پایان نامه دانشگاهی


آذر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


سایت دانلود متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق ارشد -علمی تخصصی دانشگاهی متن کامل در سایت 40y.ir


جستجو


  

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم فنون مازندران

موضوع : ارائه یک روش تولید خودکار داده های ورودی برای تست جهش

رشته : مهندسی فناوری اطلاعات

استاد راهنما : دکتر بابک شیرازی

زمستان ۹۲

 
 
 
چکیده
ایده ی اصلی تست جهش بر­اساس  استفاده از نقص­ها (faults) برای شبیه سازی خطاهایی است که برنامه نویسان انجام می­ دهند. بروز نقص­ها ممکن است در دو سطح یکپارچگی و در سطح واحد اتفاق بیافتد که در بعضی موارد ممکن است جستجو و یافتن محل نقص دشوار باشد با تزریق نقص­ها به صورت مجازی می­توان داده­ ها ورودی مناسب که می ­تواند وجود آن­ها را آشکار کند پیدا کرد.
انجام فرآیند تست جهش هزینه بر است این هزینه­ها به طور کلی از چهار منبع نشات می­گیرند که عبارتند از :۱- تولید ورودی­های تست ۲- زمان کامپایل کد جهش یافته و کد اصلی ۳- اجرا کد جهش یافته و اصلی ۴- مقایسه­ نتایج خروجی برنامه­ی اصلی با برنامه­ی جهش یافته. در این پایان ­نامه برای کاهش هزینه­ اول با بهره گرفتن از الگوریتم کلونی زنبور تولید داده­های تست را به صورت خودکار انجام دادیم از طرف دیگر از طریق تکنیک­های تزریق بایت کد جاوا هزینه کامپایل را نیز به صفر رساندیم و برای بالا بردن عملکرد سیستم اجرای تست را به صورت موازی انجام داده­ایم.
کلید واژه: تست ­جهش، خودکارسازی، ورودی­های تست، موارد تست، الگوریتم کلونی زنبور.
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
۱                 فصل اول      مقدمه و کلیات تحقیق ۱
۱-۱           مروری بر دغدغه­های تست نرم­افزار ۲
۱-۱-۱     مقدمه ۲
۱-۱-۲     بهره گیری از طبیعت. ۴
۱-۱-۳     هدف از انجام ۶
۲                 فصل دوم     ادبیات و پیشینه تحقیق ۸
۲-۱           تست جهش ۹
۲-۱-۱     تئوری و نظریات. ۹
۲-۱-۲     متدلوژی ۱۲
۲-۱-۳     عملگرها. ۱۴
۲-۱-۴     تکینکهای کاهش هزینه ۲۰
۲-۱-۵      تولید جهش کمتر  ۲۱
۲-۱-۶     تکنیک­های کاهش هزینه در زمان اجرای برنامه ۲۹
۲-۱-۷     جهشهای برابر ۳۸
۲-۱-۸     خودکار سازی تست. ۴۳
۲-۲            نتیجه ­گیری ۴۷
۳                 فصل سوم     روش تحقیق ۵۰
۳-۱           شرح روش­های مشابه ۵۱
۳-۱-۱      روش مبتنی بر CBT  ۵۱
۳-۱-۲     روش اجرای سمبلیک ۵۲
۳-۱-۳     ترکیب روش اجرای پویای سمبلیک (DSE) با اسکیما. ۵۷
۳-۱-۴     روش های مبتنی بر جستجو ۵۹
۳-۲           شرح ابزار ارائه شده. ۶۰
۳-۲-۱     ابزارهای ارائه شدهی مبتنی بر جاوا ۶۰
۳-۲-۲     تولید کنندهی جهش­ها. ۶۳
۳-۲-۳     تولید کنندهی ورودیهای تست. ۶۶
۳-۲-۴     الگوریتم کلونی زنبور ۶۷
۳-۲-۵     کلاس تولید کننده­ موارد تست. ۶۹
۳-۲-۶     اجرا کننده­ تست. ۷۷
۳-۲-۷     دستیاران. ۷۸
۳-۳           نتیجه ­گیری ۸۲
۴                 فصل چهارم. ۸۴
محاسبات و یافته های تحقیق ۸۴
۴-۱           تاثیر تعداد نخها در از بین رفتن جهشها. ۸۵
۴-۲           بررسی اثر تعداد نخها در معیار پوشش ۸۶
۴-۳           نتایج بدست آمده از تست سه برنامه ۸۸
۵                 فصل پنجم     نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۱
۶                 پیوست. ۹۴
۶-۱           الگوریتم کلونی مورچه ۹۴
۶-۲           K-means 98
۶-۳           Agglomerative 98
۶-۴           منابع. ۹۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
فهرست جداول
جدول(‏۲‑۱): ۲۲ عملگر مُدرا [۹] ۱۴
جدول(‏۲‑۲): عملگرهای جهش ارائه شده در سطح بین کلاس [۱۰] ۱۸
جدول(‏۲‑۳): سه جهش  و  [۱۵] ۲۴
جدول (‏۲‑۴): : فاصلهی همینگ سه جهش  و  [۱۵] ۲۴
جدول(‏۲‑۵): خلاصهی نتایج بدست آمده حاصل از اجرای روش دستهبندی بر روی پنج برنامه [۱۵] ۲۵
جدول(‏۲‑۶): تاثیر حاصل ترکیب جهش های برابر و نابرابر با یکدیگر. ۲۸
جدول(‏۲‑۷): محدودیتهای تولید شدهی متناظر با جهشها  [۲۹] ۴۱
جدول(‏۲‑۸): مقایسه بین روش های مختلف. ۴۷
جدول(‏۳‑۱): نمونهای از مسیرها و محدودیتهای انها در اجرای سمبلیک. ۵۴
جدول(‏۳‑۲): بررسی حالات مختلف برای محاسبهی شایستگی ۷۲
جدول(۴‑۱): نتایج بدست آمده از تست سه برنامه. ۸۸
جدول(‏۴‑۲):مقایسهی روش ارائه شده با سایر ابزارها ۸۹
 
 
 
 
فهرست تصاویر و نمودارها
شکل(‏۲‑۱): چارت فرآیند تست جهش. ۱۳
شکل(‏۲‑۲): درصد استفاده­ی مقالات از تکنیکهای کاهش هزینه [۲] ۲۱
شکل(‏۲‑۳): چهار متغییر مقایسهی جهش ضعیف [۲۳] ۳۲
شکل (‏۲‑۴):گراف کنترل جریان برنامه­ی MID [30] 36
شکل (‏۲‑۵): نمایش دامنه قبل و بعد از تقسیم [۳۰] ۳۶
شکل (‏۲‑۶): فرآیند MSG [31] 38
شکل (‏۲‑۷): ارتباط دامنه­ی ورودی سه شرط کفایت، ضرورت و دسترسی [۲۹] [۳۴] ۴۳
شکل (‏۳‑۱): ساختار Godzilla. 51
شکل(‏۳‑۲): نمونهای از اجرای سمبلیک. ۵۴
شکل(‏۳‑۳): چهارچوب ارائه شده در مقاله­ [۴۰] ۵۸
شکل(‏۳‑۴): کلونی مورچه و تست جهش. ۵۹
شکل(‏۳‑۵): ماژول تولید کننده­ جهش. ۶۶
شکل (‏۳‑۶): ماژول تولید کننده­ ورودی­های تست. ۷۶
شکل(‏۳‑۷): گراف کنترل جریان برنامه تشخیص نوع مثلث. ۸۱
شکل(‏۳‑۸): مدل روش ارائه شده ۸۳
شکل(۴‑۱): اثر تعداد نخها در از بین بردن جهش. ۸۶
شکل (۴‑۲) پوشش مسیرهای تست در گراف CFG. 87
شکل(۴‑۳): اثر تعداد نخها بر پوشش مسیرهای تست در گراف CFG. 87
شکل(‏۶‑۱):  شیوه حرکت مورچهگان در هنگام برخورد با مانع. ۹۵
شکل (‏۶‑۲) : گراف شهرها و مسیرها ۹۶
 
 

 

 
 
 
 

۱    فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

 

 

 

 

 
 
 
 

۱-۱     مروری بر دغدغه­های تست نرم­افزار

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-28] [ 09:03:00 ب.ظ ]
 

عنوان : عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M. A

گرایش : مدیریت بازرگانی گرایش (مدیریت بیمه)

عنوان:

عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی بیمه معلم در استان لرستان

استاد راهنما :

جناب آقای دکترحسن صابری

 
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه. ۲
 فصل اول: کلیات طرح ۴
۱-۱. مقدمه. ۵
۱-۲. بیان مسئله۵
۱-۳. اهمیت موضوع تحقیق و انجام تحقیق۸
۱-۴. اهدف پژوهش۸
۱-۵. مدل تحلیلی تحقیق ۱۰
۱-۶. فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۷. قلمرو تحقیق۱۱
۱-۸. برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۱
۱-۹. ابزار گرد آوری اطلاعات ۱۲
۱-۱۰. روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳
 
فصل دوم: مطالعات نظری و پیشینه ی تحقیق. ۱۴
۲-۱. مقدمه ۱۵
۲-۲. بیمه سلامت ۱۷
۲-۴-۱. سیستم سلامت ۲۳
۲-۴-۲. اهداف ۲۳
۲-۴-۳. مقایسه ی وضعیت سیستم سلامت ایران با دنیا.۲۵
۲-۴-۴. تعریف سازمان بهداشت جهانی ۲۷
۲-۳. بازار بیمه بهداشت و درمان  ۲۸
۲-۵-۱. واسطه ها در بهداشت و درمان. ۳۰
۲-۵-۲. تقاضا برای بیمه بهداشت و درمان. ۳۲
۲-۵-۳. افزایش حق بیمه. ۳۴
۲-۵-۴. آگاهی در بازار بیمه. ۳۶
۲-۵-۵. تأمین کنندگان. ۴۱
۲-۵-۶. منابع مالی ۴۱
۲-۵-۷. رضایت مندی مشتری ۴۴
۲-۴. بیمه تکمیلی درمان گروهی در ایران۴۵
۲-۵. برخی از نشانه های عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی در کشور.۴۷
۲-۱۷. نقش تکمیلی بیمۀ اشخاص برای تامین اجتماعی۴۸
۲-۶. سوابق پژوهش ۵۴
الف-مطالعات داخلی ۵۴
ب-مطالعات خارجی ۵۷
 فصل سوم: روش تحقیق ۶۰
۳-۱.مقدمه. ۶۱
۳-۲. روش تحقیق۶۲
۳-۳. جامعه آماری ۶۴
۳-۴. حجم نمونه. ۶۴
۳-۵. روش نمونه گیری۶۵
۳-۶. ابزار جمع آوری اطلاعات۶۵
۳-۷. اعتبار روایی و پایایی ۶۶
۳-۶-۱. روایی ۶۶
۳-۶-۲.  پایایی ۶۸
۳-۸. روش گردآوری داده‌ها ۶۹
۳-۹. تابع آماره ۷۰
۳-۸-۱. آمار توصیفی ۷۰
۳-۸-۲. آمار استنباطی۷۰
۳-۸-۲-۱. آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 70
نحوه داوری ۷۱
۳-۸-۲-۲. آزمون میانگین یک جامعه.۷۱
آزمون فرضیه ها ۷۲
۳-۸-۲-۳. توزیع تی – استیودنت ۷۲
فصل چهارم: تجزیه، تحلیل داده ها ۷۴
مقدمه. ۷۴
۴-۱ . توصیف داده‌ها ۷۵
۴-۱-۱. آمار توصیفی متغیرهای دموگرافیک ۷۶
۴-۲-۱ توصیف کمی‌متغیرهای پژوهش. ۸۰
۴-۱-۲ توصیف کیفی متغیرها ۸۴
۴-۱-۲-۱ توصیف بعد معرفی افراد وکارکنان توسط سازمان ها.۸۴
۴-۱-۵ بررسی فرض نرمال. ۹۲
۴-۲ تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیه‌های تحقیق). ۹۳
۴-۳ خلاصه فصل ۱۰۰
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۲
مقدمه۱۰۲
نتایج تحقیق ۱۰۳
۵-۲-نتایج  مربوط به توصیف متغیرها و مولفه های تحقیق. ۱۰۳
۵-۳- بحث و بررسی ۱۰۷
۵-۴- محدودیت‌ها و تنگناهای تحقیق ۱۱۱
۵-۵-پیشنهادهای تحقیق ۱۱۲
۵-۶- پیشنهاداتی برای محققین آتی ۱۱۴
خلاصه۱۱۴
پیوست ها ۱۱۵
فهرست منابع. ۱۱۸
الف-داخلی ۱۱۸
ب-خارجی ۱۱۹
چکیده:
مقدمه:  بیمه تکمیلی درمانی بخش مهمی از بیمه های تکمیلی را تشکیل می دهد و بواسطه خدماتی که ارائه می دهد، جز بیمه هایی است که توسط سازمان ها و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی عوامل موثر بر توسعه بازار بیمه تکمیلی درمان بپردازیم.
روش: جامعه ی آماری پژوهش عبارت بود از ۳۰۰ نفر از کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان که سن آن ها بین ۲۰ تا۵۰ و در سال ۹۳-۱۳۹۲ مشغول بکار بودند. از بین آن ها ۱۶۸ نفر ب
عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ی بود.
یافته ها: یافته ها نشان می‌دهد که بین تفکر خلاق مدیران با انگیزش درونی کارکنان  اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، رابطه ی معناداری وجود دارد، همچنین بین تفکر خلاق مدیران با انگیزش کارکنان  اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، رابطه ی معناداری وجود دارد و در نهایت بین تفکر انعطاف پذیر مدیران با انگیزش شغلی کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان ، رابطه  وجود دارد. مولفه های جلب معرفی افراد و کارکنان توسط سازمان‌ها جهت بیمه، عملکرد شرکت‌های بیمه جهت خدمات بیمه و قیمت‌ها و تعرفه‌های بیمه می‌توانند بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی اثر گذار باشند. بر همین اساس و بر اساس نتایج بدست آمده پنج عامل مذکور به ترتیب معرفی افراد و کارکنان توسط سازمان‌ها جهت بیمه، روش‌های ترفیع، بالابردن سطح آگاهی بیمه شدگان، عملکرد شرکت‌های بیمه جهت خدمات بیمه و قیمت‌ها و تعرفه‌های بیمه بر توسعه بازار بیمه درمان تکمیلی در ایران موثر است.
مقدمه:
اطمینان و آسودگی خاطر انسا نها در مواجهه با خطرات و بیماریها، هم در زندگی شخصی و هم در توسعه رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارد. بیمه درمان از بیمه های رایج در ایران است که به دو شکل بیمه اولیه (پایه) و بیمه تکمیلی (اختیاری) موجود است. با توجه به رشد تکنولوژی و هزینه های هنگفت درمان، برای ارتقای نظام سلامت ایران، وجود بیمه های درمان با پوشش های مناسب، بیش از پیش در کشور احساس می شود. ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯽرﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪای و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻮن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی  و اﺻﻮل ﺑﯿﻤﻪﮔﺮی و درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻮرد  ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﯿـﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ رﯾـﺰیﻫـﺎی ﺧـﺮد و ﮐـﻼن  دارد.  بنابراین،موضوع درمان در کشورهای توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه یکی از مسائل مهم است و دولت­ها
 می­کوشند تا شیوه ­های خدمات رسانی و ایجاد امکانات لازم در زمینه ­های درمانی را بهبود بخشند. در کشور ما، بیشترین خدمات بیمه­های درمانی را سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ارائه می­ کنند. اما به دلیل وجود کاستی­هایی در این زمینه، این خدمات کافی نبوده و باید قراردادهای تکمیلی دیگری در کنار آنها وجود داشته باشد تا موجب رفاه نسبی خانواده ­ها شود. به عبارت دیگر، چون غالباً بسیاری از اقشار جامعه از پوشش­های  ارائه شده توسط بیمه های اجتماعی برخوردار نیستند و یا این نوع بیمه­ها، پوشش متناسب با نیازها را ندارند، شرکت های بیمه می‌کوشند که نیاز این اقشار جامعه را برآورده کرده و
 بیمه درمانی به صورت تکمیلی در اختیار داوطلبان قرار دهند.
داﻣﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر آﻧﻘﺪر وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﻘﺪور و ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺳﺴﻪای ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ  ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ  آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و  اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و  ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻞ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ  اﻗﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ازﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.         
ﯾﻘﯿﻨﺎً اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﻼی  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﯿﻨﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  ﺧﻮد و ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد. در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی عوامل موثر بر توسعه بیمه درمان تکمیلی در استان لرستان(شرکت بیمه معلم) بپردازیم.
فصل اول: کلیات طرح
۱-۱- مقدمه
در این فصل به بررسی کلیاتی راجع به موضوع تحقیق می‌پردازیم. در واقع با کمک فرضیه­ ها، اهداف تحقیق، ضرورت های خاص انجام تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها و بیان مسئله به تشریح ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق پرداخته می‌شود.
۲-۱- بیان مسئله
بشر ا
ز بدو خلقت با بیماری و مرگ و میر دست و پنجه نرم کرده و با این که با بکارگیری دانش خود توانسته است زیان‌های ناشی از بیماری‌ها را تا حد امکان کاهش دهد اما همچنان یکی از مشکلات جدی پیش روی بشر همین بیماری است و از آن‌جا که هزینه‌های پیش‌بینی نشده مرتبط با درمان بسیار بالاست در نتیجه نیاز همیشگی انسان به درمان و نیاز به پوششی که هزینه‌های درمانی را جبران کند همواره وجود دارد. با وجود سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی که بخشی از هزینه‌های درمانی را پرداخت می‌کنند اما همچنان جبران هزینه‌ها به طور کامل صورت نمی‌پذیرد و نیاز به بیمه‌های درمان تکمیلی احساس می‌شود. از طرفی به عقیده بسیاری از کارشناسان بیمه درمان تکمیلی ویترین سایر پوشش‌های بیمه است و تقریباً از طرف اکثر شرکت‌ها و بیمه شدگان در کنار سایر پوشش‌ها به بیمه درمانی نیز درخواست می‌شود پس پرداختن به مشکلات این پوشش و عوامل موثر بر توسعه بازار آن

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:03:00 ب.ظ ]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:02:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

مطالعه تأثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

(مطالعه موردی شهر قائمشهر)

استاد راهنما:

خانم دکتر صدیقه لطفی

استاد مشاور:

دکتر اسدالله دیوسالار

چکیده:
یکی از پدیده هایی که شهرهای امروز و به ویژه شهرهای بزرگ با ان مواجه اند ، پدیده بلندمرتبه سازی می باشد.رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرها و به تبع ان نیاز به مسکن در سطح وسیعی، از یک سو ونیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر ، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مسأله زمین ضروری ساخته است.
لذا با توجه به چالش های مطرح شده ، این تحقیق در صدد برامده است تا ضمن فراهم اوردن درکی بهتر از سیاست بلندمرتبه سازی در عرصه فضاهای شهری کشور، با بررسی ریشه ها، اهداف و ابعاد فرایند بلند مرتبه سازی در کشورهای توسعه یافته، چارچوب تحلیلی مناسبی برای بررسی اقدامات جاری در کشور فراهم گردد تا اثرات مثبت و منفی بلندمرتبه سازی در سطح جهان و کشور تحلیل شود.
در نهایت تأثیر بلندمرتبه سازی بر روی کاربری های شهری قائم شهر به عنوان یکی از پر تراکم ترین نقاط شهری شمال کشور در سه مقوله(کاربری مسکونی،معابر و خدماتی) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت ساماندهی و کاهش تبعات این پدیده ارائه شده است.
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جنع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد و برای تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی از آزمون آماری کای اسکوئرو کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بلند مرتبه سازی در قائم شهر موجب کاهش سرانه فضای باز واحدهای مسکونی، کاهش تأمین اسایش لازم برای سکونت، کاهش سرانه فضای سبز، دسترسی بهتر به تسهیلات و خدمات شهری و افزایش حجم ترافیک شده است.لذا تهیه ضوابط بلندمرتبه سازی، شناخت ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ساکنین، نظارت بیشتر مراجع قانونی در کنترل ساخت و سازها و افزایش ضریب اطمینان و مدنظر قرار دادن تأثیر متقابل برنامه ریزی کاربری اراضی و حمل ونقل شهری در فرایند اسناد طرح های شهری از جمله پیشنهادات می باشد.
مقدمه:
بیش از یک قرن از ظهور ساختمان های مسکونی و تجاری طبقاتی (شامل برج ها، بلند مرتبه هاو آسمان خراش ها) می گذرد. در آغاز راه، این قبیل سازه ها به عنوان نشانه ای ازپیشرفت های تکنولوژیک و فنی جوامع شناخته می شدند. معرفی شیوه های نوین و پیشرفته طراحی و معماری، استفاده از مصالح ساختمانی جدید و پیشرفته، پدیدار شدن تکنولوژیهای تاسیساتی جدید از قبیل سیستم های تهویه مرکزی، اطفای حریق، دفع زباله، پمپاژ آب به طبقات فوقانی، آسانسور، و حتی معرفی و ارائه الگوهای جدید زندگی شهری متناسب بااین معماری نوین، از جمله مواردی بودند که بدون مهیا شدن هریک، بلند مرتبه سازی نمیتوانست به عنوان بخشی مهم از صنعت ساختمان مطرح شود. بهمین دلیل بود که اولین بلندمرتبه ها و آسمان خراش ها، در جوامع پیشرفته صنعتی – بخصوص ایالات متحده امریکا- قدکشیده و با غرور، سر به آسمان ساییدند.
به مرور اما، با گذشت زمان و به خصوص پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ساخت و ساز بلند مرتبه ها و آسمانخراش ها، گذشته از به رخ کشیدن قدرت و قابلیت فنی کشورها، دلیل مهم دیگری نیز پیداکرد: رشد شدید جمعیت و کمبود زمین جهت احداث واحدهای مسکونی کافی. آنچنانکه کشورهایی مانند ژاپن، هنگ کنگ، مالزی و سنگاپور، به سرعت و پس از کشورهای بزرگ صنعتی، به خصوص ایالات متحده امریکا، شروع به گام نهادن در این راه کردند. امااحداث این ساختمان های بلند، تنها به این گروه از کشورها محدود نشد. رفته رفته اکثرکشورهای جهان، در روندی رو به گسترش، بلند مرتبه سازی را به عنوان یکی از نمادهای پیشرفت صنعتی و فنی خود، در دستور کار قرار دادند؛ ضمن آنکه رشد جمعیت نیز، دیگر به عنوان معضل تنها تعدادی کشور کوچک و پر جمعیت مطرح نبود، بلکه تبدیل به موضوعی جهانی شده بود ww.melk118.net)).
در این میان، ایران هم از این قاعده مستثنی نبود و از چند دهه پیش، آرام آرام، پای بدین وادی گذاشت.این رویکرد، اگرچه درسالهای پیش از انقلاب، عمدتاً با هدف حرکت به سمت مدرنیزاسیون شروع شد، اما رفته رفته و خصوصا طی سال های اخیر، به راهکاری جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون جمعیت جوان کشور به مسکن تبدیل شد. کمبود زمین و بخصوص رشد غیر منطقی قیمت آن در سراسرکشور از یک سو، و افزایش تقاضا جهت اسکان در برخی مناطق خاص کشور (خصوصا تهران وسایر کلان شهرها)، حرکت شتابان به سمت بلند مرتبه سازی و ایجاد مجتمع های بزرگ آپارتمانی با طبقات و واحدهای زیاد را توجیه پذیر کرد. ارائه برخی امتیازات از سوی ارگان های دولتی و بانک ها نیز، سیل سرمایه ها را به سمت سرمایه گذاری در زمینه انبوه سازی هدایت کرد.در همین راستا تحقیق‌ حاضر جستاری‌ است‌ در زمینه تحلیل ادراکی- محیطی تأثیر بلندمرتبه سازی بر روی کاربری شهری قائمشهرکه‌ از پنج‌ فصل‌به شرح زیر تشکیل‌ شده‌ است:
در فصل‌ اول‌ به‌ طرح‌ تحقیق‌، بیان‌ مسئله‌، اهداف‌، فرضیات‌، متدولوژی‌ و غیره‌ اشاره‌ شده است. در فصل‌ دوم‌به‌ مفاهیم و نظریات‌ و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق پرداخته شده است. در فصل‌ سوم‌ به ویژگیهای طبیعی،اجتماعی،اقتصادی و کالبدی شهر قائمشهر و معرفی محدوده مورد مطالعه اشاره شده است.درفصل چهارم نیز به تجزیه و تحلیل مسأله بلند مرتبه سازی پرداخته شده است.
در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری،ازمون فرضیات و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله
راهبرد بلند مرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع به عنوان محصول رشد جمعیت و همچنینین کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز دهه های اخیر در شهرهای جهان به ویژه شهرهای بزرگ رواج یافته است. آپارتمان نشینی را می توان از مهم ترین تحولات در فرایند اسکان بشر در شهرها دانست که به فرم مسکن شهری در دوران معاصر تبدیل شده است.
ایده ی بلند مرتبه سازی نخست به منظور بهره برداری از زمین های مرکز شهر و در پی توجه به اقتصاد شهر مطرح گردید. زیرا از سویی گرایش به تراکم و تمرکز واحد های اقتصادی، تقاضا برای زمین در مرکز شهر را به شدت افزایش داده بود و از سوی دیگر عرضه زمین در این منطقه شهر محدود بود. در نتیجه افزایش تراکم ساختمانی به عنوان راه حلی برای افزایش سطح زیربنای مورد بهره برداری ارائه شد(گلابچی، ۵۳:۱۳۸۰).
استفاده فراگیر از این روش، به تدریج افزون بر کاربریهای اقتصادی مانند کاربری های صنعتی، اداری و تجاری دامنگیر کاربری های مسکونی نیز گشت و به مناطق پیرامونی شهر نیز گسترش یافت، لیکن به مانند هر راه حل دیگری، این راه حل دارای تبعات و آثار منفی نیز بوده و مشکلات نوینی را برای شهروندان پدید آورد که از آن جمله می توان به افزایش ازدحام و تراکم، افزایش آلودگی های زیست محیطی، کاهش دسترسی شهروندان به هوای آزاد و نور خورشید و افزایش مزاحمت های شهری اشاره کرد( منعام-ضرابیان،۱۰۲:۱۳۸۶).

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:01:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه شیراز 

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی گاز

 

” ارزیابی روش های موجود تشکیل رسوب واکس و ارائه ی یک روش بهبود یافته

 

 

اساتید راهنما :

دکتر محمود مشفقیان

دکتر سید شهاب الدین آیت الهی

 

بهمن ماه ۱۳۹۰

 
 
 
فهرست مطالب
 
 
عنوان                                                   صفحه
 
فصل یک
مقدمه. . ۲
 
فصل دو
اهمیت رسوب واکس
۲-۱- مشکلات رسوب واکس ۵
۲-۲- توصیف واکس ۷
۲-۲-۱ – تبلور واکس ۷
۲-۲-۲- رسوب واکس(wax deposition) 8
۲-۳- ماهیت واکس ۱۱
۲-۴- عوامل موثر در تشکیل رسوب واکس ۱۹
 
فصل سه
تئوری های واکس
۳-۱- تئوری هیدرودینامیکی واکس ۲۴
۳-۱-۱ نفوذ مولکولی ۲۵
۳-۱-۲- نفوذ براونین ۲۵
۳-۱-۳- پراکندگی برشی ۲۶
۳-۱-۴- نشست گرانشی ۲۶
۳-۱-۵- ورقه ورقه شدن رسوبات واکسی ۲۷
۳-۲- مدل دینامیکی رسوب ۲۷
۳-۳- رسوب پارافین در سیستم های جریان تکفازی ۲۹
۳-۴- رسوب پارافین در سیستم های جریان چند فازی ۳۰
۳-۴-۱-اثر ترکیب سیال ۳۲
۳-۴-۲- اثر الگوی جریان ۳۲
۳-۵- مروری بر روش های ته نشینی واکس ۳۴
۳-۵-۱- معرفی مدل ریگ، رایدال و رونینگسن ۳۴
۳-۵-۲- مدل متزین(Matzain) 37
۳-۵-۳- مدل هیدرو(Hydro) 40
۳-۵-۴- مدل دانشگاه میشیگان(University of Michigan Model) 42
۳-۶- شبیه سازی واکس توسط نرم افزار الگا(OLGA) 43
۳-۷- پارامترهای واکس ۴۴
 
فصل چهار
تئوری های مختلف تعادل ترمودینامیکی رسوب واکس
۴-۱- تعادل فازی ۴۸
۴-۲- بررسی ترمودینامیکی تشکیل رسوبات واکس ۵۳
۴-۲-۱ مدل لیرا-گالنا ۵۴
۴-۲-۲-مدل اریکسون ۵۵
۴-۲-۳-مدل پدرسن و مدل های تصحیح شده ی آن ۵۵
۴-۲-۴-مدل وُن ۵۶
۴-۲-۵-مدل کوتینیو ۵۶
۴-۳-بررسی تفصیلی مدل های ارائه شده ۵۷
۴-۴- ترمودینامیک تعادل بخار،مایع و جامد ۶۴
 
فصل پنج
پیشینه ی تحقیق
مقدمه ۶۷
۵-۱- پیشینه ی تحقیق ۶۷
 
فصل شش
انجام کار
مقدمه ۷۴
۶-۱-مدل وُون(Won’s model) 74
۶-۱-۱-فرضیات مدل وُن ۷۴
۶-۲- توصیف مدل وون(وون ۱۹۸۶) ۷۵
۶-۳-مدل پدرسن(Pedersen ) 80
۶-۳-۱- مفروضات مدل پدرسن ۸۲
۶-۳-۲- توصیف مدل پدرسن ۸۳
۶-۴- محاسبات جداسازی آنی سه فازی ۸۶
۶-۵- ارائه الگوریتم ۸۸
۶-۵-۱- محاسبات جداسازی آنی دو فازی ۸۸
۶-۵-۲ مقادیر حدس اولیه ی ۸۹
۶-۵-۳- محاسبات جداسازی آنی دو فازی با بهره گرفتن از مدل وون   ۹۰
۶-۵-۴- محاسبات جداسازی آنی ۳ فازی ۹۱
۶-۵-۵- محاسبات تعادل سه فازی ۹۵
۶-۶- اصلاح مدل وون ۹۶
۶-۶-۱- مفروضات مدل اصلاح شده ۹۷
۶-۶-۲- مدل اصلاح شده وون ۹۸
۶-۶-۳- روش حل برای استفاده از مدل اصلاح شده وون ۱۰۳
۶-۷- محاسبات دینامیکی مدل ارائه شده ۱۰۴
۶-۷-۱-تغییر متغیر ۱۱۴
۶-۸- مشخصه هپتان ۱۱۶
۶-۸-۱- ضریب شکست نور ۱۱۷
۶-۸-۲-ثابت گرانروی ثقلی ۱۱۸
۶-۸-۳- روش ریاضی-دابرت جهت تعیین مشخصه هپتان در محاسبات جداسازی آنی سه فازی                 ۱۱۹
۶-۸-۴-خواص بحرانی و ضریب بی مرکزی ۱۲۱
۶-۹- بررسی اثر حضور آب بر دمای تشکیل واکس ۱۲۳
۶-۹-۱-شرح برنامه نویسی ۱۲۴
 
فصل هفت
نتایج
۷-۱- بهینه سازی مدل وُون ۱۲۹
۷-۲- پیش بینی محاسبات حاصل از جداسازی آنی سه فازی ۱۳۷
۷-۳- شرح نتایج بررسی اثر حضور آب بر روی دمای تشکیل واکس ۱۴۲
۷-۴- نتایج حاصل از مدلسازی دینامیکی جریان ۱۴۸
 
فصل هشت
نتیجه گیری و پیشنهادات
۸-۱- نتیجه گیری ۱۵۵
پیشنهادات. ۱۵۸
 
فهرست منابع ۱۶۰
 
پیوست ها
پیوست (۱). . ۱۷۲
پیوست (۲). . ۱۷۵
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
 
 
عنوان                                                   صفحه
 
جدول ۲-۱: خواص فیزیکی و شیمیایی واکس های پارافینی-میکروکریستال و پترولاتوم،   ۱۰
جدول ۲-۲: ترکیب درصد و خواص گروه های تشکیل دهنده واکس ۱۴
جدول ۲-۳ :نقاط شناخته شده و تعریف شده در گذار فازهای مواد نفتی   ۲۲
جدول ۶-۱: ثابت های معادله ی ۶-۲۲ ۸۲
جدول ۷-۱: ترکیب اجزاء نفت ۱۳۰
جدول ۷-۲: اجزاء نفت استفاده شده در جداسازی آنی سه فازی ۱۳۸
جدول ۷-۳: جدول ۱: نفت شماره ۲ هوآن کوآن و همکاران. ۱۴۱
جدول ۷-۴: دمای تجربی تشکیل واکس برای [(۱-x)nC14+xnC16]. 143
جدول ۷-۵: نتایج مدل جدیدبر مبنای محاسبه ضرایب فعالیت NRTL برای فاز مایع و UNIQUAC  برای فاز جامد(۱۶C14C) 144
جدول ۷-۶: دمای تجربی تشکیل واکس برای[(۱-x)nC14+xnC15]. 145
جدول ۷-۷: نتایج مدل جدیدبر مبنای محاسبه ضرایب فعالیت NRTL برای فاز مایع و UNIQUAC  برای فاز جامد(۱۵C14C) 145
 
 
فهرست شکل ها
 
 
عنوان                                                   صفحه
 
شکل ۲-۱- شدت رسوب واکس ۶
شکل ۲-۲- نمونه های مولکول های تشکیل دهنده واکس ۱۳
شکل ۲-۳- نحوه تشخیص دمای تشکیل ۱۵
شکل ۲-۴- نمودار فازی دما-فشار برای رسوب واکس محاسبه شده توسط نرم افزار WAXModel 16
شکل ۲-۵- نمودار فشار-دما-ترکیب برای یک نمونه رسوب واکس، محاسبه شده توسط نرم افزار WAXModel، ۱۷
شکل ۲-۶- یک نمونه از نمودار فازی نفت که ممکن است انواع انتقال فازها را تجربه کند ۲۱
شکل ۴-۱- اختلاف پتانسیل شیمیایی جزء خالص i. 49
شکل ۴-۲- دسته بندی مدلهای ترسیب واکس ۵۴
شکل ۴-۳- مدل چند جامدی ارائه شده توسط لیرا گالنا و فیروزآبادی   ۵۸
شکل ۶-۱- تعادل جامد-مایع در مدل وون ۷۵
شکل ۶-۲- تعادل جامد-مایع پدرسن ۸۳
شکل ۶-۳- جداسازی آنی ۳ فازی ۸۶
شکل ۶-۴- حلالیت food grade wax در حلال ۱۱۵
شکل ۶-۵- مشکل تجمیع کردن ۱۱۷
شکل ۶-۶- میزان کیفی سه فاز در حال تعادل در فرآیند تشکیل واکس   ۱۲۴
شکل ۷-۱- درصد واکس رسوب کرده بر حسب تابعیت دما برای نفت سیستمA   ۱۳۱
شکل۷-۲-مقایسه میزان درصد واکس برای سیستم A حاصل از مدل اصلاح شده و مدل های دیگر ۱۳۲
شکل ۷-۳- میزان درصد واکس نفت B بر حسب دما ۱۳۳
شکل ۷-۴- مقایسه میزان درصد واکس نفت B از مدل های مختلف ۱۳۴
شکل ۷-۵- میزان درصد رسوب در دما های مختلف برای نفت سیستم C   ۱۳۵
شکل ۷-۶- مقایسه درصد رسوب واکس نفت C بر حسب دما برای مدل های مختلف   ۱۳۶
شکل ۷-۷- مقایسه پیش بینی حاصل از معادلات حالت PR و  SRK 139
شکل ۷-۸- مقایسه پیش بینی حاصل از معادلات PR و ER 140
شکل ۷-۹- محاسبات میزان واکس رسوب کرده و فازهای موجود بر حسب دما   ۱۴۲
شکل ۷-۱۰-تغییرات در دمای تشکیل واکس با کسر مولی گلیکول در فاز آبی در کسرهای مولی مختلف C14برای حداکثر آب در نظر گرفته شده در کنار فاز آلی   ۱۴۶
شکل ۷-۱۱-تغییرات در دمای تشکیل واکس بر حسب میزان فاز آبی برای کسر مولی های مختلف C14 در فاز آلی (این اختلاف دما، اختلاف دمای تشکیل واکس در شرایط معلوم و حداقل حضور فاز آبی است.) ۱۴۷
شکل۷-۱۲-تغییرات در حلالیت گلیکول در فاز آلی نسبت به میزان حداقل فاز آبی بر حسب مقدار فاز آبی برای کسر مولی های مختلف C14 در فاز آلی   ۱۴۸
شکل۷-۱۳-میزان نهایی آلفا(aspect ratio) برای کریستال های واکس در لایه ژل رسوب کرده به عنوان تابعی از شدت جریان و دمای دیواره ۱۴۹
شکل۷-۱۴-تأثیرات دما بر روی ضخامت لایه رسوب برای۵۴۰ Re=، نتایج مدلسازی در مقابل داده های آزمایشگاهی سینگ و همکاران ۱۵۰
شکل۷-۱۵-تأثیر نرخ جریان بر روی ضخامت لایه برای دمای دیواره ۳/۸ سانتی گراد، نتایج مدلسازی در مقابل داده های آزمایشگاهی سینگ و همکاران   ۱۵۰
شکل۷-۱۶-تأثیر نرخ جریان بر روی ضخامت لایه برای دمای دیواره ۳/۸ سانتی گراد، نتایج مدلسازی در مقابل داده های آزمایشگاهی سینگ و همکاران   ۱۵۱
شکل ۷-۱۷-مقادیر آلفا برای دماهای مختلف دیواره جهت بهینه سازی نتایج کار حاضر   ۱۵۲
شکل۷-۱۸-نتایج مدلسازی پس از انجام بهینه سازی مقادیر آلفا و در نظر گرفتن انتقال حرارت با محیط ۱۵۳
 
 
مقدمه
 
 
یکی از مهمترین مسائل در صنایع نفت، رسوب مواد آلی سنگین موجود در نفت خام است، که طی مراحل تولید، حمل و نقل و فرآوری نفت رخ می‌دهد. رسوب این مواد در مخازن، چاه های نفت، پمپ‌ها، تانک‌های ذخیره‌سازی، لوله‌های انتقال و تجهیزات پالایش، باعث اتلاف هزینه‌های فراوان می‌گردد. با پیش‌بینی مکان تشکیل رسوب می‌توان به کمک روش‌های مکانیکی، شیمیایی و یا تغییر شرایط محیطی، برای از بین بردن یا کاهش رسوب اقدام نمود. کریستالیزاسیون و رسوب ترکیبات واکسی منجر به بروز مشکلات زیادی در مراحل تولید، انتقال، ذخیره سازی و انجام فرآیندهای مختلف مربوط به نفت خام و یا مشتقات آن می‌شود.  شرکت‌های نفتی در سراسر دنیا به دلیل کاهش تولید، هزینه‌ مواد شیمیایی مورد نیاز، انسداد خطوط لوله و افزایش انرژی مصرفی ناشی از ایجاد رسوبات، سالیانه میلیاردها دلار  زیان می‌بینند. با کاهش ذخایر موجود و افزایش بهره‌برداری از مخازن نفت‌های سنگین و مخازن نفتی دور از ساحل، استفاده از روش‌های جدید و کارآمد برای رفع این مشکلات به یک ضرورت تبدیل شده است.
نفت خامی که از اعماق زمین استخراج می شود، شامل هیدروکربورهای سنگین و نیمه سنگین است که اشکال مختلف و خصوصیات متفاوت دارد. هیدروکربورهای سنگین شامل واکس ها، مواد آسفالتنی و رزین ها هستند که می توانند به صورت جامد، در ترکیبات ظاهر شوند که در این بین، واکس ها اهمیت خاصی دارند.تغییر عواملی مانند دما، فشار و ترکیب اجزای سبک در ترکیبات نفتی، سبب تشکیل رسوب های واکس پارافینی جامد در این ترکیبات می شود. رسوب واکس تشکیل شده به طور عمده شامل پارافین ها، نفتن ها و به مقدار کمی از دیگر هیدروکربورها، مانند آروماتیک هاست. تشکیل این رسوبات در مرحله اول می تواند منافذ زیرزمینی را مسدود کرده، باعث کاهش شدید نفوذ پذیری آنها شده و راندمان استخراج نفت را کاهش دهد. در مراحل بعدی نیز تشکیل رسوبات، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال تشکیل رسوبات واکس در خطوط انتقال نفت خام، می تواند باعث گرفتگی لوله ها و افزایش مقاومت در برابر جریان و در نتیجه افت فشار جریان شده و علاوه بر افزایش توان مورد نیاز جهت پمپ نمودن سیال، موجب استهلاک زودرس تاسیسات شود. تشکیل رسوبات واکس در تجهیزات پروسسی مانند مبدل های حرارتی و خطوط لوله کاهش کارآیی این تجهیزات را به دنبال دارد.با توجه به اینکه در فرآیندهای روغن سازی یکی از مراحل اصلی فرآیند، جداسازی واکس می باشد، اهمیت این پدیده مشخص می گردد. مساله تشکیل رسوب واکس و عوامل موثر بر آن، سالهای متمادی مورد بحث پژوهشگران بوده و اکثر روش ها و مدلهایی که جهت توصیف و پیش بینی این پدیده ارائه شده اند، توافق ضعیفی با داده های آزمایشگاهی دارند و از هیچکدام نمی توان به عنوان یک راه حل عمومی، جهت پیش بینی این پدیده، استفاده کرد. این مدلها اغلب دمای پیدایش واکس و میزان رسوب تشکیل شده را بالاتر از مقدار تجربی و آزمایشگاهی آن، تخمین می زنند.با توجه به توضیحات یاد شده، پیش بینی دمای تشکیل رسوبات واکس و در نظر گرفتن این دما در طراحی تجهیزات مربوط به استخراج، تولید و بهره برداری از نفت خام یا برش های نفتی، اهمیت خاصی دارد. مدل سازی ترمودینامیکی، یکی از راه های بررسی این پدیده است.[۱-۶
اهمیت رسوب واکس

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:01:00 ب.ظ ]