پایان نامه دانشگاهی


آذر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


سایت دانلود متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق ارشد -علمی تخصصی دانشگاهی متن کامل در سایت 40y.ir


جستجو


  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A  )

گرای : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

استاد راهنما:

دکتر محمد اسماعیل افراسیابی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه. ۱

۱)طرح موضوع و بیان مسئله ۵

۳) اهداف تحقیق. ۶

۴) سوالات تحقیق. ۷

۵) فرضیّات تحقیق. ۷

۶) روش تحقیق. ۸

۷)پیشینه تحقیق. ۸

۸) مشکلات پیش روی تحقیق. ۹

۹)چهارچوب نظری تحقیق. ۹

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن.۱۱

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان ۱۳

مبحث اول : حبس خانگی. ۱۳

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. ۱۳

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. ۱۴

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی. ۱۴

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی. ۱۵

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی. ۱۷

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی. ۱۸

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی. ۱۹

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی ۱۹

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا. ۲۱

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا. ۲۱

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی. ۲۱

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی. ۲۲

بند چهارم : اشکال حبس خانگی. ۲۳

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. ۲۳

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی. ۲۴

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی ۲۴

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی. ۲۶

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی. ۲۶

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی. ۲۶

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی. ۲۷

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی ۲۹

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. ۲۹

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. ۲۹

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی. ۳۰

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی. ۳۱

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز ۳۲

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی. ۳۲

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران ۳۳

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران ۳۴

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی. ۳۴

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی. ۳۵

بند چهارم : انواع مراکز درمانی. ۳۶

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن ۳۷

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا .۳۸

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا .۳۸

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی. ۳۹

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی. ۳۹

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. ۴۰

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا.۴۱

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا ۴۲

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی. ۴۲

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی. ۴۲

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد ۴۴

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد ۴۴

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی. ۴۵

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی ۴۵

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی. ۴۷

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. ۴۸

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران ۴۹

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران ۴۹

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم ۴۹

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی. ۵۰

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم ۵۱

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق. ۵۱

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی ۵۳

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت.۵۴

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. ۵۶

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم ۵۷

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریک.ا ۵۸

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا. ۵۸

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم ۵۹

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی۵۹

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم ۶۰

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم ۶۰

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم ۶۱

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم ۶۱

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم ۶۲

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم ۶۲

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم ۶۳

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات ۶۴

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران ۶۴

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران ۶۵

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات ۶۵

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی. ۶۶

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات ۶۷

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق. ۶۷

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات ۶۸

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها۶۹

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات ۷۰

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا. ۷۱

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا. ۷۱

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات ۷۲

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی. ۷۳

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات ۷۳

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق. ۷۴

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات ۷۴

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات ۷۶

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات ۷۶

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق. ۷۷

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق. ۷۸

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها. ۸۰

فصل اوّل : مجازات های سود رسان ۸۲

مبحث اوّل : مجازات های مالی. ۸۲

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران ۸۳

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی. ۸۳

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی. ۸۴

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی. ۸۶

بند پنجم : جزای نقدی روزانه ۸۷

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران ۸۸

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران ۸۸

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. ۸۹

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی. ۸۹

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی. ۹۱

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا. ۹۲

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی. ۹۲

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی. ۹۳

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی. ۹۴

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی. ۹۴

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی ۹۵

بند هفتم :جزای نقدی روزانه ۹۶

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. ۹۶

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا .۹۷

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا. ۹۷

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال ۹۸

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی. ۹۹

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال.۹۹

بند پنجم : اموال قابل مصادره .۱۰۰

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی. ۱۰۰

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی. ۱۰۱

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی. ۱۰۱

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی. ۱۰۲

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه ۱۰۳

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران ۱۰۴

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران ۱۰۴

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه ۱۰۵

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی ۱۰۵

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه ۱۰۶

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه ۱۰۷

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم ۱۰۸

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه ۱۰۸

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه۱۰۹

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه ۱۰۹

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه ۱۱۰

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم.۱۱۰

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا .۱۱۱

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا ۱۱۱

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه ۱۱۱

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی ۱۱۲

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه ۱۱۳

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی. ۱۱۴

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه ۱۱۴

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه ۱۱۵

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه ۱۱۷

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی. ۱۱۸

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران ۱۱۹

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. ۱۱۹

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی ۱۲۰

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی ۱۲۱

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث ۱۲۱

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی ۱۲۳

بند ششم : اعاده حیثیت ۱۲۴

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا. ۱۲۴

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا. ۱۲۵

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی. ۱۲۵

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی. ۱۲۶

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی. ۱۲۶

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق ۱۲۸

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی ۱۲۹

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی. ۱۲۹

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی. ۱۳۰

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی. ۱۳۰

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. ۱۳۱

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص. ۱۳۲

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی ۱۳۲

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود ۱۳۳

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم ۱۳۴

بند ششم : مجازات نقض حکم ۱۳۴

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس ۱۳۵

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران ۱۳۵

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران ۱۳۶

بند دوّم : تاریخچه تبعید ۱۳۶

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی. ۱۳۷

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا ۱۳۹

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا. ۱۳۹

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص ۱۳۹

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی ۱۴۰

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا.۱۴۱

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط. ۱۴۱

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص ۱۴۲

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص. ۱۴۳

نتیجه گیری و  پیشنهادها .۱۴۴

نتیجه گیری. ۱۴۵

پیشنهادها .۱۵۵

 

منابع  و مآخذ ۱۵۷

چکیده:

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

مقدمه:

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[۱]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[۲]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[۳] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[۴] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : ۱- مجازات های جایگزین و ۲- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [۵]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۴ به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال ۱۳۹۲ در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد۶۴ الی ۸۷ به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده ۶۴ بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب ۱۹۸۴ [۶] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال ۱۹۸۷ مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده ۶۴، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد ۶۵ و ۶۶ تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده ۶۶ ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده ۶۸ نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد ۶۹ الی ۸۲ نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

 

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-28] [ 10:20:00 ب.ظ ]
 

دانشکده پلیس علوم و فنون راهنمایی و رانندگی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

موضوع پایان نامه :

 

بررسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی؛ مطالعه موردی شهر اصفهان

 

 

استاد راهنما:

دکتر منظمی تبار

 

 

استاد مشاور:

سرهنگ حاجی مقصود

 

بهار ۱۳۹۴

چکیده

تخلف رانندگی ضایعه ای است که سالانه خسارات زیادی برای جوامع مختلف و در سطح وسیعتری برای جامعه جهانی به بار می آورد. در این میان ایرانیان با داشتن تمدن چند هزار ساله در دنیا و سرآمد فرهنگ و اخلاق در جهان متاسفانه در این عرصه جزء کشورهایی به شمار می رود که رانندگی برای یک خارجی در ایران نسبتا سخت و با ریسک بسیار بالاست. بررسی های متعددی در خصوص رابطه بین ویژگی های شخصیتی و فرهنگی و رفتارهای رانندگی صورت گرفته است. به نظر می رسد، عناصر خاصی از فرهنگ و اخلاق ترافیک شهروندی باعث رفتارهای قانون شکنانه در رانندگی می شود، از این رو این رفتارها منجر به برآورده شدن برخی از نیازهای شخصی فرد گردیده، هر چند که با سیستم قانونمند محیط اطراف مغایرت دارد. بدیهی است این امر ریشه در فرآیند درست اجتماعی شدن، جامعه پذیر شدن و نهادیه شدن قوانین و مقررات اجتماعی در افراد جوامع دارد.

در این پژوهش، تاثیر اخلاق شهروندی بر میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش در جامعه مورد مطالعه به صورت میدانی نشان می دهد که از متغیرهای مربوط به عوامل انسانی همچون جنس، تحصیلات، ناکارآمدی قوانیین و مقررات راهنمایی و رانندگی ،عدم احساس عدالت اجتماعی و شاخص هایی همچون تاثیر گروه های اولیه و ثانویه در جامعه پذیرکردن افراد، رابطه معناداری با میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دارد. به زبانی دیگر، اخلاق ترافکی شهروندی با میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری دارد. هرچه افراد اجتماع به ابعاد اجتماعی و فرهنگی اخلاق ترافیکی شهروندی توجه و تعهد بیشتری داشته باشند، در عین حال به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی الزام بیشتری دارند. این امر نقش موثری در کاهش تخلفات رفتارهای رانندگی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دارد.

 

مفاهیم کلیدی: اخلاق شهروندی، ترافیک، اخلاق ترافیک شهروندی، رانندگی، تخلفات رانندگی.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مساله. ۳

۱-۳-اهداف ۴

۱-۳-۱- هدف اصلی ۴

۱-۳-۲- اهداف فرعی ۴

۱-۴- ضرورت و اهمیت ۴

۱-۵- سوالهای تحقیق ۵

۱-۵-۱- سؤال اصلی ۵

۱-۵-۲- سوال های فرعی ۵

۱-۶- فرضیه ها ۵

۱-۶-۱- فرضیه اصلی ۵

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی ۶

۱-۷- کاربردهای تحقیق ۶

۱-۸- استفاده کنندگان تحقیق ۶

۱-۹- روش تحقیق ۷

۱-۱۰- روش و ابزارگردآوری اطلاعات ۷

۱-۱۱- جامعه آماری و حجم نمونه. ۷

۱-۱۲- روش نمونه گیری ۷

۱-۱۳- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸

۱-۱۴- رئوس مطالب و فصول. ۸

 

فصل دوم

مبانی نظری

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲-پیشینه تحقیق ۱۱

۲-۳- مفاهیم کلیدی ۱۵

۲-۳-۱- اخلاق. ۱۵

۲-۳-۲- شهروندی ۱۶

۲-۳-۳- اخلاق شهروندی ۱۷

۲-۳-۴- حقوق شهروندی ۱۸

۲-۳-۵- حقوق مدنی ۱۹

۲-۳-۶- حقوق سیاسی ۱۹

۲-۳-۷- حقوق اجتماعی ۱۹

۲-۳-۸- مشارکت اجتماعی ۲۰

۲-۳-۹- ترافیک شهری ۲۱

۲-۳-۱۰- اخلاق ترافیک شهروندی ۲۲

۲-۴- رویکردهای نظری مفاهیم. ۲۲

۲-۴-۱- رویکردهای نظری اخلاق شهروندی ۲۲

۲-۴-۱-۱- تالکوت پارسونز. ۲۲

۲-۴-۱-۲- برایان ترنر. ۲۴

۲-۴-۱-۳-کیت فالکس. ۲۷

۲-۴-۱-۴- ویل کیملیکا ۳۰

۲-۴-۱-۵- توماس جانوسکی ۳۱

۲-۵- جمع بندی مفهوم شهروندی ۳۴

۲-۶- رویکردهای نظری مربوط به جرائم شهری ۳۵

۲-۶-۱- نظریات کنترل اجتماعی ۳۶

۲-۶-۲- نظریه کنترل اجتماعی هیرشی ۳۷

۲-۶-۳- نظریه ارتباطات نسبی ساترلند به عنوان عامل کجرفتاری ۳۸

۲-۶-۴- نظریه مرتون در مورد کجرفتاری ۳۹

۲-۷- برخی عوامل محیطی موثر بر جرائم شهری ۴۰

۲-۸- جمع بندی رویکردهای نظری مربوط به جرایم شهری ۴۱

۲-۹- رویکرد نظری مفهوم ترافیک. ۴۳

۲-۹-۱- تعریف ترافیک. ۴۴

۲-۹-۲- تاریخچه ترافیک در ایران. ۴۵

۲-۱۰- چهارچوب نظری ۴۹

۲-۱۱- فرضیات تحقیق ۵۳

۲-۱۱-۱- فرضیه اصلی ۵۳

۲-۱۱-۲- فرضیات فرعی ۵۳

۲-۱۱-۲-۱- بعد اجتماعی ۵۳

۲-۱۱-۲-۲- بعد فرهنگی ۵۳

۲-۱۱-۲-۳- عوامل زمینه ای ۵۳

 

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۵

۳-۲- روش تحقیق ۵۵

۳-۳- روش گردآوری اطلاعات ۵۶

۳-۴- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ۵۶

۳-۵- جامعه آماری ۵۷

۳-۶- نمونه آماری ۵۸

۳-۷- حجم نمونه. ۵۸

۳-۸- واحد تحلیل ۵۹

۳-۹- روش نمونه گیری ۵۹

۳-۱۰- فرضیات تحقیق ۵۹

۳-۱۰-۱- فرضیه اصلی ۵۹

۳-۱۰-۲- فرضیات فرعی ۵۹

۳-۱۰-۲-۱- بعد اجتماعی ۵۹

۳-۱۰-۲-۲- بعد فرهنگی ۶۰

۳-۱۱- تعاریف نظری مفاهیم. ۶۰

۳-۱۱-۱- تخلفات رانندگی ۶۰

۳-۱۱-۲- اخلاق ترافیک شهروندان. ۶۰

۳-۱۱-۳- بعد اجتماعی اخلاق. ۶۰

۳-۱۱-۴-آنومی اجتماعی ۶۱

۳-۱۱-۴-۱- احساس امنیت اجتماعی ۶۱

۳-۱۱-۴-۲- ناکارآمدی قوانین ۶۳

۳-۱۱-۴-۳- عدالت اجتماعی ۶۴

۳-۱۱-۵- سرمایه اجتماعی ۶۴

۳-۱۱-۵-۱- آگاهی ۶۴

۳-۱۱-۵-۲- اعتماد. ۶۵

۳-۱۱-۵-۳- مشارکت ۶۵

۳-۱۱-۶-۱- بعد فرهنگی ۶۷

۳-۱۱-۶-۲- الگوپذیری ۶۷

۳-۱۱-۶-۳- تاثیر رسانه های جمعی ۶۸

۳-۱۱-۶-۴- دانش عمومی ۶۸

۳-۱۲- شاخص های متغیرهای مستقل ۶۸

۳-۱۲-۱- شاخص های متغیر وابسته. ۶۹

۳-۱۲-۲- میزان تخلفات رانندگی ۷۰

۳-۱۳- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰

 

فصل چهارم

یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۷۳

۴-۲- آمار توصیفی ۷۴

۴-۲-۱- توصیف سیمای جامعه مورد مطالعه بر مبنای متغیرهای زمینه ای ۷۴

۴-۲-۲-۱- جنس. ۷۴

۴-۲-۲-۲- سن ۷۵

۴-۲-۲-۳- وضعیت تاهل ۷۶

۴-۲-۲-۴- سطح تحصیلات ۷۷

۴-۲-۲-۵- وضعیت اشتغال. ۷۹

۴-۲-۲-۶- تعداد وسیله نقلیه تحت تملک خانواده ۸۰

۴-۲-۲-۷- وضعیت مسکن ۸۱

۴-۲-۲- توصیف سیمای جامعه مورد مطالعه بر مبنای مولفه های اخلاق ترافیک شهروندی ۸۲

۴-۲-۲-۱- شاخص های بعد اجتماعی اخلاق ترافیک شهروندی در جامعه مورد مطالعه. ۸۲

۴-۲-۲-۲- سرمایه اجتماعی ۸۵

۴-۲-۲-۳-آنومی اجتماعی ۹۱

۴-۲-۳-  متغیرهای بعد فرهنگی اخلاق ترافیک شهروندی در جامعه مورد مطالعه. ۹۵

۴-۲-۳-۱- دانش عمومی ۹۵

۴-۲-۳-۲- الگوپذیری افراد. ۹۷

۴-۲-۳-۳- اخلاق ترافیک شهروندی ۹۹

۴-۲-۳-۴- توصیف سیمای جامعه مورد مطالعه بر مبنای میزان تخلفات رانندگی ۱۰۰

۴-۳- آمار استنباطی ۱۰۱

۴-۳-۱- آزمون فرضیات ۱۰۱

۴-۳-۲- تحلیل رگرسیون. ۱۰۴

 

فصل پنجم

تحلیل یافته ها و نتایج تحقیق

۵-۱- مقدمه. ۱۰۹

۵-۲- تحلیل فرضیات بر اساس ضرایب همبستگی دوگانه (اسپیرمن) ۱۰۹

۵-۳- نتایج به دست آمده براساس آزمون همبستگی چندگانه (تحلیل رگرسیون) ۱۱۲

۵-۳-۱- جنس. ۱۱۳

۵-۳-۲- تحصیلات ۱۱۳

۵-۳-۳- ناکارآمدی قوانین ۱۱۳

۵-۳-۴- عدم احساس عدالت اجتماعی ۱۱۴

۵-۳-۶- آنومی اجتماعی ۱۱۴

۵-۳-۷- دانش عمومی ۱۱۴

۵-۳-۸- الگوپذیری ۱۱۵

۵-۴- نتایج و پیشنهادات ۱۱۵

 

منابع. ۱۱۹

پیوست ها ۱۲۵

فهرست جداول

جدول ۳-۱: میزان تخلفات عمده رانندگی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در اصفهان. ۸۳

 جدول ۴-۱: توزیع فراوانی جنس پاسخگویان. ۸۸

جدول ۴-۲: توزیع فراونی سن پاسخگویان. ۸۹

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. ۹۰

جدول ۴-۴: سطح تحصیلات پاسخگویان. ۹۱

جدول ۴-۵: وضعیت اشتغال پاسخگویان. ۹۲

جدول ۴-۶: تعداد وسیله نقلیه تحت تملک خانواده ۹۳

جدول ۴-۷: وضعیت مسکن پاسخگویان. ۹۴

جدول۴-۸: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۹۶

جدول۴-۱۰: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۹۶

جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی متغیر تعهدات انضمامی (فردی) ۹۷

جدول ۴-۱۲: توزیع فراوانی متغیر تعهدات اجتماعی افراد. ۹۷

جدول ۴-۱۳: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۹۹

جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی متغیر آگاهی افراد نمونه مورد مطالعه. ۹۹

جدول ۴-۱۵: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۱۰۰

جدول ۴-۱۶: توزیع فراوانی متغیر اعتماد فردی افراد نمونه مورد مطالعه. ۱۰۱

جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی متغیر عدم اعتماد عمومی افراد در نمونه مورد مطالعه. ۱۰۱

جدول ۴-۱۸: توزیع فراوانی متغیر عدم اعتماد اجتماعی افراد در نمونه مورد مطالعه. ۱۰۱

جدول ۴-۱۹: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۱۰۲

جدول ۴-۲۰: توزیع فراوانی متغیر مشارکت اجتماعی افراد در نمونه مورد مطالعه. ۱۰۳

جدول ۴-۲۱: توزیع فراوانی متغیر سرمایه اجتماعی افراد در نمونه مورد مطالعه. ۱۰۳

جدول ۴-۲۲: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۱۰۴

جدول ۴-۲۳: توزیع فراوانی متغیر عدم عدالت اجتماعی در نمونه مورد مطالعه. ۱۰۵

جدول ۴-۲۴: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۱۰۵

جدول ۴-۲۵: توزیع فراوانی متغیر عدم امنیت اجتماعی در نمونه مورد مطالعه. ۱۰۶

جدول ۴-۲۶: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۱۰۶

جدول ۴-۲۷: توزیع فراوانی متغیر ناکارآمدی قوانین در نمونه مورد مطالعه. ۱۰۷

جدول ۴-۲۸: توزیع فراوانی شاخص آنومی اجتماعی در نمونه مورد مطالعه. ۱۰۸

جدول ۴-۲۹: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۱۰۹

جدول ۴-۳۰: توزیع فراوانی شاخص نقش سواد در نمونه مورد مطالعه. ۱۰۹

جدول ۴-۳۱: درصد پاسخ افراد به هریک از گویه ها ۱۱۰

جدول ۴-۳۲: توزیع فراوانی شاخص الگوپذیری گروه های اولیه در نمونه مورد مطالعه. ۱۱۱

جدول ۴-۳۳: توزیع فراوانی شاخص الگوپذیری گروه های ثانویه در نمونه مورد مطالعه. ۱۱۱

جدول ۴-۳۴: توزیع فراوانی شاخص الگوپذیری در نمونه مورد مطالعه. ۱۱۲

جدول ۴-۳۵: توزیع فراوانی متغیر اخلاق ترافیکی در نمونه مورد مطالعه. ۱۱۲

جدول ۴-۳۶: توزیع فراوانی میزان تخلفات رانندگی افراد. ۱۱۳

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی جنس پاسخگویان. ۸۸

نمودار ۴-۲: توزیع فراونی سن پاسخگویان. ۸۹

نمودار۴-۳: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. ۹۰

نمودار ۴-۴: سطح تحصیلات پاسخگویان. ۹۱

نمودار ۴-۵: وضعیت اشتغال پاسخگویان. ۹۲

نمودار ۴-۶: تعداد وسیله نقلیه تحت تملک خانواده ۹۴

نمودار ۴-۷: وضعیت مسکن پاسخگویان  ۹۵

۱-۱- مقدمه

همگام با افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی، شاهد افزایش تولید وسایل حمل و نقل و استفاده گسترده از آنها به ویژه در شهرهای بزرگ می باشیم. با این حال  صنعت حمل و نقل همچون سایر دستاوردهای بشری، علی رغم فراهم نمودن تسهیلات و آسایش های فراوان برای زندگی راحت انسان، عوارض و مشکلات بسیاری مانند تصادفات، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و راه بندان های طولانی به همراه داشته است. در نگاه کلی بهره برداری و بهره وری مناسب و مطلوب از کلیه تسهیلات نوین، نیاز به تدوین قوانین و مقرراتی متناسب با امکانات و شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر اجتماعی دارد.

بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی و قانون گریزی، همواره یکی از علل بروز مشکلات، معضلات و حوادث ترافیکی در بسیاری از جوامع می باشد که بنا بر بافت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع میزان آن متفاوت است. آمار حوادث ترافیکی در ایران موید میزان بالا و غیرمتعارف تخلفات رانندگی در ایران است که هر ساله زیان های جبران ناپذیر اقتصادی و آسیب های اجتماعی را باعث می گردد. اگر چه در بروز تخلفات رانندگی عوامل مختلفی دخیل هستند اما طبق بررسی ها عامل انسانی، به عنوان اصلی ترین علت حوادث ترافیکی در ایران، گزارش شده است. عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ریشه درفرآیند اجتماعی شدن شهروندان و عدم نهادینه شدن قوانین اجتماعی در جامعه ی شهری دارد. بنابراین ریشه یابی علل تخلفات رانندگی در شهری چون اصفهان که حجم زیادی از وسایل نقلیه در معابر آن جریان دارد، می تواند گامی در جهت کاهش مشکلات سیستم حمل و نقل درون شهری کشور باشد.

۱-۲- بیان مساله

رشد شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. این امر نیاز به استفاده از وسایل حمل و نقل را بیشتر می نماید. وسایل حمل و نقل موتوری با ویژگی ها و پتانسیل های خود دسترسی سریع و راحت به فواصل دور و نزدیک را ممکن نموده اند. اما عوارض و مشکلاتی مانند تصادفات، آلودگی هوا، سروصدا و راه بندان های طولانی مدت را به همراه داشته است.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:19:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ ی فنی مهندسی

گروه آموزشی عمران

 

 

پایان­ نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد

در رشته­ ی مهندسی عمران گرایش خاک و پی

 

عنوان:

بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

 

 

استاد راهنما:

علیرضا نگهدار

 

 

استاد مشاور:

سیاب هوشمندی

 

شهریور۹۳

چکیده:
رفتار تراکم‌پذیری خاک‌ها به نگرانی مهمی در مهندسی ژئوتکنیک تبدیل شده است. با اجرای ساختمان‌ها، خاکریزها و جاده‌ها، اغلب نشست‌های قابل توجهی رخ می‌دهد. از آنجائیکه نشست‌های دراز مدت در اثر خزش اتفاق می‌افتد، بنابراین محاسبه و پیش‌بینی نشست‌های خزشی اهمیت زیادی دارد. زمانی که خاک تحت بارگذاری ثابتی قرار می‌گیرد، با زایل شدن کامل فشار آب حفره‌ای، تغییرشکل‌هایی با گذشت زمان رخ می‌دهد که با عنوان تراکم ثانویه و یا خزش شناخته می‌شود. مکانیسم‌ها و فاکتورهای تأثیرگذار بر رفتار خزشی خاک‌های ماسه‌ای هنوز به طور کامل شناخته نشده است. در این مطالعه، آزمایش تحکیم یک بعدی تک‌مرحله‌ای، چندمرحله‌ای و بارگذاری-باربرداری بر روی نمونه‌های خاک ماسه‌ای رس‌دار مسلح نشده و مسلح شده باالیاف ژئوتکستایل انجام شده و تأثیر مسلح شدن خاک با الیاف ژئوتکستایل، تاثیر سطوح تنش، تاریخچه تنش و آب حفره‌ای بر تغییرشکل‌های خزشی مورد مطالعه قرار گرفته و مکانیسم خزشی با در نظر گرفتن لغزش‌، برخورد و تغییرشکل ذرات بیان شده است. نتایج به دست آمده براساس ارتباط تخلخل  و ضریب تراکم ثانویه شرح داده شده است. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که در تنش‌های پایین تغییرشکل‌های خزشی در نمونه‌های اشباع بزرگتر از نمونه‌های خشک می‌باشد ولی با افزایش تنش، تغییرشکل‌های خزشی در نمونه‌های اشباع‌ کاهش و در نمونه‌های خشک افزایش می‌یابد. علاوه بر این در آزمایش بارگذاری-باربرداری، سرعت خزش بیشتر از آزمایش تک مرحله‌ای می‌باشد و این آزمایش در تسریع خزش موثر است. در نمونه‌های مسلح شده، با افزایش درصد ژئوتکستایل در تنش‌های یکسان، در نمونه‌های اشباع تغییرشکل‌های خزشی کاهش و در نمونه‌های خشک تغییرشکل‌های خزشی افزایش می‌یابد.
 
کلید واژه ­ها: خزش، خاک ماسه رس‌دار، تحکیم یک بعدی، ژئوتکستایل، ضریب تراکم ثانویه.

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب                                                        صفحه

 
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیشینه و روش تحقیق.۳
۱-۳- اهداف .۵
۱-۴- ترتیب پایان نامه .۵
 
 
فصل دوم: بیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه .۸
۲-۲- تعریف خزش .۹
۲-۳- تعریف ژئوسنتتیک .۱۰
۲-۳-۱- تاریخچه ژئوسنتتیک .۱۱
۲-۴- هدف از بررسی تغییرشکل‌های خزشی ۱۱
۲-۵- بررسی های آزمایشگاهی و نظریه های مربوط به رفتار وابسته به زمان در خاک‌ها ۱۳
۲-۶- تغییرشکل های خزشی در خاک‌های رسی ۱۹
۲-۶-۱- آزمایش خزشی یک بعدی .۱۹
۲-۶-۲- آزمایش خزشی سه محوری ۲۰
۲-۷- تغییرشکل های خزشی در خاک‌های ماسه ای ۲۲
۲-۷-۱- آزمایش خزشی یک بعدی.۲۲
۲-۷-۲- آزمایش خزشی سه محوری.۲۳
۲-۸- فاکتورهای تاثیرگذار بر ضریب تراکم ثانویه .۲۵
۲-۸-۱- ارتباط شاخص تراکم و ضریب تراکم ثانویه ۲۵ ۲-۸-۲- ارتباط تراکم ثانویه و سطوح تنش ۲۵
۲-۸-۳- ارتباط تراکم ثانویه و فشار پیش تحکیمی .۲۵
۲-۸-۴- ضریب تراکم ثانویه رس های معدنی ایلیت، کائولونیت و اسمکتیت ۲۸
۲-۸-۵- تغییرات ضریب فشار در حالت سکون K0 طی تراکم ثانویه ۲۹
۲-۸-۶- ارتباط کرنش و زمان .۳۰
۲-۹- رفتار خزشی خاک در سطح میکروسکوپیک .۳۲
۲-۹-۱- خاک‌های رسی .۳۲
۲-۹-۲- خاک‌های ماسه ای ۳۳ ۲-۹-۳- رفتار غیرخطی در تغییر شکل ماسه .۳۳
۲-۹-۴- رفتار خزشی ماسه در تنش های پایین .۳۴
۲-۹-۵- رفتار خزشی و شکست ذرات ماسه در تنش‌های بالا .۳۵
۲-۱۰- تغییرات وابسته به زمان ساختار خاک ۳۷
۲-۱۱- خزش در ژئوسنتتیک ۳۸
 
 
 
فصل سوم: مواد و روش پژوهش
۳-۱- مقدمه .۴۲
۳-۲- مصالح استفاده شده ۴۴
۳-۲-۱- خاک ماسه (ماسه اوتاوا) ۴۴
۳-۲-۲- خاک رس (رس کائولونیتی) ۴۴
۳-۳- ژئوسنتتیک .۴۵
۳-۳-۱- ژئوتکستایل‌ها .۴۵
۳-۳-۱-۱- ژئوتکستایل‌های بافنه نشده ۴۶
۳-۴- بررسی های آزمایشگاهی .۴۷ ۳-۴-۱- آزمایش دانه بندی ۴۷
۳-۴-۲- آزمایش چگالی نسبی .۴۸
۳-۴-۳- آزمایش حدخمیری .۴۹
۳-۴-۴- آزمایش حدروانی .۵۰
۳-۵- آماده سازی نمونه ها .۵۱
۳-۶- استاندارد دستگاه تحکیم ۵۲
۳-۶-۱- استاندارد بارگذاری آزمایش تحکیم یک بعدی .۵۵
۳-۶-۲- آزمایش‌های تک مرحله‌ای، چندمرحله‌ای و بارگذاری-باربرداری بر نمونه های ماسه رس‌دار مسلح نشده ۵۷
۳-۶-۲-۱- آزمایش خزشی تک مرحله‌ای .۵۸
۳-۶-۲-۲- آزمایش خزشی چندمرحله‌ای ۵۸
۳-۶- ۲-۳- آزمایش خزشی بارگذاری-باربرداری .۵۸
۳-۶- ۲-۴- آزمایش‌های خزشی تک مرحله‌ای بر نمونه های ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل .۵۹
 
 
فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه ۶۱
۴-۲- نتایج آزمایش‌های تک مرحله‌ای، چندمرحله‌ای و بارگذاری – باربرداری بر نمونه های ماسه رس‌دار .۶۱
۴-۳- نتایج آزمایش‌های تک مرحله‌ای بر نمونه های ماسه رس‌دار مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل ۶۹
۴-۴-  تاثیر آب منفذی بر شاخص تراکم (Cc) .75
4-5- تاثیر سطوح تنش بر ضریب تراکم ثانویه (Cα)۷۵
۴-۶- تاثیرمسلح کردن خاک با الیاف ژئوتکستایل بر تراکم ثانویه۷۶
۴-۷- تاثیر تاریخچه تنش بر تراکم ثانویه۷۶
 
 
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
۵-۱- نتیجه گیری .۷۹
پیشنهادات.۸۱
فهرست منابع و مآخذ.۸۲
فهرست جدول­ها

شماره و عنوان جدول                                                        صفحه

 
جدول‌۳-۱: مشخصات خاک رس مورد استفاده در آزمایش.۴۵
جدول‌۳-۲: مشخصات ژئوتکستایل استفاده شده در آزمایش.۴۶
جدول‌۳-۳:  نتایج آزمایش چگالی نسبی خاک ماسه اوتاوا.۴۹
جدول‌۳-۴: نتایج آزمایش چگالی نسبی خاک رس۴۹
جدول‌۳-۵: نتایج آزمایش چگالی نسبی خاک ماسه رس‌دار.۴۹
جدول‌۳-۶: نتایج آزمایش حدخمیری نمونه خاک رس.۵۰
جدول‌۳-۷‌: نتایج آزمایش حدروانی نمونه ماسه رس‌دار۵۰
جدول‌۳-۸ : نتایج آزمایش حدروانی خاک رس۵۱
جدول‌۴-۱: نتایج آزمایش‌های خزشی انجام شده بر نمونه های ماسه رس‌دار مسلح نشده۶۸
جدول‌۴-۲: نتایج آزمایش‌های خزشی انجام شده بر نمونه های ماسه رس‌دار مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل .۷۴
 


فهرست شکل­ها

شماره و عنوان شکل                                                        صفحه

 
شکل۱-۱: مثالی از تغییرشکل خزشی برج پیزا- ایتالیا.۳
شکل ۲-۱: ارتباط کرنش- زمان در آزمایش تحکیم یک بعدی .۱۰ شکل۲-۲: ارتباط کرنش-لگاریتم زمان تحت آزمایش تحکیم یک بعدی برروی خاک رس.۱۶
شکل۲-۳: تاثیر ضخامت نمونه بر تحکیم اولیه رس های عادی تحکیم یافته براساس منحنی فرضی A و B17
شکل۲-۴ : نیروهای مماسی و عمودی در برخورد ذرات.۱۸
شکل۲-۵: ارتباط بین کرنش محوری-لگاریتم زمان را برای رس های عادی تحکیم یافته تحت تنش های انحرافی متفاوت  .۲۱
شکل۲-۶: ارتباط کرنش محوری-لگاریتم زمان رس بیش تحکیم یافته در بارگذاری تحکیم یک بعدی و  سه محوری زهکشی شده.۲۳
شکل۲-۷: a) ارتباط بین کرنش برشی و لگاریتم زمان در ماسه تویورا در آزمایش سه محوری در تنش های انحرافی متفاوت، b) ارتباط بین کرنش برشی و لگاریتم زمان در ماسه تیلینگ در آزمایش سه محوری در تنش های انحرافی متفاوت۲۴
شکل۲-۸: ارتباط ضریب تراکم ثانویه و فشار تحکیمی۲۵
شکل۲-۹: خطوط زمانی بجروم۲۶
شکل۲-۱۰: نتایج آزمایش  CRS و آزمایش تجکیم یک بعدی بر روی رس Jonquiere.27
شکل۲-۱۱: حالت بیش تحکیمی بدست آمده ناشی از خزش و آزمایش بارگذاری-باربرداری۲۷
شکل۲-۱۲: ضریب تراکم ثانویه رس های معدنی مختلف با مایع منفذی متفاوت۲۸
شکل۲-۱۳:ارتباط غیرخطی مشاهده شده در منحنی کرنش و لگاریتم زمان ۳۱
شکل۲-۱۴: شکلa،  نشان دهنده پارامتر m در منحنی. شکلb منحنی I، IIو III درمنحنی  ε.z-logt32
شکل۲-۱۵: افزایش کرنش‌های حجمی در ماسه کلکاروس و هاستون در فشار های متفاوت در آزمایش فشاری ایزوتروپ.۳۴
شکل۲-۱۶: a: نیروهای عمودی، b: نیروهای مماسی در مدل خزشی گسسته کاهن.۳۵
شکل۲-۱۷: منحنی دانه بندی خاک ماسه‌‌ای قبل و بعد از آزمایش تحکیم یک بعدی.۳۶
شکل۳-۱: مراحل انجام آزمایش‌های خزشی۴۳
شکل۳-۲: منحنی دانه بندی ماسه اوتاوا ۴۴
شکل۳-۳: تصویر ژئوتکستایل استفاده شده۴۷
شکل۳-۴: منحنی توزیع دانه بندی نمونه ماسه رس‌دار۴۸
شکل۳-۵: تصویر شماتیک دستگاه تحکیم.۵۲
شکل۳-۶: زهکشی قائم یک طرفه.۵۲
شکل۳-۷: دستگاه تحکیم یک بعدی۵۳
شکل۳-۸: دستگاه تحکیم یک بعدی۵۳
شکل۳-۹: جزئیات دستگاه تحکیم۵۴
شکل۳-۱۰: شکل عمومی نمودار تغییرشکل نمونه در مقابل زمان۵۴
شکل۳-۱۱: منحنی تغییرشکل–زمان با بهره گرفتن از روش لگاریتم زمان.۵۶
شکل۴-۱: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در آزمایش‌های خزشی تک مرحله‌ای در شرایط خشک و اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار در تنش های ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۲۰۰ کیلوپاسکال۶۳
شکل۴-۲: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در آزمایش‌های خزشی چند مرحله‌ای در شرایط خشک و اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار در تنش های ۵۰-۱۲۰۰کیلوپاسکال۶۴
شکل۴-۳: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در آزمایش‌های خزشی بارگذاری-باربرداری در حالت اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار در تنش های۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۲۰۰ کیلوپاسکال.۶۴
شکل۴-۴: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در آزمایش‌های خزشی بارگذاری-باربرداری و تک مرحله‌ای در حالت اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار در تنش ۶۰۰ کیلوپاسکال.۶۵
شکل۴-۵: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در آزمایش‌های خزشی بارگذاری-باربرداری و تک مرحله‌ای در حالت اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار در تنش ۶۰۰ کیلوپاسکال.۶۵
شکل۴-۶: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در آزمایش‌های خزشی بارگذاری-باربرداری و تک مرحله‌ای در حالت اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار در تنش ۱۲۰۰ کیلوپاسکال۶۶
شکل۴-۷: ارتباط ضریب تراکم ثانویه و تنش خزشی در آزمایش‌های خزشی چندمرحله‌ای در حالت خشک و اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار.‌.‌۶۶
شکل۴-۸: ارتباط ضریب تراکم ثانویه و تنش خزشی در آزمایش‌های خزشی تک مرحله‌ای در حالت خشک و اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار.۶۷
شکل۴-۹: ارتباط بین نسبت تخلخل- لگاریتم تنش موثر در دو حالت خشک و اشباع بر روی نمونه ماسه رس‌دار.۶۷
شکل۴-۱۰: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار اشباع مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در درصدهای وزنی۱/۰-۵/۰-۱% در تنش ۱۲۰۰ کیلوپاسکال در آزمایش تک مرحله‌ای.۷۰
شکل۴-۱۱: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار اشباع مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در درصدهای وزنی۱/۰-۵/۰-۱% در تنش ۶۰۰ کیلوپاسکال در آزمایش تک مرحله‌ای.۷۰
شکل۴-۱۲: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار اشباع مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در درصدهای وزنی۱/۰-۵/۰-۱% در تنش ۳۰۰ کیلوپاسکال در آزمایش تک مرحله‌ای.۷۱
شکل۴-۱۳: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار خشک مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در درصدهای وزنی۱/۰-۵/۰-۱% در تنش ۱۲۰۰ کیلوپاسکال در آزمایش تک مرحله‌ای.۷۱
شکل۴-۱۴‌: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار خشک مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در درصدهای وزنی۱/۰-۵/۰-۱% در تنش ۶۰۰ کیلوپاسکال در آزمایش تک مرحله‌ای.۷۲ شکل۴-۱۵‌: ارتباط نسبت تخلخل با زمان در نمونه ماسه رس‌دار خشک مسلح شده با الیاف ژئوتکستایل در درصدهای وزنی۱/۰-۵/۰-۱% در تنش ۳۰۰ کیلوپاسکال در آزمایش تک مرحله‌ای ۷۲
شکل۴-۱۶‌: ارتباط ضریب تراکم ثانویه و تنش خزشی در آزمایش‌های خزشی تک مرحله‌ای در حالت خشک بر نمونه ماسه رس‌دار مسلح شده با ژئوتکستایل در درصدهای وزنی۱/۰-۵/۰-۱% .۷۳ شکل۴-۱۷‌: ارتباط ضریب تراکم ثانویه و تنش خزشی در آزمایش‌های خزشی تک مرحله‌ای در حالت اشباع بر نمونه ماسه رس‌دار مسلح شده با ژئوتکستایل در درصدهای وزنی۱/۰-۵/۰-۱% .۷۳
فهرست علائم اختصاری


 

علامت اختصاری مفهوم یا توضیح
Cv ضریب تحکیم اولیه
Cα ضریب تراکم ثانویه
Cc ضریب تراکم پذیری
e تخلخل
e0 تخلخل اولیه
eEOP تخلخل در پایان تحکیم اولیه
۰σ تنش ۱ کیلو پاسکال
creepσ تنش خزشی
t100 زمان شروع تغییرشکل‌های خزشی
zε تغییرشکل قائم
k0 ضریب فشار خاک در حالت سکون
Φ ضریب اصطکاک
OCR نسبت بیش تحکیمی

مقدمه
رفتار تراکم پذیری خاک‌ها به نگرانی مهمی در مهندسی ژئوتکنیک تبدیل شده است. با اجرای ساختمان‌ها، خاکریزها، جاده‌ها و . اغلب نشست‌های قابل توجهی ایجاد می‌شود. این نشست‌ها را مخصوصاً زمانی می‌توان خیلی مهم تلقی نمود که فونداسیون سازه متشکل از لایه‌های عمیق رسی باشد. پیش‌بینی رفتار خاک بعد از ماه‌ها و یا سال‌ها با بهره گرفتن از دانش امروزی، چالش مهمی در مهندسی ژئوتکنیک می‌باشد. زمانی که خاک تحت بارگذاری ثابتی قرار می‌گیرد، باگذشت زمان تغییرشکل‌هایی را تجربه می‌کند که خزش نامیده می‌شود. تغییرشکل‌های وابسته به زمان، به خصوص زمانی که تغییرشکل‌های دراز‌مدت مطرح می‌شود، در مهندسی ژئوتکنیک اهمیت زیادی دارند. این تغییرشکل‌ها، شامل نشست سازه بر روی زمین‌های تراکم پذیر، حرکات شیب‌های طبیعی و یا گودبرداری شده، فشرده شدن زمین‌های نرم اطراف تونل و. می‌باشد.
استفاده از مصالح ژئوسنتتیک، از اواسط دهه هفتاد میلادی در دنیا اوج گرفته است. در بین این مصالح ژئوتکستایل‌ها و پس از آن ژئوممبرین‌ها بیشترین کاربرد را در بین مصارف گوناگون یافته‌اند. ژئوسنتتیک‌ها از مواد پلیمری تشکیل شده‌اند که همراه با مصالح طبیعی مثل خاک و سنگ در سازه‌های مهندسی بکار می‌روند. ژئوتکستایل‌ها عملکرد بسیار خوبی در رابطه با پخش و یکنواخت کردن تنش‌ها یا نیروها در یک سطح بیشتری داشته و به نحو مطلوبی مانع گسیختگی‌های نقطه‌ای و موضعی می‌شود. مصالح بنایی و خاکریزها تنش‌های فشاری را به نحو مطلوبی می‌توانند تحمل کنند در حالیکه درکشش ضعیف هستند. در حقیقت عملکرد الیاف در عمق معینی از خاک را می‌توان مشابه رفتار میلگردهای فولادی در بتن دانست. یک خصوصیات دیگر ژئوتکستایل‌ها، خاصیت ارتجاعی آن‌هاست و این امر موجب می شود که خاکی که با الیاف تقویت شده و تحت اثر بار خارجی دچار نشست شده است، بعد از حذف بار به حالت اولیه بر می‌گردد. مطالعات تئوری نشان می‌دهد که استفاده از الیاف ژئوتکستایل در خاک‌ها  باعث افزایش مقاومت و ضریب ارتجاعی خاک می‌شود ( محمد بلوچی، زینب قناد. ۱۳۸۹). با توجه به کاربرد ژئوسنتتیک‌ها، مطالعه تاثیرات آن‌ها بر رفتار خزشی ضروری بنظر می‌رسد.
 
 
 

  • پیشینه تحقیق

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:18:00 ب.ظ ]
 

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 

پایاننامهجهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 

عنوان:

بررسی وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه آنان

 

استاد راهنما:

دکتر سعید اسدی

 

اساتید مشاور:

دکتر حمزه علی نور محمدی

دکتر احمد سرداری

دی‌ماه ۱۳۹۳

 
 
 

چکیده

هدف: در این پژوهش وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران و سه عامل موثر بر آن یعنی شرایط سازمانی، راهبردهای مدیریتی و منابع خودکارآمدی و رابطه این سه عامل با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران بررسی گردید.
روش شناسیاین پژوهش به لحاظ روش تحقیق یک تحقیق توصیفی  تحلیلی و پیمایشی و به لحاظ هدف، از نوع کاربردی می‏باشد. همچنین ابزار گردآوری داده ها استفاده از پرسشنامه های استاندارد اسپریتزر و میشرا و وتن و کمرون و ابزار تجزیه و تحلیل آنها استفاده از نرم افزار SPSS و EXCEL می‏باشد.
نتایج: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران به عنوان یک کل با میانگین ۶۵/۵ در سطح مطلوب، در بعد شرایط سازمانی با میانگین ۵۴/۴ در سطح متوسط رو به بالا، در بعد راهبردهای مدیریتی با میانگین ۶۴/۴ در سطح متوسط رو به بالا و در بعد منابع خودکارآمدی با میانگین ۴۷/۴ در سطح متوسط رو به بالا قرار دارند. همچنین میان عامل شرایط سازمانی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران، میان عامل راهبردهای مدیریتی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران و میان عامل منابع خودکارآمدی با توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین دیدگاه کتابداران با سطح تحصیلی مختلف و بین دیدگاه کتابداران زن و مرد در زمینه وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی آنان تفاوت معنی‏داری وجود داشت.
کلیدواژ­ه­ها: توانمندسازی، توانمندسازی روان‏شناختی، کتابخانه های دانشگاهی، کتابداران، تهران
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
 
چکیده ح‌
فصل اولکلیات پژوهش ۱
۱-۱. مقدمه۲
۱-۲. بیان مسئله۴
۱-۳. اهداف پژوهش ۶
۱-۳-۱. هدف کلی ۶
۱-۳-۲. اهداف فرعی ۶
۱-۴. پرسش‌های پژوهش ۷
۱-۴-۱ پرسش‌اصلی ۷
۱-۴-۲. پرسش‌های فرعی ۸
۱-۵. فرضیه‌های پژوهش ۸
۱-۶. اهمیت وضرورت پژوهش ۹
۱-۶-۱. اهمیت نظری ۹
۱-۶-۲. اهمیت کاربردی ۱۰
۱-۷. تعریف‌های متغیرهای تحقیق ۱۱
۱-۷-۱.  تعریف‌های مفهومی و عملیاتی ۱۱
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱۷
۲-۱.بخش اول: مبانی نظری ۱۸
۲-۱-۱.مقدمه. ۱۸
۲-۱-۲. تعاریف توانمندسازی کارکنان ۱۸
۲-۱-۳. ریشه‏های توانمندسازی کارکنان ۲۰
۲-۱-۴.دیدگاه‏های مختلف توانمندسازی ۲۲
۲-۱-۴-۱.توانمندسازی از دیدگاه عقلایی ۲۳
۲-۱-۴-۲.توانمندسازی از دیدگاه انگیزشی ۲۴
۲-۱-۴-۳. توانمندسازی از دیدگاه فوق‏انگیزشی ۲۵
۲-۱-۴-۴. توانمندسازی از دیدگاه روان – سیاسی ۲۶
۲-۱-۴-۵. توانمندسازی از دیدگاه روان – نمادین ۲۷
۲-۱-۴-۶. توانمندسازی از دیدگاه رابطه‏ای(چند بعدی). ۲۸
۲-۱-۴-۷. توانمندسازی از دیدگاه روان‌شناختی ۲۹
۲-۱-۵. توانمندسازی روان‌شناختی ۳۱
۲-۱-۶. الگوی نظری مورد استفاده توانمندسازی روان‌شناختی در این پژوهش ۳۲
۲-۱-۷.ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی ۳۴
۲-۱-۸. شرایط سازمانی ۳۸
۲-۱-۸-۱. مقدمه. ۳۸
۲-۱-۸-۲. داشتن اهداف روشن ۳۸
۲-۱-۸-۳. ساختار سازمانی ۳۹
۲-۱-۸-۴. دسترسی به منابع. ۴۰
۲-۱-۸-۵. نظام پاداش‏دهی ۴۱
۲-۱-۹.راهبردهای مدیریتی ۴۳
۲-۱-۹-۱. فراهم نمودن اطلاعات. ۴۳
۲-۱-۹-۲.تفویض اختیار. ۴۴
۲-۱-۹-۳.استقلال و آزادی عمل کارکنان ۴۵
۲-۱-۹-۴.مدیریت مشارکتی ۴۶
۲-۱-۹-۵.تشکیل گروه‌های کاری ۴۷
۲-۱-۱۰.خودکارآمدی کارکنان ۴۸
۲-۱-۱۰-۱.الگوسازی ۴۷
۲-۱-۱۰-۲.حمایت‏های کلامی‌و اجتماعی ۴۸
۲-۱-۱۰-۳.برانگیختگی هیجانی ۵۱
۲-۱-۱۱.اهمیت کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی و لزوم توانمندسازی آنان ۵۲
۲-۱-۱۲. پیشینه درداخل کشور. ۵۴
۲-۱-۱۳.پیشینه در خارج کشور. ۵۹
۲-۱-۱۴.مرور، جمع بندی و نتیجه ‏گیری از  پیشینه‌های پژوهش در داخل و خارج کشور. ۶۱
فصل سوم : روش پژوهش ۶۳
۳-۱. مقدمه۶۴
۳-۲. روش پژوهش ۶۴
۳-۳. جامعه پژوهش و روش نمونه گیری ۶۵
۳-۴. ابزارگردآوری داده‌ها ۶۵
۳-۵. روایی یااعتبار۶۷
۳-۶. پایایی یااعتماد ۶۷
۳- ۷. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها ۶۸
۳-۸. شیوه انجام پژوهش۶۹
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ۷۱
۴-۱. مقدمه۷۲
۴-۲. ویژگی‏های جمعیت شناختی پژوهش ۷۲
۴-۲-۱.جنسیت. ۷۲
۴-۲-۲.سطح تحصیلات. ۷۳
۴-۲-۳.دانشگاه محل فعالیت. ۷۴
۴-۳.پاسخ به سوالات پژوهش ۷۵
۴-۳-۱.سوال اول ۷۵
۴-۳-۲.سوال دوم. ۷۷
۴-۳-۳.سوال سوم. ۷۹
۴-۳-۴.سوال چهارم. ۸۱
۴-۳-۵.سوال پنجم ۸۳
۴-۳-۶.سوال ششم ۸۶
۴-۳-۷.سوال هفتم ۸۹
۴-۳-۸.فرضیه اول پژوهش ۹۲
۴-۳-۹.فرضیه دوم پژوهش ۹۲
۴-۳-۱۰.فرضیه سوم پژوهش ۹۳
۴-۳-۱۱.فرضیه چهارم پژوهش ۹۴
۴-۳-۱۲. فرضیه پنجم پژوهش ۹۵
۴-۳-۱۳.سوال اصلی پژوهش ۹۶
فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها ۹۹
۵-۱. مقدمه۱۰۰
۵-۲. خلاصه یافته‌های پژوهش ۱۰۰
۵-۳. بحث و نتیجه ‏گیری ۱۰۶
۵-۴. پیشنهادات اجرایی ۱۱۷
۵-۵. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ۱۱۹
منابع و مآخذ۱۲۰
پیوست‌‌ها ۱۲۹
فهرست جداول
عنوان                                                                                           صفحه
جدول (۲-۱). سیر تاریخی توانمندسازی در روان‏شناسی. منبع (عبداللهی، ۱۳۸۵) ۲۱
جدول (۲-۲).سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی در علم مدیریت. منبع:(عبداللهی، ۲۲:۱۳۸۵) ۲۲
جدول (۲-۳). تفاوت‌های توانمندسازی از دو دیدگاه انگیزشی و فوق‏انگیزشی ۲۶
جدول ۲-۴. مزایای تفویض اختیار(منبع: رمزدن، ۱۹۹۷، ص۲۱۸) ۴۵
جدول (۳-۱). آلفای کرونباخ مقیاس‌ها ۶۸
جدول(۴-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. ۷۲
جدول(۴-۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات. ۷۳
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دانشگاه محل فعالیت. ۷۴
جدول(۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی ۷۵
جدول(۴-۵): وضعیت احساس شایستگی کتابداران. ۷۶
جدول(۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس موثر بودن. ۷۷
جدول (۴-۷):میانگین و انحراف معیار احساس موثر بودن کتابداران. ۷۹
جدول(۴-۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس معنی‏دار بودن. ۷۹
جدول (۴-۹):میانگین و انحراف معیار احساس معنی‏دار بودن کتابداران. ۸۱
جدول(۴-۱۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس اعتماد. ۸۱
جدول (۴-۱۱):میانگین و انحراف معیار احساس اعتماد کتابداران. ۸۳
جدول(۴-۱۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی ۸۳
جدول (۴-۱۳):میانگین و انحراف معیار شرایط سازمانی کتابداران. ۸۴
جدول (۴-۱۴):میانگین و سایر عوامل شرایط سازمانی کتابداران. ۸۵
جدول(۴-۱۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی ۸۶
جدول (۴-۱۶):میانگین و انحراف معیار راهبردهای مدیریتی کتابداران. ۸۷
جدول (۴-۱۷):میانگین وانحراف معیار سایر عوامل راهبردهای مدیریتی کتابداران. ۸۸
جدول(۴-۱۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی ۸۹
. جدول (۴-۱۹):میانگین و انحراف معیار عامل منابع خودکارآمدی کتابداران. ۹۰
جدول (۴-۲۰). میانگین و انحراف معیار سایر عوامل منابع خودکارآمدی ۹۱
جدول(۴-۲۱):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان شرایط سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی   ۹۲
جدول (۴-۲۲):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان راهبردهای مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی   ۹۳
جدول(۴-۲۳):نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون پیرامون میزان منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی   ۹۴
جدول(۴-۲۴): آماره‌های توصیفی میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات. ۹۴
جدول (۴-۲۵)نتایج آزمون تحلیل واریانس پیرامون میزان توانمندسازی روان‌شناختی بر حسب تحصیلات. ۹۵
جدول (۴-۲۶): آماره‌های توصیفی جنسیت  در مقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی ۹۶
جدول (۴-۲۷): نتایج آزمون t-test برای مقایسه دو گروه درمقیاس میزان توانمندسازی روان‌شناختی ۹۶
جدول(۴-۲۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی کارکنان. ۹۷
جدول (۴-۲۹): وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران. ۹۸
جدول (۵-۱):وضعیت توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران. ۱۰۱
جدول (۵-۲): وضعیت عامل شرایط سازمانی کتابداران. ۱۰۲
جدول (۵-۳). بررسی وضعیت عامل راهبردهای مدیریتی کتابداران. ۱۰۳
جدول (۵-۴). وضعیت عامل منابع خودکارآمدی کتابداران. ۱۰۴
جدول (۵-۵). وضعیت فرضیه‌های پژوهش توانمندسازی روان‌شناختی کتابداران  ۱۰۵
فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان                                                                                                صفحه
نمودار (۴-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان احساس شایستگی ۷۶
نمودار (۴-۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موثر بودن. ۷۸
نمودار (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان معناداری ۸۰
نمودار (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد. ۸۲
نمودار(۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان شرایط سازمانی ۸۴
نمودار(۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان راهبردهای مدیریتی ۸۷
نمودار(۴-۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان منابع خودکارآمدی ۹۰
نمودار (۴-۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان توانمندی روان‌شناختی کتابداران. ۹۸

-۱. مقدمه

مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌ها حیاتی‏ترین نوع مدیریت به شمار می‌رود. فرسودگی سرمایه انسانی کیفیت کالاها و خدمات تولیدی را به مخاطره می‏اندازد و آموزش و پرورش منابع انسانی در عصر محوریت دانایی می‏تواند راهکاری برای همه جوامع باشد. بنابراین تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‏ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است و از این روست که مسئولان سازمان‏ها با یاری متخصصان رفتار و منابع انسانی توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‏دارند (احمدی، صفری کهره و نعمتی، ۱:۱۳۸۹).
یکی از مفاهیمی‌که در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح می‏شود، توانمندسازی کارکنان است. توانمندسازی عبارت است از اینکه افراد تصمیمات و اقدامات خود را به عهده بگیرند. این امر به معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‏گیری‏هایی است که بر فعالیت آنان تاثیر می‌گذارد.
اصطلاح توانمندسازی در دودهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به سرعت به عنوان موضوع روز مطرح گردید و توسط نظریه‌پردازانی چون کانگر و کاننگو[۱] (۱۹۸۵)، اسپریتزر[۲] (۱۹۹۵)، توماس و ولتهوس[۳]، کنت و بلانچارد[۴]، جان پی کارلوس[۵] و راندولف[۶](۲۰۰۰) گسترش یافت.
توانمندسازی روان‌شناختی منابع انسانی نیز به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‏ها و شایستگی‌های افراد می‏باشد. علاوه بر این باعث می‏شود تا کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند. بدین معنی که آنان باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی لازم برای انجام وظایف را به طور موفقیت‏آمیز داشته و احساس کنند توانایی تاثیر‏گذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند. احساس می‏کنند که اهداف شغلی معنی‏دار و ارزشمندی را دنبال می‏کنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار می‏شود (عبداللهی و نوه ابراهیم، ۵۴:۱۳۸۵).
از طرفی کتابخانه یکی از نهادهای پویایی جامعه است که تحول جامعه در ابعاد مختلف می‏تواند به کارکرد این نهاد وابسته باشد. کتابخانه‏های دانشگاهی نیز که مسئولیت بیشتری را در ارتباط با جامعه علمی‌کشور بر عهده دارند جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و با هدف ارائه خدمت به مراجعان (استاد، دانشجو و پژوهشگر) نیازمند نیروی انسانی توانا، علاقه مند، متخصص و با تجربه است (اشرفی ریزی، ۱۳۸۸).
دنیا پس از سالها تجربه به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق، توانمند و باانگیزه برخوردار باشد. در این میان توانمندسازی کتابداران به ویژه توانمندسازی روان‌شناختی آنان با توجه به اینکه مسئولیت پیوند بین منابع اطلاعاتی و استفاده کنندگان از اطلاعات را برعهده دارند از اهمیت و ضرورت ویژه‏ای برخوردار است (حقیقی، ۱۳۷۲).
لذا پژوهش حاضر که به بررسی وضعیت توانمندسازی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی دولتی شهر تهران از بعد روان‏شناختی آن می‏پردازد، می‏تواند با روشن کردن زوایای این مقوله، مسئولان را در پرورش نیروی انسانی کتابخانه‏های دانشگاهی یاری کرده و نیروی انسانی توانمندتر، بانشاط تر و باانگیزه تری را برای خدمت به کاربران و مراجعان داشته باشند.
 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:08:00 ب.ظ ]
 

عنوان : بکار­گیری الکترود­های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو­تیوب­های کربنی برای اندازه ­گیری الکتروتجزیه­ی ترکیبات اعتیاد­آور

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشکده علوم پایه

گروه شیمی

 

پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته شیمی، گرایش تجزیه

 

عنوان :

بکار­گیری الکترود­های اصلاح شده با مایعات یونی و نانو­تیوب­های کربنی برای اندازه ­گیری الکتروتجزیه­ی ترکیبات اعتیاد­آور

 

 

استاد راهنما:

دکتر بیوک حبیبی

 

استاد مشاور :

دکتر زهرا ایازی

 

بهمن ۱۳۹۲

تبریز- ایران

چکیده:
در بخش اول این کار پژوهشی، نانوتیوب کربن چند دیواره (MWCNT ) و مایع یونی(IL) روی سطح الکترود کربن سرامیکی که بوسیله­ روش سل- ژل تهیه شده بود، نشانده شد. فرآیند نشاندن بوسیله قطره­گذاری سوسپانسیونی از MWCNT/IL در دی متیل فرم آمید بر روی سطح الکترود ساخته شده صورت گرفت. در ادامه خواص الکتروکاتالیزی الکترود کربن سرامیک­ اصلاح شده با نانولوله­های کربنی چند­دیواره (CNT/CCE) و الکترود کربن­سرامیک اصلاح شده با نانولوله­های کربنی چند­دیواره و مایعات یونی (IL/CNT/CCE) با الکترود کربن سرامیک اصلاح نشده(CCE) مقایسه شده است.
در بخش دوم این کار، رفتار الکتروشیمیایی مورفین و فنیل­افرین روی CCE، MWCNT/CCE و IL/CNT/CNT بررسی شد؛ ولتاموگرام چرخه­ای این دو ترکیب نشان می­دهد که جریان پیک اکسیداسیون آنها روی MWCNT/CCE/IL از جریان مربوط به MWCNT/CCE وCCE برهنه بزرگتر است، که از خصوصیات کاتالیتیکی بهتر نانوکامپوزیت حاصل از ­استفاده­ی همزمان MWCNT و  IL ناشی می­شود. نتایج حاصل از این مطالعات نشان می­دهد، که این الکترود می ­تواند به عنوان حسگری مناسب، برای اندازه گیری مورفین و فنیل­افرین به کار رود. اندازه ­گیری دو ترکیب ذکر شده به دو روش CV و پالس ولتامتری تفاضلی (DPV) انجام شد وحد تشخیص برای این دو گونه محاسبه شد.
در پایان، اندازه ­گیری همزمان مورفین و فنیل­افرین با بهره گرفتن از الکترود MWCNT/CCE/IL انجام شد و نشان داده شد که دو ترکیب مورد نظر بدون مزاحمت یکدیگر در ترکیبات مختلف قابل اندازه ­گیری­اند.

کلید واژه ­ها: الکترود کربن سرامیک، الکترود اصلاح شده، مایعات یونی، نانولوله­های کربنی چند دیواره، مورفین، فنیل­افرین.

  چکیده فارسییک
فصل اول
پیش‌زمینه پژوهش
        
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- حسگرها­ی شیمیایی ۲
۱-۲-۱- حسگرهای گرمایی. ۳
۱-۲-۲- حسگرهای جرمی ۴
۱-۲-۳- حسگرهای الکتروشیمیایی. ۴
۱-۳- الکترودهای کربنی ۶
۱-۴- الکترودهای کربن ­سرامیک ۶
۱-۴-۱- فرآیند سل-ژل. ۷
۱-۵- الکترودهای اصلاح شده­ی شیمیایی ۸
۱-۵-۱- روش­های بر پایه تشکیل پیوند کووالانسی ۹
۱-۵-۲- روش­های بر پایه جذب سطحی برگشت­ناپذیر. ۱۰
۱-۵-۳- پوشش الکترود­ها با فیلم­های پلیمری. ۱۱
۱-۵-۴- تجمع­های سازمان یافته ۱۱
۱-۵-۵- اصلاح الکترود­ها با نانو­مواد ۱۲
۱-۶- نانولوله­های کربنی ۱۲
۱-۶-۱- روش­های تولید نانو­لوله­های کربنی ۱۶
۱-۶-۲- ویژگی­ها و خصوصیات نانولوله­های کربنی ۱۷
۱-۶-۳- کاربرد نانولوله­های­ کربنی در شیمی تجزیه. ۲۰
۱-۷- مایعات یونی. ۲۰
۱-۷-۱- ساختار مایعات یونی ۲۱
۱-۷-۲- خواص فیزیکی و شیمیایی مایعات یونی ۲۲
۱-۷-۳- سطوح اصلاح شده با مایعات یونی. ۲۳
۱-۷-۴- کاربرد مایعات یونی در الکتروشیمی ۲۸

۱-۸- الکترودهای اصلاح شده با هیبرید نانو­لوله­های کربنی و مایعات یونی ۲۹
۱-۹- معرفی ترکیب مورد مطالعه. ۳۰
۱-۹-۱- مورفین. ۳۰
۱-۹-۲- اهمیت اندازه ­گیری مورفین ۳۳
۱-۹-۳- فنیل­افرین و اهمیت اندازه ­گیری آن ۳۳
۱-۱۰- اهداف پژوهشی کار حاضر ۳۴

فصل دوم
مواد و روشها

۲-۱- مواد شیمیایی. ۳۶
۲-۲- وسایل و تجهیزات. ۳۶
۲-۳- الکترودها ۳۷
۲-۴- روش تهیه الکترودهای کار. ۳۷
۲-۴-۱- چگونگی تهیه CCE برهنه ۳۷
۲-۴-۲- تولید الکترودهای کربن سرامیک اصلاح شده با MWCNT و IL. 38
۲-۵- الکترولیت‌ها ۳۸

فصل سوم
نتایج و بحث

۳-۱- بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود کربن سرامیک (CCE). 40
۳-۱-۱- بررسی مورفولوژی سطحی الکترود کربن سرامیک ۴۱
۳-۱-۲- بررسی خواص الکترود­های کربن سرامیک اصلاح شده. ۴۲
۳-۱-۲- الف- الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانولوله­های کربنی چند دیواره ۴۲
۳-۱-۲- ب- الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانولوله­های کربنی چند دیواره و مایع یونی ۴۳
۳-۱-۳- بررسی تاثیر الکترولیت حامل و pH بر روی رفتار الکتروشیمیایی الکترود        /MWCNT/CCE/IL       ۴۴

۳-۱-۴- بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود کربن سرامیک اصلاح شده با نانوتیوب­ کربنی چند                   دیواره و مایع یونی (IL/MWCNT/CCE). 45
۳-۱-۵- مطالعه رفتار الکتروشیمیاییCCE/IL/MWCNT توسط [K 3Fe(CN)6]. 46
۳-۱-۶- بررسی پایداری IL/MWCNTs/CCE در قبال چرخه پتانسیل و زمان. ۴۸
۳-۲- کاربرد الکترود اصلاح شده با IL/MWCNT 49
۳-۲-۱- الکتروکاتالیز مورفین ۴۹
۳-۲-۱-۱- تاثیر pH  بر رفتار الکتروشیمیایی مورفین. ۵۰
۳-۲-۱-۲- تاثیر سرعت روبش پتانسیل. ۵۳
۳-۲-۱-۳ – اندازه ­گیری مورفین. ۵۴
۳-۲-۱-۳- الف- ولتامتری چرخه­ای. ۵۵
۳-۲-۱-۳- ب- پالس ولتامتری تفاضلی. ۵۶
۳-۳- ­­ اندازه گیری همزمان مورفین و فنیل­افرین ۵۷
۳-۳-۱- الکترواکسیداسیون فنیل افرین در سطح MWCNT/CCE/IL. 58
۳-۳-۱-۱- تاثیر pH بر رفتار الکتروشیمیایی فنیل­افرین ۵۹
۳-۳-۱-۲- تاثیر سرعت روبش پتانسیل. ۶۰
۳-۳-۱-۳- اندازه ­گیری فنیل­افرین ۶۱

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:07:00 ب.ظ ]