلی، از اهم این موارد می باشد. ایده استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی می تواند این چالشها را تا حد زیادی مرتفع کند. این برتری ها به دلیل خصوصیات ذاتی و پویاییهای این نوع از شبکه های عصبی می باشد. نتایج شبیه سازی‌ها حکایت از برتری نسبی اما کمرنگ صحت کلاسه بندی در شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه، نسبت به شبکه های عصبی مذکور دارند. سرعت یادگیری در شبکه های مذکور بسیار بیشتر از پرسپترون چند لایه بوده و تنظیم پارامترهای آن بسیار ساده تر می باشد. انتخاب پارامتر مراقبت به عنوان مهمترین پارامتر شبکه های مذکور، تقریباً در نیمی از بازه مجاز آن، عملکرد بهینه شبکه را تضمین می کند. همچنین انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی، درصد صحت کلاسه بندی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
 
«فهرست مطالب»
 
چکیده:
پیشگفتار: ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه. ۵
۱-۲- بازشناسی چهره ۵
۱-۲-۱- تعبیر ومفهوم بردارچهره ۶
۱-۲-۲- مفهوم فضای چهره‌ ۷
۱-۲-۳- صورت های ویژه ۸
۱-۲-۴- مولفه های اساسی یک مجموعه. ۹
۱-۲-۵ روند کلی بازشناسی چهره با بهره گرفتن از مولفه های اساسی ۱۰
۱-۳- بررسی برخی چالشهای موجود. ۱۱
۱-۳-۱- زمان آموزش ۱۲
۱-۳-۲- پیکربندی ثابت و غیر قابل تغییر در اکثر طبقه بندها ۱۲
۱-۳-۳- دشواری تنظیم پارامترهای ذاتی در کلاسه بندی های متداول‌ ۱۳
۱-۳-۴- افزایش پیچیدگی شبکه با افزایش تعداد نمونه های آموزش‌ ۱۳
۱-۴- استفاده از شبکه های عصبی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی‌به‌عنوان راهکارپیشنهادی  ۱۴
۱-۵- جمع بندی و خلاصه فصل ۱۵
فصل دوم: بررسی الگوریتم و ساختار شبکه های عصبی مبتنی بر Fuzzy ARTMAP و مروری بر کارهای گذشته
۲-۱- مقدمه. ۱۷
۲-۲- پیکربندی و الگوریتم شبکه ART MAP Fuzzy 20
۲-۳- پیشرفت های اخیر در زمینه شبکه های عصبی بر اساس FAM 27
۲-۳-۱- اصلاحات و بهینه سازی FAM 28
۲-۳-۲- الگوریتم های جدید بر اساس FAM 35
۲-۴- کاربردهای پیشرفته شبکه های عصبی مبتنی بر FAM 45
۲-۵- جمع بندی و خلاصه فصل ۵۱
فصل سوم: آزمایش های انجام شده، نتایج شبیه سازیها و بحث و بررسی بر روی آنها
۳-۱- مقدمه. ۵۳
۳-۲- معرفی بانک چهره مورد استفاده در پایان نامه ‌. ۵۳
۳-۳- مختصری راجع به شبکه عصبی SFAM 55
۳-۴- پیش پردازش و آماده سازی تصاویر. ۵۷
۳-۵- استخراج مشخصه. ۵۷
۳-۶- مشخصات داده ها و شرایط استفاده شده در آزمایشات مرحله اول  ۵۸
۳-۶-۱- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها (سری اول آزمایشات) ۶۰
۳-۷- مشخصات داده ها و شرایط آزمایشهای مرحله دوم. ۶۱
۳-۷-۱- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی SFAM (سری دوم آزمایشات) ۶۲
۳-۷-۲- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از SFAM (سری دوم آزمایشات) ۶۵
۳-۷-۳- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP 65
۳-۷-۴- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP 68
۳-۷-۵- مقایسه کلی عملکرد شبکه های عصبی MLP و SFAM 69
۳-۸- مشخصات داده ها و شرایط آزمایش های سری سوم. ۷۰
۳-۹- مروری اجمالی بر الگوریتم ژنتیک ۷۱
۳-۹-۱-  بعضی از اصطلاحات الگوریتم ژنتیک ۷۲
۳-۹-۲- نحوه عملکرد الگوریتم ژنتیک: ۷۳
۳-۹-۳- روند انتخاب ویژگی های مؤثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و SFAM 74
۳-۹-۴- نتایج شبیه سازیها (سری سوم آزمایشات) ۷۵
۳-۹-۵– تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش های سری سوم. ۷۹
۳-۱۰-جمع بندی و خلاصه فصل ۸۰
فصل چهارم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات
۴-۱- جمع بندی و نتیجه گیری ۸۲
۴-۲ پیشنهاداتی برای ادامه روند پژوهش ۸۳
مراجع . ۸۵
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱ روش بردار سازی تصاویر. ۷
شکل ۱-۲ یک فضای دو بعدی به همراه دو مولفه اساسی مجموعه نمونه ها. P1 و P2 دو بردار مولفه اساسی می باشند       ۸
شکل ۱-۳ برخی از صورت های ویژه پایگاه داده ORL. 9
شکل ۱-۴- بازنمایی یک چهره توسط چهره های ویژه. مجموعه ضرایب، بردار ویژگی چهره را مشخص می نماید      ۹
شکل ۲-۱: شمای کلی ماژول ART: ورودی تحت کدگذاری مکمل وارد می شود و نودهای لایه F2 همان خوشه های شبکه هستند ۲۳
شکل ۲-۲- فلوچارت کلی ماژول ART 24
شکل ۲-۳- پیکربندی کلی شبکه عصبی Fuzzy ART MAP. 27
شکل ۲-۴ میانگین (  انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش و آزمایش با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری برای مقادیر افزایشی پارامتر مراقبت  با متد آموزش تک تکراری ۴۷
شکل ۲-۵ میانگین (  انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش، آزمایش و ارزیابی با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری، برای مقادیرمختلف پارامتر مراقبت با متدآموزش همراه با          ارزیابی ۴۹
شکل ۲-۶ میانگین ( انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش و آزمایش با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری، برای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت با متد آموزش همراه با                       آموزش کامل ۵۰
شکل ۳-۱ تصاویر بانک چهره ORL، ۱۰تصویر برای هر یک از ۴۰ نفر. ۵۴
شکل ۳-۲- ساختار SFAM – ورودی به لایه F0 اعمال می شود و درF1 کدگذاری مکمل انجام شده و بعد ورودی دو برابر می شود. ۵۶
شکل ۳-۳- درصد صحت کلاسه بندی داده های آموزش (  انحراف معیار) در SFAM به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت با بهره گرفتن از متد آموزش تک تکراری و استراتژی                 میانگین گیری. ۵۹
شکل ۳-۴- تعداد نودها (خوشه ها)ی تشکیل شده در ماژول Fuzzy ART در شبکه عصبی SFAM، به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت و استفاده از متد آموزش  تک تکراری و استراتژی میانگین گیری. ۵۹
شکل ۳-۵- زمان مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی SFAM به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت و استفاده از متد آموزش تک تکراری و استراتژی میانگین گیری ۶۰
شکل ۳-۶ صحت کلاسه بندی الگوریتم های مختلف پس انتشار خطا به عقب برای شبکه عصبی MLP و دو حالت آموزش سریع و آهسته برای SFAM به ازای تعداد نمونه های آموزش        مختلف. ۶۸
فهرست جداول
جدول ۳-۱- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی SFAM در مود آموزشی تک تکراری با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری ۶۳
جدول ۳-۲: نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از SFAM درحالت آموزش آهسته با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری  ۶۴
جدول ۳-۳- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP و به کارگیری چهار الگوریتم معروف پس انتشار خطا به عقب. ۶۷
جدول ۳-۴: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۲ نمونه برای آموزش. ۷۶
جدول ۳-۵: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۴ نمونه برای آموزش. ۷۷
جدول ۳-۶: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۶ نمونه برای آموزش. ۷۸
 
 
 
 
 

 

 

 

پایان نامه ­ی کار

 

دانشکده­­ ی روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته ی روانشناسی تربیتی

 

عنوان:

مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی

استاد راهنما:

دکتر محمود نجفی

استاد مشاور:

دکتر محمد علی محمدی فر

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه۲

۲-۱ بیان مساله.۴

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش۷

۴-۱ اهداف پژوهش۸

۵-۱ فرضیه های پژوهش۹

۶-۱ تعریف های مفهومی متغیرها.۹

۷-۱ تعریف های عملیاتی متغیرها۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲ اختلالات رفتاری۱۳

۱-۱-۲ تاریخچه اختلالات رفتاری۱۳

۲-۱-۲ تعریف و توصیف اختلالات رفتاری۱۵

۲-۲ اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی۱۷

۱-۲-۲ شیوع نارسایی توجه/بیش فعالی۱۷

 ۲-۲-۲ سبب شناسی۱۷

۳-۲-۲ زیر ریخت های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی.۱۸

۱-۳-۲-۲ عدم توجه۱۸

۲-۳-۲-۲ بیش فعالی.۱۸

۳-۳-۲-۲ تکانشگری.۱۹

۳-۲ تعریف پرخاشگری.۱۹

۱-۳-۲ پیشینه  پرخاشگری۲۰

۲-۳-۲ نظریه های پرخاشگری۲۱

۳-۳-۲ نمودهای رفتار پرخاشگرانه از کودکی تا جوانی.۲۱

۴-۳-۲ تاثیر عوامل اجتماعی بر بروز پرخاشگری.۲۲

۴-۲ تعریف اختلال اضطرابی۲۲

۱-۴-۲ پیشینه اختلال اضطرابی.۲۲

۲-۴-۲ اهمیت اختلال اضطرابی۲۳

۳-۴-۲ علائم اختلال اضطرابی۲۳

۵-۲ افسردگی.۲۶

۱-۵-۲ تعریف افسردگی.۲۷

۲-۵-۲ پیشینه نطری افسردگی۲۸

۳-۵-۲ سبب شناسی۲۹

۶-۲ تعریف عزت نفس۳۰

۱-۶-۲ تاریخچه  عزت نفس.۳۱

۲-۶-۲ اهمیت عزت نفس۳۲

۳-۶-۲ تعریف خود و خودپنداره۳۲

۴-۶-۲ علت پیدایی پدیده خود،خودپنداره و عزت نفس۳۲

۵-۶-۲ تغییرات در خودپنداره و عزت نفس در نوجوانی.۳۴

۶-۶-۲ دیدگاه نظریه پردازان درباره عزت نفس۳۴

۷-۶-۲ چهار عامل مهم در تحول عزت نفس کودک از نظر کوپر اسمیت۳۴

۸-۶-۲ کنترل خود و عزت نفس۳۵

۹-۶-۲ رابطه بین منبع کنترل و عزت نفس.۳۵

۱۰-۶-۲ تاثیر گروه همسالان بر عزت نفس کودکان و نوجوانان۳۶

۱۱-۶-۲ ابعاد عزت نفس۳۷

۱۲-۶-۲ شیوه های تربیتی عزت نفس۳۹

۷-۲ تعریف رضایت از زندگی۳۹

۱-۷-۲ پیشینه رضایت از زندگی۴۱

۲-۷-۲-  مولفه های اصلی رضایت از زندگی.۴۱

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ طرح پژوهش۴۴

۲-۳ جامعه، نمونه و روش نمونه گیری.۴۴

۱-۲-۳ جامعه آماری.۴۴

۲-۲-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری.۴۴

۳-۳ ابزارهای پژوهش.۴۵

۱-۳-۳ پرسشنامه اختلالات رفتاری آیشنباخ۴۵

۲-۳-۳ پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ۴۶

۳-۳-۳ پرسشنامه رضایت از زندگی (SLWS )46

۴-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها۴۸

فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل داده­ ها

۱-۴ یافته های توصیفی.۵۰

۲-۴ یافته های استنباطی. ۵۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                                                          

۱-۵ فرضیه اول:بین اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد۵۸

۲-۵ فرضیه دوم: بین رضایت از زندگی نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد.۵۹

۳-۵ فرضیه سوم: بین عزت نفس نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت وجود دارد۶۱

۴-۵ محدودیت های پژوهش۶۲

۵-۵ پیشنهادهای پژوهش.۶۳

فهرست منابع

منابع فارسی.۶۵

منابع انگلیسی.۶۷

چکیده:

هدف از پژوهش مقایسه ی اختلالات رفتاری، عزت نفس، و رضایت از زندگی در نوجوانان بی­ سرپرست و عادی بود. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه­­ ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را نوجوانان بی­ سرپرست دختر و پسر شهر سمنان و شهر تهران و نوجوانان عادی مدارس  شهر سمنان و مدارس شهر تهران تشکیل می­ دهند. ۶۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه­ گیری­ در­دسترس انتخاب شدند که گروه دانش آموزان بی سرپرست بودند و ۶۰ نفر با بهره گرفتن از روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شدند که گروه دانش آموزان عادی بودند. شرکت کنندگان پرسشنامه­ ی اختلالات رفتاری آیشنباخ، عزت نفس روزنبرگ، و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات  اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در بین نوجوانان بی سرپرست و عادی تفاوت معناداری دارد. نمرات اختلالات رفتاری نوجوانان بی سرپرست بالاتر از نمرات نوجوانان عادی بود و نمرات رضایت از زندگی و عزت نفس نوجوانان عادی بیشتر از نمرات نوجوانان بی سرپرست بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوجوانان بی سرپرست در مقایسه با نوجوانان عادی دارای مشکلات بیشتری می باشند و این موضوع حاکی از نیاز به توجه بیشتر و برنامه ریزی بهتر برای نوجوانان بی سرپرست می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

بی سرپرستی از آغاز خلقت وجود داشته است و کودکان بی سرپرست در خانه های کودک و نوجوان و دور از محبت والدین و اعضای خانواده زندگی می کنند و برخی از آنها دچار محرومیت ها و احساس شکست و گاه نیز دچار صدمه ها و ضربه های روانی هستند. این کودکان در وجودشان احساس خلا می کنند و افرادی ناراضی و ناراحت هستند که برای احقاق حق خود ممکن است تن به رفتارهای ناسازگارانه و انحراف آمیز دهند. کودکان بی سرپرست با مقایسه شرایط زندگی خود با کودکان عادی خود را دچار ناکامی جبران ناپذیری می بینند که زمینه بروز پرخاشگری و ناسازگاری کودک را فراهم می سازد و از آنجایی که نوجوانی یکی از دورانهای مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی هایی پایدار نشان دهند. به طور مثال مشکلات رفتاری درون­­ ریزانه در کودکی و نوجوانی با اختلالات خلقی و خودکشی در بزرگسالی و  سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی [۱]و سایر رفتارهای ضد اجتماعی مربوط بوده است( لایو[۲]، ۲۰۰۳). به همین دلیل شناخت عوامل و همبسته های موثر در حل مشکلات و ناهنجاری های رفتاری نوجوانان و اقدام در زمینه برنامه ریزی به منظور اصلاح و بهبود این عوامل از جمله روش­های بسیار موثر در پیشگیری از اختلالات روانی در بزرگسالی خواهد بود.(مایر[۳]، سالووی[۴]، ۱۹۹۷). کارآمدی نوجوان در برخورد با مسایل فردی و اجتماعی به طور قابل ملاحضه­ای توسط تجربه های هیجانی و نحوه مواجهه و انطباق با رویدادها تعیین می شود. در قرن حاضر که فشار روانی بر زندگی انسانها سایه افکنده است، توانایی کنترل هیجانات خود مهارت دارند، بهتر می­ توانند حالات هیجانی منفی را از طریق فعالیت های خوشایند جبران نمایند(سالووی ، ۱۹۹۷ به نقل ازخسرو جاوید، ۱۳۸۱). مطالعات انجام گرفته میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان سنین مدرسه را بالا و در حدود ۱۱ تا ۲۵ درصد گزارش کرده اند.(آلمگویست[۵] و همکاران، ۱۹۹۹). کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری دارای فراخنای توجه کوتاهی هستند، عزت نفس پایین تری دارند، در ارتباط با اعضای خانواده، اطرافیان و مردم مشکل دارند و به آسانی ناکام می­شوند.(ساسر، والر،[۶] ۲۰۰۶).

یکی از عواملی که بر سازگاری فرد دراجتماع مؤثر است، عزّت نفس است. عزّت نفس یکی از عوامل تعیین کننده ی رفتار انسان به شمار می رود. در حقیقت، برداشت و قضاوتی که افراد از خود دارند تعیین کننده ی چگونگی برخورد آنها با مسائل مختلف است. فردی که عزّت نفس پایین دارد و برای خود ارزش و احترامی قایل نیست، ممکن است دچار انزوا، گوشه گیری و یا پرخاشگری ورفتارهای ضد اجتماعی شوند. آنها میتوانند به این باور رسیده باشند که در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشند، وظایف خویش را به نحو احسن انجام دهند، به عبارت دیگرخود را با شرایط موقعیت های متفاوت اجتماعی سازگار نماید، این رفتار همان رضایت از زندگی است( بلاسکویچ و توماکا[۷]، ۲۰۰۷). احساس رضایت از زندگی که حوزه ای از روان شناسی مثبت نگر است. حوزه ای است که تلاش می­ کند ارزیابی های شناختی و عاطفی مردم از زندگیشان را مورد بررسی قرار دهد(آناس[۸]، ۱۹۹۳از لاگلین و هیونبر[۹]، ۲۰۰۱). پژوهش ها نیز نشان می دهد، کسانی که عزت نفس بالاتری دارند، از زندگی خود راضی ترند(کیتز[۱۰]، ۲۰۰۷).

در برخی از مطالعه های تجربی رابطه بین عزت نفس و افسردگی در مورد فرزندان بی سرپرست و عادی همبستگی منفی وجود دارد  و در تحقیقی دیگر با عنوان رابطه بین عزت نفس و افسردگی دانش آموزان، نتایج نشان داد که بین عزت نفس و افسردگی همبستگی منفی وجود دارد(محمدی، ۱۳۸۷). به طوری که در هر دو تحقیق یادشده بین میزان افسردگی و عزت نفس نتایج معنی دار نبوده  و لذا فرضیه های این تحقیق مبنی بر پایین بودن عزت نفس و بالاتر بودن میزان افسردگی که یک شاخه اختلالات رفتاری است در نوجوانان بی سرپرست نسبت به دانش آموزان عادی رد شده است(واکر و همکاران، ۱۹۹۸). اهمیت توجه به نوجوانان بی سرپرست و مسائل و مشکلات آنها بیانگر لزوم پژوهش در این زمینه می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی بود.

۲-۱- بیان مسأله

کودکان و نوجوانان قشر عمده ای از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. در هر جامعه سلامت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه ای دارد و توجه به بهداشت روانی آنان کمک می کند تا از نظر روانی و جسمی سالم بوده و نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند(کوشان[۱]،۲۰۰۰ )

 مطالعات انجام شده در فرهنگ های مختلف نشان داده است درصد قابل توجهی از کودکان سنین مدرسه و قبل از مدرسه دچار مشکلات رفتاری هستند)هارلند، ریجینولد، براگمان، ورلو، وانهوریک، ورهولست[۲]، ۲۰۰۲). کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست  که از عاطفه مادرانه و روابط صمیمی والدین محروم بوده ­اند غالبا از اختلالات عاطفی، نا­ایمنی، احساس وابستگی یا طرد، گروه گریزی یا گروه­ گرایی حاد رنج می­برند. و به طور جدی نیازمند ارتباط صمیمانه و عاطفی هستند، و به روش های فرافکن و ابزارهای توانبخشی که بروز مشکلات آنها را تسهیل سازد علاقه نشان می­دهد( نلسون، ۲۰۰۰). به طور کلی هنگامی اختلال رفتاری مطرح می شود که رفتار کودک مورد تایید والدین نباشد، در رفتار کودک رفتارهای برون فکنانه دیده می شود، رفتار نامناسب تکرار شده و تنبیه های خانواده برای حذف آن بی تاثیر باشد و کودک دچار بیماری روانی نباشد(شمس اسفندآباد، ۱۳۸۲).

روانشناسی جدید سعی داردتوجه خود را صرفا به مشکلات روانی معطوف نسازد و بیشتر به جنبه های مثبت زندگی تاکید کند. رضایت از زندگی[۳] نیز یکی از مولفه های اساسی در شناخت کیفیت زندگی افراد می باشد. پژوهشهای انجام شده در زمینه رضایت از زندگی در بین نوجوانان نشان داده است که رضایت مندی و تلقی مثبت از زندگی در گروه سنتی نوجوانان یا دانش آموزان کاملا متفاوت از بزرگسالان است و پژوهش در این زمینه نیازمند لحاظ نمودن مولفه های ویژه آنان است.   افزایش تنش ها و مشکلات رفتاری، ناامیدی، اضطراب و افسردگی ازجمله آثار منفی نارضایتی از زندگی است که پیامدهایی همچون کاهش روحیه مشارکت جویی اجتماعی، تعاون و اعتماد اجتماعی خواهد داشت(کامرون[۴]،۲۰۰۱). بر اساس یافته های عملی برآورد افراد از سلامت ذهنیشان به طور منظم از لحاظ میزان ارزش گذاری یا درجه اهمیتی که برای حیطه های متفاوت زندگی مثل شغل، سلامت، اوقات فراغت، تحصیل یا زندگی عاشقانه قائل هستند، تغییر میکند(اکرم خمسه،۱۳۹۰). .به علاوه فقط حیطه ها و زمینه های  ارزشمند، یعنی حیطه هایی که رضایتمندی کلی از زندگی را نشان داده اند بر قضاوت افراد درمورد رضایتمندی کلی از زندگی تأثیر میگذارد. حیطه ها یا زمینه هایی که مهم نیستند، بر رتبه بندی کلی از رضایت مندی تأثیری ندارند. رضایت از زندگی می تواند جز عوامل تاثیر گزار بر عزت نفس افراد باشد.

عزت نفس به عنوان یکی از ابعاد شخصیت آدمی همواره تحت تاثیر روابط با دیگران شکل می گیرد و خانواده به عنوان اولین منبع ارتباط کودک عامل مهمی در شکل گیری این بعد از شخصیت آدمی است. این عامل مهم که در ساخت شخصیت کودک نقش دارد در کودکان بی سرپرست به خاطر نداشتن خانواده کم رنگ است. کاپلان از جمله پژوهشگرانی است که به عزت نفس[۵] افراد به عنوان یک صفت نگریسته است .از شیوه فرزند پروری والدین و رابطه آن با عزت نفس کودکان را به دقت مطالعه نموده است. در نتایج حاصل از مطالعات کاپلان، اگر افراد در دوران کودکی خود تجارب منفی را پشت سر بگذارند از عزت نفس پایینی برخوردار می شوند و این تجارب منفی عبارت اند از: مرگ یکی از والدین، بستری شدن یکی از والدین به علت بیماری روانی، ازدواج مجدد یکی از والدین(کاپلان، پورکورنی۱۹۷۱ به نقل از کریمی ۱۳۸۳). علاوه بر این عوامل دیگری که می تواند بر عزت نفس موثر باشد، طبقه اجتماعی، اقتصادی خانواده است. طبقه اجتماعی و اقتصادی که فرد در آن متولد می شود، در سرتاسر زندگی، بر طول عمر، بهداشت روانی، شخصیت و بخصوص عزت نفس، میزان تحصیلات، شغل، گرایشهای فرد تاثیر عمیقی دارد .نتایج پژوهشها نشان داده است افرادی که در طبقات پایین زندگی می کنند، طول عمر کمتر و عزت نفس پایین تری دارند و عموما از بهداشت روانی مناسبی برخوردار نیستند(بروس کوین[۶]، ترجمه توسلی و فاضل، ۱۳۶۹).  از عوامل تاثیر گذار دیگر بر عزت نفس افراد عامل جنسیت است. نتایج پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که در سنین دبیرستان(۱۵-۱۸)، بیشترین تفاوت بین عزت نفس پسران و دختران به چشم می خورد و عزت نفس پسران۵/۱ انحراف استاندارد بالاتر از دختران است(مرتون و لوینسون[۷] به نقل از کریمی، ۱۳۸۳). اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس را به عنوان عامل اساسی در سازگاری عاطفی و اجتماعی افراد می دانند که این سازگاری در کودکان بی سرپرست دیده نمی شود. از آنجا که نوجوانی یکی از دورانهای مهم در ساخت و پایه ریزی شخصیت فرد محسوب می شود چه بسا مشکلات رفتاری بروز پیدا کرده در این برهه، در دوره های بعدی زندگی، خود را به صورت ویژگی های پایدار نشان دهند.به طور مثال مشکلات رفتاری درون ریزانه در کودکی و نوجوانی با اختلالات خلقی و خودکشی در بزرگسالی وعزت نفس پایین و سطوح بالای پرخاشگری در کودکی با رفتار جنایی و سایر رفتارهای ضداجتماعی مربوط بوده است، لذا با توجه به پژوهش های نادری که در ایران درباره مسائل و مشکلات نوجوانان بی سرپرست انجام شده است، پژوهش حاضر درصدد بررسی و تحقیق درباره مشکلات نوجوانان انجام خواهد شد.

[۱] Kooshan

[۲] Harland, Reijneveld, Brugman, Verloove, Vanhorick, Verhulst.

[۳] Life satisfaction

[۴] Kameron

[۵] Self esteem

 

 


شناسی ارشد در رشته

مهندسی هسته­ای ­- راکتور

 

 

امکان­سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور

 

 

استاد راهنما

دکتر محمدرضا نعمت الهی

 

بهمن ۱۳۹۲

 
 
 
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
فصل اول: مقدمه. ۱
 
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه. ۵
۲-۲- کارهای انجام شده: ۵
 
فصل سوم: تئوری
۳-۱- مقدمه. ۱۳
۳-۲- کلیات ۱۳
۳-۳- انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۵
۳-۲-۱ مکانیسم‌های انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۷
۳-۳- بررسی نوترونیک. ۲۴
۳-۳-۱- جاذب‌های شیمیایی ۲۶
۳-۴- بررسی خوردگی نانو سیالات ۳۱
۳-۴-۱- اهمیت خوردگی در صنعت. ۳۳
۳-۵- بررسی اقتصادی ۳۴
۳-۵-۱- هزینه اولیه نانوسیال وتامین آن ۳۵
۳-۵-۲-هزینه های خوردگی وپمپاژناشی ازوجود نانوسیالات ۳۶
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
۳-۶- معرفی کدهای مورداستفاده. ۳۷
۳-۶-۱- کد هسته‌ای MCNPX 37
۳-۷- آشنایی با رآکتورهای هسته­ای ۴۲
 
فصل چهارم: روش­کار و مدل­سازی
۴-۱-مقدمه. ۴۹
۴-۲- مدل‌سازی برای مطالعه نوترونیک. ۵۰
۴-۲-۱-  معرفی کارت kcode: 51
۴-۳-روش مطالعه خوردگی ۵۲
۴-۳-۱- مقدمه. ۵۲
۴-۳-۲- شرایط مدل‌سازی ۵۴
۴-۴-مطالعه اقتصادی ۵۵
 
فصل پنجم: نتایج
۵-۱- مقدمه. ۶۰
۵-۲- بررسی نوترونیک نانوسیالات ۶۱
۵-۲-۱- اسید بوریک: ۶۱
۵-۲-۲- خنک‌کننده حاوی نانو سیال مس در آب: ۶۲
۵-۲-۳-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید تیتانیوم در آب: ۶۳
۵-۲-۴-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید مس در آب: ۶۴
۵-۲-۵-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید آلومینیوم در آب: ۶۵
۵-۲-۶- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید هافنیوم در آب: ۶۶
۵-۲-۷- خنک‌کننده حاوی نانو سیال کادمیم در آب: ۶۷
۵-۲-۸- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید گادولینیوم در آب: ۶۸
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
۵-۲-۹- تأثیر نانوسیال HfO بر ضریب تکثیر در وضعیت داغ رآکتور. ۶۹
۵-۲-۱۰- بحرانی کردم تنها با نانوسیال ۷۱
۵-۳- نتایج بررسی خوردگی ۷۲
۵-۳-۱- نتایج مربوط به نانوسیال آلومینا (Al2O3) 72
۵-۳-۲- نتایج مربوط به نانوسیال مس (Cu) 76
۵-۳-۳-نتایج مربوط به نانوسیال تیتانیم دی‌اکسید (TiO2) 79
۴-۳-۴- نتایج مربوط به نانوسیال اکسید هافنیوم (HfO) 81
۵-۳-۵- مقایسه خوردگی ناشی از نانوسیالات متفاوت در یک ضریب تکثیر مشابه: ۸۳
۵-۴- نتایج بررسی اقتصادی نانوسیالات ۸۵
 
فصل ششم: بحث در نتایج ۸۹
۶-۱-مقدمه. ۹۰
۶-۲- نتیجه‌گیری بررسی نوترونیک. ۹۱
۶-۳- نتیجه‌گیری بررسی خوردگی ۹۲
۶-۴- نتیجه‌گیری بررسی اقتصادی ۹۳
۶-۴-۱- هزینه اولیه. ۹۳
۶-۴-۲- هزینه خوردگی ۹۴
۶-۵- نتیجه‌گیری نهایی ۹۴
۶-۶- پیشنهادات ۹۵
 
فهرست مراجع ۹۶
 
 
 
 

 

 

 

فهرست جداول

 
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
جدول ۳-۱ : انواع تالیهای موجود در کد MCNPX 42
جدول ۳-۲: مشخصات فنی راکتور بوشهر. ۴۵
جدول ۴-۱: هزینه اولیه نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۵۸
جدول ۵-۱: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال مس بروی ضریب تکثیر. ۶۲
جدول ۵-۲: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید تیتانیوم
بروی ضریب تکثیر. ۶۳
جدول ۵-۳: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید مس بروی
ضریب تکثیر. ۶۴
جدول ۵-۴: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید آلومینیوم بروی ضریب تکثیر  ۶۵
جدول ۵-۵: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید هافنیوم
بروی ضریب تکثیر. ۶۶
جدول ۵-۶: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال کادمیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۷
جدول ۵-۷: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید گادولینیوم  بروی ضریب تکثیر  ۶۸
جدول ۵-۸: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال آلومینا ۷۲
جدول ۵-۹: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال مس ۷۶
جدول ۵-۱۰: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید. ۷۹
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
جدول ۵-۱۱: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال اکسید هافنیوم در زمان‌های مختلف    ۸۱
جدول ۵-۱۲: مقدار موردنیاز از هر نانوسیال برای داشتن ضریب تکثیر ۰.۹ ۸۳
جدول ۵-۱۳: قیمت یک تن از نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۸۶
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 
 
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
شکل ۱-۱: فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه. ۳
شکل ۳-۱: مقیاسی از ذرات نانوسیال ۱۶
شکل۳-۲: پارامترهای مختلف بروی مختصات کروی نانوسیال ۱۸
شکل ۳-۳: تغییرات ضریب انتقال گرمای نسبی با درصد حجمی نانوسیال ۲۰
شکل۳-۴: تأثیر ارزش راکتیویته و عمق میله‌های کنترل بر روی دانسیته توان محوری ۲۸
شکل ۳-۵: ارزش راکتیویته محاسبه شده بورون محلول برای سه نوع رآکتور pwr 30
شکل۳-۶: نمایی از قلب راکتور بوشهر. ۴۴
شکل۴-۱: نمایی از محیط نرم‌افزار CDMS. 52
شکل ۴-۲: نمایش نتایج خروجی توسط FREECORP. 53
شکل۴-۳: نمودار سرعت سیال نسبت به دور گردش پمپ در دقیقه. ۵۴
شکل۴-۴: تغییر غلظت بوریک اسید در ورودی و خروجی رآکتور نسبت به زمان ۵۶
شکل ۴-۵: تغییرات غلظت نانوسیالات معادل بوریک اسید در طول زمان ۵۷
شکل ۴-۶: تغییرات توان پمپاژ با درصد حجمی نانوسیال ۵۷
شکل ۴-۷: تغییرات افت فشار با درصد حجمی نانوسیال ۵۸
شکل۵-۱: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۲
شکل ۵-۲: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۳
شکل ۵-۳: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۴
شکل ۵-۴: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال آلومینیوم. ۶۵
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
شکل ۵-۵: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال هافنیوم. ۶۶
شکل ۵-۶: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال کادمیوم. ۶۷
شکل ۵-۷: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال گادلینیوم. ۶۸
شکل۵-۸: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۶۹
شکل۵-۹: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۰
شکل۵-۱۰: تغییرات ضریب تکثیر با درصد وزنی اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۱
شکل۵-۱۱: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال آلومینا ۷۳
شکل۵-۱۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۴
شکل ۵-۱۳: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۵
شکل ۵-۱۴: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال مس ۷۶
شکل۵-۱۵: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال مس بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۷
شکل ۵-۱۶: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال مس بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۸
شکل ۵-۱۷: : میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید  ۷۹
شکل ۵-۱۸ : تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید  بروی اصطکاک
دیواره لوله. ۸۰
شکل ۵-۱۹: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی فرسایش
دیواره لوله. ۸۰
شکل ۵-۲۰: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال
اکسید هافنیوم. ۸۱
شکل ۵-۲۱: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال اکسید هافنیوم بر روی اصطکاک
دیواره لوله. ۸۲
شکل ۵-۲۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال اکسید هافنیوم بر روی فرسایش
دیواره لوله. ۸۳
عنوان                                                                                                                     صفحه
 
شکل ۵-۲۳: میزان فاکتور اصطکاک ناشی از نانوسیالات مختلف با مقادیر آمده
در جدول ۵-۷ ۸۴
شکل ۵-۲۴: تغییرات غلظت بوریک اسید در مقایسه با اکسید هافنیوم نسبت به زمان ۸۵
شکل ۵-۲۵: هزینه اولیه نانوسیال اکسید هافنیوم. ۸۶
شکل ۵-۲۶: هزینه کلی خوردگی برای یک متر لوله در نیروگاه هسته‌ای ۸۷
شکل ۵-۲۷: تغییر در توان پمپاژ در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۷
شکل ۵-۲۸: تغییر در افت فشار در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۸
شکل ۶-۱: تغییرات ضریب تکثیر نسبت به درصدهای حجمی مختلف نانوسیال ۹۱
شکل ۶-۲: تغییرات نرخ خوردگی برای نانوسیالات مختلف در طول زمان ۹۲
شکل ۶-۳: هزینه اولیه نانوسیالات مورد بررسی ۹۳
شکل ۶-۴: هزینه خوردگی ناشی از وجود نانوسیالات مختلف در آب ۹۴
مقدمه
 
 
۱-۱- کلیات
 
در سال­ها­­ی اخیر استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق افزایش یافته و همچنین در حال افزایش است. نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور منبع اصلی تولید برق خواهند بود. در نیروگاه هسته‌ای انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای آب را گرم کرده و سپس این آب که در مدار اول است آب موجود در مدار دوم را بخار کرده و بخار با وارد شدن به توربین باعث گردش آن و تولید برق می‌شود. با این حساب انتقال کامل گرما از مدار اول به مدار دوم امری بسیار مهم است و هرچه اتلاف گرما کمتر باشد بازدهی بیشتری خواهیم داشت. نیروگاه‌های امروزی با راندمانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می‌کنند. به عنوان مثال نیروگاه هسته‌ای بوشهر ۳۰۰۰ مگاوات توان حرارتی آن است درحالی‌که توان الکتریکی آن ۱۰۰۰ مگاوات است. از گذشته تحقیقات زیادی برای بالا بردن ضریب انتقال حرارت آب که به عنوان خنک‌کننده در بسیاری از رآکتورها است انجام شده است. یکی از راه‌های افزایش ضریب انتقال حرارت سیال منتقل‌کننده حرارت، استفاده از نانو سیالات است. به این شکل که نانوذراتی که دارای ضریب انتقال حرارت خوبی هستند، مانند نانو ذرات مس را به سیال پایه با درصدهای حجمی مشخصی اضافه می‌کنند. این کار باعث افزایش قابل‌توجه ضریب انتقال حرارت سیال پایه می‌شود. در رآکتور هسته‌ای مسئله پیچیده‌تر است و سیال پایه علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا باید دارای ویژگی‌های دیگری نیز باشد. از این ویژگی‌ها می‌توان به نقش کندکنندگی سیال خنک‌کننده اشاره کرد که نقش سیال پایه را دوگانه می‌کند. در رآکتورهای اتمی برای کنترل راکتور علاوه بر میله‌های کنترل از سموم محلول در خنک‌کننده نیز استفاده می‌کنند. در رآکتورهای آبی اسید بوریک را به آب با غلظت‌های مشخصی اضافه می‌کنند. بورون موجود در اسید بوریک یک سم نوترونی قوی است که سطح مقطع جذب نوترون بالایی دارد. همچنین مسئله اقتصادی اضافه کردن نانوسیال به سیال پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نانوسیالی را بیابیم که هم باعث افزایش انتقال حرارت شود و هم بتواند نقش بوریک اسید را بازی کند و هم توجیه اقتصادی داشته باشد گامی بزرگ برداشته‌ایم. بر این اساس در این مطالعه سعی داریم نانوسیالاتی که از نظر انتقال حرارت مناسب می‌باشند و در مطالعات مورد توجه قرارگرفته‌اند را از نظر نوترونیک، اقتصادی و خوردگی مورد بررسی قرار دهیم و نانو سیالی که به هدف گفته‌شده ما نزدیک باشد را به عنوان نانوسیال ایده­آل معرفی کنیم. برای این کار از نرم‌افزارهایی برای انجام مطالعات نوترونی، خوردگی و اقتصادی استفاده می‌کنیم. از این نرم‌افزارها می‌توان به MCNPX برای انجام مطالعات نوترونیک و CDMS و FREECORP برای مطالعات خوردگی اشاره کرد. نرم‌افزارهای مورداستفاده به‌تفصیل در فصل‌های بعد معرفی خواهند شد. در شکل ۱-۱ فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه نشان داده‌شده است.

پیشینه تحقیق

 
 

۲-۱- مقدمه

 
تاکنون مطالعات بسیاری به‌منظور بررسی  خواص مثبت نانو سیالات صورت گرفته است تحقیق لی ات ال  در سال ۱۹۹۹ نشان‌دهنده ارتقا قابل ملاحظه رسانایی حرارتی نانوسیالات محتوی آب و اتیلن، گلیکول همراه با نانو ذرات اکسید آلومینیم و اکسید مس در دمای اتاق می‌باشد]۱[.
 
 

۲-۲- کارهای انجام شده

 
افزایش رسانایی گرمایی یک موفقیت قابل تحسین را برای استیمن ات ال  به ارمغان  آورد ، هنگامی که آن‌ها افزایش رسانایی را تا ۴۰% با افزودن تنها ۴% از نانو ذرات مس خالص با ابعاد متوسط کمتر از ۱۰ نانومتر حاصل نمود. چنین گزارش شد که رسانایی گرمایی نانوذرات می‌تواند بیش از ۲۰% افزایش داده شود در یک پژوهش دیگر داس ات ال  نشان داد که رسانایی گرمایی نانو سیالت در دماهای بالاتر افزایش بیشتری می‌یابد که کاربرد آن را در سردسازی جریان‌های حرارتی بالا مطلوب‌تر می کند]۲[.
در این پژوهش این افزایش از ۲% به ۳۶% رسیده است هنگامی که دمای اکسید نانوذرات معلق از ۲۱ درجه سانتی‌گراد به ۵۱ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند (با غلظت حجمی ۱% و ۴%) کار پژوهشی پاتل ات ال  با نانوذرات طلا و نقره با قطر ۲۰-۱۰ نانومتر انجام شد آزمایش‌های آن‌ها نیز تأثیرات شدید دما را بر روی رسانایی گرمایی از ۵% به ۲۲۱% در بازه حرارتی ۶۰-۳۰ درجه سانتی­گراد نشان داد ]۲[.
کلبنسکی ات ال ]۳[ نیز مکانیسم انتقال حرارت در نانو سیالات را بررسی نمود و دلایل احتمالی افزایش رسانایی گرمایی نانوسیالات را ارائه کرد: این دلایل شامل اثرات سایز کوچک، تراکم و تجمع نانوسیالات می‌باشد.
افزایش رسانایی حرارتی نانوسیالات به محققان این فرصت را می‌دهد تا پژوهش‌های وسیع‌تری را در این زمینه انجام دهند. افزایش واقعی قابلیت انتقال حرارت را می‌توان در شرایط همرفتی نشان داد و مقالات اندکی  به بحث درباره‌ی کارایی انتقال  حرارت همرفتی نانوسیالات پرداخته‌اند. ژوان و روتزل  دو راهکار متفاوت برای روابط انتقال حرارت نانوسیالات ارائه نمودند. یک راهکار مرسوم، در نظر گرفتن نانوسیالات به عنوان سیال تک فاز می‌باشد و راهکار دیگر لحاظ نمودن ویژگی چند فاز بودن نانوسیالات و نانوذرات پراکنده می‌باشد. سپس ژوان و لی  نتایج بررسی‌های خود را درباره‌ی ویژگی‌های جریان انتقال حرارت همرفتی منتشر نمودند. آن‌ها انتقال حرارت همرفتی نانو سیالاتی را که متشکل از آب غیر یونیزه و ذرات مس با قطر کمتر از ۱۰ نانومتر و با درصد حجم ۰.۳، ۰.۵، ۰.۸۲، ۱، ۱.۲، ۱.۵، ۲ درصد از کل سیال اندازه‌گیری نمودند و دریافتند که ضریب انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات از ۶% به ۳۹% افزایش می‌یابد ]۴[.
ون ودینگ ]۵[ انتقال حرارت نانو سیال آب و اکسید آلومینیوم را در جریان لایه‌ای تحت شار حرارتی ثابت دیواره مشاهده نمودند و دریافتند که افزایش حرارت نانو سیال با تغییرات عدد رینولدز و غلظت نانوذرات  خصوصاً در ناحیه‌ی ورودی رابطه‌ی مستقیم دارند اخیراً یانگ ات ال راندمان انتقال حرارت نانوسیالات گرافیت را برای جریان لایه‌ای در یک تیوپ دایروی بررسی نمودند.
نجوین سیتی ات ال  ]۶[ رفتار انتقال ارتقاء انتقال حرارت نانوسیال اکسید آلومینیوم را برای یک سیستم گرم‌کننده مورد پژوهش قرار دادند آن‌ها دریافتند که ضریب انتقال حرارت تا ۴۰% در مقایسه با سیال اصلی افزایش نشان می‌دهد.
به تازگی داس ات ال، ونگ  و موجومدار، تریساکسری وی  و ونگویسس  ]۷[ پژوهش‌های اخیر درباره جریان سیال و ویژگی‌های انتقال حرارت نانوسیالات را در رسانایی، جریان همرفتی تحمیلی و آزاد و جوش را مورد بازبینی قرار دادند و به فرصت‌های موجود برای نیاز به مطالعات آینده اشاره نمودند. ونویسس مقالات منتشرشده‌ای را که درباره‌ی مباحث آزمایشی و تئوری انتقال حرارت همرفتی تحمیلی نانوسیالات می‌باشند را بازنگری نموده و مورد بررسی قرار دادند.
از طرف دیگر تعداد زیادی از محققان گزارش کردند که انتقال حرارت با نانو سیال افزایش می­یابد به‌طور مثال لیو ژان یک مطالعه تجربی برای بررسی انتقال حرارت جابجایی و خواص جریان نانو سیال را پیگیری نمودند. نتایج آن‌ها

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:59:00 ب.ظ ]
عنوان : امکان سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر عنوان : استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی در بازشناسی چهره با توجه به مزایای ذاتی این نوع شبکه ها چکیده: همگام با پیشرفت تکنولوژی نیاز به سیستم های بازشناسی به هنگام چهره به طور فزاینده ای رو به گسترش می باشد. این امر کلاسه‌بندی‌های متعارف و معمول در زمینه بازشناسی چهره را با چالشهایی مواجه ساخته است. زمان آموزش طولانی، پیکربندی و ساختار ثابت کلاسه بندی های موجود و عدم وجود توانایی در یادگیری نمونه های جدید بدون فراموش کردن نمونه های قبلی، از اهم این موارد می باشد. ایده استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی می تواند این چالشها را تا حد زیادی مرتفع کند. این برتری ها به دلیل خصوصیات ذاتی و پویاییهای این نوع از شبکه های عصبی می باشد. نتایج شبیه سازی‌ها حکایت از برتری نسبی اما کمرنگ صحت کلاسه بندی در شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه، نسبت به شبکه های عصبی مذکور دارند. سرعت یادگیری در شبکه های مذکور بسیار بیشتر از پرسپترون چند لایه بوده و تنظیم پارامترهای آن بسیار ساده تر می باشد. انتخاب پارامتر مراقبت به عنوان مهمترین پارامتر شبکه های مذکور، تقریباً در نیمی از بازه مجاز آن، عملکرد بهینه شبکه را تضمین می کند. همچنین انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مبتنی بر الگوریتم رزونانس تطبیقی، درصد صحت کلاسه بندی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. «فهرست مطالب» چکیده: پیشگفتار: ۱ فصل اول: کلیات ۱-۱- مقدمه. ۵ ۱-۲- بازشناسی چهره ۵ ۱-۲-۱- تعبیر ومفهوم بردارچهره ۶ ۱-۲-۲- مفهوم فضای چهره‌ ۷ ۱-۲-۳- صورت های ویژه ۸ ۱-۲-۴- مولفه های اساسی یک مجموعه. ۹ ۱-۲-۵ روند کلی بازشناسی چهره با بهره گرفتن از مولفه های اساسی ۱۰ ۱-۳- بررسی برخی چالشهای موجود. ۱۱ ۱-۳-۱- زمان آموزش ۱۲ ۱-۳-۲- پیکربندی ثابت و غیر قابل تغییر در اکثر طبقه بندها ۱۲ ۱-۳-۳- دشواری تنظیم پارامترهای ذاتی در کلاسه بندی های متداول‌ ۱۳ ۱-۳-۴- افزایش پیچیدگی شبکه با افزایش تعداد نمونه های آموزش‌ ۱۳ ۱-۴- استفاده از شبکه های عصبی مبتنی برالگوریتم رزونانس تطبیقی‌به‌عنوان راهکارپیشنهادی ۱۴ ۱-۵- جمع بندی و خلاصه فصل ۱۵ فصل دوم: بررسی الگوریتم و ساختار شبکه های عصبی مبتنی بر Fuzzy ARTMAP و مروری بر کارهای گذشته ۲-۱- مقدمه. ۱۷ ۲-۲- پیکربندی و الگوریتم شبکه ART MAP Fuzzy 20 ۲-۳- پیشرفت های اخیر در زمینه شبکه های عصبی بر اساس FAM 27 ۲-۳-۱- اصلاحات و بهینه سازی FAM 28 ۲-۳-۲- الگوریتم های جدید بر اساس FAM 35 ۲-۴- کاربردهای پیشرفته شبکه های عصبی مبتنی بر FAM 45 ۲-۵- جمع بندی و خلاصه فصل ۵۱ فصل سوم: آزمایش های انجام شده، نتایج شبیه سازیها و بحث و بررسی بر روی آنها ۳-۱- مقدمه. ۵۳ ۳-۲- معرفی بانک چهره مورد استفاده در پایان نامه ‌. ۵۳ ۳-۳- مختصری راجع به شبکه عصبی SFAM 55 ۳-۴- پیش پردازش و آماده سازی تصاویر. ۵۷ ۳-۵- استخراج مشخصه. ۵۷ ۳-۶- مشخصات داده ها و شرایط استفاده شده در آزمایشات مرحله اول ۵۸ ۳-۶-۱- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها (سری اول آزمایشات) ۶۰ ۳-۷- مشخصات داده ها و شرایط آزمایشهای مرحله دوم. ۶۱ ۳-۷-۱- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی SFAM (سری دوم آزمایشات) ۶۲ ۳-۷-۲- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از SFAM (سری دوم آزمایشات) ۶۵ ۳-۷-۳- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP 65 ۳-۷-۴- تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP 68 ۳-۷-۵- مقایسه کلی عملکرد شبکه های عصبی MLP و SFAM 69 ۳-۸- مشخصات داده ها و شرایط آزمایش های سری سوم. ۷۰ ۳-۹- مروری اجمالی بر الگوریتم ژنتیک ۷۱ ۳-۹-۱- بعضی از اصطلاحات الگوریتم ژنتیک ۷۲ ۳-۹-۲- نحوه عملکرد الگوریتم ژنتیک: ۷۳ ۳-۹-۳- روند انتخاب ویژگی های مؤثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و SFAM 74 ۳-۹-۴- نتایج شبیه سازیها (سری سوم آزمایشات) ۷۵ ۳-۹-۵– تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش های سری سوم. ۷۹ ۳-۱۰-جمع بندی و خلاصه فصل ۸۰ فصل چهارم: نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات ۴-۱- جمع بندی و نتیجه گیری ۸۲ ۴-۲ پیشنهاداتی برای ادامه روند پژوهش ۸۳ مراجع . ۸۵ فهرست اشکال شکل ۱-۱ روش بردار سازی تصاویر. ۷ شکل ۱-۲ یک فضای دو بعدی به همراه دو مولفه اساسی مجموعه نمونه ها. P1 و P2 دو بردار مولفه اساسی می باشند ۸ شکل ۱-۳ برخی از صورت های ویژه پایگاه داده ORL. 9 شکل ۱-۴- بازنمایی یک چهره توسط چهره های ویژه. مجموعه ضرایب، بردار ویژگی چهره را مشخص می نماید ۹ شکل ۲-۱: شمای کلی ماژول ART: ورودی تحت کدگذاری مکمل وارد می شود و نودهای لایه F2 همان خوشه های شبکه هستند ۲۳ شکل ۲-۲- فلوچارت کلی ماژول ART 24 شکل ۲-۳- پیکربندی کلی شبکه عصبی Fuzzy ART MAP. 27 شکل ۲-۴ میانگین ( انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش و آزمایش با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری برای مقادیر افزایشی پارامتر مراقبت با متد آموزش تک تکراری ۴۷ شکل ۲-۵ میانگین ( انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش، آزمایش و ارزیابی با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری، برای مقادیرمختلف پارامتر مراقبت با متدآموزش همراه با ارزیابی ۴۹ شکل ۲-۶ میانگین ( انحراف معیار) درصد صحیح کلاسه بندی برای داده های آموزش و آزمایش با بهره گرفتن از FAM، جهت کلاسه بندی سیگنالهای سندرم Down با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری، برای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت با متد آموزش همراه با آموزش کامل ۵۰ شکل ۳-۱ تصاویر بانک چهره ORL، ۱۰تصویر برای هر یک از ۴۰ نفر. ۵۴ شکل ۳-۲- ساختار SFAM – ورودی به لایه F0 اعمال می شود و درF1 کدگذاری مکمل انجام شده و بعد ورودی دو برابر می شود. ۵۶ شکل ۳-۳- درصد صحت کلاسه بندی داده های آموزش ( انحراف معیار) در SFAM به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت با بهره گرفتن از متد آموزش تک تکراری و استراتژی میانگین گیری. ۵۹ شکل ۳-۴- تعداد نودها (خوشه ها)ی تشکیل شده در ماژول Fuzzy ART در شبکه عصبی SFAM، به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت و استفاده از متد آموزش تک تکراری و استراتژی میانگین گیری. ۵۹ شکل ۳-۵- زمان مورد نیاز برای آموزش شبکه عصبی SFAM به ازای مقادیر مختلف پارامتر مراقبت و استفاده از متد آموزش تک تکراری و استراتژی میانگین گیری ۶۰ شکل ۳-۶ صحت کلاسه بندی الگوریتم های مختلف پس انتشار خطا به عقب برای شبکه عصبی MLP و دو حالت آموزش سریع و آهسته برای SFAM به ازای تعداد نمونه های آموزش مختلف. ۶۸ فهرست جداول جدول ۳-۱- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی SFAM در مود آموزشی تک تکراری با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری ۶۳ جدول ۳-۲: نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از SFAM درحالت آموزش آهسته با بهره گرفتن از استراتژی میانگین گیری ۶۴ جدول ۳-۳- نتایج شبیه سازیها با بهره گرفتن از شبکه عصبی MLP و به کارگیری چهار الگوریتم معروف پس انتشار خطا به عقب. ۶۷ جدول ۳-۴: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۲ نمونه برای آموزش. ۷۶ جدول ۳-۵: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۴ نمونه برای آموزش. ۷۷ جدول ۳-۶: نتایج حاصله از انتخاب ویژگی های موثر با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی SFAM به ازای داده هایی با ۶ نمونه برای آموزش. ۷۸ پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هسته­ای ­- راکتور امکان­سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور استاد راهنما دکتر محمدرضا نعمت الهی بهمن ۱۳۹۲ فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه. ۱ فصل دوم: پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه. ۵ ۲-۲- کارهای انجام شده: ۵ فصل سوم: تئوری ۳-۱- مقدمه. ۱۳ ۳-۲- کلیات ۱۳ ۳-۳- انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۵ ۳-۲-۱ مکانیسم‌های انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۷ ۳-۳- بررسی نوترونیک. ۲۴ ۳-۳-۱- جاذب‌های شیمیایی ۲۶ ۳-۴- بررسی خوردگی نانو سیالات ۳۱ ۳-۴-۱- اهمیت خوردگی در صنعت. ۳۳ ۳-۵- بررسی اقتصادی ۳۴ ۳-۵-۱- هزینه اولیه نانوسیال وتامین آن ۳۵ ۳-۵-۲-هزینه های خوردگی وپمپاژناشی ازوجود نانوسیالات ۳۶ عنوان صفحه ۳-۶- معرفی کدهای مورداستفاده. ۳۷ ۳-۶-۱- کد هسته‌ای MCNPX 37 ۳-۷- آشنایی با رآکتورهای هسته­ای ۴۲ فصل چهارم: روش­کار و مدل­سازی ۴-۱-مقدمه. ۴۹ ۴-۲- مدل‌سازی برای مطالعه نوترونیک. ۵۰ ۴-۲-۱- معرفی کارت kcode: 51 ۴-۳-روش مطالعه خوردگی ۵۲ ۴-۳-۱- مقدمه. ۵۲ ۴-۳-۲- شرایط مدل‌سازی ۵۴ ۴-۴-مطالعه اقتصادی ۵۵ فصل پنجم: نتایج ۵-۱- مقدمه. ۶۰ ۵-۲- بررسی نوترونیک نانوسیالات ۶۱ ۵-۲-۱- اسید بوریک: ۶۱ ۵-۲-۲- خنک‌کننده حاوی نانو سیال مس در آب: ۶۲ ۵-۲-۳-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید تیتانیوم در آب: ۶۳ ۵-۲-۴-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید مس در آب: ۶۴ ۵-۲-۵-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید آلومینیوم در آب: ۶۵ ۵-۲-۶- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید هافنیوم در آب: ۶۶ ۵-۲-۷- خنک‌کننده حاوی نانو سیال کادمیم در آب: ۶۷ ۵-۲-۸- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید گادولینیوم در آب: ۶۸ عنوان صفحه ۵-۲-۹- تأثیر نانوسیال HfO بر ضریب تکثیر در وضعیت داغ رآکتور. ۶۹ ۵-۲-۱۰- بحرانی کردم تنها با نانوسیال ۷۱ ۵-۳- نتایج بررسی خوردگی ۷۲ ۵-۳-۱- نتایج مربوط به نانوسیال آلومینا (Al2O3) 72 ۵-۳-۲- نتایج مربوط به نانوسیال مس (Cu) 76 ۵-۳-۳-نتایج مربوط به نانوسیال تیتانیم دی‌اکسید (TiO2) 79 ۴-۳-۴- نتایج مربوط به نانوسیال اکسید هافنیوم (HfO) 81 ۵-۳-۵- مقایسه خوردگی ناشی از نانوسیالات متفاوت در یک ضریب تکثیر مشابه: ۸۳ ۵-۴- نتایج بررسی اقتصادی نانوسیالات ۸۵ فصل ششم: بحث در نتایج ۸۹ ۶-۱-مقدمه. ۹۰ ۶-۲- نتیجه‌گیری بررسی نوترونیک. ۹۱ ۶-۳- نتیجه‌گیری بررسی خوردگی ۹۲ ۶-۴- نتیجه‌گیری بررسی اقتصادی ۹۳ ۶-۴-۱- هزینه اولیه. ۹۳ ۶-۴-۲- هزینه خوردگی ۹۴ ۶-۵- نتیجه‌گیری نهایی ۹۴ ۶-۶- پیشنهادات ۹۵ فهرست مراجع ۹۶ فهرست جداول عنوان صفحه جدول ۳-۱ : انواع تالیهای موجود در کد MCNPX 42 جدول ۳-۲: مشخصات فنی راکتور بوشهر. ۴۵ جدول ۴-۱: هزینه اولیه نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۵۸ جدول ۵-۱: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال مس بروی ضریب تکثیر. ۶۲ جدول ۵-۲: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید تیتانیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۳ جدول ۵-۳: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید مس بروی ضریب تکثیر. ۶۴ جدول ۵-۴: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید آلومینیوم بروی ضریب تکثیر ۶۵ جدول ۵-۵: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید هافنیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۶ جدول ۵-۶: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال کادمیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۷ جدول ۵-۷: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید گادولینیوم بروی ضریب تکثیر ۶۸ جدول ۵-۸: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال آلومینا ۷۲ جدول ۵-۹: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال مس ۷۶ جدول ۵-۱۰: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید. ۷۹ عنوان صفحه جدول ۵-۱۱: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال اکسید هافنیوم در زمان‌های مختلف ۸۱ جدول ۵-۱۲: مقدار موردنیاز از هر نانوسیال برای داشتن ضریب تکثیر ۰.۹ ۸۳ جدول ۵-۱۳: قیمت یک تن از نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۸۶ فهرست اشکال عنوان صفحه شکل ۱-۱: فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه. ۳ شکل ۳-۱: مقیاسی از ذرات نانوسیال ۱۶ شکل۳-۲: پارامترهای مختلف بروی مختصات کروی نانوسیال ۱۸ شکل ۳-۳: تغییرات ضریب انتقال گرمای نسبی با درصد حجمی نانوسیال ۲۰ شکل۳-۴: تأثیر ارزش راکتیویته و عمق میله‌های کنترل بر روی دانسیته توان محوری ۲۸ شکل ۳-۵: ارزش راکتیویته محاسبه شده بورون محلول برای سه نوع رآکتور pwr 30 شکل۳-۶: نمایی از قلب راکتور بوشهر. ۴۴ شکل۴-۱: نمایی از محیط نرم‌افزار CDMS. 52 شکل ۴-۲: نمایش نتایج خروجی توسط FREECORP. 53 شکل۴-۳: نمودار سرعت سیال نسبت به دور گردش پمپ در دقیقه. ۵۴ شکل۴-۴: تغییر غلظت بوریک اسید در ورودی و خروجی رآکتور نسبت به زمان ۵۶ شکل ۴-۵: تغییرات غلظت نانوسیالات معادل بوریک اسید در طول زمان ۵۷ شکل ۴-۶: تغییرات توان پمپاژ با درصد حجمی نانوسیال ۵۷ شکل ۴-۷: تغییرات افت فشار با درصد حجمی نانوسیال ۵۸ شکل۵-۱: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۲ شکل ۵-۲: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۳ شکل ۵-۳: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۴ شکل ۵-۴: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال آلومینیوم. ۶۵ عنوان صفحه شکل ۵-۵: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال هافنیوم. ۶۶ شکل ۵-۶: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال کادمیوم. ۶۷ شکل ۵-۷: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال گادلینیوم. ۶۸ شکل۵-۸: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۶۹ شکل۵-۹: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۰ شکل۵-۱۰: تغییرات ضریب تکثیر با درصد وزنی اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۱ شکل۵-۱۱: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال آلومینا ۷۳ شکل۵-۱۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۴ شکل ۵-۱۳: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۵ شکل ۵-۱۴: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال مس ۷۶ شکل۵-۱۵: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال مس بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۷ شکل ۵-۱۶: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال مس بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۸ شکل ۵-۱۷: : میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید ۷۹ شکل ۵-۱۸ : تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی اصطکاک دیواره لوله. ۸۰ شکل ۵-۱۹: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی فرسایش دیواره لوله. ۸۰ شکل ۵-۲۰: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال اکسید هافنیوم. ۸۱ شکل ۵-۲۱: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال اکسید هافنیوم بر روی اصطکاک دیواره لوله. ۸۲ شکل ۵-۲۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال اکسید هافنیوم بر روی فرسایش دیواره لوله. ۸۳ عنوان صفحه شکل ۵-۲۳: میزان فاکتور اصطکاک ناشی از نانوسیالات مختلف با مقادیر آمده در جدول ۵-۷ ۸۴ شکل ۵-۲۴: تغییرات غلظت بوریک اسید در مقایسه با اکسید هافنیوم نسبت به زمان ۸۵ شکل ۵-۲۵: هزینه اولیه نانوسیال اکسید هافنیوم. ۸۶ شکل ۵-۲۶: هزینه کلی خوردگی برای یک متر لوله در نیروگاه هسته‌ای ۸۷ شکل ۵-۲۷: تغییر در توان پمپاژ در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۷ شکل ۵-۲۸: تغییر در افت فشار در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۸ شکل ۶-۱: تغییرات ضریب تکثیر نسبت به درصدهای حجمی مختلف نانوسیال ۹۱ شکل ۶-۲: تغییرات نرخ خوردگی برای نانوسیالات مختلف در طول زمان ۹۲ شکل ۶-۳: هزینه اولیه نانوسیالات مورد بررسی ۹۳ شکل ۶-۴: هزینه خوردگی ناشی از وجود نانوسیالات مختلف در آب ۹۴ مقدمه ۱-۱- کلیات در سال­ها­­ی اخیر استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق افزایش یافته و همچنین در حال افزایش است. نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور منبع اصلی تولید برق خواهند بود. در نیروگاه هسته‌ای انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای آب را گرم کرده و سپس این آب که در مدار اول است آب موجود در مدار دوم را بخار کرده و بخار با وارد شدن به توربین باعث گردش آن و تولید برق می‌شود. با این حساب انتقال کامل گرما از مدار اول به مدار دوم امری بسیار مهم است و هرچه اتلاف گرما کمتر باشد بازدهی بیشتری خواهیم داشت. نیروگاه‌های امروزی با راندمانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می‌کنند. به عنوان مثال نیروگاه هسته‌ای بوشهر ۳۰۰۰ مگاوات توان حرارتی آن است درحالی‌که توان الکتریکی آن ۱۰۰۰ مگاوات است. از گذشته تحقیقات زیادی برای بالا بردن ضریب انتقال حرارت آب که به عنوان خنک‌کننده در بسیاری از رآکتورها است انجام شده است. یکی از راه‌های افزایش ضریب انتقال حرارت سیال منتقل‌کننده حرارت، استفاده از نانو سیالات است. به این شکل که نانوذراتی که دارای ضریب انتقال حرارت خوبی هستند، مانند نانو ذرات مس را به سیال پایه با درصدهای حجمی مشخصی اضافه می‌کنند. این کار باعث افزایش قابل‌توجه ضریب انتقال حرارت سیال پایه می‌شود. در رآکتور هسته‌ای مسئله پیچیده‌تر است و سیال پایه علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا باید دارای ویژگی‌های دیگری نیز باشد. از این ویژگی‌ها می‌توان به نقش کندکنندگی سیال خنک‌کننده اشاره کرد که نقش سیال پایه را دوگانه می‌کند. در رآکتورهای اتمی برای کنترل راکتور علاوه بر میله‌های کنترل از سموم محلول در خنک‌کننده نیز استفاده می‌کنند. در رآکتورهای آبی اسید بوریک را به آب با غلظت‌های مشخصی اضافه می‌کنند. بورون موجود در اسید بوریک یک سم نوترونی قوی است که سطح مقطع جذب نوترون بالایی دارد. همچنین مسئله اقتصادی اضافه کردن نانوسیال به سیال پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نانوسیالی را بیابیم که هم باعث افزایش انتقال حرارت شود و هم بتواند نقش بوریک اسید را بازی کند و هم توجیه اقتصادی داشته باشد گامی بزرگ برداشته‌ایم. بر این اساس در این مطالعه سعی داریم نانوسیالاتی که از نظر انتقال حرارت مناسب می‌باشند و در مطالعات مورد توجه قرارگرفته‌اند را از نظر نوترونیک، اقتصادی و خوردگی مورد بررسی قرار دهیم و نانو سیالی که به هدف گفته‌شده ما نزدیک باشد را به عنوان نانوسیال ایده­آل معرفی کنیم. برای این کار از نرم‌افزارهایی برای انجام مطالعات نوترونی، خوردگی و اقتصادی استفاده می‌کنیم. از این نرم‌افزارها می‌توان به MCNPX برای انجام مطالعات نوترونیک و CDMS و FREECORP برای مطالعات خوردگی اشاره کرد. نرم‌افزارهای مورداستفاده به‌تفصیل در فصل‌های بعد معرفی خواهند شد. در شکل ۱-۱ فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه نشان داده‌شده است. پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه تاکنون مطالعات بسیاری به‌منظور بررسی خواص مثبت نانو سیالات صورت گرفته است تحقیق لی ات ال در سال ۱۹۹۹ نشان‌دهنده ارتقا قابل ملاحظه رسانایی حرارتی نانوسیالات محتوی آب و اتیلن، گلیکول همراه با نانو ذرات اکسید آلومینیم و اکسید مس در دمای اتاق می‌باشد]۱[. ۲-۲- کارهای انجام شده افزایش رسانایی گرمایی یک موفقیت قابل تحسین را برای استیمن ات ال به ارمغان آورد ، هنگامی که آن‌ها افزایش رسانایی را تا ۴۰% با افزودن تنها ۴% از نانو ذرات مس خالص با ابعاد متوسط کمتر از ۱۰ نانومتر حاصل نمود. چنین گزارش شد که رسانایی گرمایی نانوذرات می‌تواند بیش از ۲۰% افزایش داده شود در یک پژوهش دیگر داس ات ال نشان داد که رسانایی گرمایی نانو سیالت در دماهای بالاتر افزایش بیشتری می‌یابد که کاربرد آن را در سردسازی جریان‌های حرارتی بالا مطلوب‌تر می کند]۲[. در این پژوهش این افزایش از ۲% به ۳۶% رسیده است هنگامی که دمای اکسید نانوذرات معلق از ۲۱ درجه سانتی‌گراد به ۵۱ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند (با غلظت حجمی ۱% و ۴%) کار پژوهشی پاتل ات ال با نانوذرات طلا و نقره با قطر ۲۰-۱۰ نانومتر انجام شد آزمایش‌های آن‌ها نیز تأثیرات شدید دما را بر روی رسانایی گرمایی از ۵% به ۲۲۱% در بازه حرارتی ۶۰-۳۰ درجه سانتی­گراد نشان داد ]۲[. کلبنسکی ات ال ]۳[ نیز مکانیسم انتقال حرارت در نانو سیالات را بررسی نمود و دلایل احتمالی افزایش رسانایی گرمایی نانوسیالات را ارائه کرد: این دلایل شامل اثرات سایز کوچک، تراکم و تجمع نانوسیالات می‌باشد. افزایش رسانایی حرارتی نانوسیالات به محققان این فرصت را می‌دهد تا پژوهش‌های وسیع‌تری را در این زمینه انجام دهند. افزایش واقعی قابلیت انتقال حرارت را می‌توان در شرایط همرفتی نشان داد و مقالات اندکی به بحث درباره‌ی کارایی انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات پرداخته‌اند. ژوان و روتزل دو راهکار متفاوت برای روابط انتقال حرارت نانوسیالات ارائه نمودند. یک راهکار مرسوم، در نظر گرفتن نانوسیالات به عنوان سیال تک فاز می‌باشد و راهکار دیگر لحاظ نمودن ویژگی چند فاز بودن نانوسیالات و نانوذرات پراکنده می‌باشد. سپس ژوان و لی نتایج بررسی‌های خود را درباره‌ی ویژگی‌های جریان انتقال حرارت همرفتی منتشر نمودند. آن‌ها انتقال حرارت همرفتی نانو سیالاتی را که متشکل از آب غیر یونیزه و ذرات مس با قطر کمتر از ۱۰ نانومتر و با درصد حجم ۰.۳، ۰.۵، ۰.۸۲، ۱، ۱.۲، ۱.۵، ۲ درصد از کل سیال اندازه‌گیری نمودند و دریافتند که ضریب انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات از ۶% به ۳۹% افزایش می‌یابد ]۴[. ون ودینگ ]۵[ انتقال حرارت نانو سیال آب و اکسید آلومینیوم را در جریان لایه‌ای تحت شار حرارتی ثابت دیواره مشاهده نمودند و دریافتند که افزایش حرارت نانو سیال با تغییرات عدد رینولدز و غلظت نانوذرات خصوصاً در ناحیه‌ی ورودی رابطه‌ی مستقیم دارند اخیراً یانگ ات ال راندمان انتقال حرارت نانوسیالات گرافیت را برای جریان لایه‌ای در یک تیوپ دایروی بررسی نمودند. نجوین سیتی ات ال ]۶[ رفتار انتقال ارتقاء انتقال حرارت نانوسیال اکسید آلومینیوم را برای یک سیستم گرم‌کننده مورد پژوهش قرار دادند آن‌ها دریافتند که ضریب انتقال حرارت تا ۴۰% در مقایسه با سیال اصلی افزایش نشان می‌دهد. به تازگی داس ات ال، ونگ و موجومدار، تریساکسری وی و ونگویسس ]۷[ پژوهش‌های اخیر درباره جریان سیال و ویژگی‌های انتقال حرارت نانوسیالات را در رسانایی، جریان همرفتی تحمیلی و آزاد و جوش را مورد بازبینی قرار دادند و به فرصت‌های موجود برای نیاز به مطالعات آینده اشاره نمودند. ونویسس مقالات منتشرشده‌ای را که درباره‌ی مباحث آزمایشی و تئوری انتقال حرارت همرفتی تحمیلی نانوسیالات می‌باشند را بازنگری نموده و مورد بررسی قرار دادند. از طرف دیگر تعداد زیادی از محققان گزارش کردند که انتقال حرارت با نانو سیال افزایش می­یابد به‌طور مثال لیو ژان یک مطالعه تجربی برای بررسی انتقال حرارت جابجایی و خواص جریان نانو سیال را پیگیری نمودند. نتایج آن‌ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:59:00 ب.ظ ]
عنوان : امکان سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی هسته­ای ­- راکتور امکان­سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور استاد راهنما دکتر محمدرضا نعمت الهی بهمن ۱۳۹۲ فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه. ۱ فصل دوم: پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه. ۵ ۲-۲- کارهای انجام شده: ۵ فصل سوم: تئوری ۳-۱- مقدمه. ۱۳ ۳-۲- کلیات ۱۳ ۳-۳- انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۵ ۳-۲-۱ مکانیسم‌های انتقال حرارت در نانو سیالات ۱۷ ۳-۳- بررسی نوترونیک. ۲۴ ۳-۳-۱- جاذب‌های شیمیایی ۲۶ ۳-۴- بررسی خوردگی نانو سیالات ۳۱ ۳-۴-۱- اهمیت خوردگی در صنعت. ۳۳ ۳-۵- بررسی اقتصادی ۳۴ ۳-۵-۱- هزینه اولیه نانوسیال وتامین آن ۳۵ ۳-۵-۲-هزینه های خوردگی وپمپاژناشی ازوجود نانوسیالات ۳۶ عنوان صفحه ۳-۶- معرفی کدهای مورداستفاده. ۳۷ ۳-۶-۱- کد هسته‌ای MCNPX 37 ۳-۷- آشنایی با رآکتورهای هسته­ای ۴۲ فصل چهارم: روش­کار و مدل­سازی ۴-۱-مقدمه. ۴۹ ۴-۲- مدل‌سازی برای مطالعه نوترونیک. ۵۰ ۴-۲-۱- معرفی کارت kcode: 51 ۴-۳-روش مطالعه خوردگی ۵۲ ۴-۳-۱- مقدمه. ۵۲ ۴-۳-۲- شرایط مدل‌سازی ۵۴ ۴-۴-مطالعه اقتصادی ۵۵ فصل پنجم: نتایج ۵-۱- مقدمه. ۶۰ ۵-۲- بررسی نوترونیک نانوسیالات ۶۱ ۵-۲-۱- اسید بوریک: ۶۱ ۵-۲-۲- خنک‌کننده حاوی نانو سیال مس در آب: ۶۲ ۵-۲-۳-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید تیتانیوم در آب: ۶۳ ۵-۲-۴-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید مس در آب: ۶۴ ۵-۲-۵-خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید آلومینیوم در آب: ۶۵ ۵-۲-۶- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید هافنیوم در آب: ۶۶ ۵-۲-۷- خنک‌کننده حاوی نانو سیال کادمیم در آب: ۶۷ ۵-۲-۸- خنک‌کننده حاوی نانو سیال اکسید گادولینیوم در آب: ۶۸ عنوان صفحه ۵-۲-۹- تأثیر نانوسیال HfO بر ضریب تکثیر در وضعیت داغ رآکتور. ۶۹ ۵-۲-۱۰- بحرانی کردم تنها با نانوسیال ۷۱ ۵-۳- نتایج بررسی خوردگی ۷۲ ۵-۳-۱- نتایج مربوط به نانوسیال آلومینا (Al2O3) 72 ۵-۳-۲- نتایج مربوط به نانوسیال مس (Cu) 76 ۵-۳-۳-نتایج مربوط به نانوسیال تیتانیم دی‌اکسید (TiO2) 79 ۴-۳-۴- نتایج مربوط به نانوسیال اکسید هافنیوم (HfO) 81 ۵-۳-۵- مقایسه خوردگی ناشی از نانوسیالات متفاوت در یک ضریب تکثیر مشابه: ۸۳ ۵-۴- نتایج بررسی اقتصادی نانوسیالات ۸۵ فصل ششم: بحث در نتایج ۸۹ ۶-۱-مقدمه. ۹۰ ۶-۲- نتیجه‌گیری بررسی نوترونیک. ۹۱ ۶-۳- نتیجه‌گیری بررسی خوردگی ۹۲ ۶-۴- نتیجه‌گیری بررسی اقتصادی ۹۳ ۶-۴-۱- هزینه اولیه. ۹۳ ۶-۴-۲- هزینه خوردگی ۹۴ ۶-۵- نتیجه‌گیری نهایی ۹۴ ۶-۶- پیشنهادات ۹۵ فهرست مراجع ۹۶ فهرست جداول عنوان صفحه جدول ۳-۱ : انواع تالیهای موجود در کد MCNPX 42 جدول ۳-۲: مشخصات فنی راکتور بوشهر. ۴۵ جدول ۴-۱: هزینه اولیه نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۵۸ جدول ۵-۱: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال مس بروی ضریب تکثیر. ۶۲ جدول ۵-۲: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید تیتانیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۳ جدول ۵-۳: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید مس بروی ضریب تکثیر. ۶۴ جدول ۵-۴: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید آلومینیوم بروی ضریب تکثیر ۶۵ جدول ۵-۵: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید هافنیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۶ جدول ۵-۶: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال کادمیوم بروی ضریب تکثیر. ۶۷ جدول ۵-۷: نتایج تأثیر درصدهای حجمی مختلف نانوسیال اکسید گادولینیوم بروی ضریب تکثیر ۶۸ جدول ۵-۸: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال آلومینا ۷۲ جدول ۵-۹: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال مس ۷۶ جدول ۵-۱۰: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید. ۷۹ عنوان صفحه جدول ۵-۱۱: مقدار خوردگی نسبت به سرعت سیال برای نانوسیال اکسید هافنیوم در زمان‌های مختلف ۸۱ جدول ۵-۱۲: مقدار موردنیاز از هر نانوسیال برای داشتن ضریب تکثیر ۰.۹ ۸۳ جدول ۵-۱۳: قیمت یک تن از نانوسیالات در مقایسه با بوریک اسید. ۸۶ فهرست اشکال عنوان صفحه شکل ۱-۱: فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه. ۳ شکل ۳-۱: مقیاسی از ذرات نانوسیال ۱۶ شکل۳-۲: پارامترهای مختلف بروی مختصات کروی نانوسیال ۱۸ شکل ۳-۳: تغییرات ضریب انتقال گرمای نسبی با درصد حجمی نانوسیال ۲۰ شکل۳-۴: تأثیر ارزش راکتیویته و عمق میله‌های کنترل بر روی دانسیته توان محوری ۲۸ شکل ۳-۵: ارزش راکتیویته محاسبه شده بورون محلول برای سه نوع رآکتور pwr 30 شکل۳-۶: نمایی از قلب راکتور بوشهر. ۴۴ شکل۴-۱: نمایی از محیط نرم‌افزار CDMS. 52 شکل ۴-۲: نمایش نتایج خروجی توسط FREECORP. 53 شکل۴-۳: نمودار سرعت سیال نسبت به دور گردش پمپ در دقیقه. ۵۴ شکل۴-۴: تغییر غلظت بوریک اسید در ورودی و خروجی رآکتور نسبت به زمان ۵۶ شکل ۴-۵: تغییرات غلظت نانوسیالات معادل بوریک اسید در طول زمان ۵۷ شکل ۴-۶: تغییرات توان پمپاژ با درصد حجمی نانوسیال ۵۷ شکل ۴-۷: تغییرات افت فشار با درصد حجمی نانوسیال ۵۸ شکل۵-۱: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۲ شکل ۵-۲: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۳ شکل ۵-۳: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال مس ۶۴ شکل ۵-۴: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال آلومینیوم. ۶۵ عنوان صفحه شکل ۵-۵: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال هافنیوم. ۶۶ شکل ۵-۶: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال کادمیوم. ۶۷ شکل ۵-۷: نمودار تغییر میزان ضریب تکثیر مؤثر با تغییر غلظت نانو سیال گادلینیوم. ۶۸ شکل۵-۸: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۶۹ شکل۵-۹: تغییرات ضریب تکثیر با درصد اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۰ شکل۵-۱۰: تغییرات ضریب تکثیر با درصد وزنی اکسید هافنیوم از حالت بحرانی ۷۱ شکل۵-۱۱: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال آلومینا ۷۳ شکل۵-۱۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۴ شکل ۵-۱۳: تأثیر غلظت‌های متفاوت آلومینا بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۵ شکل ۵-۱۴: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال مس ۷۶ شکل۵-۱۵: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال مس بروی اصطکاک دیواره لوله. ۷۷ شکل ۵-۱۶: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال مس بروی فرسایش دیواره لوله. ۷۸ شکل ۵-۱۷: : میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید ۷۹ شکل ۵-۱۸ : تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی اصطکاک دیواره لوله. ۸۰ شکل ۵-۱۹: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال تیتانیوم دی‌اکسید بروی فرسایش دیواره لوله. ۸۰ شکل ۵-۲۰: میزان از دست رفتن جرم لوله در اثر حرکت سیال حاوی نانوسیال اکسید هافنیوم. ۸۱ شکل ۵-۲۱: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانوسیال اکسید هافنیوم بر روی اصطکاک دیواره لوله. ۸۲ شکل ۵-۲۲: تأثیر غلظت‌های متفاوت نانو سیال اکسید هافنیوم بر روی فرسایش دیواره لوله. ۸۳ عنوان صفحه شکل ۵-۲۳: میزان فاکتور اصطکاک ناشی از نانوسیالات مختلف با مقادیر آمده در جدول ۵-۷ ۸۴ شکل ۵-۲۴: تغییرات غلظت بوریک اسید در مقایسه با اکسید هافنیوم نسبت به زمان ۸۵ شکل ۵-۲۵: هزینه اولیه نانوسیال اکسید هافنیوم. ۸۶ شکل ۵-۲۶: هزینه کلی خوردگی برای یک متر لوله در نیروگاه هسته‌ای ۸۷ شکل ۵-۲۷: تغییر در توان پمپاژ در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۷ شکل ۵-۲۸: تغییر در افت فشار در اثر وجود نانوسیال با درصدهای حجمی مختلف. ۸۸ شکل ۶-۱: تغییرات ضریب تکثیر نسبت به درصدهای حجمی مختلف نانوسیال ۹۱ شکل ۶-۲: تغییرات نرخ خوردگی برای نانوسیالات مختلف در طول زمان ۹۲ شکل ۶-۳: هزینه اولیه نانوسیالات مورد بررسی ۹۳ شکل ۶-۴: هزینه خوردگی ناشی از وجود نانوسیالات مختلف در آب ۹۴ مقدمه ۱-۱- کلیات در سال­ها­­ی اخیر استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق افزایش یافته و همچنین در حال افزایش است. نیروگاه‌های هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور منبع اصلی تولید برق خواهند بود. در نیروگاه هسته‌ای انرژی حاصل از شکافت هسته‌ای آب را گرم کرده و سپس این آب که در مدار اول است آب موجود در مدار دوم را بخار کرده و بخار با وارد شدن به توربین باعث گردش آن و تولید برق می‌شود. با این حساب انتقال کامل گرما از مدار اول به مدار دوم امری بسیار مهم است و هرچه اتلاف گرما کمتر باشد بازدهی بیشتری خواهیم داشت. نیروگاه‌های امروزی با راندمانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کار می‌کنند. به عنوان مثال نیروگاه هسته‌ای بوشهر ۳۰۰۰ مگاوات توان حرارتی آن است درحالی‌که توان الکتریکی آن ۱۰۰۰ مگاوات است. از گذشته تحقیقات زیادی برای بالا بردن ضریب انتقال حرارت آب که به عنوان خنک‌کننده در بسیاری از رآکتورها است انجام شده است. یکی از راه‌های افزایش ضریب انتقال حرارت سیال منتقل‌کننده حرارت، استفاده از نانو سیالات است. به این شکل که نانوذراتی که دارای ضریب انتقال حرارت خوبی هستند، مانند نانو ذرات مس را به سیال پایه با درصدهای حجمی مشخصی اضافه می‌کنند. این کار باعث افزایش قابل‌توجه ضریب انتقال حرارت سیال پایه می‌شود. در رآکتور هسته‌ای مسئله پیچیده‌تر است و سیال پایه علاوه بر ضریب انتقال حرارت بالا باید دارای ویژگی‌های دیگری نیز باشد. از این ویژگی‌ها می‌توان به نقش کندکنندگی سیال خنک‌کننده اشاره کرد که نقش سیال پایه را دوگانه می‌کند. در رآکتورهای اتمی برای کنترل راکتور علاوه بر میله‌های کنترل از سموم محلول در خنک‌کننده نیز استفاده می‌کنند. در رآکتورهای آبی اسید بوریک را به آب با غلظت‌های مشخصی اضافه می‌کنند. بورون موجود در اسید بوریک یک سم نوترونی قوی است که سطح مقطع جذب نوترون بالایی دارد. همچنین مسئله اقتصادی اضافه کردن نانوسیال به سیال پایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نانوسیالی را بیابیم که هم باعث افزایش انتقال حرارت شود و هم بتواند نقش بوریک اسید را بازی کند و هم توجیه اقتصادی داشته باشد گامی بزرگ برداشته‌ایم. بر این اساس در این مطالعه سعی داریم نانوسیالاتی که از نظر انتقال حرارت مناسب می‌باشند و در مطالعات مورد توجه قرارگرفته‌اند را از نظر نوترونیک، اقتصادی و خوردگی مورد بررسی قرار دهیم و نانو سیالی که به هدف گفته‌شده ما نزدیک باشد را به عنوان نانوسیال ایده­آل معرفی کنیم. برای این کار از نرم‌افزارهایی برای انجام مطالعات نوترونی، خوردگی و اقتصادی استفاده می‌کنیم. از این نرم‌افزارها می‌توان به MCNPX برای انجام مطالعات نوترونیک و CDMS و FREECORP برای مطالعات خوردگی اشاره کرد. نرم‌افزارهای مورداستفاده به‌تفصیل در فصل‌های بعد معرفی خواهند شد. در شکل ۱-۱ فلوچارت مراحل انجام پایان‌نامه نشان داده‌شده است. پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه تاکنون مطالعات بسیاری به‌منظور بررسی خواص مثبت نانو سیالات صورت گرفته است تحقیق لی ات ال در سال ۱۹۹۹ نشان‌دهنده ارتقا قابل ملاحظه رسانایی حرارتی نانوسیالات محتوی آب و اتیلن، گلیکول همراه با نانو ذرات اکسید آلومینیم و اکسید مس در دمای اتاق می‌باشد]۱[. ۲-۲- کارهای انجام شده افزایش رسانایی گرمایی یک موفقیت قابل تحسین را برای استیمن ات ال به ارمغان آورد ، هنگامی که آن‌ها افزایش رسانایی را تا ۴۰% با افزودن تنها ۴% از نانو ذرات مس خالص با ابعاد متوسط کمتر از ۱۰ نانومتر حاصل نمود. چنین گزارش شد که رسانایی گرمایی نانوذرات می‌تواند بیش از ۲۰% افزایش داده شود در یک پژوهش دیگر داس ات ال نشان داد که رسانایی گرمایی نانو سیالت در دماهای بالاتر افزایش بیشتری می‌یابد که کاربرد آن را در سردسازی جریان‌های حرارتی بالا مطلوب‌تر می کند]۲[. در این پژوهش این افزایش از ۲% به ۳۶% رسیده است هنگامی که دمای اکسید نانوذرات معلق از ۲۱ درجه سانتی‌گراد به ۵۱ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند (با غلظت حجمی ۱% و ۴%) کار پژوهشی پاتل ات ال با نانوذرات طلا و نقره با قطر ۲۰-۱۰ نانومتر انجام شد آزمایش‌های آن‌ها نیز تأثیرات شدید دما را بر روی رسانایی گرمایی از ۵% به ۲۲۱% در بازه حرارتی ۶۰-۳۰ درجه سانتی­گراد نشان داد ]۲[. کلبنسکی ات ال ]۳[ نیز مکانیسم انتقال حرارت در نانو سیالات را بررسی نمود و دلایل احتمالی افزایش رسانایی گرمایی نانوسیالات را ارائه کرد: این دلایل شامل اثرات سایز کوچک، تراکم و تجمع نانوسیالات می‌باشد. افزایش رسانایی حرارتی نانوسیالات به محققان این فرصت را می‌دهد تا پژوهش‌های وسیع‌تری را در این زمینه انجام دهند. افزایش واقعی قابلیت انتقال حرارت را می‌توان در شرایط همرفتی نشان داد و مقالات اندکی به بحث درباره‌ی کارایی انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات پرداخته‌اند. ژوان و روتزل دو راهکار متفاوت برای روابط انتقال حرارت نانوسیالات ارائه نمودند. یک راهکار مرسوم، در نظر گرفتن نانوسیالات به عنوان سیال تک فاز می‌باشد و راهکار دیگر لحاظ نمودن ویژگی چند فاز بودن نانوسیالات و نانوذرات پراکنده می‌باشد. سپس ژوان و لی نتایج بررسی‌های خود را درباره‌ی ویژگی‌های جریان انتقال حرارت همرفتی منتشر نمودند. آن‌ها انتقال حرارت همرفتی نانو سیالاتی را که متشکل از آب غیر یونیزه و ذرات مس با قطر کمتر از ۱۰ نانومتر و با درصد حجم ۰.۳، ۰.۵، ۰.۸۲، ۱، ۱.۲، ۱.۵، ۲ درصد از کل سیال اندازه‌گیری نمودند و دریافتند که ضریب انتقال حرارت همرفتی نانوسیالات از ۶% به ۳۹% افزایش می‌یابد ]۴[. ون ودینگ ]۵[ انتقال حرارت نانو سیال آب و اکسید آلومینیوم را در جریان لایه‌ای تحت شار حرارتی ثابت دیواره مشاهده نمودند و دریافتند که افزایش حرارت نانو سیال با تغییرات عدد رینولدز و غلظت نانوذرات خصوصاً در ناحیه‌ی ورودی رابطه‌ی مستقیم دارند اخیراً یانگ ات ال راندمان انتقال حرارت نانوسیالات گرافیت را برای جریان لایه‌ای در یک تیوپ دایروی بررسی نمودند. نجوین سیتی ات ال ]۶[ رفتار انتقال ارتقاء انتقال حرارت نانوسیال اکسید آلومینیوم را برای یک سیستم گرم‌کننده مورد پژوهش قرار دادند آن‌ها دریافتند که ضریب انتقال حرارت تا ۴۰% در مقایسه با سیال اصلی افزایش نشان می‌دهد. به تازگی داس ات ال، ونگ و موجومدار، تریساکسری وی و ونگویسس ]۷[ پژوهش‌های اخیر درباره جریان سیال و ویژگی‌های انتقال حرارت نانوسیالات را در رسانایی، جریان همرفتی تحمیلی و آزاد و جوش را مورد بازبینی قرار دادند و به فرصت‌های موجود برای نیاز به مطالعات آینده اشاره نمودند. ونویسس مقالات منتشرشده‌ای را که درباره‌ی مباحث آزمایشی و تئوری انتقال حرارت همرفتی تحمیلی نانوسیالات می‌باشند را بازنگری نموده و مورد بررسی قرار دادند. از طرف دیگر تعداد زیادی از محققان گزارش کردند که انتقال حرارت با نانو سیال افزایش می­یابد به‌طور مثال لیو ژان یک مطالعه تجربی برای بررسی انتقال حرارت جابجایی و خواص جریان نانو سیال را پیگیری نمودند. نتایج آن‌ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]