پایان نامه دانشگاهی


آذر 1399
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


سایت دانلود متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق ارشد -علمی تخصصی دانشگاهی متن کامل در سایت 40y.ir


جستجو


  

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان‌نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی صنایع-صنایع

 

پایان نامه :

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

 

استاد راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

مهندس رضا حسن‏زاده

 

پاییز ۹۳

 
 
 
چکیده
 
ارائه‏ یک مدل یکپارچه و فراگیر برای زنجیره های تأمین مدنظر است که در آن به هر دو عامل کلیدی زنجیره (کارایی و پاسخگویی)، توجه لازم شود. در این پایان‏ نامه، ضمن توجه لازم و جامع به هر دو جنبه‏ی هزینه و کیفیت، سعی می‌شود تا زنجیره‏ی تأمینی تهیه شود با اندکی بومی‏سازی در زنجیره های دیگر قابل کاربرد باشد. به همین منظور، مدل پیشنهادی در یک زنجیره‏ی تأمین چهار سطحی شامل، تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‏کننده و مشتری فرموله شده است. زنجیره شامل هزینه‏ های ملموس و غیرملموس می‏باشد. برای هدف کیفیت نیز، کیفیت تأمین‌کنندگان، کیفیت تولیدکننده و کیفیت توزیع‏کنندگان در نظر گرفته‌شده است. مدل دوهدفه‏ پیشنهادی توسط راه‌حل روش پارامتری (وزین) به یک مدل تک هدف‏ تبدیل‌شده و برای مثالی با سایز متوسط با شرایط واقعی حل‌شده است. نتایج محاسباتی و تحلیل‏های موجود حکایت از کارایی مدل پیشنهادی و همچنین روش حل دقیق موجود برای مسائل کوچک و متوسط دارد. در این پایان‏ نامه، شرکت فرآورده‏های لبنی کاله به‌عنوان تولیدکننده‏ی زنجیره‌ی تأمین درنظرگرفته می‌شود.
 
واژه ‏های کلیدی: لجستیک، مکان‏یابی، زنجیره‌ی تأمین، مدیریت، تأمین‌کننده، انتخاب، تصادفی، برنامه‏ ریزی، چندهدفه، بهینه‌سازی، کیفیت، شش سیگما
فهرست مطالب
فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش. ۲
۱.مقدمه. ۲
۱-۱.تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین ۳
۱-۱-۱. انواع شبکه‏های زنجیره تأمین ۴
۱-۱-۲. فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین ۴
۱-۱-۳. زنجیره‏ی پاسخ‏گو و کارا ۶
۱-۱-۴.طبقه‌بندی هزینه‏ های موجود در زنجیره تأمین ۸
۱-۱-۵.برنامه‏ ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای ۱۰
۱-۲.اهداف پژوهش. ۱۱
۱-۳.ضرورت پژوهش. ۱۲
۱-۴.جمع‌بندی ۱۳
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش. ۱۴
۲.مقدمه. ۱۵
۲-۱.مرور بر ادبیات به‏کارگیری مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین ۱۶
۲-۲.مرور بر ادبیات هزینه کیفیت. ۱۹
۲-۲-۱.مرور بر ادبیات هزینه‏ی کیفیت در زنجیره‌ی تأمین ۲۵
۲-۲-۲.مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره‌ی‌تامین ۲۷
۲-۲-۳.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین ‏کنندگان در زنجیره‏ی تأمین ۲۸
۲-۲-۴.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ی تأمین ۳۰
۲-۲-۵.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏کنندگان در زنجیره تأمین ۳۱
۲-۳.مرور بر ادبیات برنامه‏ ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای زنجیره‌ی‌تامین ۳۶
۲-۴.مرور بر ادبیات روش‏های حل مسائل زنجیره‌ی‌تامین ۳۷
۲-۴-۱.مرور بر ادبیات تکنیک نیل به مقصد. ۳۸
۲-۵.ادبیات حوزه پژوهش. ۳۹
۲-۵-۱.تاریخچه شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. ۳۹
۲-۵-۲.جوایز و مدال‌ها ۳۹
۲-۵-۳. استانداردها ۴۰
۲-۵-۴. فعالیت اصلی شرکت. ۴۰
۲-۵-۵.محصولات و برندهای شرکت. ۴۱
۲-۵-۶.محصول موردمطالعه. ۴۳
۲-۶.نتیجه ‏گیری ۴۳
فصل سوم روش پژوهش. ۴۶
۳.مقدمه. ۴۷
۳-۱.هزینه‏ی کیفیت (هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده) ۴۷
۳-۱-۱.انواع هزینه‏ های کیفیت. ۴۷
۳-۲.هزینه‏ی کیفیت تأمین‌کنندگان. ۵۰
۳-۳.تکنیک نیل به مقصد. ۵۲
۳-۴.روش حل: روش پارامتری ( وزین) ۵۳
۳-۵.هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان. ۵۶
۳-۶.پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله. ۵۷
۳-۷.مینیمم سازی هزینه‏ی کل ۶۱
۳-۷-۱.هزینه‏ی خرید مواد خام تأمین ‏کنندگان. ۶۱
۳-۷-۲.هزینه‏ی حمل مواد خام/محصولات. ۶۱
۳-۷-۳.هزینه‏ی تولید محصول. ۶۲
۳-۷-۴.هزینه‏ی نگهداری موجودی ۶۲
۳-۷-۵.هزینه‏ی کیفیت. ۶۳
۳-۸.ماکزیمم سازی کیفیت کل زنجیره‌ی تأمین ۶۵
۳-۸-۱. کیفیت تأمین ‏کنندگان. ۶۶
۳-۸-۲.کیفیت مراکز توزیع. ۶۶
۳-۸-۳. کیفیت محصولات تولیدی ۶۷
۳-۹.محدودیت‌ها ۶۸
۳-۱۰.نتیجه‌گیری ۷۲
فصل چهارم محاسبات و یافته‌های پژوهش. ۷۳
۴.مقدمه. ۷۴
۴-۱.روش حل: روش پارامتری ( وزین) ۷۴
۴-۲.نتایج محاسباتی ۷۶
۴-۲-۱.اطلاعات تأمین ‏کنندگان. ۷۷
۴-۲-۲.اطلاعات مشتریان و مراکز توزیع. ۷۸
۴-۳.نتــــــایج و تفـــاســـــــیر. ۹۱
۴-۳-۱.بررسی اثر عامل‌های کلیدی بر جواب بهینه. ۹۱
۴-۳-۲.سناریوی صفر. ۹۱
۴-۳-۳.سناریوی یک. ۹۲
۴-۳-۴.سناریوی دو. ۹۲
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها ۹۴
۵.مقدمه. ۹۵
۵-۱.جمع‏بندی و نوآوری ۹۵
۵-۲.پیشنهاد‌ها برای مطالعات آتی ۹۶
۵-۳.توصیه‌های راهبردی ۹۷
فهرست مراجع. ۹۹
پیوست‏ها: ۱۰۴
کد GAMS: 105
چکیده انگلیسی: ۱۱۶
 
 
فهرست جداول
جدول ‏۲‑۱ مقالات مطالعه شده با توجه به تابع هدف آن‌ها از سال ۲۰۰۰ به بعد. ۱۷
جدول ‏۲‑۲-تفکیک ادبیات حوزه پژوهش با توجه به برنامه‏ ریزی زمانی و سطوح زنجیره تأمین ۳۷
جدول ‏۴‑۱- اطلاعات تأمین ‏کنندگان. ۷۷
جدول ‏۴‑۲- اطلاعات مربوط مراکز توزیع. ۷۸
جدول ‏۴‑۳- اطلاعات مربوط به مشتریان. ۷۹
جدول ‏۴‑۴- نرخ کرایه حمل (ریال برحسب تن و مسافت) ۸۳
جدول ‏۴‑۵- نرخ کرایه حمل(  ) (ریال برحسب مسافت  و۱تن) ۸۴
جدول ‏۴‑۶-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع احمدآباد (تعداد) ۸۴
جدول ‏۴‑۷-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع اصفهان (تعداد) ۸۵
جدول ‏۴‑۸- هزینه‏ی نگهداری موجودی و ظرفیت هر یک از مراکز توزیع. ۸۵
جدول ‏۴‑۹- حجم، میزان مصرف در محصول تولیدشده اهمیت ماده اولیه. ۸۵
جدول ‏۴‑۱۰-میزان کیفیت خدمت‏دهی گزینه‏ی a برای هر مرکز توزیع. ۸۵
جدول ‏۴‑۱۱-هزینه‏ی کیفیت خدمت‌دهی هر مرکز توزیع. ۸۶
جدول ‏۴‑۱۲-تقاضای مشتری k در ماه‌های مختلف سال (تعداد) ۸۶
جدول ‏۴‑۱۳-درصد ماده معیوب شیر که از تأمین‏کننده i تأمین می‌شود ۸۷
جدول ‏۴‑۱۴-هزینه‏ی خرید شیر از تأمین‏کننده i (10ریال) ۸۷
جدول ‏۴‑۱۵-میزان بهینه شیر که توسط هر تأمین‏کننده عرضه می‌شود(تن) ۸۸
جدول ‏۴‑۱۶- میزان بهینه تولید محصول در دوره‏های مختلف. ۸۸
جدول ‏۴‑۱۷-میزان بهینه محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع اصفهان منتقل می‏شوند. ۸۹
جدول ‏۴‑۱۸-محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع احمدآباد منتقل می‏شوند. ۸۹
جدول ‏۴‑۱۹-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپر مارکت-سحر. ۸۹
جدول ‏۴‑۲۰-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپرمارکتی- نیستان. ۸۹
جدول ‏۴‑۲۱-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به ملت صفری ۹۰
جدول ‏۴‑۲۲-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به هایپر استار. ۹۰
جدول ‏۴‑۲۳-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع احمدآباد ۹۰
جدول ‏۴‑۲۴-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع اصفهان. ۹۰
جدول ‏۴‑۲۵-مقادیر مختلف جواب به ازای αهای مختلف. ۹۳
 
فهرست شکل‏ها
شکل ‏۱‑۱- کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی [۱]. ۷
شکل ‏۱‑۲- طیف پاسخ‏گویی [۱]. ۷
شکل ‏۲‑۱-مدل PAF برای دسته ‏بندی هزینه‏ ها [۱۱] ۲۲
شکل ‏۲‑۲-مدل جوران برای دسته ‏بندی هزینه‏ ها (جوران و گراینا، ۱۹۹۸) [۸] ۲۴
شکل ‏۲‑۳-شرکت فراورده‏های لبنی کاله. ۳۹
شکل ‏۳‑۱- سطح بهینه‏ای از کیفیت [۸] ۵۰
شکل ‏۳‑۲-  ساختار زنجیره‌ی تأمین پیشنهادی ۵۴
شکل ‏۳‑۳- ساختار زنجیره‌ی تأمین[۱] ۵۴
شکل ‏۳‑۴- مدل زنجیره‏ تأمین ۵۵
 شکل ‏۴‑۱-نقشه دریافت شیر و ارسال محصول در شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. ۷۶
شکل ‏۴‑۲-نقشه دریافت شیر تأمین ‏کنندگان. ۷۸
شکل ‏۴‑۳-مکان مرکز توزیع(بانی چاو) اصفهان در Google map. 79
شکل ‏۴‑۴- مکان مرکز توزیع(بانی چاو) احمدآباد تهران در Google map. 79
شکل ‏۴‑۵-مکان فروشنده هایپر استار اصفهان در Google map. 80
شکل ‏۴‑۶-مکان فروشنده ملت صفری اصفهان در Google map. 80
شکل ‏۴‑۷-مکان فروشنده سوپر مارکت-سحر در تهران در Google map. 81
شکل ‏۴‑۸-مکان  فروشنده سوپرمارکتی- نیستان در تهران در Google map. 81
شکل ‏۴‑۹-مکان کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله در Google map. 82

۱.              مقدمه

در دهه‏ی ۱۹۷۰ شرکت‏ها به دنبال تکنیک‏ها و راهبردهایی بودند که با بهره گرفتن از آن بتوانند هزینه‏ های تولیدی خود را کاهش دهند و در بازارهای مختلف رقابت کنند. برخی از این تکنیک‏ها عبارت بودند از: سیستم‏های زمان‌بندی به هنگام[۱]، سیستم کانبان[۲]، تولید ناب[۳]، مدیریت کیفیت جامع[۴] و غیره. شرکت‏ها توانستند با بهره گرفتن از این تکنیک‏ها، هزینه‏ های تولیدی خود را کاهش دهند ولی شرکت‏های رقیب هم با بهره گرفتن از این تکنیک‏ها، هزینه‏ های تولیدی خود را تا حد ممکن کاهش داده ‏اند. پس برای کاهش هزینه‏ ها و ماندن در بازار رقابتی باید سایر فرصت‏های بالقوه برای کاهش هزینه را پیدا کرد. یکی از راه‏هایی که فرصت‏های بالقوه‏ی زیادی برای کاهش هزینه در آن وجود دارد، مدیریت زنجیره‌ی تأمین[۵] است [۱].
زنجیره‌ی تأمین شامل همه مراحلی[۶] (اعضای زنجیره) است که چه مستقیم چه غیر‏مستقیم، در برآورده سازی درخواست یک مشتری نقش دارند. در یک زنجیره‌ی تأمین معمولی، مواد خام از تأمین‌کنندگان به کارخانه‏ها

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-28] [ 10:27:00 ب.ظ ]
 

گروه فقه و حقوق اسلامی

پژوهش نامه کارشناسی ارشد

موضوع:

حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد رضا توحیدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید فیروزآبادی

 
 
 
چکیده:
دانش بشری هر روز گسترش می یابد و بر ابعاد آن افزوده می شود. هر روز یافته علمی دانشمندان عمق بیشتری می یابد و درک بشر از حقایق عمیق تر می گردد.
دانش حقوق نیز از این تحول بازنمانده و هر روز نظریات تازه بر آن افزوده می گردد. حقوق زنان بخشی از پیکره این دانش است که محققین زیادی درباره آن تحقیق نموده اند و کتب بسیاری در این باره نگاشته شده است. بسیاری از این نوشته ها ناشی از خرد و تفکر نویسنده بوده و ممکن است با مفاهیمی چون عدل، اخلاق و انصاف مغایرت داشته باشد و یا منبعث از تعصب و غرض ورزی باشد اما حقوق اسلام با رعایت تمام جوانب حقوق طبیعی و حقوق انسانی برای زنان، نظامی را وضع نمود که نه صرفاً از عقل که تلفیقی از عقل و نقل است و پاسخ تمام مسائل مربوط به زنان را بدون کم و کاستی می دهد و ارزش واقعی زنان را در نظر می گیرد.
رعایت کرامت ذاتی و اکتسابی در این نظام حقوقی در نظر گرفته شده است و حقوق مالی، سیاسی و فرهنگی با رعایت اصل تساوی و نه اصل تشابه از ویژگی های این نظام است.
تحقیق درباره حقوق زنان در آلمان، کشوری توسعه یافته و ثروتمند که مبنای حقوقی دینی نیست و قانون اساسی این کشور هیچ دینی را به رسمیت نمی شناسد به همین دلیل مبنای حقوق این کشور برگرفته از گزاره های دینی نیست و حقوق زنان بر اساس اصل سوم قانون اساسی آلمان با  مردان مساوی است وزنان با تلاش زیاد برای تحقق آرمان تساوی حقوق در آلمان کوشش می کنند.
تساوی در آموزش، اشتغال و دستمزد ها از اهداف دولت و گروه های حقوق بشری در آلمان است. 
این تحقیق به بررسی مصادیق و تعاریف حقوق اجتماعی زنان در اسلام و آلمان می پردازد.
مقدمه:
از دیر باز انسان ها برای بهتر زیستن کوشیده اند و قوانینی وضع نموده اند که بتوانند با آن قوانین و مقررات به جامعه حود نظم بدهند و یک جامعه درست مدنی بسازند . دین مبین اسلام نیز براین عمل انسان ها مهر تائید زد وانسان ها با عنایت به عقل و وحی توانستند قوانینی مدون سازند بدون تردید قوانین اسلام برای انسان بماهو انسان وضع گردیده و در برخی از موارد گزاره های دینی برای جنسی خاص قوانین حاص مدون نموده است تا ویژگی های خاص روحی و شخصیتی هر جنس را در قانون گذاری لحاظ کند .
از سوی دیگر جهان در عصر ارتباط است و هر روز در عرصه جهانی شاهد تحولی هستیم از این رو نمی توانیم نسبت به غرب و تحولات آن بی تفاوت باشیم از اینرو باید بکوشیم تا با شناخت کشورهای دیگر و قوانین آن از دستاوردهای آن نیز استفاده کنیم و در صورت ضرورت ووجود خلا قانونی از قوانین سایر کشورها نیز بهره ببریم .
حقوق اجتماعی نیز یکی از این ابعاد حقوق است که امروز با توجه به گسترش مناسبات اجتماعی اهمیت بیشتری یافته است .از این رو باید کوشید تا با شناخت قوانین کشورهای توسعه یافته و بررسی اسناد بین المللی ،ابعاد گسترده آن را بهتر شناخت و برای توسعه روابط اجتماعی و ایجاد یک جامعه مدنی از آن بهره جست .این پایان نامه به بررسی حقوق اجتماعی زنان در ایران و آلمان می پردازد.
فصل اول: کلیات
حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های حقوق بشر است و بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که بررسی حقوق زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و ترازو برای سنجش حقوق بشر در یک کشور است .
اسلام به عنوان مکتب سعادت ابعاد مختلف آن را بررسی کرده و با شناخت دقیق از ویژگی های روحی و جسمی زنان برای آنان حقوق متناسب با شخصیت آنها را وضع نموده است. با این توصیف می توان حقوق زنان را به سه دسته تقسیم کرد: حقوق و مسئولیت فردی حقوق و مسئولیت اجتماعی که شامل حقوق و مسئولیت های سیاسی فرهنگی و اقتصادی میشود و مسئولیت های خانوادگی که محل تجلی آن خانواده است.
این تحقیق مساله حقوق اجتماعی و زنان را بررسی کرده و آن را با نظام حقوقی آلمان مقایسه می کند.
سوال اساسی در این تحقیق تبیین توضیح و بررسی حقوق اجتماعی زنان در دو نظام حقوقی اسلام و آلمان است. 
این تحقیق سعی می کند بدون جانبداری و تعصب به بررسی وضعیت زنان در این دو حوزه بپردازد؟
۱-۱- بیان جنبه مجهول مسئله
حقوق زنان موضوعی است که به کرات راجع به آن بحث شده است، اما بررسی حقوق اجتماعی  زنان دارای جنبه های مبهم و پیچیده ای است. مباحثی هستند که نیازمند موشکافی و تبیین عمیق هستند و علاوه بر آن مساله مجهول حقو ق زنان در کشور آلمان است و اهمیت حل مساله حقوق زنان در آلمان مهم ترین دغدغه این تحقیق به شمار می رود.
۲-۱- سوالات تحقیق
۱-۲-۱- سوال اصلی تحقیق
– حقوق اجتماعی زنان در فقه اسلامی و سیستم حقوقی آلمان کدام می باشد؟
۲-۲-۱ سوالات فرعی تحقیق
– تاثیر جنسیت در بهره گیری از مصادیق حقوق اجتماعی چگونه می باشد؟
-مبانی تحلیلی تفاوت زنان در بهره گیری از حقوق اجتماعی در نگرش فقه اسلامی و حقوق آلمان چیست؟
۳-۱- پیشینه تحقیق
۱- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا، ۱۳۷۸
۲- مهر پور، حسین، حقوق زن، چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۹
۳- محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۴
۴- نور حسین فتیده، طاهر، حقوق زن در قرآن و عهدین، فرهنگ گستر، تهران، ۱۳۷۹
۵- مظاهری، حبیب، شخصیت زنان در قرآن و عهدین، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۰
۶- حکیم پور، محمد، حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد، چاپ اول، انتشارات نواندیش، زمستان ۱۳۸۲
۷- کار مهر انگیز، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان، چاپ اول، تهران، انتشارات روشنفکران و مطالعان زنان، ۱۳۷۹
۸- اشکوری فنایی، محمد، منزلت زن در اندیشه اسلامی، قم، موسسه پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷
۹- هدایت نیا، فرج ا، حقوق مالی زوجه، چاپ اول، قم، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، ۱۳۸۵
۱۰- جوادی املی، عبد ا.، زن در آیینه جمال و جلال، قم، مرکز نشر اسرا، ۱۳۷۵
۱۱- مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲
۱۲- صدر، حسن، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، فراهانی
۱۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت زنان در جمهوری اسلامی، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۴- جعفری، محمد تقی، زن از دیدگاه امام علی علیه السلام، تهران، دفتر نشر اسلامی، ۱۳۷۸
۱۵رئوف، هبه مشارکت سیاسی زن، ترجمه محسن آرمین، تهران، قطره، ۱۳۷۷
۱۶- امی، محبوبه، پیش درآمدی بر حجاب سیاسی و بد حجابی سیاسی، حضور، آبان۱۳۷۰
۴-۱- اهمیت موضوع
زنان به دلیل اینکه درصد زیادی از جامعه را تشکیل می دهند موضوع مهمی برای تحقیق و اندیشه هستند. مساله حقوق اجتماعی آنها که امروز موضوع پرونده های زیادی در دادگاهها است مساله مهریه ونفقه از مسایل مهم و اساسی جامعه است که باید با دقت و موشکافی آن را تبیین نمود و تطبیق آن با حقوق زن در کشور مترقی و پیشرفته آلمان زوایای تاریک این موضوع را بیشتر روشن می کند. مفهوم حقوق بشر و رعایت حقوق زنان در آلمان و اسلام را  روشن تر می سازد.
۵-۱- فرضیه ها
۱- در اسلام، در برخی از مصادیق جنسیت تاثیر مثبت و یا منفی دارد که برای آن دلایلی وجود دارد ولی در آلمان جنسیت تاثیری در بهره مندی از حقوق ندارد.
۲- مبنای نگرش اسلام مبنی بر اندیشه وحیانی و اسلامی و الهی می باشد. مبنای نگرش آلمان ناشی از تفکر سکولاریسم و اومانیسم و لیبرالیسم است .
۶-۱- بیان جنبه های جدید
اسلام به عنوان مکتب سعادت، ابعاد مختلف آن را بررسی کرده و با شناخت دقیق از ویژگی های روحی و جسمی زنان برای آنان حقوق متناسب با شخصیت آنها را وضع نموده است. با این توصیف می توان حقوق زنان را به سه دسته تقسیم کرد: حقوق و مسئولیت فردی، حقوق و مسئولیت اجتماعی که شامل حقوق و مسئولیت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی میشود و مسئولیت های خانوادگی که محل تجلی آن خانواده است .
۷-۱- نتایج علمی و عملی
این تحقیق منجر به روشن شدن حقوق اجتماعی و زنان می شود مبنا و اساس آنان را بررسی و تبیین می کند و آن را با حقوق آلمان مقایسه کرده و در انتها سنتیجه گیری می نماید .این تحقیق اشخاصی که به حقوق زنان ، بشر و تطبیقی علاقمند هستند بسیار مفید و سازنده خواهد بود. علاوه بر آن این تحقیق برخی از مسایل اجتماعی و اقتصادی آلمان را نیز موشکافی خواهد کرد.
حقوق اجتماعی وزنان در اسلام
حقوق اجتماعی وزنان در آلمان
مقایسه و نتیجه گیری
۸-۱- مصطلحات
۱-۸-۱- مبحث اول: مفاهیم و مصادیق
با گسترش علم و دانش و بی انتها بودن مرزهای دانایی علوم هر روز گستره بیشتری می یابند و ضرورت دارد که علوم از یکدیگر تفکیک شوند تا هر متخصصی بتواند در حوزه خود به تحقیق و نگارش بپردازد.
زندگی انسان نیز دارای ابعاد زیادی است و در یک حوزه محدود نمی شود و یک انسان با ابعاد مختلف بدون تردید نیازها و حقوق متفاوتی دارد. از این روست که نیاز به تدوین و شناخت تمام ابعاد حقوق ضرورت پیدا می کند حقوق اجتماعی نیز بخشی از این نیاز هاست که هر روز رنگ تازه تری به خود می گیرد و رویکرد های تازه ای پیدا می کند.
آزادی به معنی حق و اختیار و بطور کلی مستقل و مختاربودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود می باشد مانند آزادی، رفت و آمد، آزادی، کار و آزادی عقیده و بیان، قلم، اجتماعات، مجموعه آزادیهایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره مند هستند اصطلاحاً حقوق و یا آزادیهای فردی و یا حقوق اساسی فرد و یا حقوق عمومی شهروندان و یا حقوق بشر و شهروند و یا آزادیهای عمومی می نامند.
آزادی عمومی عبارت حقوقی است که برای افراد نوعی استقلال و خود سامانی در زمینه مختلف زندگی اجتماعی تامین می کند و این از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته می شود وپروفسور ریورو دو عنصر را  داخل در مفهوم و تعریف آزادی می داند یکی عنصر آزادی، یعنی تامین نوعی استقلال و خودسامانی برای فرد در تمشیت زندگی اجتماعی مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی کار وو دیگر ی عنصر سازمانی یعنی اینکه قانونگزار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت موثری قرار دهد.
پرفسور ریو می گوید:
آزادیهای عمومی توانایی هایی هستند که بموجب آن انسان در زمینه های مختلف اجتماعی اعمال و رفتار خویش را خود انتخاب و اختیار می کند و این توانایی ها بوسیله حقوق موضوعه که انها را از حمایت مستحکمی برخوردار می کند شناخته می شوند و سازمان می یابند.[۱]
آزادیهای اجتماعی به اعتبار بستگی های اجتماعی و مادی بشر در اجتماع را داراست مانند حق کار کردن، حق انتخاب کار، حق انتخاب شغل و حق تامین اجتماعی، حق مالکیت شخصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و آزادیهای بشر نشده است. ولی در دو مقاوله نامه بین المللی به نام میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، که به منظور تهیه و اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به تصویب مجمع  عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و دو دسته حقوق از یکدیگر متمایز شده اند؛ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.
۱-۱-۸-۱- گفتاراول: تعریف حقوق اجتماعی
 حقوق اجتماعی نیز بخشی از دانش حقوق است و اگرچه (به تعبیر برخی از حقوق دانان) نمی توان آن را به صورت کامل یکی از شاخه های حقوق عمومی در نظر گرفت اما قرابت این دو غیر قابل انکاراست[۱].
حقوق اجتماعی در یک معنی محدود به حقوقی گفته میشود که فرد آن را به عنوان اینکه عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود ویا با بکارگیری دارائی خود در اجتماعی تاثیر می گذارد دارا می باشد مانند حق مالکیت، آزادی کار و شغل و[۲] حقوق دان فرانسوی و استاد دانشگاه پاریس  بوردو حقوق اجتماعی را براین اساس توصیف می کند:
حقوق اجتماعی مانند حقوق آزادیهای فردی ناشی از مقتضیات طبیعی بشر است که برای او به همان اندازه حقوق فردی امری حیاتی و اساسی است و موجب رهایی او از بی عدالتی میشود.[۳]
و ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که حقوق اجتماعی اثار نفوذ اندیشه  سوسیالیسم در اروپاست.
اندیشه حقوق اجتماعی بوسیله (توماس موروس، لوئی بلان، سن سیمون، اون ،فوریه و کابه مطرح شده و سپس با کارل مارکس) به اوج رسید.
این حقوق برای در حقیقت برای رفع بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی است که برای افراد وضع شده تا جامعه به سوی برابری و عدل پیش روند.
اسناد بین المللی نیز به حقوق اجتماعی پرداخته اند و در ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمه ی منزلت و رشد آزادانه ی شخصیت اوست را عملی کند.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:26:00 ب.ظ ]
 

دانشکده  حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

گرایش حقوق عمومی

عنوان:

حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن

استاد راهنما:

آقای دکتر امیر نیک پی

استاد مشاور:

آقای دکتر اسدالله یاوری

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه  ۵-۱

فصل اول: دورکیم و پوزیتویسم حقوقی .۶

مبحث اول: بسترها و زمینه ی فکری دورکیم۱۵-۷

مبحث دوم: پوزیتویسم حقوقی دورکیم   ۱۵

– گفتار اول : مکتب تحققی- اثباتی( پوزیتویسم).۱۸-۱۶

– گفتار دوم : پوزیتویسم حقوقی. ۲۲-۱۸

– گفتار سوم : نقد پوزیتویسم حقوقی۲۵-۲۳

فصل دوم: اخلاق دورکیم.۲۶

مبحث اول: واقعیت اخلاقی۲۷

– گفتار اول:بررسی و شناخت واقعیت اخلاقی.۲۸-۲۷

-بند اول:جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم.۳۰-۲۸

– بند دوم : خصایل و مشخصات واقعیت اخلاقی. ۳۴-۳۰

– گفتار دوم : منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی ۴۱-۳۵

– گفتار سوم:معیار ارزش های اخلاقی .۴۳-۴۱

 مبحث دوم: اخلاق حرفه ای. ۴۷-۴۳

مبحث سوم: اخلاق مدنی. ۵۰-۴۷

مبحث چهارم: اخلاق سکولار. ۵۰

-گفتار اول: اخلاق دینی۵۰ 

بند اول: تعریف اخلاق دینی۵۲-۵۰

بند دوم: امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی ۵۴-۵۲

-گفتار دوم: اخلاق سکولار. ۵۴

بند اول:سکولاریسم .۵۶-۵۴      

بند دوم: لاییک یا سکولار؟. ۶۰-۵۶

-گفتار سوم: سکولاریسم اخلاقی دورکیم ۶۷-۶۱

فصل سوم: حقوق ۶۸

مبحث  اول: تعریف و جایگاه حقوق در جامعه۷۱-۶۹

مبحث دوم: کارکرد حقوق در جامعه ۷۳-۷۱

-گفتار اول: فایده گرایی جرم۷۳-۷۷

-گفتار دوم: برقراری همبستگی اجتماعی۸۰-۷۷

مبحث سوم: قانون. ۸۴-۸۰

فصل چهارم: تعامل حقوق و اخلاق.۸۵

مبحث اول: تحلیل روابط حقوق و اخلاق.۸۷-۸۵

مبحث دوم: تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق۹۳-۸۷

نتیجه گیری۹۷-۹۴

کتاب شناسی۱۱۱-۹۸

چکیده:

دورکیم، در جامعه شناسی علمی خود، مبتنی بر مبانی پوزیتویستی، سعی در بررسی مفهوم اخلاق نموده و اخلاق را بعنوان یک واقعیت اخلاقی برخاسته از وجدان جمعی، عاملی برای تنظیم کردن قواعد رفتاری مجاز میان افراد جامعه می داند. اما آیا این اخلاق، خاستگاهی دینی داشته یا سکولار بوده؟ اخلاقی سکولار بوده، مربوط به چگونگی صفات، رفتارها و هنجارهای حاکم بر آنها، مبتنی بر دیدگاه غیردینی، یا ضد مرجعیت دینی که خواستار دخالت انحصاری و مطلق عقلِ خودبنیاد و علم در تنظیم امور زندگانی بوده و سعادت دنیوی و رفاه اجتماعی بشر، تنها غایت مطلوب آن است. در این رساله، در خلال روش توصیفی- تحلیلی بکار برده، به این نتیجه می رسیم که کاربرد واژه ی لاییک برای اخلاق دورکیم، اشتباه مصطلحی است که به جهت کاربرد متداول معمول گشته و حال آنکه اخلاق دورکیم اخلاقی سکولار می باشد. از سویی دیگر میان اجزای جامعه بایستی مجموعه ای از هماهنگی ها و تعاون برقرار باشد، دورکیم عامل اصلی برقراری این همبستگی در دوران معاصر را که ماهیتی ارگانیک دارند، تقسیم کار می داند و حقوق، بعنوان نمود بیرونی این همبستگی، رسالت برقراری هماهنگی و تعاون در جامعه را برعهده دارد. اخلاق، بنیان حقوق بوده و دورکیم با وجود رویکرد پوزیتویستی که دارد، در پاسخ به وحدت یا جدایی حقوق و اخلاق؟ نه تنها، حقوق و اخلاق را از هم بیگانه ندانسته بلکه بدلیل وحدت منشأ، آنها را درتعامل با هم می داند.

مقدمه:

الف) بیان مسئله و طرح موضوع

بررسی و شناخت دقیق ماهیت حقوق و اخلاق از جمله مباحث پایه ای است که در علم حقوق همواره مورد بحث بوده و از مفاهیم کلیدی و مبنایی به شمار می رود که برای دانشجویان حقوق مورد توجه قرار می گیرد. شناخت دقیق این مفاهیم و مهم تر از آن رابطه ی میان آنها، مکاتب مخلف حقوق را به خود مشغول ساخته و هر یک به فراخور نظرگاه و مبانی اولیه، پاسخی برای آن ترسیم نموده اند. از آن جمله، مکاتب جامعه شناختی است. بررسی رابطه ی میان مفهوم حقوق و اخلاق از جمله مباحث جنجالی می باشد، چنانکه می توان بدرستی آنرا دماغه ی هورن مباحث حقوقی دانست. در میان این تفاوت  آرای مقابل و متضاد نسبت به بررسی این موضوع ، گروهی این دو را متعلق به دو دنیای کاملا متفاوت و بیگانه از هم می دانند، گروهی آنها را همبسته، واحد و حتی مکمل یکدیگر به شمار می آورند و بعضا ضمن رعایت بیگانگی و دوئیت میان آنها روابط و هماهنگی هایی میان آنها قایل می شوند. به هرترتیب  از میان این همه، ما نگاه پوزیتویستی را بررسی می کنیم که امیل دورکیم، جامعه شناسی که روش علمی دقیق و مستقلی را برای بررسی پدیده ها ی اجتماعی و تحلیل واقعیت ها طرح انداخته، بدان پرداخته است.

رابطه ی میان حقوق و اخلاق را با تحلیل نگاه دورکیمی از این مفاهیم بررسی می کنیم تا ضمن بیان و معرفی حقوق دورکیم و اخلاق دورکیم رابطه ای که از گزاره های او برخواسته می شود را ارائه دهیم. پرداختن به سرچشمه ‌ها و سرشت نیروی اخلاقی، از دیگر مسایلی است که در فرایند مقررات گذاری جوامع اهمیت قابل توجهی دارد و بسیاری از سؤالات مربوط به فلسفه ی حقوق در گرو پاسخ به آن می باشد، بنابر این با بررسی مفهوم اخلاق، منشأ و خصوصیات قاعده ی اخلاقی این مسأله را نیز بررسی خواهیم کرد.

ب) اهمیت موضوع و انتخاب چرایی آن

بررسی رابطه ی حقوق و اخلاق، با رویکرد جامعه شناختی از آن روست که در میان مباحث حقوقی، جای یک تحلیل میان رشته ای خالی بنظر می رسید. چرا که حقوق در کارزار تنظیم و تنسیق مقررات اجتماعی و به سامان کردن روابط اجتماعی گاهاً در تقابل با قواعد اخلاقی قرار می گیرد، آنجا که عمل کردن و پایبندی به یک تکلیف اخلاقی، ممکن است به معنای زیر پا گذاشتن مقررات اجتماعی و قواعد حقوقی باشد، یا حتی آنجا که تنظیم یک قاعده ی حقوقی ممکن است از پیشینه ای اخلاقی برخوردار باشد. به هر ترتیب شناخت دقیق این دو مفهوم حقوقی یا به تعبیر دورکیم، واقعیت اجتماعی ما را در مقام رویارویی با این دسته از قواعد ( قواعد اخلاقی و حقوقی مقابل هم ) و تشخیص جایگاه اهمیت آنها در مقررات گذاری یاری می رساند. حتی اگر بخواهیم از این فراتر رویم باید گفت؛ فهم و شناخت دقیق این واقعیت های اجتماعی ما را در هضم و پذیرش قواعد حقوقی و اخلاقی مقابل یکدیگر یاری می رساند. انتخاب رویکرد امیل دورکیم به عنوان نظریه ی مبنای این رساله از آن روست که او را پیشگام جامعه شناسی علمی مستقلی می دانیم که سعی در تبیین اخلاقی غیر دینی، در جامعه داشته تا از رهگذر آن قواعد نظم دهنده ی جامعه را تحلیل کند خواه قواعد حقوقی یا اخلاقی.

ج) پیشینه تحقیق

در زمینه ی تحلیل مفهومی حقوق و اخلاق، تا کنون مباحث زیادی صورت گرفته چنانکه، تا مطالعات حقوقی بوده بحث و تبیین مفهوم حقوق هم بوده، همینطور در مورد مفهوم اخلاق و رابطه ی میان آنها چیزی که سراسر تحت عنوان فلسفه ی حقوق و فلسفه ی اخلاق مشحون از چنین تحلیلی می باشد. در بیان رابطه ی میان آنها نیز وضع به همین صورت است. اما آنچه پیش از این انجام نشده، بررسی دو مفهوم از مفاهیم اساسی فلسفه ی حقوق، در آثار دورکیم می باشد. چرا که، پیش از این با نگاه جامعه شناختی به اندیشه های او نظر انداخته اند. گذشته از این، به این دلیل که دورکیم بدنبال همان علمی کردن کرسی جامعه شناسی و بعد هم ساخت اخلاقی پوزیتیو بوده ، به مسأله ی حقوق و منشأ قانون و رابطه ی حقوق و اخلاق مستقیماً توجهی نداشته ، پیش از این هم، در این مورد بحثی در آثار او صورت نگرفته ، بنابر این ما به استخراج و  بررسی نظر او می پردازیم تا بتوانیم متوجه شویم چه رابطه ای میان مفهوم حقوق با واقعیت اخلاقی دورکیم برقرار است.

د) اهداف تحقیق

اگر جامعه‌شناسی به نتایجی که مایه‌ی بهبود وضع جامعه شوند نینجامد، شایسته‌ی یک ساعت زحمت هم نیست. بر اساس این گزاره ی منطقی هدف از این تحقیق ارائه ی شناختی روشن از مفهوم حقوق و اخلاق است و شناسایی یک باب از هزاران بابی که در میان مکاتب و آثار فلسفه ی حقوق نسبت به رابطه ی این دو تقریر یافته. اما گذشته از این، کارکردی که در فرایند این تحقیق مترصد بوده، عبارتست از شناسایی مرز دقیق مفاهیمی چون ، اخلاق ، دین و حقوق. چراکه در فرایند قانونگذاری و یا حتی تربیت های اجتماعی که صورت می گیرد دانستن تأثیر و تأثراتی که حقوق و اخلاق می توانند نسبت به هم داشته باشند، می تواند بعضا مانع از بروز قوانینی گردد که پذیرش اجتماعی را به همراه نداشته و موجب سرکوب و فشار بر جامعه می شود از طرفی، یا موجب بی اعتنایی و تخطی از التزام به قانون می شود از طرفی دیگر.

ه) سوالات تحقیق

_سؤال اصلی: نسبت میان قواعد اخلاقی و حقوقی از منظر دورکیم چیست؟ حقوق و اخلاق در نگاه پوزیتویستی دورکیم چه جایگاهی دارند؟ دورکیم چه رابطه ای را میان حقوق و اخلاق در نظر می گیرد آیا قایل به جدایی آنهاست و یا وحدت میان آنها؟

_سؤالات فرعی: آیا جامعه ی سالم و به هنجار ، جامعه ای است عاری از هرگونه جرم و اقدام غیر اخلاقی ؟ نسبت میان جرم و اخلاق چیست؟

_ آیا اخلاق دورکیم یک اخلاق دینی است یا سکولار؟ منظور از اخلاق سکولار دورکیم چیست؟

_ دورکیم ، منشأ اخلاق و قانون را در چه چیزی ارزیابی می کند؟

_ آیا با تغییر جوامع و در فرایند تحول شرایط زیستی و مبانی اعتقادی جامعه و اخلاق رایج در آن، حقوق هم تغییر می کند؟

و) فرضیه های تحقیق

-گزاره های دینی الزاماً تقارن و مناسبتی با قواعد اخلاقی ندارند. هیچ الزامی در تبعیت قواعد اخلاقی از دین نیست به این معنی که نمی توان گفت هر عملی که مبنای دینی نداشته باشد غیر اخلاقی است. یا تنها امور دینی ، اخلاقی هستند.

– اگرچه در دوران ابتدایی زندگی بشر، دین حاکم بر قواعد اخلاقی و حقوقی بوده، دست کم، در دوران معاصر برای اخلاقی بودن، انواع دلایل و توجیهات فلسفی وعقلی وعرفی و انسانی و اجتماعی مستقلی ارائه شده است.

– حقوق و اخلاق علی رغم مشابهت ها و هم پوشانی هایی که بعضاً میانشان شاهد هستیم، الزاماً واحد و منطبق بر هم نیستند و چه بسا قواعد حقوقی که وجه غیر اخلاقی داشته باشند.

 

 


موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:25:00 ب.ظ ]
(مطال

واحد ملکان

 

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته? جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

عنوان

نیازسنجی و تعین نیازهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی محلات منطقه ۱ تهران
(مطالعه موردی محلات نیاوران و حصاربوعلی)

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر بشیر بیگ بابایی

 

استاد مشاور (استادان مشاور)

جناب آقای دکتر بهمن هادیلی

 

سال تحصیلی۱۳۹۱ – ۱۳۹۲

 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده۱
فصل اول :کلیات.۳
۱-۱- طرح و بیان مساله۴
۱-۲- سوالات و فرضیات تحقیق۷
۱-۳- ضرورت و اهمیت بررسی۷
۱-۴- اهداف بررسی۸
۱-۵- روش شناسی بررسی۸
۱-۵-۱- نوع روش بررسی. ۸
۱-۵-۲-روش یا تکنیک. ۸
۱-۵-۳- جامعه آماری. ۹
۱-۵-۴- روش نمونه گیری و تعیین حجم. ۱۰
۱-۵-۵- تکنیک‌های جمع آوری اطلاعات. ۱۰
۱-۵-۶- داده‌پردازی. ۱۱
۱-۶- مشکلات تحقیق۱۱
۱-۷- محدویت های تحقیق۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و تحقیقات تجربی پیشین.۱۳
۲-۱- شهر۱۵
۲-۱-۱-انواع شهر. ۱۵
۲-۱-۲-شهر و فضاهای فرهنگی. ۱۷
۲-۱-۳-فضاهای فرهنگی و اوقات فراغت. ۱۸
۲-۱-۴-فضاهای فرهنگی و نیازهای جامعه. ۲۰
۲-۱-۵- فعالیتها و نیازهای فرهنگی،ورزشی و تفریحی   ۲۲
۲-۲- شهروند۲۴
ت

۲-۲-۱-حقوق شهروندی. ۲۵
عنوان                                                                                                    صفحه
۲-۳- مبانی نظری۲۵
۲-۳-۱-نظریه مشارکت اجتماعی. ۲۶
۲-۳-۲-نظریه یادگیری اجتماعی. ۲۷
۲-۳-۳- نظریه‌ مبادله اجتماعی . ۲۸
۲-۳-۳- نظریه‌ مبادله اجتماعی . ۲۸
۲-۴- نیازسنجی۲۹
۲-۴-۱-اصول نیازسنجی. ۳۰
۲-۴-۲- روش ها و ابزارهای سنجش نیازها. ۳۴
۲-۴-۳- فنون نیازسنجی. ۳۵
۲-۵- روش دلفی۳۷
۲-۵-۱-پیشینه. ۳۷
۲-۵-۲-تعاریف و برداشتها. ۳۹
۲-۵-۳-اهداف و کاربردها. ۴۰
۲-۶- پیشینه تجربی۴۱
۲-۷- نتیجه۴۴
فصل سوم : شناخت وضع موجود محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری۴۷
۳-۱- تهران۴۹
۳-۱-۱-تاریخچه تهران. ۵۰
۳-۱-۲-شرایط اقلیمی. ۵۳
۳-۱-۳- جاذبه های گردشگری. ۵۵
۳-۱-۴- جغرافیای طبیعی. ۵۶
۳-۱-۵- شبکه حمل و نقل . ۵۷
۳-۱-۶- موقعیت جغرافیایی. ۶۰
۳-۱-۷- جغرافیای انسانی. ۶۰
۳-۲- منطقه یک در یک نگاه۶۵
۳-۳- تاریخچه منطقه۶۷
ث

۳-۴- سرانه امکانات اجتماعی- فرهنگی منطقه یک بر حسب محله  ۷۰
عنوان                                                                                                    صفحه
۳-۴-۱- سرانه آموزشی منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف  ۷۰
۳-۴-۲- سرانه ورزشی موجود در منطقه برحسب محله‌های مختلف  ۷۳
۳-۴-۳- سرانه تفریحی منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف  ۷۶
۳-۴-۴- سرانه فضای سبز منطقه یک بر حسب محله‌های مختلف  ۷۹
فصل چهارم : یافته های تحقیق.۸۵
۴-۱-روش شناسی یا متدولوژی۸۷
۴-۱-۱- روش تجربی. ۸۸
۴-۲-۱- روش استنتاجی. ۸۸
۴-۲-روش ahp89
۴-۳– مشخصات جمعیت شناختی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران۹۰
۴-۳-۱- سمت پاسخگو در خانوار. ۹۰
۴-۳-۲- ترکیب جنسی. ۹۰
۴-۳-۳- ترکیب سنی. ۹۰
۴-۳-۴-وضع سواد و میزان تحصیل. ۹۱
۴-۳-۵- وضع فعالیت. ۹۲
۴-۳-۶- وضع تاهل. ۹۲
۴-۳-۷- مدت زمان سکونت در محله. ۹۳
۴-۱-۸– احساس تعلق به محله. ۹۳
۴-۱-۹- علت عدم احساس تعلق و دلبستگی به محله. ۹۴
۴-۴- بررسی نظرات ساکنین محله۹۵
۴-۴-۱- مرجع تعیین نیازهای محله. ۹۵
۴-۴-۲- لزوم مشارکت ساکنین محله در تعیین نیازهای محله  ۹۵
۴-۴-۳- علل لزوم مشارکت ساکنین در تعین نیازهای محله  ۹۶
۴-۴-۴- راه‌حل‌های ارائه شده به منظور مشارکت فعالانه ساکنین در تهیه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه محله. ۹۶
۴-۴-۵- امکانات فرهنگی موجود در محله از دیدگاه ساکنین  ۹۷
ج

۴-۴-۶- امکانات ورزشی موجود در محله از دیدگاه ساکنین  ۹۸
عنوان                                                                                                   صفحه
۴-۴-۷- امکانات تفریحی موجود در محله از دیدگاه ساکنین  ۹۹
۴-۴-۸- امکانات آموزشی موجود در محله از دیدگاه ساکنین  ۱۰۰
۴-۵- نیازهای محلات شهرداری ۱۰۰
۴-۵-۱- نیازهای فرهنگی محله نیاوران. ۱۰۰
۴-۵-۲- نیازهای ورزشی محله نیاوران. ۱۰۱
۴-۵-۳- نیازهای آموزشی محله نیاوران. ۱۰۱
۴-۵-۴- نیازهای فرهنگی حصار بوعلی. ۱۰۱
۴-۵-۶- نیازهای ورزشی محله حصار بوعلی. ۱۰۲
۴-۵-۷- نیازهای تفریحی حصار بوعلی. ۱۰۲
۴-۵-۸- نیازهای آموزشی محله حصار بوعلی. ۱۰۲
۴-۵-۹- آموزش در زمینه وظایف شهروندی. ۱۰۳
۴-۵-۱۰- زمینه‌های آموزش وظایف شهروندی. ۱۰۴
۴-۵-۱۱- وجود شورایاری در محله. ۱۰۵
۴-۵-۱۲- هدف از ایجاد شورایاری. ۱۰۶
۴-۵-۱۳- طرح‌های پیشنهادی به منظور بهبود وضع محله  ۱۰۶
۴-۵-۱۴- مهمترین مشکلات محله. ۱۰۷
۴-۵-۱۵- تمایل ساکنین به مشارکت برای رفع مشکلات محله  ۱۰۸
۴-۶ نیازسنجی و تعیین نیازهای محله‌های نیاوران و حصاربوعلی منطقه یک شهرداری۱۰۹
۴-۶-۱- نیازهای فرهنگی محله. ۱۱۰
۴-۶-۲- نیازهای ورزشی محله. ۱۱۱
۴-۶-۳- نیازهای تفریحی محله. ۱۱۲
۴-۶-۴- نیازهای آموزشی محله. ۱۱۳
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه راه کارها۱۱۴
۵- ۱- نتیجه وخلاصه یافته های تحقیق۱۱۶
۵-۲- راهکارها و مستندات۱۲۰
 
 
چ

 
 
عنوان                                                                                                   صفحه
کتاب‌نامه۱۲۱
پیوست‌ها۱۲۶
ح

فهرست نمودارها:
شماره                          عنوان                                                              صفحه
نمودار شماره ۱- سرانه آموزشی موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله  ۷۲
نمودار شماره ۲- سرانه ورزشی موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله  ۷۵
نمودار شماره ۳- سرانه تفریحی موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله  ۷۸
نمودار شماره ۴- سرانه فضای سبز موجود منطقه یک شهرداری بر حسب محله  ۸۱
نمودار شماره ۵- آموزش ساکنین مورد مصاحبه محله های منطقه یک شهرداری در زمینه وظایف شهروندی. ۱۰۳
نمودار شماره ۶- زمینه‌های آموزش وظایف شهروندی به ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۱۰۴
نمودار شماره ۷- وجود شورایاری در محله مسکونی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۱۰۵
نمودار شماره ۸- تمایل ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران به مشارکت در رفع مشکلات محله. ۱۰۸
نمودار شماره ۹- نیازهای فرهنگی محله از دیدگاه شورایاران محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۱۱۰
نمودار شماره ۱۰- نیازهای ورزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری از دیدگاه شورا یاران. ۱۱۱
نمودار شماره ۱۱- مهمترین نیازهای تفریحی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران. ۱۱۲
نمودار شماره ۱۲- نیازهای آموزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران. ۱۱۳
 
 
خ

فهرست جداول :
شماره                     عنوان                                                            صفحه
جدول شماره ۱- تعداد نمونه به تفکیک محله. ۱۰
جدول شماره ۲- سرانه آموزشی موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله۷۱
جدول شماره ۳- سرانه ورزشی موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله  ۷۳
جدول شماره ۴- سرانه تفریحی موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله  ۷۶
جدول شماره ۵- سرانه فضای سبز موجود منطقه یک شهرداری به تفکیک محله  ۷۹
جدول شماره ۶- سمت پاسخگویان در خانوار. ۹۰
جدول شماره ۷- ترکیب جنسی ساکنین نمونه  محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران. ۹۰
جدول شماره ۸- ترکیب سنی ساکنین نمونه  محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران. ۹۱
جدول شماره ۹- وضع سواد و میزان تحصیل ساکنین نمونه  محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۹۱
جدول شماره ۱۰- وضع فعالیت ساکنین نمونه  محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران. ۹۲
جدول شماره ۱۱- وضع تأهل ساکنین نمونه  محله‌های منطقه یک شهرداری تهران  ۹۲
جدول شماره ۱۲- مدت زمان سکونت ساکنین مورد مصاحبه در محله مسکونی  ۹۳
جدول شماره ۱۳- احساس تعلق ساکنین مورد مصاحبه در  محله‌های منطقه یک شهرداری به محله مسکونی خود. ۹۴
جدول شماره ۱۴- علت عدم احساس تعلق و دلبستگی ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری به محله مسکونی خود. ۹۴
جدول شماره ۱۵- مرجع تعیین نیازهای محله از دیدگاه ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۹۵
جدول شماره ۱۶- ضرورت مشارکت ساکنین محله در تعیین نیازهای محله از دیدگاه ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۹۶
جدول شماره ۱۷- علل لزوم مشارکت ساکنین در تعیین نیازهای محله از دیدگاه ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۹۶
جدول شماره ۱۸- راه‌حل‌های ارائه شده جهت مشارکت فعالانه ساکنین در تهیه، اجرا و بهره‌برداری از  طرح‌های توسعه محله از دیدگاه ساکنین مورد مصاحبه  ۹۷
د

جدول شماره ۱۹- امکانات فرهنگی موجود در محله از دیدگاه ساکنین نمونه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۹۸
شماره                     عنوان                                                            صفحه
جدول شماره ۲۰- امکانات ورزشی موجود در محله از دیدگاه ساکنین نمونه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۹۹
جدول شماره ۲۱- امکانات تفریحی در محله از دیدگاه  ساکنین نمونه در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۹۹
جدول شماره ۲۲- امکانات موجود در محله از دیدگاه  ساکنین محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۱۰۰
جدول شماره ۲۳ – نیازهای فرهنگی محله نیاوران. ۱۰۰
جدول شماره ۲۴- نیازهای ورزشی محله نیاوران. ۱۰۱
جدول شماره ۲۵- نیازهای آموزشی محله نیاوران. ۱۰۱
جدول شماره ۲۶ – نیازهای ورزشی محله حصار بوعلی. ۱۰۲
جدول شماره ۲۷ – نیازهای تفریحی محله حصار بوعلی. ۱۰۲
جدول شماره ۲۸- نیازهای آموزشی محله حصار بوعلی. ۱۰۳
جدول شماره ۲۹- آموزش وظایف شهروندی ساکنین  تحت پوشش منطقه یک شهرداری به وسیله شهرداری منطقه. ۱۰۳
جدول شماره ۳۰- زمینه‌های آموزش وظایف شهروندی به  ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۱۰۴
جدول شماره ۳۱- وجود شورایاری در محله مسکونی  ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۱۰۵
جدول شماره ۳۲- هدف از ایجاد شورایاری از دیدگاه ساکنین مورد مصاحبه محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۱۰۶
جدول شماره ۳۳- طرح‌های پیشنهادی به وسیله ساکنین نمونه محله‌های منطقه یک شهرداری  تهران به منظور بهبود وضع محله آنان. ۱۰۷
جدول شماره ۳۴- مهمترین مشکلات محله ساکنین مورد مصاحبه  در محله‌های منطقه یک شهرداری تهران. ۱۰۷
جدول شماره ۳۵- تمایل ساکنین به مشارکت برای رفع مشکلات محله  ۱۰۸
جدول شماره ۳۶- نیازهای فرهنگی محله از دیدگاه شورایاران محله‌های  منطقه یک شهرداری. ۱۱۰
جدول شماره ۳۷- نیازهای ورزشی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری از دیدگاه شورایاران. ۱۱۱
ذ

جدول شماره ۳۸- مهمترین نیازهای تفریحی محله‌های تحت پوشش منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران. ۱۱۲
شماره                     عنوان                                                            صفحه
جدول شماره ۳۹- نیازهای آموزشی محله‌های تحت پوشش  منطقه یک شهرداری تهران از دیدگاه شورایاران. ۱۱۳
چکیده
برخورداری از فضا، امکانات و سرانه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی از جمله حقوق شهروندی به‌شمار رفته و در عصری که از آن تحت عنوان “تمدن فراغت” نام برده می‌شود برنامه‌ریزی به منظور بهینه‌سازی نحوه گذران اوقات فراغت گروه‌ها و قشرهای مختلف مردم امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می‌گردد.سنجش نیازهای گروه هدف که معمولاً از آن تحت عنوان  نیازسنجی، یاد می‌شود یکی از نخستین مراحل در روند برنامه‌ریزی به شمار رفته و فرآیندی است که فاصله و شکاف بین “وضع موجود” و “وضع مطلوب” را شناسایی نموده و سپس در قالب نیازها اولویت بندی می‌کند. در فرآیند نیازسنجی و تعیین نیازها کلیه گروه‌های ذی‌نفع مشارکت نموده و “برنامه ریزی از پایین به بالا” از قوه به فعل در آمده و جامه عمل می‌پوشد.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که از ۱۹۸۰ میلادی به بعد در برنامه‌های توسعه و همچنین توسعه شهری توجه فزاینده‌ای به رویکرد مشارکتی، صورت گرفته تا جایی که در حال حاضر مشارکت شهری رمز موفقیت طرح‌های توسعه شهری و یکی از معیارهای عملکرد مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری‌ها و شورای شهر) به شمار می‌رود.
۱

اطلاعات موجود از آن حکایت دارد که در گذشته بسیاری از طرح‌های توسعه محله‌ای بدون انجام پروژه‌های نیازسنجی و مشارکت صاحبنظران و ساکنین محله در تعیین نیازهای محله، تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده و نتیجه حاصله از آن موازی کاری، ایجاد فرصت‌های دسترسی ناعادلانه به امکانات و فضاهای اجتماعی، فرهنگی در سطح محله‌های مختلف و بالاخره تهیه و اجرای طرح‌های توسعه ناسازگار با مقتضیات و ملاحظات فرهنگی- اجتماعی محله بوده که معمولاً مورد استقبال ساکنین محله قرار نمی‌گرفت. آینده‌نگری و پیش بینی تحولات از نیازهای اساسی برنامه ریزان و مدیران است. ساکنین مورد مصاحبه مهمترین فایده و نتیجه حاصل از مشارکت ساکنین در اجرای پروژه‌های نیازسنجی و تعیین نیازهای محله را افزایش نرخ مشارکت محله‌ای و تقویت احساس تعلق به محله و بالاخره تهیه طرح‌های محله بر اساس نیازهای واقعی ذکر نموده‌اند.
به اعتقاد آنان مشارکت فعالانه ساکنین در فرایند تهیه، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه محله، مستلزم جلب اعتماد ساکنین محله از طریق عمل کردن به وعده‌های داده شده می‌باشد و تحقق وعده‌های داده شده اعتماد ساکنین محله را به سازمان‌های دست اندرکار تهیه و اجرای طرح‌های توسعه محله جلب نموده و جلب اعتماد ساکنین به مشارکت خودانگیخته مردمی در سطح محله منجر می‌گردد

طرح و بیان مساله

برخورداری از فضا، امکانات و سرانه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی از جمله حقوق شهروندی به‌شمار رفته و در عصری که از آن تحت عنوان “تمدن فراغت” نام برده می‌شود برنامه‌ریزی به منظور بهینه‌سازی نحوه گذران اوقات فراغت گروه‌ها و قشرهای مختلف مردم امری ضروری و اجتناب ناپذیر محسوب می‌گردد.
برنامه‌ریزی جهت برخورداری و بهبود بخشیدن به شاخص‌ها و سرانه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی و بهینه سازی نحوه گذران اوقات فراغت مستلزم شناخت وضع موجود امکانات و سرانه های فرهنگی، تفریحی و ورزشی در هر محله و نیازسنجی و تعیین نیازهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی محله‌های مختلف می‌باشد.
سنجش نیازهای گروه هدف که معمولاً از آن تحت عنوان  نیازسنجی[۱]، یاد می‌شود یکی از نخستین مراحل در روند برنامه‌ریزی به شمار رفته و فرآیندی است که فاصله و شکاف بین “وضع موجود” و “وضع مطلوب” را شناسایی نموده و سپس در قالب نیازها اولویت بندی می‌کند. در فرآیند نیازسنجی و تعیین نیازها کلیه گروه‌های ذی‌نفع مشارکت نموده و “برنامه ریزی از پایین به بالا” از قوه به فعل در آمده و جامه عمل می‌پوشد.
بدین ترتیب روی آوری سازمان‌های دست اندرکار تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری به نیازسنجی و تعیین نیازهای مردم نخستین گام در جهت جلب مشارکت مردمی و دگرگونی در رویکرد برنامه‌ریزی از “برنامه‌ریزی برای مردم” به “برنامه‌ریزی با مردم” و به بیان ساده‌تر توجه به مهمترین عنصر توسعه یعنی انسان در فرآیند تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری به شمار می‌رود. به همین سبب در ادبیات جدید توسعه با توجه به اهمیت نقش مردم در جامعه از “مردم” به عنوان ثروت واقعی جامعه یاد شده و اصطلاح تخصصی “توسعه از پایین به بالا” نیز ناظر به نقش مشارکتی مردم در فرآیند توسعه می‌باشد.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که از ۱۹۸۰ میلادی به بعد در برنامه‌های توسعه و همچنین توسعه شهری توجه فزاینده‌ای به رویکرد مشارکتی[۲]، صورت گرفته تا جایی که در حال حاضر مشارکت شهری رمز موفقیت طرح‌های توسعه شهری و یکی از معیارهای عملکرد مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری‌ها و شورای شهر) به شمار می‌رود.
عمده‌ترین نتایج و پی‌آمدهای مشارکت شهری عبارتند از:

  • آگاهی مردم از مهارت‌ها و توانایی‌های خود
  • تقویت حس اعتماد و اطمینان نسبت به مدیران شهری
  • تقویت حس همکاری میان شهروندان و مدیران شهری
  • بروز خلاقیت‌های شهروندان و ارائه طرح‌ها و پیشنهادات
  • احساس تعلق بیشتر به جامعه شهری

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:25:00 ب.ظ ]
 

دانشکده منابع طبیعی

گروه مهندسی چوب و کاغذ

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌­ حفاظت و اصلاح

عنوان:

اثر اصلاح ترکیبی نانو نقره-گرم آبی بر زمان پرس و خواص کاربردی تخته ­خرده­ چوب

استاد راهنما:

دکتر مریم قربانی

استادان مشاور:

دکتر پوریا بی­پروا

دکتر ابولفضل کارگرفرد

 

پاییز ۱۳۹۲

 
 
 
چکیده
در این تحقیق اثر اصلاح ترکیبی نانونقره کلوئیدی-گرمآبی بر انتقال حرارت از صفحات پرس گرم به مغز کیک خرده­چوب گونه­ی راش (Fagus orientalis)، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­خرده­چوب و تغییرات شیمیایی خرده­چوب­های تیمار شده از طریق طیف­سنجی FTIR بررسی شد. تیمار در ۴ گروه شاهد، گرمآبی، نانو و نانو-گرمآبی انجام گردید. البته تیمار­ گرمآبی و نانو-گرمآبی در دو سطح حرارت ۱۵۰ و ۱۷۰ درجه سانتی­گراد و دو سطح زمان ۳۰ و ۴۵ دقیقه انجام شد. در مجموع ۱۰ سطح تیمار به­دست­آمد. نانونقره کلوئیدی با غلظت ppm100 تهیه­شد. مقاومت­های مکانیکی تخته­ها شامل مدول­گسیختگی، مدول­الاستیسیته و چسبندگی داخلی طبق استاندارد DIN-68763 و خواص فیزیکی تخته­ها شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه­وری در آب طبق استاندارد EN-317 اندازه ­گیری شدند. به­منظور بررسی اثر نانوذرات نقره بر انتقال حرارت تخته­هایی با زمان پرس ۵ دقیقه ساخته­شد و دما در لایه میانی کیک خرده­چوب در هر ۳۰ ثانیه توسط ترموکوپل ثبت گردید. تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) حضور، سایز و پراکنش مناسب نانو ذرات کلوئیدی نقره در خرده­چوب را به وضوح ثابت کرده­است. نتایج طیف سنجی FTIR شکست گروه­های استیل همی­سلولز­ها و کاهش مناطق آبدوست خرده­چوب­ها اصلاح شده به روش گرمآبی و نانو-گرمآبی رانشان می­دهد. اصلاح ترکیبی نانو-گرمآبی سرعت انتقال حرارت به لایه­های میانی کیک را تسریع کرد. تیمار نانو-گرمآبی در دمای بالای (۱۷۰ درجه­سانتی­گراد) و نیز در دقایق انتهایی پرس نسبت به نمونه­های شاهد و گرمآبی بهبود انتقال حرارت معنی­داری نشان­داد. هم­چنین تخته­های حاوی نانونقره نسبت به تمام سطوح تیمار در زمان کمتری (۹۲ ثانیه) به دمای ۱۰۰ درجه­سانتی­گراد رسید. نتایج نشان­دادند تیمار نانو-گرمآبی منجر به کاهش مدول­گسیختگی و چسبندگی داخلی، افزایش مدول­الاستیسیته، کاهش جذب آب و بهبود واکشیدگی ضخامت تخته­ها گردید. بیشترین بهبود در خواص فیزیکی در تخته­های ساخته­شده با خرده­های چوب تیمار شده به روش نانو-گرمآبی در دمای ۱۷۰ درجه سانتی­گراد و به­مدت ۴۵ دقیقه مشاهده­شد. با افزایش دما و زمان تیمار، کاهش MOR و بهبود MOE محسوس­تر ­شد، اما با افزایش زمان تیمار در یک سطح دمایی IB کاهش بیشتری نشان­داد. هم­چنین کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­های ساخته­شده با خرده­چوب­های اشباع­شده با نانو نسبت به شاهد بیشتر بود.
کلمات کلیدی: نانونقره کلوئیدی-گرمآبی، تخته­خرده­چوب، انتقال حرارت، خواص فیزیکی و مکانیکی
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                  صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات
۱-۱- مقدمه۱۱
۱-۲- فرضیات پژوهش.۱۳
۱-۳- اهداف پژوهش۱۴
۱-۴- کلیات۱۴
۱-۴-۱- راش.۱۴
۱-۴-۲- تخته­خرده­چوب.۱۵
۱-۴-۳- اصلاح چوب۱۶
۱-۴-۳-۱- اصلاح حرارتی.۱۶
۱-۴-۳-۲- تیمار گرمآبی.۱۷
۱-۵- فناوری نانو.۱۸
۱-۵-۱- نانو ذرات۱۸
۱-۵-۱-۱- فرآیند­های تولید نانو ذرات۱۹
۱-۵-۱-۲- نانو نقره۲۰
۱-۵-۲- انتقال حرارت نانو ذرات فلزی.۲۰
۱-۶- کلوئید­ها۲۱
۱-۷- میکروسکوپ الکترونی (SEM).22
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۳-۱- اثر تیمار گرمایی بر خواص کاربردی چوب و فرآورده­های آن.۲۴
۳-۱-۱- خواص فیزیکی۲۴
۳-۱-۲- خواص مکانیکی۲۶
۳-۲- اثر نانوذرات فلزی بر خواص کاربردی چوب و فرآورده­های آن۳۰
۳-۲-۱- اثر نانوذرات فلزی بر هدایت حرارتی۳۰
۳-۲-۲- خواص فیزیکی۳۲
۳-۲-۳- خواص مکانیکی.۳۵
فصل سوم: مواد و روش­ها
۳-۱- عوامل متغیر۴۰
۳-۲- عوامل ثابت۴۰
۳-۳- تهیه مواد اولیه۴۱
۳-۳-۱- تهیه خرده­چوب.۴۱
۳-۳-۲- تهیه مواد شیمیایی.۴۱
۳-۳-۳- تهیه چسب مصرفی۴۱
۳-۴- آماده­سازی ترکیبات آزمونی۴۲
۳-۴-۱- نانو نقره کلوئیدی۴۲
۳-۵- فرآیند اصلاح.۴۲
۳-۵-۱ تیمار نانو­نقره۴۳
۳-۵-۲- تیمار گرمآبی و نانو­-گرمآبی.۴۳
۳-۶- طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)44
۳-۷- میکروسکوپ الکترونی (SEM)44
۳-۸- ساخت تخته و ثبت دما در ضخامت کیک ۴۵
۳-۹- تهیه نمونه­های آزمونی۴۵
۳-۱۰- اندازه ­گیری خواص فیزیکی تخته­ها۴۶
۳-۱۰-۱- محاسبه تغییرات وزن و میزان ماندگاری نانو روی خرده­چوب راش۴۶
۳-۱۰-۲- محاسبه واکشیدگی ضخامت و جذب آب.۴۷
۳-۱۱- اندازه ­گیری خواص مکانیکی.۴۷
۳-۱۱-۱- خواص­خمشی.۴۷
۳-۱۱-۱-۱- مدول­گسیختگی  (MOR)47
۳-۱۱-۱-۲- مدول­الاستیسیته (MOE).48
۳-۱۱-۲- چسبندگی­داخلی (IB).48
۳-۱۲- تحلیل آماری۴۸
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- شناسایی و بررسی ساختاری خرده­چوب (SEM و EDS)50
۴-۲- طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)53
۴-۳- اثر اصلاح ترکیبی نانو-گرمآبی بر روند انتقال حرارت۵۵
۴-۴- خواص فیزیکی۵۷
۴-۴-۱- تغییرات وزن خرده­چوب راش.۵۸
۴-۴-۲- جذب آب۵۸
۴-۴-۳- واکشیدگی ضخامت.۶۰
۴-۵- خواص مکانیکی.۶۱
۴-۵- ۱- خواص خمشی.۶۱
۴-۵-۱-۱- مدول گسیختگی۶۱
۴-۵-۱-۲- مدول­الاستیسیته۶۲
۴-۵-۲- مقاومت چسبندگی داخلی۶۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری
۵-۱- نوآوری روش۶۶
۵-۱- تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM و EDS)67
۵-۲- طیف­سنجی FTIR.67
۵-۳- انتقال حرارت۶۸
۵-۴- خواص فیزیکی.۷۰
۵-۵- خواص مکانیکی.۷۲
۵-۵-۱- خواص­خمشی۷۲

۵-۵-۱-۱- مدول گسیختگی.۷۲
۵-۵-۱-۲- مدول­الاستیسیته.۷۳
۵-۵-۲- چسبندگی داخلی۷۴
نتیجه ­گیری.۷۵
پیشنهادات.۷۶
منابع.۷۸
چکیده انگلیسی.۸۶
فهرست شکل­ها
شکل ۳-۱- نانو نقره تولید شده۴۴
شکل ۳-۲- دستگاه اشباع مجهز به المنت حرارتی۴۵
شکل ۳-۳- نمایی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM) واقع در آزمایشگاه رضایی۴۶
شکل ۴-۱- تصویر SEM محلول کلوئیدی نانونقره تولید شده۵۲
شکل ۴-۲- تصویر SEM خرده­چوب­ اشباع شده با نانو ذرات نقره.۵۳
شکل ۴-۳- تصویر SEM خرده­چوب­ شاهد.۵۳
شکل ۴-۴- طیف EDS خرده­چوب اشباع­شده با نانو.۵۴
شکل ۴-۵- طیف­های FTIR نمونه­های تیمار شده و شاهد.۵۶
شکل ۴-۶- طیف­های FTIR نمونه­های تیمار شده و شاهد.۵۶
شکل ۴-۷- زمان رسیدن دما به ۱۰۰ درجه سانتی­گراد در تیمارهای مختلف۵۸
شکل۴-۸- حداکثر دمای ثبت شده­ی مغز کیک در سطوح مختلف تیمار.۵۹
شکل ۴-۹- میانگین جذب آب پس از ۲ ساعت غوطه­وری.۶۱
شکل ۴-۱۰- میانگین جذب آب پس از ۲۴ ساعت غوطه­وری.۶۱
شکل ۴-۱۱- میانگین واکشیدگی ضخامت پس از ۲ ساعت غوطه­وری.۶۲
شکل ۴-۱۲- میانگین واکشیدگی ضخامت پس از ۲۴ ساعت غوطه­وری.۶۳
شکل۴-۱۳- اثر سطوح مختلف تیمار بر مدول گسیختگی۵۴
شکل ۴-۱۴- اثر سطوح مختلف تیمار بر مدول الاستیسیته.۶۵
شکل ۴-۱۵- اثر سطوح مختلف تیمار بر مقاومت چسبندگی داخلی.۶۶
فهرست جدول­ها
جدول ۳-۱- مشخصات فنی چسب مورد استفاده.۳۳
جدول۳-۲- ابعاد و تعداد نمونه­های آزمونی در هر تکرار و تیمار.۳۷
جدول۴-۱- نتایج کمی طیف EDS54
جدول ۴-۲- اثر تیمار­های مختلف بر انتقال حرارت طی فرآیند پرس گرم.۵۷
جدول ۴-۳- اثر تیمار نانو، گرمآبی و نانو-گرمآبی بر تغییرات وزن.۶۰
مقدمه                                                                                                                   
          چوب از زمان پیدایش انسان تاکنون همواره به ­عنوان ماده­ای بسیار مهم مطرح بوده ­است. در سال­های اخیر، بازار مصرف اوراق فشرده­چوبی گسترش قابل­ملاحظه­ای یافته­است. از دلایل عمده آن مزایای ویژه پانل­های چوبی، مانند یکنواختی خواص کاربردی در سطح پانل، امکان تولید در ابعاد بزرگ و سطح صاف با کیفیت مطلوب می­باشد (تومن[۱] و همکاران، ۲۰۱۰). در میان محصولات متنوع حاصل از فرآورده­های چوبی، تخته­خرده­چوب به­لحاظ تنوع استفاده، فرآیند نسبتاً ساده تولید و انعطاف­پذیری مواد اولیه از اهمیت ویژه­ای برخوردار­است. این صنعت در اوایل قرن بیستم صنعتی گردید و با تولید رزین­های مصنوعی در دهه­های چهل تا شصت میلادی توسعه چشم­گیری یافت (فتحی و همکاران، ۱۳۸۹) . در کنار ویژگی­های منحصر به فرد تخته­خرده­چوب، این ماده دارای ویژگی­های نامطلوبی همچون ناپایداری ابعاد که از تبادل رطوبت با محیط پیرامون آن ناشی ­می­شود، هست. این ویژگی

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:24:00 ب.ظ ]