پایان نامه دانشگاهی


آذر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


سایت دانلود متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق ارشد -علمی تخصصی دانشگاهی متن کامل در سایت 40y.ir


جستجو


  

عنوان : پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ زیست شناسی- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی-مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌ زیست شناسی- سیستماتیک و اکولوژی گیاهی-مطالعه فلوریستیکی و زیستگاهی کوه دکل در شهرستان ممسنی، استان فارس

استاد راهنما

دکتر احمد رضا خسروی

شهریور ۱۳۹۳

 
 
 
چکیده
هدف اصلی از این تحقیق، بررسی و ثبت تنوع گیاهی و زیستگاهی  موجود در منطقه ممسنی واقع در شمال غرب استان فارس است که در طول شرقی’َ۳۰ ْ۵۱ و عرضَ شمالی ‘۵ ْ۳۰ قرار گرفته است. در مجموع ۳۹۵ نمونه، متعلق به ۶۹ تیره، ۱۷۲ جنس و ۲۲۵ گونه جمع آوری، شناسایی و در هرباریوم دانشگاه شیراز بایگانی شدند. گیاهان دو لپه با ۵۷ تیره، ۱۴۲ جنس و ۱۸۷ گونه متنوع ترین گروه و پس از آن تک لپه ای ها با ۸ تیره، ۲۵ جنس و۳۴ گونه قرار دارند. نهانزادان آوندی با ۳ تیره، ۳ جنس و ۳ گونه و بازدانگان با ۱ تیره، ۱جنس و ۱ گونه در منطقه حضور دارند. غنی ترین تیره ها از نظر تعداد گونه به ترتیب Asteraceae (42 گونه)،  Fabaceae( 23 گونه) و Poaceae (13 گونه) می­باشند. متنوع ترین جنس های موجود در پوشش گیاهی منطقه Convolvulus L.، Plantago L. و Trifolium L.  هر کدام با ۵ گونه و Allium L. با ۴ گونه است. از نظر کورولوژی بیشتر گیاهان به ناحیه ایران- تورانی تعلق دارند. از لحاظ شکل زیستی، تروفیت ها شکل زیستی  غالب را در منطقه تشکیل می­ دهند. بر اساس سیستم EUNIS هفت زیستگاه اصلی در منطقه وجود دارد که در بردارنده: ۱- علفزار ۲- بوته‌زار ۳-درختچه‌زار ۴- درخت زار ۵- مناطق کم‌پوشش یا بی‌پوشش با بستر سنگی و صخره‌ای ۶- آب‌های سطحی درون سرزمینی ۷- زیستگاه‌های کشت شده زراعی، باغبانی یا مسکونی می­باشد. از عوامل اکولوژیکی که بر روی پراکنش گیاهان در زیستگاه های مختلف تاثیر به سزایی داشته است می­توان به عوامل اقلیمی و توپوگرافیکی و زیستی اشاره کرد.
 
کلمات کلیدی: ممسنی، شکل زیستی، فلورستیک، زیستگاه
فهرست مطالب
                                               
 
عنوان                                                                                                               صفحه
مقدمه. ۲
 کلیات   ۲
۱-۲-  ویژگی های سرزمین ایران  ۳
۱-۳- تاریخچه مطالعات فلورستیکی در ایران  ۴
۱-۳-۱- تاریخچه مطالعات فلورستیکی ایران: ۵
۱-۳-۳ منابع شناسایی فلور ایران: ۱۰
۱-۴- نواحی فلورستیکی ایران  ۱۱
۱-۵- توپوگرافی استان فارس   ۱۲
۱-۶- اقلیم شهرستان ممسنی  ۱۴
۱-۶-۱- دما ۱۶
۱-۶-۲- بارندگی  ۱۷
۱-۶-۳- رطوبت نسبی  ۱۸
۱-۶-۴- خاک   ۱۹
۱-۱۰- جغرافیا و زمین ریخت شناسى  ۲۰
زمین شناسی استان فارس ۲۱
۱-۱۱-۱- زمین شناسی عمومی ممسنی  ۲۲
۱-۱۱-۲- چینه نگاری ممسنی  ۲۲
۱-۱۱-۳- رسوبات جوان گستره نورآباد ۲۶
۱-۱۲- اهداف و ضرورت انجام پروژه ۲۷
مواد و روش ها ۲۹
۲-۱- مطالعات صحرایی  ۲۹
۲-۲- مطالعات آزمایشگاهی  ۳۰
نتایج. ۳۳
۳-۱- نتایج  ۳۳
۳-۲- پوشش گیاهی منطقه: ۴۲
بحث ۴۷
۴-۱- عوامل انتشار گونه ها در منطقه مورد مطالعه  ۴۸
۴-۱-۱- اقلیم  ۴۸
۴-۱-۲- توپوگرافی  ۵۱
۴-۱-۳- عوامل زیستی  ۵۸
۴-۲- فیتو جغرافی  ۶۱
۴-۳-۱- ناحیه ایران و تورانی  ۶۱
۴-۳- عناصر انحصاری  ۶۲
۴-۴- پیشنهادات پزوهشی آینده ۶۴
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
فهرست منابع
الف: منابع فارسی.   ۶۵
ب: منابع انگیسی    ۶۸
           پیوست    
پیوست جدول۱۷۱
پیوست جدول۲.۸۶
تصاویری از برخی زیستگاه های موجود در منطه مورد مطالعه ۹۳
فهرست جدول ها
 
 
عنوان                                                                                                                                               صفحه      
 
جدول۳-۱: تعداد تیره، جنس و گونه مربوط به هر کدام از گروه های گیاهی.۳۳
جدول ۳-۲: لیست غنی ترین تیره های گیاهان آوندی۳۵
جدول ۳-۳: لیست غنی ترین جنس های گیاهان آوندی۳۶
جدول۳-۴: لیست تعدادی از گیاهان دارویی منطقه.۳۷
جدول ۳-۵: تعدادی از گیاهان منطقه که دارای پتانسیل زینتی شدن هستند۳۸
جدول ۳-۶: گونه های بومی ایران در منطقه۳۸
جدول ۳-۷: لیست علف های هرز منطقه.۳۹
جدول ۳-۸: گونه های فراوان منطقه۴۰
 
فهرست شکل ها
 
 
عنوان                                                                                            صفحه
 
شکل ۱-۱: نقشه نواحی فلورستیکی ایران.۱۱
شکل ۱-۲: نقشه موقعیت منطقه موردمطالعه۱۲
شکل۱-۳: نقشه اقلیم استانفارس۱۵
شکل۱-۴ دمای حداکثر مطلق بلند مدت استان فارس.۱۶
شکل۱-۵: دمای حداقل مطلق بلند مدت استان فارس.۱۶
جدول۱-۶: میانگین دمای حداکثر بلند مدت استان فارس۱۷
شکل۱-۷: بارندگی بلند مدت استان فارس۱۷
شکل۱-۸:  بارندگی بلند مدت فصل زمستان استانفارس۱۸
شکل۱-۹: رطوبت نسبی بلند مدت فصل زمستان استانفارس۱۸
شکل۳-۱: نمایش سهم هر یک از گروه های گیاهی در پوشش منطقه بر حسبدرصد۳۴
 
 
عنوان                                                                                                                      صفحه
شکل۳-۲: سهم غنی ترین تیره ها در پوشش گیاهی منطقه (بر حسب درصد)۳۵
شکل۳-۳: تعداد گونه ها وجنس های غنی ترین تیره ها در پوشش گیاهی منطقه.۳۶
شکل ۳-۴: نمودار میزان گلدهی گیاهان منطقه در فصول مختلف سال های جمع آوری گیاه۴۱
شکل ۴-۱: نمایش جوامع اصلی پوشش گیاهی در منطقه با توجه به ارتفاع.۵۴
شکل ۵-۱: تصاویری از برخی از زیستگاه های موجود در منطقه.۹۳
شکل۵-۲: مقایسه اثر شیب بر روی پوشش گیاهی منطقه۹۴
شکل۵-۳: تصاویری از تخریب های انسانی در منطقه مورد مطالعه.۹۵
فهرست نشانه‌های اختصاری
 

تروفیت Th
فانروفیت Ph
کریپتوفیت Cr
کامفیت Ch
همی کریپتوفیت He
اروپا – سیبری Euro – Sib
ایران – آناتولی Ir – An
ایران – تورانی Ir – Tur
بومزاد end
جهان وطن Cos
چند منطقه‌ای Pl
زراعی Cult
صحرا – عربستان Sah – Arab
گرمسیری Trop
مدیترانه‌ای Medit
نوبوسندی Nobo – Sind
هیمالیا Hima
شیب جنوب شرقی SE
شیب جنوب غربی SW
شیب جنوبی S
شیب شرقی E
شیب شمال شرقی NE
شیب شمال غربی NW
شیب شمالی N
شیب غربی

W

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-28] [ 10:06:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

گروه آموزشی مدیریت رفاه اجتماعی

پایان نامه رفاه اجتماعی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال۱۳۹۲

استاد راهنما:

دکتر علیرضا کلدی

استاد مشاور:

سید حسین محققی کمال

استاد مشاور آمار:

پوریا رضا سلطانی

 
 
 
چکیده:
زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم.
هدف:  در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در مطالعه حاضر، ۱۴۰ دانشجو با روش غیر تصادفی سهمیه ای از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انتخاب و با پرسشنامه SF36 و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمونهای تی تست نرمال و غیرنرمال و تحلیل رگرسیون، تحلیل شدند.
یافته ها: بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان رابطه معناداری وجود داشت(۰۰/۰ p=). از میان شش بعد رفتارهای ارتقادهنده سلامت، ” مسئولیت پذیری در مقابل سلامت خود” ، با میانگین ۵۴/۲۸ بیشترین و ” مدیریت استرس” با میانگین  ۰۳/۹ کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. از میان هشت بعد کیفیت زندگی،” عملکرد جسمی” با میانگین ۶۴/۲۶ بیشترین و “محدودیت در ایفای نقش ناشی از وجود مشکلات جسمانی ” با میانگین ۸۲/۴ کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
نتیجه گیری:  نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت قوی دارد و همچنین سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان با  مقطع تحصیلی ، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل دانشجویان رابطه معناداری دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش بینی کننده خوبی برای کیفیت زندگی می باشد.
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
سبک زندگی نمایانگر نگاه فرد به زندگی، جهان و ارزشهای مورد قبول اوست. به بیان دیگر سبک زندگی سمبل و نماد هدایت افراد یک جامعه است که تمامی جنبه های زندگی آنها را در بر می گیرد. شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم
( دالوندی،۱۳۹۱ : ۱۰).
سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت جزء معطوف به ارتقای سلامت از سبک زندگی است که دارای شش
بعد “فعالیت جسمانی” “تغذیه” “مسئولیت پذیری در مقابل سلامت” “رشد روحی” “روابط بین فردی” و “مدیریت استرس” می باشد.این سبک زندگی علاوه بر تداوم و تقویت سطح سلامت و رفاه باعث احساس رضایت و خودشکوفایی می شود(طل و همکاران، ۱۳۹۰:۱۸).
بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی عبارت است از: پندارهای فردی از وضعیت زندگی با توجه به فرهنگ و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند وارتباط این دریافتها با اهداف و انتظارات و استانداردها و اولویتها ی مورد نظر(لعل آهنگر،۱۳۹۰: ۷).
سلامتی مستلزم ارتقای سبک زندگی بهداشتی است.اهمیت سبک زندگی بیشتر از آن جهت است که روی کیفیت زندگی و پیشگیری از بیماری ها موثر می باشد. برای حفظ و ارتقای سلامتی، تصحیح و بهبود سبک زندگی ضروری است.ارتقای بهداشت و تامین سلامت افراد جامعه یکی ازارکان مهم پیشرفت جوامع می باشد(سلطانی، ۱۳۸۹: ۶).  در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان می پردازد.
۲-۱- بیان مسأله
سبک زندگی سلامت محور به عنوان یک پدیده چند علتی، چند بعدی و چند دلالتی به الگوهای جمعی رفتار که میتوانند برای جلوگیری از مشکلات مربوط به سلامت و تضمین کننده سلامت برای فرد باشد، مربوط می شود و از ابعادی متنوع چون ورزش، تغذیه مناسب و نامناسب، خودکنترلی، رفتارهای پیشگیرانه و . تشکیل شده است در زمینه سبک زندگی سلامت محور، انسجام در انجام دادن مجموعه ای از رفتارهای مرتبط با بهداشت و سلامتی، جوهره تعریف سبک زندگی سلامت محوراست.
مفهوم شیوه زندگی سالم طی سالهای گذشته با تغییرات مهمی روبرو بوده. مباحث اولیه در شیوه زندگی سالم بر موضوعاتی چون تغذیه، ورزش و مصرف دخانیات تاکید داشت. با این رویکرد، باور نظامهای بهداشتی بر ارتقا آگاهی و آموزش برای تغییر شیوه زندگی متمرکز بود(دالوندی، ۱۳۹۱: ۱۰).
کیفیت زندگی به دلیل گسترش صنعتی شدن و پیشرفت و فناوری که توجه به بعد کمی زندگی انسان را مدنظر قرار می دهد و همچنین به دنبال غفلت از جنبه های کیفی زندگی انسان طی چند دهه گذشته مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت تا از این طریق تلاشهایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشرصورت گیرد(لعل آهنگر،۱۳۹۰ : ۴ ).
مسئله  اساسی این پژوهش عبارت است از: بررسی رابطه بین سبک ز ندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی در بین دانشجویان. در واقع قصد داریم  در این پژوهش بررسی کنیم  که سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر روی کیفیت زندگی دانشجویان چقدر می تواند موثر باشد و چگونه متغیر ها و فاکتورهای سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت می تواند با متغیرها و ابعاد گوناگون کیفیت زندگی ارتباط و همبستگی داشته باشند.
۳-۱- اهمیت و ضرورت
کاربرد الگوهای رفتاری مثبت در زندگی در ارتقای سلامت فردی موثر می باشد.
۵۳% از علل مرگ و میر افراد با سبک زندگی آنها ارتباط دارد. بسیاری از مشکلات بهداشتی از قبیل چاقی،بیماری های قلب و عروق،انواع سرطان و اعتیاد که امروزه در اغلب کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد با دگرگونی های سبک زندگی افراد آن جامعه ارتباط دارد(سلطانی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۰).
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ۵ بیماری به عنوان مهمترین بیماری های مزمن در جهان شناخته شده اند که عبارتند از چاقی، سکته قلبی، دیابت، سرطان و پوکی استخوان که تمامی آنها با سبک زندگی و تغذیه ارتباط مستقیم دارند(دالوندی، ۱۳۹۱: ۳۱).
بررسی تاثیر اتخاذ سبک زندگی سالم بر کیفیت زندگی از دو دیدگاه اهمیت دارد:
ارتباط بین شاخصهای سلامت و کیفت زندگی اهمیت بسیار زیادی در تصمیم گیریهای بالینی و سیاست گذاری های بهداشتی دارد به طوری که چشم انداز کیفیت زندگی،یک محرک قوی برای تصمیمات و ترجیحات فرد است.اگر فاصله قابل ملاحظه ای بین وضعیت سلامت فرد و کیفیت زندگی او وجود داشته باشد و این اختلاف مورد توجه سیاست گذاران بهداشتی قرار نگیرد در تصمیم گیری های بالینی و سیاست گذاری های بهداشتی ممکن است با ترجیحات فرد در یک راستا نبوده،در نتیجه به خطا رفته و نتیجه مطلوب از آن حاصل نشود(سلطانی و همکاران، ۱۳۸۴: ۳۰).امروزه دغدغه اصلی محققان و پژوهشگران صرفا یافتن راه های افزایش طول عمر نیست بلکه با نگاهی به آمار و ارقام می توان دریافت که اگر چالش اصلی در قرن بیستم فقط “زنده ماندن” بوده ، چالش قرن جدید “زندگی با کیفیت برتر” می باشد(فرهادی، ۱۳۸۹ : ۷).
دانشجویان تعداد زیادی از جمعیت جوان کشور را شکل می دهند و شرایط سنی و موقعیت اجتماعی آنها به عنوان الگو برای سایرین قرار می گیرد. بنابراین انتخاب هر نوع سبک زندگی به وسیله آنها نه تنها در زندگی خودشان اثرگذار بوده بلکه بر رفتارها و سبک زندگی سایر اقشار نیز تاثیر می گذارد.
از طرف دیگر ، کیفیت زندگی و سبک زندگی مرتبط با سلامت به صورت افزایشی در حال تصدیق است و به عنوان یک مقیاس مناسب و معتبر سلامت در نظر گرفته می شود (جونکیو[۱]، ۲۰۱۲: ۷).
اگرچه در تحقیقات پیشین رایطه معناداری بین سبک زندگی سالم و کیفیت زندگی تایید و به اثبات رسیده است با این وجود لزوم انجام تحقیق حاضر به این دلیل بوده که اولا بیشتر تحقیقات پیشین در بین سالمندان و بیماران بررسی شده است و ثانیا رفتارهای ارتقادهنده سلامت در بین دانشجویان دانشگاه های مختلف مسلما متنوع خواهد بود. در مطالعه حاضر میزان کیفیت زندگی و میزان انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در بین دانشجویان

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:05:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشکده صنایع غذایی

 

تحقیق نظری جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم و صنایع غذایی

 

 

 

تاثیر روش‌های نوین فرآوری موادغذایی بر ماندگاری ویتامین‌ها

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمد قربانی

 

 

تابستان ۱۳۹۲

 
 
 
چکیده
 
ویتامین‌ها گروهی از ترکیبات آلی هستند که جز مواد ریز مغذی اساسی برای بدن محسوب می‌شوند و نقش اساسی را در متابولیسم بدن ایفا می‌کنند. ویتامین‌ها بر اساس حلالیت در آب یا چربی به دو گروه عمده محلول در آب و محلول در چربی تقسیم می‌شوند. کمبود ویتامین‌ها به مدت طولانی باعث بروز بیماری‌های جدی کمبود می‌شود. بسیاری از ویتامین ها تحت شرایط خاصی از پردازش و ذخیره سازی ناپایدار است. بنابراین سطح آن‌ها در غذاهای فرآوری شده، ممکن است به‌طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. این امر لزوم بررسی میزان ماندگاری ویتامین‌ها را در غذا در طی فرآیند‌های مختلف نشان می‌دهد. روش‌های نوین فرآوری مواد غذایی نظیر فرآیند فشار بالا، میدان‌های الکتریکی پالسی ، سردکردن تحت خلا، خشک کردن اسمزی و مواردی دیگر جهت حفظ کیفیت مواد غذایی در سال‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. استفاده از این فرآیندهای نوین می‌تواند در ماندگاری بهتر ویتامین‌ها در فرآورده‌های غذایی کمک نمایند.
 
واژه‌های کلیدی: ویتامین، ماندگاری، نگه‌داری غذا، روش‌های نوین فرآوری.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه
 
فصل ۱-      مقدمه و کلیات   ۲
۱-۱-    مقدمه           ۲
۱-۲-    طبقه بندی ویتامین‌ها ۳
۱-۳-    مقدار مورد نیاز ویتامین‌ها ۴
۱-۴-    پیش‌سازها و ضد ویتامین‌ها ۶
۱-۵-    پایداری ویتامین‌ها ۷
۱-۶-    ویتامین‌      A   ۱۰
۱-۶-۱-     ساختار و نقش ویتامین A 10
۱-۶-۲-     منابع ویتامین‌ A       ۱۲
۱-۶-۳-     پایداری ویتامین A 13
۱-۷-    ویتامین E       ۱۴
۱-۷-۱-     ساختار و نقش ویتامین E 14
۱-۷-۲-     منابع ویتامین E       ۱۵
۱-۷-۳-     پایداری ویتامین E   ۱۶
۱-۸-    ویتامین  D      ۱۷
۱-۸-۱-     ساختار و نقش ویتامین D 17
۱-۸-۲-     منابع ویتامین  D       ۱۸
۱-۸-۳- پایداری ویتامین D         ۱۸
۱-۹- ویتامین  C                ۱۹
۱-۹-۱- ساختار و نقش ویتامین C 19
۱-۹-۲- منابع ویتامین  C            ۲۱
۱-۹-۳- پایداری ویتامین  C        ۲۱

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه
۱-۱۰-ویتامین B1 (تیامین) ۲۲
۱-۱۰-۱- ساختار و نقش تیامین     ۲۲
۱-۱۰-۲- منابع تیامین                 ۲۳
۱-۱۰-۳- پایداری تیامین              ۲۳
فصل ۲- تاثیر فرآیندهای غذایی بر ماندگاری ویتامین‌ها ۲۶
۲-۱- مقدمه                ۲۶
۲-۲- پیش فرآیندها (شست و شو، پوست کنی و آسیاب کردن) ۲۷
۲-۳- فرآیندهای حرارتی ۲۸
۲-۳-۱- آنزیم بری                          ۲۸
۲-۳-۲- پختن       ۲۹
۲-۳-۳- استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون. ۳۰
۲-۴- خشک کردن        ۳۱
۲-۴-۱- انجماد   ۳۵
۲-۵- اثر نگه‌داری در ماندگاری ویتامین‌ها ۳۶
۲-۵-۱- تاثیر بسته بندی بر ماندگاری ویتامین‌ها ۳۸
فصل ۳- نقش فرآیندهای نوین در حفظ ویتامین‌ها ۴۲
۳-۱- مقدمه                        ۴۲
۳-۲- فرآیند فشارهیدرواستاتیک بالا. ۴۴
۳-۲-۱- تاثیر فرآیند فشار بالا در ماندگاری ویتامین‌های فرآورده‌های گیاهی ۴۸
۳-۲-۲- تاثیر فرآیند فشار بالا در ماندگاری ویتامین‌های فرآورده‌های حیوانی ۵۱
۳-۳- میدان‌های الکتریکی پالسی قوی ۵۲
۳-۳-۱- تاثیر میدان‌های الکتریکی پالسی بر ماندگاری ویتامین‌ها در غذاهای گیاهی ۵۴
۳-۳-۲- تاثیر میدان‌های الکتریکی پالسی بر ماندگاری ویتامین‌ها در غذاهای حیوانی ۵۷

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه
 
۳-۴- اشعه                  ۵۸
۳-۴-۱- استفاده از انرژی مایکروویو. ۶۲
۳-۵- استفاده از امواج فراصوت. ۶۵
۳-۶- خشک کردن اسمزی ۶۷
۳-۷- سردکردن تحت خلا ۷۰
۳-۸- تاثیر تکنولوژی‌های نوین بر زیست دسترسی ویتامین‌ها ۷۳
فصل ۴- غنی سازی غذا با ویتامین‌ها ۷۶
۴-۱-۱- استفاده از تکنولوژی نانو در غنی سازی با ویتامین‌ها ۷۸
فصل ۵- بحث و نتیجه‌گیری     ۸۲
منابع .۸۶
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                 صفحه
 
کل۱-۱- ساختار رتینوئیدهای معمول .۱۱
شکل ۱-۲- ساختار آلفا توکوفرول .۱۴
شکل۱-۳- ساختار ارگوکلسیفرول (ویتامین D2) و کوله کلسیفرول (D3)  .  ۱۷
شکل ۱-۴- ساختار L اسید آسکوربیک و L دهیدرو اسید آسکوربیک و فرم‌های ایزومری آن ۲۰
شکل ۱-۵- ساختار تیامین و تیامین پیرو فسفات۲۲
شکل ۲-۱- تغییرات ویتامین C بر حسب دما در پودرهای حاصل از خشک کردن ریواس ۳۴
شکل ۳-۱- شمایی از یک فرآیند مداوم فشاربالا. ۴۶
شکل ۳-۲- شمایی از یک سیستم میدان الکتریکی پالسی ۵۴
شکل۳-۳- اثر توان ماکروویو بر میزان ویتامین C 64
شکل ۳-۴- شمایی از یک فرآیند فراصوت ۶۶
شکل ۳-۵- انتقال جرم در طول تیمار اسمزی ۶۸
فهرست جداول
عنوان                                                صفحه
 
 
جدول ۱-۱-  مقادیر توصیه شده لازم برای مصرف ویتامین‌ها در روز . ۵

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:05:00 ب.ظ ]
 

عنوان : بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدعلی آباد کتول

دنشکده مدیریت و حسابداری ـ گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A مدیریت دولتی

گرایش منابع انسانی

عنوان:

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان

استاد راهنما:

دکتر حسینعلی بهرام زاده

 استاد مشاور:

هرمز مهرانی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱

۱-۲ ) بیان مسئله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱

۱-۳ ) ضرورت و اهمیت موضوع———— ۳

۱-۴ ) اهداف تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۵

۱-۴-۱ ) هدف اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۵

۱-۴-۲ ) اهداف فرعی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۵

۱-۵ سوالات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۵

۱-۵-۱ ) سوال اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۵

۱-۵-۲ ) سوالات فرعی—————- ۵

۱-۶ ) فرضیات تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۵

۱-۶-۱ ) فرضیه اصلی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۵

۱-۶-۲ ) فرضیه‌های فرعی————— ۶

۱-۷ ) روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۶

۱-۷-۱ ) نوع روش تحقیق————— ۶

۱-۷-۲ ) روش گردآوری اطلاعات——— ۶

۱-۷-۳ ) ابزار گردآوری اطلاعات ——— ۶

۱-۷-۴ ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات—– ۷

۱-۷-۵ ) حجم نمونه و روش نمونه گیری—- ۷

۱-۷-۶ ) قلمرو مکانی و زمانی تحقیق——- ۷

۱-۷-۷) جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۷

۱-۸ )تعریف مفاهیم و اصطلاحات———– ۸

۱-۸-۱ ) تعاریف نظری متغیرها———– ۸

۱-۸-۲ ) تعاریف عملیاتی متغیرها——— ۹

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱۱

۲-۲ )  تاریخچه فرسودگی شغلی———— ۱۲

۲-۳ ) تعاریف فرسودگی شغلی———— ۱۳

۲-۴ ) مدل‌های فرسودگی شغلی———— ۱۶

۲-۴-۱ ) مدل فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون————– ۱۹

۲-۵ ) عوامل موثر در ایجاد فرسودگی شغلی— ۲۰

۲-۵-۱ ) عوامل فردی  و بین فردی——- ۲۳

۲-۵-۲ ) عوامل سازمانی————— ۲۳

۲-۶ ) علائم فرسودگی شغلی————– ۲۴

۲-۷ ) پیامدهای فرسودگی شغلی———– ۲۵

۲-۸ ) سلامت روانی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۲۹

۲-۹ ) تعریف سلامت روانی————— ۲۹

۲-۹-۱ ) الگوهای عمده در تعریف سلامتی– ۲۹

۲-۹-۲ ) ابعاد سلامت—————- ۳۰

۲-۱۰ ) سلامت روانی در محیط کار——— ۳۹

۲-۱۱ ) اهمیت سلامت روانی————– ۳۹

۲-۱۲ ) وضعیت سلامت روانی در جهان و ایران- ۴۱

۲-۱۳ ) اصول سلامت روانی و ارتقاء آن—— ۴۲

۲-۱۴ ) مشخصه‌ های سلامت روانی———- ۴۳

۲-۱۵ ) عوامل موثر در سلامت روانی——– ۴۵

۲-۱۶ ) مدل‌های اندازه‌گیری سلامت روانی—- ۴۶

۲-۱۶-۱ ) مدل دراگوتیز و همکاران (۱۹۷۳)- ۴۶

۲-۱۶-۲ ) مدل گلدبرگ و همکاران (۱۹۷۹)- ۴۶

۲-۱۶-۳ ) مدل راتر و همکاران (۱۹۷۰)—- ۴۷

۲-۱۶-۴ ) مدل ریف و همکاران (۱۹۲۶)— ۴۷

۲-۱۷ ) نظریات مرتبط با سلامت روانی—— ۴۹

۲-۱۷-۱ ) نظریه زیگموند فروید——— ۴۹

۲-۱۷-۲ ) نظریه کورت لوین———— ۵۰

۲-۱۷-۳ )  نظریه آدلر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۵۰

۲-۱۷-۴ ) نظریه سالیون————— ۵۰

۲-۱۷-۵ ) نظریه کارل راجرز———— ۵۱

۲-۱۷-۶ ) نظریه آلبرت الیس———— ۵۲

۲-۱۸ ) پیشینه  تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۵۲

۲-۱۸-۱ ) تحقیقات انجام شده داخلی—– ۵۲

۲-۱۸-۲ ) مطالعات انجام شده خارجی—– ۵۸

۲-۱۹ ) رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی————– ۶۲

۲-۲۰ ) چارچوب نظری تحقیق———— ۶۲

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۶۵

۳-۲ ) روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۶۵

۳-۳ ) متغیر‌های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۶۷

۳-۳-۱ ) متغییر مستقل—————- ۶۷

۳-۳-۲ ) متغیر وابسته-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۶۷

۳-۴ ) تعاریف عملیاتی متغیرها————- ۶۷

۳-۵ ) جامعه و نمونه آماری————— ۶۸

۳-۵-۱ ) قلمرو مکانی تحقیق———— ۶۸

۳-۵-۲ ) قلمرو زمانی تحقیق———— ۶۸

۳-۵-۳ ) جامعه آماری—————- ۶۸

۳-۵-۴ ) نمونه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۶۹

۳-۶ ) روش گردآوری داده‌ها————– ۶۹

۳-۶-۱ ) روش کتابخانه ای————- ۶۹

۳-۶-۲ ) روش میدانی—————- ۶۹

۳-۷ ) ابزار اندازه‌گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۷۰

۳-۸ ) پایایی و روایی پرسشنامه————- ۷۲

۳-۸-۱ ) روایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۷۲

۳-۸-۱-۱ ) روایی محتوا———— ۷۳

۳-۸-۱ ) پایایی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۷۳

۳-۹ ) تجزیه و تحلیل داده‌ها————— ۷۵

۳-۹-۱ ) آمار توصیفی—————- ۷۵

۳-۹-۲ ) آمار استنباطی—————- ۷۵

۳-۹-۲-۱ ) آزمون ضریب همبستگی—- ۷۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۷۸

۴-۲ ) تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها——– ۷۸

۴-۲-۱ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب استان—————- ۷۸

۴-۲-۲ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت————– ۷۹

۴-۲-۳ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن- ۷۹

۴-۲-۴ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب تحصیلات————- ۸۲

۴-۲-۵ ) توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه خدمت———– ۸۳

۴-۲-۶ ) فراوانی تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی آزمودنی‌ها به تفکیک در هر استان– ۸۵

۴-۳ ) تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها——– ۸۹

۴-۳-۱ ) تحلیل فرضیه‌های تحقیق——– ۸۹

۴-۳-۱-۱ ) آزمون فرضیه اصلی——- ۸۹

۴-۳-۱-۲ ) آزمون فرضیه فرعی اول—- ۸۹

۴-۳-۱-۳ ) آزمون فرضیه فرعی دوم—- ۹۰

۴-۳-۱-۴ ) آزمون فرضیه فرعی سوم—- ۹۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ ) مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۹۳

۵-۲ ) نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق—– ۹۳

۵-۳ ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق– ۹۳

۵-۴ ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق– ۹۴

۵-۵ ) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق- ۹۴

۵-۶ ) بحث و تفسیر-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— ۹۴

۵-۷ ) پیشنهادات پژوهش—————- ۹۷

۵-۷-۱ ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه اصلی- ۹۷

۵-۷-۲ ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی اول————- ۹۸

۵-۷-۳ ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی دوم————- ۹۸

۵-۷-۴ ) پیشنهادهای مربوط به فرضیه  فرعی سوم————- ۹۸

۵-۸ ) پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی——- ۹۹

۵-۹ ) محدودیت‌های پژوهش————– ۹۹

منابع و مآخذ

منابع فارسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۱۰۲

منابع انگلیسی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۱۰۶

 پیوست

الف ) پرسشنامه‌ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۱۰۹

ب ) نتایج خروجی Spss-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

چکیده:

فرسودگی شغلی سندرم روانی متشکل از خستگی عاطفی، مسخ شخصیت(واکنش منفی و عاری از احساسات نسبت به ارباب رجوع) و کاهش احساس کفایت می‌باشد که نگرش منفی نسبت به خود، شغل و دیگران ایجاد کرده و سلامت عمومی‌فرد را به خطر می‌اندازد. هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی می‌باشد. این مطالعه از نوع توصیفی ـ همبستگی است، جمعیت مورد مطالعه، کلیه کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی بوده که بدلیل کم بودن حجم جامعه کلیه کارکنان به تعداد ۸۲ نفر از طریق پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل ۲ پرسشنامه استاندارد بود: الف) پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ (MBI) این پرسشنامه که از ۲۲ گزاره جداگانه تشکیل شده است و سه جنبه فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت وعدم کفایت شخصی) را می‌سنجد. پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت درجه ای لیکرت تنظیم شده و با مقیاس ۰ تا ۶ نمره گذاری شده است. ب)آزمون سلامت عمومی‌(GHQ-28) گلدبرگ، ۱۹۷۲، که دارای ۲۸ سؤال می‌باشد و به بررسی سلامت عمومی‌فرد(در زیر مقیاس‌های سلامت جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی) می‌پردازد که با مقیاس۰ تا ۳ نمره گذاری شده است. برای بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار به ترتیب برای پرسشنامه فرسودگی شغلی و سلامت روانی برابر با ۷۳۴/۰ و ۹۴۰/۰ بود. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی(فراوانی، درصد) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی اسپیرمن) استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان دادند که همبستگی معناداری بین فرسودگی شغلی و ابعاد آن (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت وعدم کفایت شخصی) با سلامت عمومی‌ مشاهده شد.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

همواره نحوه کار افراد و محیط آن می‌تواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیرگذار باشد و در نتیجه باعث ارتقا یا افت کاری ایشان می‌گردد. زندگی لاجرم ما را در مواجهه با محرک‌های تنش زا قرار می‌دهد و فشار روانی بسیار کم که فشار روانی خفیف نامیده می‌شود، می‌تواند به اندازه فشار روانی بسیار زیاد که فشار روانی بسیار شدید نام دارد برای ما نامطلوب باشد. همچنین، فشار روانی می‌تواند زندگی را سرشار از چالش و تهییج سازد. هنگامی‌که خواست‌های یک موقعیت با توانایی‌های ما کاملاً جور درآیند می‌توانیم یک حالت شنگولی را که غرق شدن در کار نامیده می‌شود، تجربه کنیم. در این حالت حداکثر کارآیی را داشته و خود را با لذت در کارمان غرق می‌کنیم. اکثر تحقیقات نشان می‌دهند که نگرش خوش بینانه در مواجهه با فقدان‌ها و شکست‌ها، سلامت روان را بالا می‌برد، در حالی که بدبینی تأثیر منفی بر آن دارد. افکار ما به طور زیادی بر مشکلات هیجانی و شخصی مان تأثیر می‌گذارند. افکار منفی در خلق منفی و افسردگی رایج است و افکار مثبت در احساسات خوب و شاد نقش دارند. تجربیات نشان می‌دهد زمانی که ما در مورد موقعیت‌ها به طرز خوشحال، غمگین و عصبانی فکر می‌کنیم، اغلب احساسات مربوطه به وجود می‌آیند. در بسیاری از بررسی‌ها معلوم شده است که محیط بر کارکرد روانی ما تأثیر می‌گذارد(آندرورا، ۱۳۸۲).

۲-۱- بیان مسأله

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال ۱۳۳۴ برای اولین بار با نام شرکت مهندسین مشاور جان و مولم جهت تحقیق و مطالعه خاک های ایران در ساخت راه های اصلی تحت عنوان آزمایشگاه خاکشناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نمود و پس از ۲ سال این آزمایشگاه تحت نظر سازمان برنامه و بوسیله شرکت امان و ویتنی[۱] برای مدت یکسال دیگر به کار خود ادامه داد و سپس مستقیماً زیر نظر سازمان برنامه و با مسئولیتها و شرح وظایف جدید شروع بکار کرد. در سال ۱۳۴۲ به استناد مصوبه شماره ۴۲۹۶ هیئت وزیران با نام آزمایشگاه فنی خاک شناسی تغییر نام یافت. در سال ۱۳۵۰ این مرکز به دلیل حجم بالای پروژه های بخش عمرانی، راه سازی و سایر پروژه های مرتبط با وزارت راه و ترابری با نام آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به وزارت راه و ترابری انتقال یافت. در حال حاضر بصورت یک شرکت صد در صد دولتی فعالیت می نماید. خدمات این آزمایشگاه طیف وسیعی از فعالیتها را شامل می گردد از قبیل مطالعه ، طراحی ، محاسبه ، نظارت و مشاوره در موارد مکانیک خاک و سنگ ، راه ، فرودگاه ، بنادر ، راه آهن ، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر اساس ضوابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

یکی از موارد بیانیه ماموریت و چشم انداز شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اصلاح و بهبود ساختار سازمانی منابع انسانی و مالی شرکت و همچنین ارتقا بهره وری ، بهبود کیفیت  و زنجیره ارزش می باشد و از آنجایی که منابع انسانی جز لاینفک، اساسی و استراتژیک هر سازمانی محسوب می گردد، بنابراین یکی از مشکلات ناشی از محیط کار در شرکت های آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، موضوع استرس می‌باشد که اگر به مدت زمان طولانی و به طور وسیع توسط شخص احساس شود، احتمال دارد نشانه‌ها شکل قطعی به خود بگیرد. و به مرحله فرسودگی زیاد می‌انجامد.

بنابراین پدیده رایج محیط‌های شغلی امروزی، موضوع فرسودگی شغلی می‌باشد و آن به فشار روانی در محیط‌های شغلی اسناد می‌شود که امروزه اقدامات فراوانی برای پیشگیری از آن در دست اجرا است. ولی همواره به ارتباط آن با تیپ‌های شخصیتی اشاره می‌شود و مطرح می‌شود که برخی افراد خاص مستعد تجربه فرسودگی شغلی می‌باشند (آل ابراهیم، ۱۳۷۷).

امروزه، به دلیل تغییرات شگرفی که فرسودگی شغلی می‌تواند بر کیفیت زندگی شخصی، خانوادگی و سلامت عمومی‌و حرفه ای بر جای بگذارد، به صورت یک مسأله جدی مدنظر قرار گرفته است (گرونهوک، ۲۰۰۰ به نقل از شعبانی بهار، ۱۳۹۱). با توجه به اهمیت موضوع و علاقه مندی محقق و کمبود تحقیقات با دو متغیر موجود (فرسودگی شغلی و سلامت روانی) این تحقیق در صدد شناسایی و تعیین رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان می‌باشد. و لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان شمالی و گلستان رابطه وجود دارد؟

۳-۱- ضرورت و اهمیت موضوع

 

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:04:00 ب.ظ ]
 

عنوان تحقیق

بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی

(مطالعه موردی: بانک صادرات)

استاد راهنما:

دکتر جلیل توتونچی

استاد مشاور:

دکتر محمد تقی هنری

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف « بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی (مطالعه موردی: بانک صادرات)» انجام شده است. تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده وبا پیمایشی اجرا شده است. برای اندازه گیری متغیرها، داده ها از پرسشنامه گردآوری شده و با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و به محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و استخراج جداول و نمودارها، توزیع صفتهای متغیر مورد بررسی و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک صادرات است بعد از انجام مطالعه مقدماتی تعداد اعضای نمونه براساس فرمول کوکران برای جوامع نامشخص که در آن تعیین اندازه نمونه با توجه به در نظرگرفتن همه عوامل تعیین شده ( دقت و اطمینان ) است تعداد ۳۸۴ نفر از کارکنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابتدا از طریق آزمون آلفا روایی سوالات تعیین گردید وسپس بعد از توزیع پرسشنامه و جمعآوری آن، با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف ـ  اسمیرنوف ( k-s   ) به بررسی نرمال بودن جامعه آماری پرداخته شد  و با توجه به نرمال نبودن از آزمونهای ناپارامتریک (همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج نشان داد که: بین گسترش دولت الکترونیک  و ارتقاء اعتماد عمومی ، اعتماد اعتباری واعتماد اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد اما کاربرد وکسترش دولت الکترونیک نتوانسته منجربه افزایش اعتماد متقابل بین مشتریان وبانک گردد.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود ۲۰ درصد کل تجارت جهانی را تشکیل میدهد و در طی۱۵ سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع ۵/۸ درصدی برخوردار بوده است. این پیشرفت‌، بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این گردیده است. سرعت صنعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ظهور یافته است (حسن زاده و پورفرد،۱۳۸۲،ص ۷).

جلب اعتماد و اطمینان مشتریان، بیان مزایای بانکداری الکترونیکی و لزوم برقراری آن درجامعه و ارائه خدمات دقیق، سریع، آسان و با کیفیت سه عامل مهم برای ایجاد فرهنگ استفاده از خدمات و ابزارهای بانکداری الکترونیکی است. در آمار اخیر بانک مرکزی که به تفکیک استانهای کشور، مناطق آزاد و سایر مناطق منتشر میشود، استان تهران با بیشترین تعداد دستگاه های خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب، رکورد بیشترین تعداد و مبلغ تراکنشهای انجامشده به وسیله این دستگاه ها را نیز در اختیار دارد اما از نظر میزان رشد و تغییرات صورتگرفته در زمینه استفاده از این تجهیزات وضعیتی مشابه کل کشور دارد. به این ترتیب که تعداد دستگاه های خودپرداز استان تهران در فاصله پایان اسفند ۸۶ تا آخر اردیبهشت ۸۷ از دوهزار و ۲۹۷ دستگاه به دو هزار و ۹۵۱ دستگاه افزایش یافته ولی تعداد و مبلغ تراکنشهای انجامشده از طریق این تعداد خودپرداز در سطح استان به ترتیب از ۲۲ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۲۴۶ تراکنش با مبلغ ریالی هشت هزار و ۲۰۸ میلیارد ریال به ۱۹ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۱۸۵ تراکنش با مبلغ شش هزار و ۸۶۸ میلیارد ریال در این فاصله دو ماهه کاهش یافتهاست. البته موضوع کاهش استقبال مردمی از بانکداری الکترونیکی محدود به تهران نیست، در استان اصفهان که از نظر امکانات دومین رتبه را بعد از استان تهران در فهرست بانک مرکزی دارد، اوضاع به مراتب بدتر است. زیرا در این استان علاوه بر کاهش تعداد و مبلغ تراکنشها، تعداد خودپردازهای استان نیز کاهش یافته و از ۶۲۶ خودپرداز در پایان سال گذشته به  ۶۰۴ خودپرداز کاهش یافته و به نظر میرسد بانکهای استان هزینه های تعمیر و نگهداری از خودپردازها را در مقایسه با بهره گرفتن از این امکانات مقرون به صرفه نیافته اند.استان خراسان رضوی نیز که در رتبه سوم این آمار قرار دارد، وضعیتی مشابه با استان اصفهان دارد چرا که تعداد خودپردازهای این استان که در پایان اسفند ۸۶ برابر ۶۲۳ دستگاه بود بعد از دو ماه و در پایان اردیبهشت ۸۷ به ۵۷۱ دستگاه کاهش پیدا کردهاست(گزارشی از آخرین وضعیت بانکداری در کشور، نشریه شعبه مجازی،۱۳۸۷،ص۸۰). باتوجه به اهمیت نقش اعتماد در توسعه فناوریهای جدید به ویژه گسترش دولت و تجارت الکترونیک دراین پژوهش درنظر داریم تا به بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی بپردازیم و سوال اصلی این است که: کاربرد دولت الکترونیک چه تاثیری بر افزایش اعتماد عمومی دارد؟

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مهمترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجه اند مساله اعتماد عمومی است. مقوله اعتماد عمومی در تمامی اعصار و قرون یکی از مهمترین موضوعات مهم حیات بشری بوده است و با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده است. دولتها میکوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرایندهای سیاسی کاهش مییابد و کناره گیری شهروندان از حمایت دولت مشروعیت حاکمیت مردم سالار را با مشکل مواجه می کند. به همین علت، موضوع اعتماد عمومی به محور بسیار مهمی در ادبیات مربوط به مدیریت دولتی تبدیل شده است. دولت الکترونیک از طریق اثرگذاری بر نهادهای اولیه جامعه، تأثیر شگرفی بر مراتب توانمندی عمومی بر جای می‌گذارد؛ ضمن اینکه با توسعه فناوری اطلاعات، ارتباطات از راه دور، جایگزین تعاملات رو در رو می‌شود و مبانی شکل‌گیری احساس اعتماد در انسان و جامعه انسانی دچار تحولاتی اساسی می‌گردد. با توسعه فناوری جدید، امکان اعتماد از راه دور فراهم شده، فاصله دولت‌ها و ملت‌ها کاهش می‌یابد؛ از این رو، اهمیت بررسی آثار دولت الکترونیک بر میزان اعتماد عمومی درسازمان مالی مهمی مانند بانکها، مدنظر قرار می‌گیرد.

اعتماد عامل تسهیل کننده تعاملات بشری است، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش‌های تجاری را داده و به حرکت روانتر اقتصاد کمک می کند اعتماد یکی از موثرترین روش های کاهش ریسک مشتریان می باشد.مسئله اعتماد در محیط بانکداری اینترنتی مهمتر از محیط بانکداری در محیط off line است، زیرا ایجادوپرورش اعتماد وقتی مهم است که عدم اطمینان و ریسک فراگیر باشند. در محیط اینترنت، کاربران در تمام اقصی نقاط جهان این توانائی را دارند که به فایلهای مهم وحیاتی درکامپیوترها وانتقال اطلاعات از اینترنت دست پیدا کنند.اگر چه بانکداری اینترنتی، نوع جدیدی از سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است، ولی از دید بازاریابی نیز می توان آن را نوع جدیدی از کانال ارتباطی بین مشتریان و بانک دانست‌.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی: بررسی رابطه دولت الکترونیک  و اعتماد عمومی

اهداف فرعی:

۱ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد اعتباری

۲ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتمادمتقابل

۳ ـ بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد اجتماعی

 

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:03:00 ب.ظ ]